Farmakologisk behandling

Läkemedelsbehandlingen vid astma går ut på att behandla inflammationen och vidga luftvägarna. Inhalerad behandling utgör stommen i astmabehandlingen.

Det finns många olika inhalationshjälpmedel att välja på:

 • pulverinhalatorer
 • sprayinhalatorer
 • spraydimmeinhalatorer (soft mist inhalers på engelska).

För att läkemedlen ska göra största möjliga nytta är det viktigt att valet av inhalatorer anpassas till patienten och att patienten lär sig att inhalera rätt. 

Användarfel som kan äventyra läkemedelsexponeringen förekommer med samtliga typer av inhalationshjälpmedel 

(8)

. Det är därför viktigt att både förskrivande läkare och astma-/‌KOL‍-‍sjuksköterska kan instruera inhalationsteknik korrekt och att patientens inhalationsteknik kontrolleras vid återbesök. 

Patienter kan även ha nytta av instruktionsvideor, men bör då rekommenderas en specifik instruktion som överensstämmer med det som förmedlats vid besöket. Producentoberoende instruktioner finns bland annat på janusinfo.se.

Då tekniken är olika för olika inhalatorer rekommenderas att varje individ så långt det är möjligt får samma typ av inhalator. Se avsnittet om inhalationsteknik hos vuxna i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation. 

Pulverinhalatorer ger automatisk leverans av dosen då ett tillräckligt kraftigt andetag tas. Det betyder att ingen ytterligare koordination krävs. Vid inhalation av spray eller spraydimma bör inandningen i stället ske långsamt. 

De flesta sprayinhalatorer aktiveras med handen och kräver koordination mellan inandning och sprayning, men det finns också andningsaktiverade sprayinhalatorer. De spray- och spraydimmeinhalatorer som inte är andningsaktiverade kan användas tillsammans med andningsbehållare, så kallade spacers. Då krävs ingen koordination mellan inandning och sprayning. Läkemedlet kan då inhaleras genom att ta vanliga andetag.

För underhållsbehandling rekommenderas i första hand pulverinhalatorer: De kräver inte någon särskild koordination eller användning av spacer. Pulverinhalatorer innehåller inte heller någon drivgas, vilken annars bidrar till koldioxidavtrycket. 

För förskolebarn, personer med kraftigt nedsatt lungfunktion och personer som av andra skäl inte kan hantera pulverinhalatorer, rekommenderas spray och då alltid med spacer. Vid akutbehandling rekommenderas också spray med spacer till både barn och vuxna. Detta då det bedöms likvärdigt med nebulisatorbehandling och är billigare och enklare att använda 

(5)

.

Läkemedels­grupper vid astma

För behandling av inflammationen vid astma ges i första hand inhalations­steroider (ICS). Antileukotriener (LTRA) har också viss antiinflammatorisk effekt. Bronkdilaterande behandling ges i form av kort- och långverkande beta‍-‍2-receptoragonister (SABA och LABA) och kort- respektive långverkande antikolinergika (SAMA respektive LAMA). För svår, behandlingsrefraktär astma finns tilläggsbehandlingar som till exempel biologiska läkemedel. 

Inhalationssteroider är de viktigaste läkemedlen i astmabehandlingen, eftersom de behandlar den underliggande inflammationen i luftvägarna. Inhalationssteroider ger förbättrad hälsorelaterad livskvalitet, minskar symtom och risk för exacerbationer samt minskar risk för dödsfall hos vuxna med astma 

(2) (9)

. Det är även väldokumenterat för barn att inhalationssteroider förebygger symtom och försämringsperioder 

(9) (10) (11)

.  

De antiinflammatoriska effekterna bedöms vara gemensamma för hela gruppen av inhalationssteroider. Substansernas och beredningarnas olika egenskaper gör dock att dos-effektsamband för önskade effekter respektive biverkningar kan skilja mellan olika produkter. 

Faktaruta 2 visar dygnsdoser och beredning för befintliga ICS. För dosområden vid behandling av astma hos barn under tolv års ålder, se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation. 

