Hälsoekonomisk modellering

Enskilda empiriska studier innehåller sällan information om alla faktorer som behövs i den hälsoekonomiska utvärderingen. Därför måste data sammanföras från olika håll i en så kallad modell. En huvudanledning till att man modellerar är att man ofta behöver ha ett långt tidsperspektiv för att fånga hela hälsovinsten av en behandling.

Hälsoekonomiska utvärderingar bygger på data för olika behandlingars kostnader och effekter. Ofta saknas det vissa data som behövs, exempelvis när utvärderingen omfattar kostnader och hälsoeffekter som sträcker sig bortom tiden för en klinisk studie – vilket nästan alltid är fallet. För att kunna uttala sig om kostnadseffektiviteten i dessa fall används en hälsoekonomisk modell. Baserat på de data som finns tillgängliga görs antaganden om framtida händelseförlopp och en matematisk modell konstrueras som bygger på dessa antaganden. 

Fördelen med hälsoekonomisk modellering är att det går att kombinera data från olika källor, såsom kliniska studier och register, för att kunna bedöma det mest troliga utfallet av en ny behandling givet den information som finns tillgänglig. På så vis underlättar modelleringen beslutsfattande och prioritering. 

I analysen måste man bestämma sig för en tidshorisont

Behandlingars effekt kan påverka hälsan långt fram i tiden. Antingen genom att effekten kvarstår under lång tid, eller genom att en akut vårdhändelse kan undvikas i närtid, exempelvis stroke, som påverkar överlevnad och framtida livskvalitet. 

Av denna anledning behöver kostnader och QALY ofta skattas för en lång tidsperiod – ofta över patientens hela livstid. När man har kostnader och hälsovinster som uppstår i olika tidsperioder tillämpar man diskontering: kostnader och hälsoeffekter som inträffar i framtiden värderas lägre än om de inträffar i nutid. 

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.