Läkemedel från andra länder

Förfalskningar av läkemedel är ett problem som finns i alla länder. I regioner där myndigheternas kontroll och rättsväsendet fungerar dåligt är problemet som allra störst. Europeiska unionen (EU) har ett särskilt säkerhetssystem för läkemedelsförpackningar.

Länder med effektiv läkemedelskontroll har en mycket låg andel förfalskningar i ländernas legala försäljningskanaler. Förfalskningar är vanligast i regioner där myndigheternas kontroll och rättsväsendet fungerar dåligt. WHO uppskattar att en betydande andel av de läkemedel som säljs i Afrika, Asien och Latinamerika är förfalskade 

(1)

.

I utvecklingsländer finns det aktörer som förfalskar mediciner som patienter tar för att behandla livshotande sjukdomar, till exempel:

  • malaria
  • tuberkulos
  • HIV/AIDS.

Förfalskningar av antibiotika och läkemedel mot parasiter kan bidra till resistensutveckling. Studier har till exempel visat att antimalariamediciner ofta är förfalskade. Studierna visar också att låga nivåer av aktiv substans i sådana produkter är mycket vanligare än motsatsen 

(2)

. Underdosering ger låga nivåer av aktiv substans vilket kan medföra att resistenta stammar av bakterier och parasiter utvecklas.

Förfalskningar i legala kanaler inom EU

Förfalskningar är inte bara ett allvarligt problem i utvecklingsländer, utan ett problem för alla länder. Det är idag lätt och billigt för en bedragare att ta fram tabletter och förpackningar som vid en första anblick inte väcker några misstankar. Det är lätt att köpa och sälja substanser och varor över hela världen.

All handel med läkemedel inom EU är noggrant reglerad. Alla aktörer som handlar med läkemedel behöver tillstånd från läkemedelsmyndigheterna. Aktörerna måste också följa det som kallas god distributionssed (GDP). GDP är grundläggande för läkemedelssäkerheten.

Förfalskade läkemedel har ändå förekommit i den lagliga läkemedelskedjan i Europa och lämnats ut till patienter på lagliga apotek. Antalet konstaterade fall är få. Det finns dock fall där myndigheter inte kan utesluta att läkemedlet distribuerats på ett olagligt sätt och därmed skulle kunna vara förfalskat.

Parallellimporterade varor från andra EU‍-‍länder utgör idag cirka tio procent av den svenska läkemedels­marknaden 

(3)

. De produkter som parallellimporteras kan ha passerat många mellanhänder innan de når Sverige, vilket innebär ökade risker.

Handel med receptbelagda läkemedel till konsumenter sker i Sverige alltid via apotek. I Sverige har Läkemedelsverket tillsyn över apoteken. Det finns spårbarhet i apotekens expeditionssystem.

E‍-‍hälsomyndigheten sparar försäljnings- och e‍-‍receptuppgifter. Vårt välreglerade system för läkemedelsdistributionen med relativt få aktörer har bidragit till att allvarliga incidenter med förfalskade läkemedel inte har inträffat i Sverige. Eftersom svenska marknaden är liten kan den vara mindre intressant att förfalska läkemedel med svensk märkning. Men detta gör inte Sverige immunt mot förfalskningar, då Sverige är en integrerad del av Europa och världen.

Åtgärder för ökad säkerhet

I EU finns det ett säkerhetssystem för läkemedelsförpackningar. Systemet innebär att förpackningar av godkända läkemedel har:

  • en säkerhetsförslutning som gör att det syns om förpackningen har öppnats

  • en 2D-kod som gör varje förpackning unik och möjlig att identifiera i en gemensam europeisk databas som uppdateras i realtid, till exempel i samband med att förpackningen expedieras på apoteket.

Åtgärderna har medfört ökad säkerhet, men inget system är vattentätt. Sett över hela EU förekommer det är också att läkemedel inte skannas vid utlämnandet, vilket innebär en risk att utlämnade förpackningar återinförs i den legala läkemedelskedjan.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.