Inhalationssteroider (ICS)

Doseringsområdena är baserade på produktresuméer för de olika läkemedlen. 

pMDI = spray

HFA = hydrofluoroalkan (drivgas)

DPI = pulverinhalator.


Beklometason dipropionat pMDI, HFA, standard
 • Låg dos: 200‍-‍500 µg/d
 • Medelhög dos: > 500‍-‍1000 µg/d
 • Hög dos: > 1000 µg/d

Beklometason dipropionat pMDI, HFA, extrafina partiklar
 • Låg dos: 100‍-‍200 µg/d
 • Medelhög dos: > 200‍-‍400 µg/d
 • Hög dos dos: > 400 µg/d

Budesonid (DPI)
 • Låg dos: 200‍-‍400 µg/d
 • Medelhög dos: > 400‍-‍800 µg/d
 • Hög dos dos: > 800 µg/d

Ciklesonid pMDI, extrafina partiklar, HFA
 • Låg dos: 80‍-‍160 µg/d
 • Medelhög dos: > 160‍-‍320 µg/d
 • Hög dos: > 320 µg/d

Flutikason­furoat DPI
 • Låg dos: 100 µg/d
 • Medelhög dos: 100 µg/d
 • Hög dos: 200 µg/d

Flutikason­propionat DPI
 • Låg dos: 100‍-‍250 µg/d
 • Medelhög dos: > 250‍-‍500 µg/d
 • Hög dos: > 500 µg/d

Flutikason­propionat, pMDI, standard, HFA
 • Låg dos: 100‍-‍250 µg/d
 • Medelhög dos: > 250-500 µg/d
 • Hög dos dos: > 500 µg/d

Mometason­furoat DPI
 • Låg dos: 200 µg/d
 • Medelhög dos: 200 µg/d
 • Hög dos: 400 µg/d

Mometason­furoat pMDI, standard, HFA
 • Låg dos: 200‍-‍400 µg/d
 • Medelhög dos: 200‍-‍400 µg/d
 • Hög dos: > 400 µg/d

I Sverige marknadsförs endast en substans, montelukast. Den ges peroralt en gång per dygn. Den motverkar cysteinyl-leukotrienernas effekter på bland annat glatt muskulatur, makrofager i luftvägarna och vissa andra proinflammatoriska celler. Montelukast minskar också den bronkiella reaktiviteten för stimuli, som ansträngning och allergener. 

Underhållsbehandling med antileukotriener har visats minska exacerbationer och förbättra livskvalitet vid lindrig och måttlig astma. Underhållsbehandling med inhalationssteroider har dock bättre effekt hos både vuxna och barn 

(9) (12)

Som tillägg till ICS är antileukotriener mindre effektiva än beta-2-receptoragonister vad gäller minskning av exacerbationer. De ger dock sannolikt bättre skydd mot ansträngningsutlöst bronkospasm 

(13)

.

Behandlingseffekten bör utvärderas efter fyra veckor. Om tydlig effekt saknas ska läkemedlet sättas ut. 

Luftrörs­vidgande behandling

Luftrörsvidgande behandling används huvudsakligen för att minska obstruktiviteten och lindra symtom. Inhalerade luftrörsvidgare finns i form av beta‍-‍2-receptoragonister och muskarinreceptorantagonister. För en mer detaljerad beskrivning av de olika substanserna, se det vetenskapliga underlaget Inhalationsbehandling för vuxna med astma 

(14)

Behandling med beta‍-‍2-receptoragonister (faktaruta 3) ger en luftrörsvidgning till följd av ökad halt av cAMP i glattmuskulaturen vilket ger glattmuskelrelaxation. Inhalerade snabbverkande beta-2-receptoragonister (salbutamol, terbutalin eller formoterol) används för att lindra symtom vid akut astma. 

Behandling med enbart beta‍-‍2-receptoragonist utan samtidig användning av inhalationssteroid ökar risken för bristande sjukdomskontroll och exacerbationer. Detta bör undvikas av patientsäkerhetsskäl 

(2) (4)

.

