Behandling av KOL‍-‍exacerbation

En exacerbation är en försämringsperiod med ökade luftvägssymtom som föranleder ökad behandling. Behandlingen utgår från svårighetsgrad och ges i form av bronkdilatation, peroral kortisonkur vid medelsvår-svår exacerbation samt antibiotika vid hållpunkt för infektionsutlöst exacerbation. 

En exacerbation är en försämringsepisod med ökade luftvägssymtom (dyspné, hosta, slem) som föranleder ökad behandling. Exacerbationer orsakas ofta av infektioner.

Svårighets­gradering

En översiktlig vägledning för bedömningen av en patient med KOL‍-‍exacerbation. En klinisk bedömning innefattande sammanvägning av samtliga faktorer och övriga intryck krävs i varje enskilt fall.


Allmänpåverkan

 • Lindrig: Obetydlig
 • Medelsvår: Lindrig-måttlig
 • Svår: Måttlig-uttalad

Dyspné mätt med visuell analog skala (VAS)

 • Lindrig: < 5
 • Medelsvår: ≥ 5
 • Svår: ≥ 5

Andningsfrekvens

 • Lindrig: < 24/minut
 • Medelsvår: ≥ 24/minut
 • Svår: ≥ 24/minut

SpO2 i vila på luftandning

(hemsyrgas­patienter: med ordinarie syrgasflöde)

 • Lindrig: ≥ 93 % och förändring från normal  3 %
 • Medelsvår: < 93 % och/eller förändring från normal > 3 %
 • Svår: < 90 % och/eller förändring från normal > 5 %

CRP

 • Lindrig: < 10 mg/L
 • Medelsvår: ≥ 10 mg/L
 • Svår: ≥ 10 mg/L

Artärblodgas

(tas om kliniskt indicerat)

 • Lindrig:
  • Normoxemi
  • Normokapni
  • pH ≥ 7,35
 • Medelsvår:
  • Normoxemi eller hypoxemi
  • Normokapni eller hyperkapni
  • pH ≥ 7,35
 • Svår:
  • Hypoxemi
  • Hyperkapni
  • pH < 7,35

Farmakologisk behandling av akuta exacerbationer av KOL på vårdcentral/‌akutmottagning.

Rekommendation

Inhalation av spray via spacer ges med 4‍–‍10 puffar beta‍-‍2-receptoragonist och/eller ipratropium var 20:e minut under sammanlagt en timme.

Alternativt salbutamol 2,5‍–‍5 mg och/eller ipratropium 0,5 mg administrerat med nebulisator. Upprepa behandlingen efter 30‍–‍45 minuter om otillfredsställande effekt.

Rekommendation

Kontrollerad oxygenbehandling med mål 88‍–‍92 % i saturation. Det är viktigt att beakta risken för koldioxidretention (hyperkapni). Om högre flöden ges bör artärblodgas kontrolleras.

Rekommendation

Prednisolon 25–30 mg eller betametason 3 mg peroralt dagligen i 5 dagar utom vid lindriga exacerbationer.

Rekommendation

Sputumodling bör om möjligt tas innan insättande av antibiotika. Upprepade exacerbationer och terapisvikt stärker indikationen för sputumodling.

Antibiotika är indicerat vid antingen:

 1. missfärgning av sputa och samtidigt ökad mängd sputum och/eller ökad dyspné, eller
 2. behov av mekaniskt andningsstöd (invasiv eller non‍-‍invasiv ventilation).

Inför behandling ta hänsyn till kroppsvikt, njurfunktion och till eventuella tidigare sputumodlingsfynd.

Förstahandsval:

 • Amoxicillin tablett 750 mg 1 x 3 i 5‍–‍7 dagar
 • Doxycyklin tablett 100 mg 2 x 1 i 3 dagar och därefter 1 x 1 i 2‍–‍4 dagar

Andrahandsval:

 • Amoxicillin/klavulansyra tablett 875/125 mg 1 x 3 i 5‍–‍7 dagar
 • Sulfametoxazol/‌trimetoprim tablett 800/160 mg 1 x 2 i 5‍–‍7 dagar

Ovanstående andrahandsalternativ är aktuellt när förstahandsalternativet inte kan användas, till exempel vid allergi eller tidigare fynd av resistenta bakterier.

Vid behandlingssvikt ska val av antibiotika om möjligt ske med ledning av odlingssvar.

Parenteral behandling:

 • Enligt lokala riktlinjer för respektive vårdinrättning. Vid övergång till tablettbehandling ska PcV inte ges.

Om patienten försämras: akut inläggning.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.