Randomisering av patienter i studien

Om det relevanta utfallet i en studie förekommer i en betydande frekvens även när behandling inte ges behöver studien en kontrollgrupp för att isolera effekten av läkemedlet. En sådan kontrollgrupp krävs också om läkemedlet ges i kombination med en annan aktiv behandling, eller om utfallsmåttet är tid till en händelse.

Med begreppet ”isolera” avses att skilja behandlingens effekt på utfallet från effekterna av:

  • prognostiska faktorer (naturalförlopp)
  • regression till medelvärdet
  • bakgrundsinterventioner
  • allmänt omhändertagande
  • slump.

Randomisering

För att jämförelsen med en kontrollgrupp ska vara informativ, krävs att patienterna i kontrollgruppen är lika de som ska få testbehandlingen i alla avseenden, utom vilken behandlingsgrupp de allokeras (blivit delade) till.

Det verktyg som står oss till förfogande för att åstadkomma detta, är randomisering. Detta innebär slumpmässig allokering (fördelning) av patienter till en test- eller kontrollarm i samma studie under samma studieprotokoll.

Den allokering som avgörs av randomiseringen, avser en intention att behandla. Detta bör inte förväxlas med huruvida testbehandlingen därefter faktiskt ges (se avsnitten Intention‍ to‍ treat principen samt Patientflödet genom studien på sidan Studiedesign och genomförande).

Randomiseringen garanterar att patienter selekteras till behandling eller kontrollgrupp genom samma mekanism, samt att det finns en gemensam baslinje eller tidpunkt noll för båda studiearmar.

Det faktum att patienterna i en randomiserad studie behandlas under samma protokoll innebär att:

  • den bakgrundsbehandling de erbjuds är samma

  • utfallsmått (önskade så väl som oönskade effekter) registreras på samma sätt i behandlings- och kontrollgruppen. Saknade mätvärden förväntas hanteras enligt samma principer i testarmen och kontrollarmen.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.