Läkemedels­behandling

Målsättningen med läkemedelsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är att minska symtom/förbättra hälsorelaterad livskvalitet och minska risken för exacerbationer. Behandlingen baseras på gradering av symtom och exacerbationshistorik.

Läkemedelsbehandling vid KOL ges i syfte att minska symtom/förbättra hälsorelaterad livskvalitet samt för att minska risk för exacerbationer, progress och mortalitet.

Val av farmakologisk behandling hos tidigare obehandlad patient baseras på gradering av symtom och exacerbationshistorik, utifrån indelningen i grupperna A, B och E.

Schematisk illustration som visar gradering av KOL enligt GOLD inklusive hänvisning till steg i behandlingstrappan – Figur 1. Se utförlig beskrivning av figuren nedan.

Klassifikation av KOL baseras på spirometri efter bronkdilatation (GOLD 1‍-‍4) samt symtomskattning med validerade frågeformulär (CAT och/eller mMRC) och uppgift om exacerbationer senaste 12 månaderna (A, B eller E). Olika steg i behandlingstrappan anges i förhållande till A‍-‍E.

Symtomvärdering görs med CAT eller mMRC, där CAT <10 och mMRC <2 tolkas som låg symtombörda. Om patienten senaste året haft två exacerbationer, alternativt en som krävt sjukhusvård, anses risken för framtida exacerbationer vara hög (GOLD grupp E). 

Behandlingstrappan KOL – Figur 2. Se utförlig beskrivning av figuren nedan.

* ICS bör sättas in vid upprepade exacerbationer.
** PDE-4-hämmare (roflumilast) kan prövas hos individer med FEV1 < 50 % av förväntat värde och kronisk bronkit och upprepade exacerbationer, trots behandling med LAMA + LABA.

Behandlingstrappa vid KOL med en grundläggande icke-farmakologisk behandling för samtliga patienter (steg 1) varefter farmakologisk behandling gradvis ökas i steg 2‍-‍5. Patienten behandlas vanligen inledningsvis i primärvården (steg 2‍-‍3), och även på steg 4 behandlas de flesta i primärvården, medan behandling sker via specialistklinik på steg 5. 

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.