Skattning av njurfunktion

Njurfunktionen kan idag bäst skattas genom att beräkna den glomerulära filtrationen (GFR) från kreatinin och cystatin C i plasma. Ett sådant skattat GFR bör ligga till grund för all värdering av njursjukdom och för stöd vid läkemedelsbehandling. Skattat GFR kan också uttryckas som estimerat GFR (eGFR).

Om det är möjligt baserar man ett skattat GFR på både kreatinin och cystatin C i plasma. Medelvärdet av skattat GFR utifrån kreatinin respektive cystatin C ger oftast högre noggrannhet jämfört med formler som endast använder en av markörerna. En stor skillnad mellan eGFRkreatinin och eGFRcystatin c ger dessutom ytterligare viktig information.

Den tidigare ofta använda Cockcroft‍-‍Gault formeln, som är baserad på kreatinin för att skatta GFR, ger dålig noggrannhet jämfört med moderna metoder. Därför bör inte Cockcroft‍-‍Gault användas. Likaså är 24 timmars endogent kreatininclearance en dålig och osäker metod att mäta GFR.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.