Farmaceutens roll vid generiskt utbyte

Farmaceuten på apoteket har precis som förskrivaren en nyckelroll för att skapa ett patientsäkert utbyte och ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

Farmaceuten har följande ansvar vid generiskt utbyte:

  • Farmaceuten bedömer om utbyte av det förskrivna läkemedlet till den aktuella periodens vara är lämpligt. Farmaceuten har möjlighet att motsätta sig utbytet på vissa grunder. Bedömningen görs utifrån ett farmaceutiskt och expeditionsmässigt perspektiv.

  • Farmaceuten erbjuder kunden byte till periodens vara och upplyser om olika valmöjligheter och hur valet kan påverka kostnaden.

  • Farmaceuten säkerställer att apotekskunden vet hur läkemedlet ska användas.

  • Farmaceuten hänvisar till förskrivaren vid behov av medicinska bedömningar.

Den expedierande farmaceuten har en skyldighet som berör utbyte av läkemedel och som regleras enligt Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner med mera 

(15)

. Farmaceuten ska erbjuda kunden utbyte av ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna, mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är utbytbart mot och som har det lägsta fastställda försäljningspriset, det vill säga periodens vara.

Den expedierande farmaceuten ska inte byta ut läkemedlet om förskrivaren, farmaceuten eller patienten själv motsatt sig utbytet. Farmaceuten måste upplysa apotekskunden om att ett byte är aktuellt och om kundens valmöjligheter 

(15)

. Mer information finns i kapitel Läkemedelsförmånerna. 

Oavsett om byte görs eller inte ska farmaceuten i samband med expeditionen också alltid säkerställa, så långt som möjligt, att apotekskunden vet hur läkemedlet ska användas 

(2)

.

När kan farmaceuten motsätta sig utbyte?

När farmaceuten expedierar läkemedlet till patienten står det klart till vilken läkemedelsförpackning bytet kommer att göras, det vill säga vilket läkemedel som är utsedd till periodens vara den aktuella tidpunkten. Farmaceuten bedömer då lämpligheten i ett byte från det läkemedel som är förskrivet till periodens vara för den aktuella patienten.

Farmaceuten kan motsätta sig utbyte om utformning eller hantering av läkemedlet, eller utbytet i sig, kan antas innebära försämrad läkemedelsanvändning eller någon annan risk för patientens hälsa. Exempel på situationer där farmaceuten kan ha anledning att motsätta sig utbytet är:

  • Om patienten fått läkemedel förskrivet i en förpackning som är särskilt anpassad för att underlätta hanteringen, som en reumatikerförpackning eller kalenderförpackning. Då ska den inte bytas ut till en annan typ av förpackning utan patientens samtycke.

  • Om patienten har fått recept på ett läkemedel i delade doser, till exempel en halv tablett, kan enbart utbyte göras till ett annat läkemedel som också är delbart i lika doser.

  • Om patienten har många läkemedel och det kan finnas en uttalad risk att patienten förväxlar sina läkemedel med olika utseende/namn efter ett utbyte, kan det finnas skäl att motsätta sig utbyte samt i förekommande fall hänvisa till förskrivare.

När en farmaceut motsätter sig utbyte ska det förskrivna läkemedlet lämnas ut. Hela kostnaden ingår då i högkostnadsskyddet. Farmaceuten får inte expediera ett tredje utbytbart alternativ inom högkostnadsskyddet.

Ny kontakt med vården

Farmaceuten har också en annan viktig roll. I dialog med patienten ska farmaceuten också identifiera om patienten behöver ytterligare kontakt med förskrivaren för medicinsk bedömning av lämpligheten av utbyte, till exempel bedömning av misstänkt allergi mot ett hjälpämne i läkemedlet.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.