Bakgrund

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra folksjukdomar. Luftvägsobstruktionen är kronisk och sjukdomsförloppet är oftast långsamt. De främsta riskfaktorerna är tobaksrökning och stigande ålder men underdiagnostik är vanligt.

KOL är en långsamt progredierande inflammatorisk lung- eller luftrörssjukdom. Sjukdomen karaktäriseras av kronisk luftvägsobstruktion 

(1)

. Obstruktionen vid KOL orsakas av:

  • bronkiolit (inflammation i de små luftvägarna)
  • vävnadsdestruktion med emfysem i varierande proportioner. 

Globalt uppskattar man prevalensen av KOL till cirka 10 

(2)

 medan prevalensen i Sverige nu är kring 7 % bland vuxna 

(3)

. KOL är således en av våra stora folksjukdomar.

KOL var den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2019 enligt World Health Organisation (WHO) 

(4)

. Dock är KOL en underdiagnostiserad sjukdom, vilket medför att 50‍–‍70 % av dem som har KOL inte är identifierade inom hälso- och sjukvården 

(5)

. Underdiagnostiken medför att man underskattar såväl sjukdomsbörda som mortalitet relaterat till KOL i befolkningen.

Enligt dödsorsaksregistret avled totalt 2 384 personer av KOL i Sverige år 2021, varav 59 % kvinnor (diagnos J44, åldersgrupp > 45 år) vilket motsvarar 51 dödsfall/100 000. Man bör dock beakta att KOL är en underrapporterad såväl primär som bidragande dödsorsak 

(6)

.

De främsta riskfaktorerna för KOL är:

  • exponering för tobaksrökning
  • stigande ålder

Andra riskfaktorer som också är viktiga att beakta:

  • yrkesexponering för gas, damm eller rök
  • global exponering vid förbränning av biobränslen (matlagning, uppvärmning av bostäder). 

Kvinnor förefaller vara känsligare för tobaksrökningens skadeverkningar. Hos en liten andel rökare finns en underliggande alfa‍-‍1-‍‍antitrypsinbrist vilket bidrar till KOL.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.