TLV beslutar om subvention

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna och vilket pris dessa produkter ska ha. Ett läkemedel kan ha generell subvention, förmånsbegränsning eller ingen subvention.

TLV är en statlig myndighet som beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV:s vision är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som det offentliga satsar på: 

  • läkemedel
  • medicinteknik
  • apotek
  • tandvård.  

Flera olika begrepp används gällande läkemedelsförmånerna. Att läkemedel eller förbrukningsartiklar ingår i läkemedelsförmånerna, är subventionerade eller ingår i högkostnadsskyddet innebär normalt samma sak. 

Läs mer om hur TLV fattar beslut om pris och subvention på läkemedel utifrån en värdebaserad prissättning i kapitel Hälsoekonomiska utvärderingar av läkemedel.

Generell subvention eller förmåns­begränsning

Ett läkemedel kan ha något av följande:

  • generell subvention
  • förmånsbegränsning
  • ingen subvention.

Merparten av de receptbelagda läkemedel som finns i Sverige ingår i läkemedelsförmånerna.

Generell subvention

Vid generell subvention är läkemedlet subventionerat vid all behörig receptförskrivning. Ett läkemedel som har en generell subvention och som förskrivs utanför sin godkända indikation, ska därmed lämnas ut med förmån. TLV utgår dock från läkemedlets godkända indikationer och de användningsområden som finns när TLV prövar subventionsansökan.

Om läkemedlet får en ny eller ändrad godkänd indikation efter subventionsbeslutet, ska företaget anmäla det till TLV. TLV tar då ställning till om subventionen ska begränsas eller om den generella subventionen ska gälla även fortsättningsvis, och då även omfatta den nya eller ändrade indikationen.

Förmånsbegränsning

Om det finns särskilda skäl får TLV besluta att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde. Subventionen gäller i så fall endast i den omfattning som anges i TLV:s subventionsbeslut.

En förmånsbegränsning kan exempelvis gälla ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp 

(1)

. För exempel på förmånsbegränsning se kapitlet Hälsoekonomiska utvärderingar av läkemedel – exemplet erenumab (Aimovig).

Villkor

TLV:s subventionsbeslut får även förenas med andra särskilda villkor, till exempel att företaget på ett tydligt sätt ska informera om beslutad förmånsbegränsning i all sin marknadsföring och annan information om läkemedlet. 

Det kan också handla om ett uppföljningsvillkor 

(1)

, exempelvis att företaget efter en tid ska redogöra för hur läkemedlet används i vården.

Ingen subvention

TLV kan bara reglera priset för de läkemedel som ingår i förmånerna. För läkemedel utanför förmånerna är det fri prissättning, som därmed exempelvis gäller om:

  • ett företag får avslag på sin ansökan om subvention för ett läkemedel.
  • företaget inte har ansökt om pris och subvention för ett läkemedel.

Då väljer företaget vilket pris de vill sätta på läkemedlet och apoteken kan också välja vilket pris de vill sälja läkemedlet för. 

Förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar kan, precis som läkemedel, ha generell subvention eller förmånsbegränsning. Subventionsbesluten kan också förenas med villkor 

(1)

. Det finns även förbrukningsartiklar som inte ingår i läkemedelsförmånerna.

Omprövningar

TLV granskar kontinuerligt de läkemedel och andra förmånsberättigade varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Syftet med granskningen är att se till att det som subventioneras av samhället är kostnadseffektivt.

I en omprövning granskar TLV mindre grupper eller enskilda läkemedel och förbrukningsartiklar. TLV gör granskningen för att avgöra om dessa läkemedel ska kvarstå inom läkemedelsförmånerna eller inte. En omprövning kan också göras med syfte att se över priser eller förmånsbegränsningar och villkor 

(1)

Licens- och extempore­läkemedel

Samtliga licensläkemedel ingår i läkemedelsförmånerna, så länge TLV inte fattat ett undantagsbeslut för ett specifikt läkemedel.

Extemporeläkemedel ingår i läkemedelsförmånerna under förutsättning att prissättningen sker i enlighet med TLV:s föreskrifter (2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention.

För mer information om den här typen av läkemedel se kapitlet ”När godkända läkemedel saknas”.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.