Tilläggs­behandlingar

Vid samtidig kronisk bronkit kan roflumilast övervägas i exacerbationsförebyggande syfte. Långtidsbehandling med syrgas förlänger överlevnaden hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som har svår kronisk syrebrist i vila.

Ytterligare läkemedel kan bli aktuella för specifika subgrupper av patienter och dessa läkemedel kan ges utöver vanlig underhållsbehandling. Roflumilast är en peroral PDE4‍-‍hämmare (fosfodiesteras‍-‍4-hämmare) med antiinflammatorisk effekt som kan övervägas i exacerbationsförebyggande syfte till patienter med:

  • kronisk bronkit
  • låg lungfunktion (FEV1 < 50 % av förväntat)
  • frekventa exacerbationer (32) .

Diarré och viktnedgång är en vanlig biverkan, som i vissa fall kan undvikas med en lägre startdos.

Långtidsbehandling med hemsyrgas eller hemventilator ges till utvalda patienter med kronisk svår hypoxi respektive kronisk hyperkapni, i syfte att förlänga överlevnaden 

(33) (34)

 och har ett eget avsnitt i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation. Där finns även ett avsnitt med fokus på palliativ behandling vid svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

(7)

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.