Förgiftnings­statistik

Förgiftningar och förgiftningstillbud är relativt vanliga i samhället. Giftinformationscentralens telefonrådgivning handlägger årligen cirka 100 000 frågor från allmänhet och sjukvård.

Ett tillbud är i detta sammanhang när någon misstänker eller är orolig över att en förgiftning har inträffat, men där detta inte säkert har bekräftats.

Merparten av de samtal som kommer in till Giftinformationscentralen gäller harmlösa tillbud där egenvård i hemmet är tillräcklig, men i vissa fall krävs sjukhusvård.

Under 2022 ringde hälso- och sjukvården Giftinformationscentralen för att få råd om behandling av knappt 20 000 patienter som vårdades på sjukhus på grund av misstänkt eller verifierad förgiftning.

Accidentella eller avsiktliga förgiftningar

Förgiftningar/tillbud kan vara accidentella eller avsiktliga.

Bland de avsiktliga förgiftningarna ingår såväl självdestruktiva handlingar som missbruksrelaterade överdoser. Vid mycket sällsynta tillfällen kan också ett kriminellt uppsåt ligga bakom förgiftningen.

I småbarnsgruppen, särskilt i åldrarna 1‍–‍4 år, dominerar accidentella tillbud.

Bland tonåringar och vuxna är i stället avsiktliga förgiftningar (självdestruktiva handlingar och missbruk) vanligast.

Accidentella förgiftningstillbud i vuxengruppen rör sig ofta om:

  • arbetsplatsrelaterade händelser
  • misstag och feldoseringar av ordinerade läkemedel.

Aktuellt förgiftnings­agens varierar mellan åldersgrupper

Hos yngre barn är tillbud med hushållskemikalier den vanligaste anledningen att Giftinformationscentralen kontaktas. De allra flesta av dessa tillbud bedöms som ofarliga och sjukhusvård behövs sällan. I vissa fall kan sjukhusvård behövas, till exempel om barnet svalt ett knappcellsbatteri eller fått i sig frätande produkter samt petroleumbaserade produkter.

Hos barn som är tio år eller äldre och hos vuxna är läkemedelsöverdoser den vanligaste anledningen till kontakt. Den absolut vanligaste läkemedelsöverdosen i Sverige, är överdoser med paracetamol (1 874 enskilda sjukhusfall 2021) följt av överdoser med prometazin (Lergigan®, 974 fall 2021).

Andra vanliga frågor gäller överdoser av olika antidepressiva (1 643 sjukhusfall 2021) och narkotikarelaterade förgiftningar (1 213 sjukhusfall 2021).

I övrigt kontaktats Giftinformationscentralen bland annat om frågor gällnade biologiska toxiner, till exempel:

  • svampar
  • växter
  • ormar och andra giftiga djur.

Dödsfall

Varje år dör knappt 1 000 människor i Sverige av förgiftningar. Merparten av dessa individer dör utanför sjukhus. Dödsorsaken är nästan alltid kvävning på grund av medvetandesänkning och samtidig nedsatt andningsdrive och/eller ofri luftväg eller aspiration av maginnehåll.

Nedsatt andningsdrive orsakas vanligen av överdoser med opioider. Ofri luftväg eller aspiration av maginnehåll kan uppkomma på grund av överdos av psykoaktiva läkemedel eller missbruksmedel, ofta med alkohol i kombination.

Både nedsatt andringsdrive och ofri luftväg är tillstånd som sjukvården kan hantera med enkla akutmedicinska åtgärder. Nästan samtliga individer hade troligen gått att rädda om de hade kommit inom räckhåll för vårdkedjan.

Hos förgiftade patienter som vårdas på sjukhus brukar mortaliteten anges till cirka 0,5 %. De dödsfall som ligger till grund för denna uppskattade mortalitet inkluderar de patienter som ådragit sig allvarliga skador till följd av hypoxi eller aspiration utanför sjukhus.

Den verkliga mortaliteten för förgiftade patienter som blir omhändertagna i tid och får adekvat vård är alltså mycket låg med dagens förgiftningspanorama.


Relaterad information

I Giftinformationscentralens årsrapport finns mer detaljerad information om förgiftningsstatistik.

Socialstyrelsen har statistik över dödsorsaker på grund av förgiftningar.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.