Däremot leder tillägg av långverkande beta‍-‍2-receptoragonister (LABA) till förbättrad astmakontroll, i de fall då underhållsbehandling med inhalationssteroider haft otillräcklig effekt på astmakontrollen 

(9)

De kombinationspreparat med ICS/LABA som finns tillgängliga 2023 är:

 • budesonid/formoterol
 • flutikason/formoterol
 • beklometason/formoterol
 • flutikason/salmeterol med dosering två gånger per dygn
 • kombinationerna flutikason/vilanterol respektive mometason/indakaterol som ges en gång per dygn. 

Kombinationerna med formoterol kan även användas som vid behovsbehandling.

Salbutamol

 • Tillslagstid: Inom några minuter
 • Effektduration: Minst 4 timmar
 • Läkemedelsklass: FABA och SABA

Terbutalin

 • Tillslagstid: Inom några minuter
 • Effektduration: Upp till 6 timmar
 • Läkemedelsklass: FABA och SABA

Formoterol

 • Tillslagstid: Inom några minuter
 • Effektduration: 12 timmar
 • Läkemedelsklass: FABA och LABA

Indakterol

 • Tillslagstid: 5 minuter
 • Effektduration: 24 timmar
 • Läkemedelsklass: LABA

Olodaterol

 • Tillslagstid: 5 minuter
 • Effektduration: 24 timmar
 • Läkemedelsklass: LABA

Salmeterol

 • Tillslagstid: 10‍-‍20 minuter
 • Effektduration: 12 timmar
 • Läkemedelsklass: LABA

Vilanterol

 • Tillslagstid: 15 minuter
 • Effektduration: 24 timmar
 • Läkemedelsklass: LABA

Behandling med inhalerade muskarinreceptor­antagonister (inhalerade antikolinergika) blockerar muskarinreceptorer i glattmuskulatur och ger bronkdilatation. För inhalerade antikolinergika, se faktaruta 4. Vid behandling av akut astma med salbutamol ger tillägg av kortverkande inhalerat antikolinergikum (ipratropium) hos vuxna positiv effekt på lungfunktionen. Därmed minskar behovet av slutenvård 

(9)

. Även hos barn ses gynnsamma effekter 

(9)

.

Tillägg av inhalerat långverkande antikolinergikum (LAMA) till underhållsbehandling med inhalationssteroid i kombination med långverkande beta‍-‍2-receptoragonist kan minska risken för svåra exacerbationer hos vuxna med måttlig till svår astma 

(15)

Ipratropium

 • Tillslagstid: 15 minuter
 • Effektduration: 4‍–‍6 timmar
 • Läkemedelsklass: SAMA

Aklidinium

 • Tillslagstid: 30 minuter
 • Effektduration: 12 timmar
 • Läkemedelsklass: LAMA

Glykopyrronium

 • Tillslagstid: 5 minuter
 • Effektduration: 24 timmar
 • Läkemedelsklass: LAMA

Tiotropium

 • Tillslagstid: 30 minuter
 • Effektduration: 24 timmar
 • Läkemedelsklass: LAMA

Umeklidinium

 • Tillslagstid: 30 minuter
 • Effektduration: 24 timmar
 • Läkemedelsklass: LAMA

Övrig systemisk behandling

Otillräcklig effekt av inhalerad underhållsbehandling vid astma, trots god följsamhet till behandling och adekvat inhalationsteknik, inger misstanke om svår astma. I specialiserad vård läggs då olika systemiska behandlingar till. Val av sådan tilläggsbehandling baseras bland annat på astmans fenotyp. Alternativen kan utgöras av exempelvis biologiska läkemedel, perorala glukokortikoider och/eller makrolidantibiotika 

(4)

.

Behandlings­trappa för vuxna 

Rekommendationerna om farmakologisk underhållsbehandling kan ses som ett stegvis upp- och nedtrappningsschema. 

Astma - Behandlingstrappa. Se utförlig beskrivning av figuren nedan.

