Tidsaspekter vid handläggning av akuta förgiftningar

Vid handläggningen av en akut förgiftning behöver sjukvården beakta tidsförhållanden i förhållande till exponeringen.

Behandling av en förgiftad individ syftar till att lyfta denne igenom de av förgiftningen orsakade symtomen tills förgiftningsmedlet metaboliserats och/eller eliminerats ur kroppen.

Om behandlingen är lyckad, och om inga sekundära skador har uppkommit, blir patienten i de flesta fall helt somatiskt återställd.

En patient kan te sig relativt opåverkad tidigt i förloppet, men kan några timmar senare utveckla svåra symtom. 

Schematisk bild av tidsförloppet hos en förgiftning.

Schematisk bild av tidsförloppet hos en förgiftning. Tid 0 = exponering.

Ett tag efter exponering börjar symtomen utvecklas och kan öka i intensitet över tid. Så småningom kulminerar symtombilden. I takt med att förgiftningsmedlet utsöndras klingar symtomen av.

Vid allvarliga förgiftningar behövs understödjande sjukvårdsinsatser för att patienten ska överleva symtompucklen.

Om en patient kommer in till sjukhus tidigt efter en förgiftning behö

ver sjukvården därför övervaka denne under en viss tidsperiod innan man kan bedöma allvarlighetsgraden av tillbudet.  

Tidsförloppet vid en förgiftning

Tiden från exponering till symtomdebut beror bland annat på:

  • exponeringsväg
  • toxisk verkningsmekanism
  • aktuell beredningsform (flytande, fast, depotberedningar etcetera).

Kontakta gärna Giftinformationscentralen för diskussion om vilken övervakningstid som är rimlig vid förgiftning/‌förgiftningstillbud.

Tidsförloppet efter att symtom uppkommit är också svårt att säkert förutse. Vid läkemedelsförgiftningar skiljer sig ofta både absorptionsfas och eliminationsfas vid överdos från de uppgifter som finns för terapeutiska doser.

Många ämnen leder till en långsam tarmmotilitet, vilket kommer att ge en försenad absorption. Så kan det till exempel se ut vid överdoser av:

  • opioider
  • läkemedel med antikolinerg effekt.

Vid överdoser av depotpreparat blir upptaget ännu mer svårförutsägbart. Eliminationsfasen och halveringstiden kan också påverkas av:

  • förändrad/mättad metabolisering
  • uppkommen njur- eller leverpåverkan.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.