Biverkningar

De läkemedel som till största delen används vid astma har en välkänd biverkningsprofil. 

Biverkningarna av inhalationssteroider är dels lokala, dels systemiska. Till de lokala biverkningarna hör heshet, som orsakas av direkteffekter på stämbanden, respektive kandidainfektion i munhålan. Risken för kandidainfektion i munhålan kan minskas genom sköljning av munnen efter inhalation 

(20)

Systembiverkningarna är vanligen dosberoende. De förekommer sällan och då främst vid behandling med höga doser. De kan utgöras av exempelvis ökad risk för ytliga blåmärken.

Jämfört med behandling med inhalationssteroider leder systemisk behandling, med exempelvis perorala glukokortikoider, till betydligt högre risk för systembiverkningar. Vid längre tids behandling eller återkommande kortare kurer innefattar dessa även exempelvis osteoporos och binjurebarkspåverkan

(9)

. Vid de systemiska doser som används vid exacerbationsbehandling kan exempelvis sömnstörning, humörförändringar, ökad aptit och reflux förekomma vid kortvarig behandling 

(2)

.

Vid behandling med leukotrienreceptorantagonister ses bland annat huvudvärk och buksmärtor. Psykiatriska biverkningar som mardrömmar och depression förekommer 

(21)

. Bland de dosberoende biverkningarna till behandling med beta‍-‍2-receptoragonister noteras takykardi 

(9)

.

Inhalerade antikolinerga muskarinreceptorantagonister ger ökad risk för antikolinerga biverkningar, som muntorrhet och urinretention. Risken ökar med ökad dos.

I de myndighetsgodkända produktresuméerna finns uppdaterad information om kända biverkningar, se till exempel Sök Läkemedelsfakta.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.