Uppföljning

Eftersom astma är en variabel sjukdom är uppföljning och justering av behandlingen viktig för att säkerställa att astmakontroll uppnås. Exacerbationer bör alltid följas upp. 

Individer med astma bör erbjudas regelbunden uppföljning. Som framgår i figur 3 bör uppföljning göras fortlöpande, behandlingen utvärderas och eventuell medicinjustering göras. Både fysiska besök och telefon- eller digital uppföljning kan vara möjliga. 

Socialstyrelsen rekommenderar i de nationella riktlinjerna 

(5)

 att uppföljningen bör omfatta bland annat: 

 • bedömning av symtom
 • fysisk aktivitet
 • sjukfrånvaro
 • eventuell rökning
 • inhalationsteknik
 • eventuella läkemedelsbiverkningar. 

Exacerbationshistorik är viktig att kartlägga. 

Behandlingseffekten utvärderas utifrån graden av astmakontroll (se tabell 1). Det validerade frågeformuläret ACT rekommenderas som ett hjälpmedel främst för att skatta symtom, där > 19 poäng tyder på god astmakontroll. PEF‍-‍registrering kan även vara av värde. Ibland behövs lungfunktionsundersökningar. 

Dossänkning eller utsättning av läkemedel bör ske efter noggrant övervägande och med uppföljande kontroller. Den skriftliga behandlingsplanen bör följas upp och vid behov revideras. I de nationella riktlinjerna finns detaljerade rekommendationer för hur ofta uppföljningarna bör ske. Vanligen bör patienter med astma följas upp minst en gång årligen och inom sex veckor efter exacerbation. Vid okontrollerad astma krävs tätare uppföljningar 

(5)

.

Grad av astmakontroll och struktur för uppföljning

Karakteristikum Full kontroll
Symtom dagtid  2 gånger/‌vecka
Begräns­ning av fysiska aktiviteter Ingen
Symtom/‌uppvaknande nattetid Ingen
Behov av symtomatisk behandling  2 gånger/‌vecka
Lung­funktion (PEF eller FEV) Normal
Exacerbationer Inga

För astmapatienter som inte uppnår god astmakontroll på läkemedelsbehandling bör man överväga exempelvis följande möjliga bidragande orsaker:

 • felaktig inhalationsteknik

 • otillräcklig följsamhet till ordinerad behandling

 • patienten dosökar inte ICS‍-‍innehållande läkemedel vid försämring eller förkylning

 • pågående exponering för allergener eller irritanter i hem, under fritid eller på arbetsplats

 • felaktig diagnos eller annat bidragande tillstånd (EILO, dysfunktionell andning, sensorisk hyperreaktivitet, muskuloskelettala symtom med mera)

 • otillräckligt behandlade komorbiditeter (rinosinuit, gastroesofagal reflux, obesitas, obstruktiv sömnapné)

 • förekomst av behandling med läkemedel som kan försämra astma.

Figuren beskriver struktur för uppföljning av astma. Se utförlig beskrivning av figuren nedan.

Astmabehandlingen bör följas upp fortlöpande både vad gäller olika aspekter på astmakontroll och förekomst av läkemedelsbiverkningar. Utvärderingen får sedan bli vägledande för justeringar.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.