Kontrollarmen som måttstock

Kontrollarmen är den måttstock som används i en komparativ studie, för att isolera de effekter som har ett orsakssamband till testbehandlingen, så väl som för att kvantifiera dessa.

Oavsett mätvärdesutvecklingen i kontrollarmen över tid, så utgör kontrollarmen kalibrering för vad som uppmäts i testarmen vid motsvarande tidpunkt.

Detta implicerar två procedurer:

  1. En procedur för att med statistisk sannolikhet på allmänt accepterad nivå etablera att det finns en effekt

  2. En annan procedur för att mäta hur stor denna effekt kan tänkas vara, exempelvis:
    • som tillägg till aktiv behandling
    • jämfört med aktiv behandling
    • jämfört med ingen aktiv behandling. 

Kontrollarmen som måttstock är inte bara avgörande för att etablera effekter med en definierad statistisk säkerhet. Den är i de flesta fall nödvändig för att definiera säkerhetsprofilen för en behandling, både med avseende på vilka biverkningar som kan förväntas kvalitativt sett, så väl som gällande hur vanligt förekommande dessa är.

Externa data

Det finns ofta ett intresse av att jämföra baslinjedata och utfall i kontrollarmen med externa data. Sådana jämförelser syftar till att bestämma studiens externa validitet, och inte dess trovärdighet som mått på en effektstorlek. Påståenden att kontrollarmen i en studie överpresterade liknar således ett påstående som att säga att ”centimetern ibland är för lång”.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.