Förskolebarn (2‍-‍6 år)

I förskoleåldern kan det vara en utmaning att få i barnet läkemedel. För orala läkemedel är det ett problem att de sällan smakar gott. Det är oftast bättre att välja tablett eller munsönderfallande tablett i stället för oral lösning om det är möjligt.

En lösning kommer fördela sig på en större yta i munnen och därmed sprida smaken. Det är en mycket stor variation i ålder när ett barn kan börja använda tabletter, inkluderat vuxna med sväljsvårigheter. Man kan överväga tabletter från två års ålder men det är högst individuellt och kommer också bero på hur tabletten ser ut 

(21) (22)

.

Tabletten kan gömmas i en kokt makaron eller drageras med ett hölje. Att maskera smaken är ett sätt, men det gäller att tänka till. Om tabletten blandas med till exempel mat måste all mat ätas upp. Det kan också leda till att barnet inte kommer att tycka om just den maten framöver. Det är viktigt att åldersanpassa informationen och i så stor utsträckning som möjligt inkludera barnet 

(23)

. Kanske kan barnet välja något gott att äta efter medicinintaget? Förslag kan vara chokladsås eller sylt som tar bort illasmakande rest.

Om behandlingen är långvarig som exempelvis astmabehandling är det ännu viktigare att se till att barnet är delaktig i sin behandling och att behandlingen kan hanteras i det dagliga livet. Allergisk astma utvecklas vanligtvis i denna ålder och då yngre barn i förskoleåldern har dålig inhalationskraft bör sprayinhalator med spacer användas och kontinuerlig utbildning ske av inhalationsteknik 

(24)

.

Rektal administrering

Rektal administrering i spädbarn och barn i förskoleåldern tycker många är praktiskt när barnet mår illa, kräks eller har kramper eller generellt för mindre barn, men det finns kulturella skillnader. Det är viktigt att vara medveten om att biotillgänglighet, andel av given dos som absorberas, tid till upptag och även absorberad mängd kan variera mycket beroende på var substansen appliceras.

Sett utifrån anatomin är nedre 2/3 av anus och rectum försörjt av vena rectalis in som tömmer sig direkt i vena cava inferior, medan övre 1/3 försörjs av vena rectalis superior som tömmer sig i vena portae via vena mesenterica inferior och blir därför föremål för leverns första passage metabolism.

Vanligen sker upptag via passiv diffusion. Upptaget är snabbare när substansen är i vatten- eller alkohollösning jämfört med i ett suppositorium. Paracetamol är den absolut vanligaste substansen som ges till barn både på indikationen feber och smärta. När man väljer att administrera paracetamol rektalt är det inte alltid optimala koncentrationer uppnås vid rektal administrering. Det är därför bra om en annan administreringsväg väljs just på indikationen smärta 

(25)

.

Läkemedels­metabolism hos förskolebarn

Förskolebarn doseras oftast högre per kroppsvikt än vuxna med läkemedel som i levern är högextrationsläkemedel, till exempel fenytoin. Läkemedelsmetabolismen via levern kallas för hepatiskt clerance (Cl,h) och är den hypotetiska volym som blir renad av läkemedel under en viss tid. För barn uttrycks Cl,h som en relativ enhet i L/tim/kg.

Hepatiskt Cl styrs både av de metaboliserande leverenzymernas kapacitet och blodflödet genom levern. Däremot är de flesta av leverenzymerna fullt mogna i två års åldern, och är orsaken till att högextrationsläkemedel då doseras högre per kilo kroppsvikt. Alternativt kan doseringsstrategin ersättas med doseringen per kroppsyta, vilket bättre korrelerar till organfunktionernas utveckling under tillväxt. Levern fortsätter att utvecklas och det dröjer långt upp i tonåren tills metabolismen får ett vuxet mönster 

(6)

.

Patient­säkerhet

Patientsäkerhetsmässigt har barnen nu en möjlighet att vara mer delaktiga i sin behandling men har också större risk att kunna komma åt läkemedel, både egna och andras. God förvaring av läkemedel i hemmet är av stor vikt för att minimera risken att barn får i sig läkemedel eller kemikalier.

Vid olyckshändelse ska Giftinformationscentralen kontaktas 

(26)

. Off‍-‍label förskrivning till barn är fortfarande betydande i denna åldersgrupp och läkemedel som kan anpassas till barnets förutsättningar i form av licens och extemporeläkemedel är viktiga.

Vid administrering av flytande läkemedel används ofta olika doseringshjälpmedel i form av medföljande sprutor via läkemedlet eller apoteket. Då dessa kan ha olika utseende och då man i avsaknad av doseringshjälpmedel istället väljer ett mindre noggrant mått som en matsked från hemmet, är det viktigt att informera om vad som är en rimlig dos och demonstrera vilka hjälpmedel som är lämpliga för säker administrering 

(27)

. Exempelvis bör hostmediciner undvikas i denna ålder då de har en begränsad nytta i förhållande till riskerna för biverkningar tillsammans med risken för att dosera fel med olämpliga doseringsmått 

(28)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.