Mätning av GFR

I vissa situationer är bestämning av den glomerulära filtrationen (GFR) av extra stor betydelse. I sådana fall bör man göra en undersökning av njurarnas clearance med till exempel johexol eller Cr‍-‍51‍-‍EDTA.

Det kan vara aktuellt vid:

  • utredning av lämplig njurdonator vid transplantation
  • inför cytostatikabehandling av tumörsjukdom
  • i de fall då det föreligger avvikande kroppskonstitution, till exempel uttalade ödem
  • forskningsstudier.

En stor skillnad mellan eGFRkreatinin och eGFRcystatin c kan också vara en anledning till att mäta GFR. Vid GFR‍-‍värden lägre än 20 mL/min/1,73 minskar noggrannheten för skattat GFR 

(16)

 och vid dialys omöjliggörs skattning av restnjurfunktionen. I dessa situationer kan mätning med hjälp av johexolclearance vara att föredra 

(17) (18)

.

Absolut och relativt GFR

Njurfunktionen (GFR) är olika hos människor beroende av kroppsstorlek. Man relaterar därför njurfunktionen till kroppsytan (mL/min/1,73 m2, relativt GFR). Det är på detta sätt man kan värdera om GFR är normal för åldern eller om kronisk njursjukdom föreligger. 

Om man omvandlar värdet som är relaterat till kroppsytan till ett absolut värde, genom att dividera med 1,73 och multiplicera med patientens egen kroppsyta, får man fram individens egen glomerulära utsöndringsförmåga (absolut GFR). 

För kvinnor är det oftast ingen större skillnad mellan värdena för absolut och relativt GFR, förutom vid extrem kroppskonstitution. 

För män blir däremot skillnaden ibland stor. Detta kan få betydelse för läkemedel som utsöndras renalt. I dessa fall bör doseringen vid underhållsbehandling ordineras med värdet på absolut GFR som utgångspunkt. 

Vid behandling där det är viktigt att snabbt komma upp i terapeutisk koncentration av läkemedlet ges först laddningsdos(‍-‍er) baserat på kroppsdimension följt av underhållsdos där man utgår från njurarnas eliminationshastighet.

Så värderas skattat GFR – Faktaruta 2


Relativ GFR

  • Mått: mL/min/1,73 m2 kroppsyta.
  • Används vid värdering om GFR är normal för ålder.

Absolut GFR

  • Mått: mL/min.
  • Används vid värdering av individens eget GFR. Betydelse för dosering av läkemedel inklusive röntgenkontrast.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.