Uppföljning

Behandlingseffekt utvärderas med anamnes, frågeformulär avseende symtombelastning och exacerbationshistorik. Uppföljning inkluderar även rökstopp, fysisk aktivitet och lungfunktion samt följsamhet till behandling/kontroll av inhalationsteknik. Regelbunden uppföljning ska ske i relation till sjukdomens svårighetsgrad och dessutom alltid sex veckor efter exacerbation.

Behandlingseffekt utvärderas med anamnes och frågeformulär avseende symtombelastning. Om risken för nya exacerbationer har minskat eller ej är dock svårare att värdera. 

Dossänkning eller utsättning av läkemedel vid minskade symtom/exacerbationer måste noggrant motiveras eftersom förbättringen kan bero på den insatta behandlingen och man riskerar en försämring om behandlingen minskas.

Vid uppföljning bör följsamhet till behandling och inhalationsteknik värderas och biverkningar efterfrågas. 

Symtomskattning görs med validerade frågeformulär, CAT och/eller mMRC. Förekomst av exacerbationer det senaste året efterfrågas också. Lungfunktion följs utifrån sjukdomsutveckling. 

Den icke-farmakologiska behandlingen bör alltid utvärderas med anamnes avseende:

 • rökstatus
 • fysisk aktivitet
 • viktutveckling
 • perifer syremättnad (SpO2) i vila. 
 • Samtliga patienter bör få en skriftlig behandlingsplan. 

Remiss till specialist

I faktaruta 6 ges förslag på indikationer för remiss till lungmedicinsk specialist.

Förslag på remissindikation till lungspecialist - Faktaruta 6


 • Oklarhet kring diagnostik, differentialdiagnostik och behandling.

 • Yngre patient (< 45 år).

 • Upprepade exacerbationer.

 • Komplicerande komorbiditeter.

 • Påvisad respiratorisk insufficiens (redan vid saturation < 92 % i vila bör blodgas kontrolleras).

 • Omfattande rehabiliteringsbehov.

 Klinisk uppföljning bör planeras med ledning av:

 • sjukdomens svårighetsgrad (lungfunktion, A-E klassifikation)
 • förlopp
 • tobaksvanor
 • samsjuklighet. 

Det bör särskilt beaktas att en uppföljning av patienten bör ske 6 veckor efter en exacerbation. Struktur för uppföljning vid KOL, se figur 3.

Figuren beskriver struktur för uppföljning av KOL. Se utförlig beskrivning av figuren nedan.

Struktur för uppföljning av KOL


Anamnes
 • Biverkningar
 • Försämringsperioder
 • Livskvalitet
 • Lungfunktion
 • Symtom
Utvärdera
 • Diagnos
 • Individens preferenser och mål
 • Inhalationsteknik
 • Riskfaktorer
 • Samsjuklighet
 • Symtomkontroll
Justera
 • Icke-farmakologisk behandling
 • Läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsbehandling av samsjuklighet
 • Riskfaktorer

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.