Behandling med paracetamol

Paracetamol kan ges till barn i alla åldrar. Vid början av behandlingen ges en högre startdos för att åstadkomma optimal smärtlindringseffekt. Vid nedsatt leverfunktion och malnutrition ska försiktighet beaktas. I nyföddhetsperioden ges en reducerad dos.

Paracetamol är en del av basterapin vid behandling av nociceptiv smärta. Flera verkningsmekanismer är klarlagda och den analgetiska effekten är huvudsakligen lokaliserad till centrala nervsystemet. Det tar relativt lång tid att nå maximal analgetisk effekt. Det tar:

 • ungefär en timme vid intravenös administration
 • två timmar vid peroral administrering
 • tre-fyra timmar vid rektal administrering.

Peroral administrering

Upptaget vid oral administrering sker i tunntarmen och ventrikeltömningen påverkar tiden till analgetisk effekt. Ventrikeltömningen påverkas av faktorer som:

 • smärta
 • illamående
 • opioidbehandling.

Indikation och dosering av peroral paracetamol finns från nyföddhetsperioden, ned till som tidigast gestationsvecka 37. För prematura barn finns rekommendationer i det erfarenhets- och evidensbaserade beslutsstödet för säker läkemedelshantering till barn, ePed. 

Rektal administrering

Upptaget vid rektal administrering är osäkert. Därför rekommenderas rektalt paracetamol endast i de fall då intravenös eller oral administrering är olämplig.

Intravenös administrering

Hos barn som är inneliggande på sjukhus kan intravenös administrering ges tills tarmmotiliteten fungerar tillfredsställande. För intravenös administrering se ePed.

Toxiska gränsvärden för paracetamol

Marginalen kan vara relativt snäv mellan rekommenderad maxdos och toxisk dos av paracetamol hos barn under 12 år 

(11)

. Det finns enstaka fall av leverpåverkan beskrivna då barn behandlats under flera dygn med låga doser paracetamol (75 mg/kg kroppsvikt/dygn). Behandling med antidot ska baseras på serumnivån av paracetamol som mäts på vida indikationer. Exempel på faktorer som kan bidra till en ökad levertoxicitet är:

 • svält
 • feber
 • dehydrering
 • vissa leverinducerande läkemedel till exempel barbiturater, isoniazid
 • alkohol som antingen minskar leverns förmåga att avgifta, eller ökar bildningen av paracetamols levertoxiska metaboliten (NAPQI).

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.