* FABA (Fast acting beta-2-receptor agonist) = Beta-2-receptoragonist med snabbt insättande effekt, med kort eller lång verkningstid. I skrivande stund är de enda tillgängliga kombinationerna av FABA + ICS, formoterol med beklometason eller formoterol med budesonid. Vid behovsbehandling med dessa kombinationer utan underhållsbehandling är i nuläget utanför godkänd indikation. TLA = tempererat laminärt luftflöde. För övriga förkortningar se Faktaruta 3 och 4.  

Basen i behandlingen är astmautbildning, rätt inhalationsteknik, stöd till följsamhet till behandling och behandlingsplaner samt att utvärdera faktorer som kan orsaka försämring. Återkommande utvärdering av behandlingen och justering utifrån resultatet behövs på samtliga behandlingssteg.

Steg 1

Vid symtom högst två gånger i månaden ges ICS + formoterol i fast kombination vid behov. Användning av ICS vid symtom (varje gång luftrörsvidgande läkemedel behövs) minskar risken för exacerbationer redan vid lindrig astma 

(16) (17) (18)

.

Steg 2

Vid symtom oftare än två gånger per månad inleds behandlingen på steg 2 i trappan med ICS i låg dos dagligen som underhållsbehandling. Vid behov rekommenderas i första hand fast kombination med ICS och formoterol, för att säkerställa att ICS ges vid varje tillfälle. Om ICS och SABA eller formoterol ges i separata inhalatorer är det mycket viktigt att patienten är införstådd med att ICS bör användas vid varje tillfälle.

Steg 3

Vid symtom mer än tre dagar i veckan, eller nattliga uppvaknanden på grund av astma, eller nedsatt lungfunktion vid nyinsättning av behandling, alternativt otillräcklig astmakontroll på steg 2 vid uppföljning behövs daglig underhållsbehandling med ICS+LABA, i första hand i fast kombination. Vid dagliga symtom och/eller nedsatt lungfunktion bör den fasta kombinationen ges med åtminstone medelhög dos av ICS.

Fast kombination som innehåller formoterol kan dessutom ges som vid behovsbehandling vid symtom, under förutsättning att maxdoseringen beaktas (se respektive läkemedels produktresumé).  Den maximala dygnsdoseringen bör endast användas under en kort period. Omfattande behov på grund av instabil astma bör föranleda sjukvårdskontakt.

Fasta kombinationer med andra LABA än formoterol har för långsamt tillslag för att kunna ges som symtomlindrande vid behov. De behöver kompletteras med SABA vid behov.

Beroende på behandlingseffekt kan dosen av ICS ökas vid försämring eller otillräcklig astmakontroll. Vid kontrollerad och stabil sjukdom kan dosminskning prövas.

Som alternativ vid fortsatt okontrollerad astma kan tillägg av antileukotrien (LTRA) prövas. En behandlingstid på cirka fyra veckor räcker vanligen för att utvärdera effekten.

Steg 4

Vid otillfredsställande astmakontroll på steg 3 trots god följsamhet och adekvat inhalationsteknik kan tillägg av LAMA till LABA i kombination med ICS i medelhög-hög dos minska risken för svåra exacerbationer. Vid fortsatt okontrollerad astma ökas ICS till hög dos.

Fast kombination som innehåller formoterol kan dessutom ges som vid behovsbehandling vid symtom, under förutsättning att maxdoseringen beaktas (se respektive läkemedels produktresumé via exempelvis FASS). Den maximala dygnsdoseringen bör endast användas under en kort period. Omfattande behov på grund av instabil astma bör föranleda sjukvårdskontakt. Fasta kombinationer med andra LABA än formoterol har för långsamt tillslag för att kunna ges som symtomlindrande vid behov. De behöver kompletteras med SABA vid behov.

