Vad är njurfunktion?

Njurarna har en rad olika funktioner, varav den glomerulära filtrationen (GFR) är den viktigaste.

Njurarna har en rad olika funktioner. De bidrar till att:

  • eliminera slaggprodukter, läkemedel och dess metaboliter
  • styra syra‍-‍bas-, vätske- och saltbalansen.

Njurarna utsöndrar också ett antal hormoner, såsom:

  • renin
  • erytropoetin
  • aktivt vitamin D.

Av njurarnas funktioner är det bara en, men den allra viktigaste, som går att skatta på ett enkelt sätt. Det är den så kallade glomerulusfiltrationen, glomerular filtration rate (GFR).

Hos yngre patienter är GFR 90‍–‍130 mL/min/1,73 m2 kroppsyta. Efter 40 års ålder faller GFR med cirka 10 mL/min/1,73 per tioårsperiod.

GFR varierar under dygnet och är högst under dagen. Kroppsansträngning och rökning sänker tillfälligt GFR.

Mätning av GFR

Det bästa sättet att mäta GFR är genom att bestämma njurarnas clearance, som idealt ska motsvara den andel av plasmaflödet till njurarna som filtreras i glomeruli. 

Vid mätningen tillförs ett exogent ämne intravenöst som filtreras fritt i glomeruli och varken utsöndras eller reabsorberas längs tubulikanalerna. Mätningen bör göras på ett standardiserat sätt. En klassisk substans för mätning av GFR är inulin. Numera används i klinisk rutin kontrastmedel som innehåller jod, till exempel johexol (iohexol, engelska) alternativt Crom51‍-‍märkt EDTA.

Kronisk njursjukdom

Uppmätt eller skattat GFR används för att ställa diagnosen kronisk njursjukdom (Chronic Kidney Disease (CKD)), se tabell 1. CKD klassificeras i fem olika funktionsgrupper, där CKD 3, 4 och 5 räknas som sänkt njurfunktion 

(1)

.

Stadie GFR ml/‌min/‌1,73 Tolkning
CKD1 ≥ 90 Normal njur­funktion
CKD2 60-89 Lätt sänkt njur­funktion
CKD3a 45-59 Lätt till måttligt sänkt njur­funktion
CKD3b 30-44 Måttligt till kraftigt sänkt njur­funktion
CKD4 15-29 Kraftigt sänkt njur­funktion
CKD5 < 15 Njursvikt

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.