Antidoter

Motgiftsbehandling kan vara av stort värde. Vid vissa typer av förgiftningar är motgiftsbehandling direkt livräddande.

Vid handläggning av en förgiftad patient bör sjukvården därför överväga om det finns en antidot.

Antidot Förgiftnings­agens
Naloxon Opioider
Acetylcystein Paracetamol
Fomepizol Metanol, Etylenglykol
Etanol Metanol, Etylenglykol
Fysostigmin Motverkar antikolinergt syndrom
Olanzapin Motverkar serotonerg toxicitet
Flumazenil Bensodia­zepiner
Desferoxamin Järn
Digitalis­antikroppar Digitalis
Hydroxoko­balamin Cyanid
Antitoxin - ormserum Ormgift
Metyltionin Motverkar methemo­globinemi
Silibinin Amatoxinhaltig svamp (vit/lömsk flugsvamp)
Pyridoxin Murkla, isoniazid
Atropin Motverkar kolinerg toxicitet
Botulism Antitoxin Botulinumtoxin

I respektive behandlingsanvisning på Giftinformationscentralens webbplats finns rekommendationer gällande doser och aktuella antidoter.

Antidotregistret är en sammanställning av antidotlagren på landets sjukhus.

Sjukvårdspersonal kan i en akutsituation använda antidotregistret för att se följande:

  • vilka preparat som är lokalt tillgängliga
  • var på sjukhuset antidoter är lagerhållna
  • varifrån en specifik antidot kan rekvireras om en lokal brist uppstått.

Sjukvården ansvarar för att uppdaterade uppgifter om aktuellt lager av antidoter regelbundet sänds till Giftinformationscentralen.

I databasen ingår också de antidoter som lagras på jourapoteket C W Scheele i Stockholm. Lagret innehåller begränsade mängder av de flesta antidoter, inklusive ormsera vid bett av exotiska ormar. Därifrån kan leveranser ske dygnet runt.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.