Patienten bör remitteras för utredning av misstänkt svår astma om samtliga av följande kriterier är uppnådda:

 • astmakontroll uppnås inte på steg 4
 • diagnosen är korrekt
 • följsamhet till behandling och inhalationsteknik är god.
Steg 5

På steg 5 kan då systemisk behandling bli aktuell – se ovan samt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation från 2023 

(4)

. I behandlingstrappan på steg 5 finns också medicintekniska hjälpmedel, exempelvis tempererat laminärt luftflöde (TLA).

Behandling inför fysisk aktivitet

Astmasymtom vid fysisk aktivitet kan vara tecken på underbehandling. De bör föranleda att underhållsbehandlingen ses över med vägledning av behandlingstrappan. Det är även i detta sammanhang viktigt att beakta icke-farmakologiska åtgärder, exempelvis uppvärmning och värme- och fuktväxlande andningsmask. Om extra förebyggande eller symtomlindrande behandling ändå behövs kan patientens ordinarie symtomlindrande läkemedel ges (ICS + formoterol eller SABA). 

Om individer som behandlas med fast kombination ICS‍-‍LABA tränar på kvällen kan ett alternativ vara att ta kvällsdosen före kvällsträningen. Som alltid gäller att ta hänsyn till de använda läkemedlens maxdosering, för att minska risken för dosberoende biverkningar 

(4)

Behandling vid graviditet och amning

Grundregeln vid behandling av astma vid graviditet och amning är att ordinarie behandlingstrappa ska följas. Det är viktigt för både den gravida kvinnan och fostret att optimal astmakontroll eftersträvas under graviditet. För detaljer, se avsnittet om Inhalationsbehandling under graviditet och amning i Läkemedelsverkets vetenskapliga underlag.

Akut­behandling

Akuta astmaanfall eller exacerbationer kan ha olika svårighetsgrad. Vid lindrig attack bör patienten ta snabbverkande beta‍-‍2-receptoragonist (FABA) i upprepade doser och vid fortsatta besvär öka dosen av ICS fyra gånger (2‍–‍4 dostillfällen per dygn) 

(5)

. Vid behov av mer än åtta inhalationer per dygn av beta‍-‍2-receptoragonist bör patienten söka vård.

I faktaruta 5 visas handläggning och behandling vid måttlig till svår exacerbation.

Peroral kortisonkur under fem dagar bör ges för att minska risken för sjukhusinläggning och behandlingskrävande recidiv. Det finns ingen fördel vare sig med doser över 60‍–‍80 mg prednisolon per dag eller med parenteral administrering 

(9) (19)

I anslutning till detta bör underhållsbehandlingen ses över och vid behov justeras med ledning av behandlingstrappan. 

 1. Ge syrgas till en påverkad patient, 5‍–‍6 liter/min på mask för att uppnå en saturation > 90 %.

 2. Inhalation av luftrörsvidgare i högdos.

  • I första hand via spacer: Salbutamol 0,1 milligram (mg)/dos, 10‍–‍15 doser, eventuellt i kombination med ipratropium 20 mikrogram (μg)/dos, 4 doser.

  • I andra hand via nebulisator: Salbutamol 5‍–‍10 mg, eventuellt i kombination med ipratropium 0,5 mg.

  • Upprepa given inhalation var 20:e minut vid otillräcklig förbättring.

 3. Perorala steroider

  • Tablett betametason* 0,5 mg, 10 tabletter, eller tablett prednisolon 5 mg, 10 tabletter som engångsdos.

  • Tablett betametason* 0,5 mg, 6 tabletter dagligen i 5 dagar eller tablett prednisolon 5 mg, 6 tabletter dagligen i 5 dagar.

  * Gravida bör behandlas med prednisolon.

 4. Vid svårt anfall med saturation < 90 % trots syrgas, eller där patient ej orkar inhalera, ges injektion terbutalin, 0,25‍–‍0,5 mg subkutant eller långsamt intravenöst spätt till 10 milliliter (ml) i natriumklorid.

 5. Om patienten inte förbättras trots ovanstående akutbehandling, ordna med transport till sjukhus. Patienten bör ha ett par grova intravenösa infarter, kontinuerlig syrgasbehandling och övervakning under transport.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.