Referenser

  1. Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Socialdepartementet. Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2002160-om-lakemedelsformaner-mm_sfs-2002-160

  2. SOU 2017:87, Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt, s 122. Hämtad från: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201787/

  3. Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. Socialdepartementet. Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2002687-om-lakemedelsformaner-mm_sfs-2002-687 

  4. Lag (2009:366) om handel med läkemedel. Socialdepartementet. Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-2009-366

  5. SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel, sid 227. Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/tydligare-ansvar-och-regler-for-lakemedel_H6B389

  6. SOU 2017:87, Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt, s 134. Hämtad från: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201787/

  7. Smittskyddslag (2004:168). Socialdepartementet. Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168

  8. TLV:s föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Hämtad från: https://www.tlv.se/om-tlv/regelverk/foreskrifter.html