Övervakning och uppföljning

Patienter som inte stabiliseras i sina vitalparametrar efter inledande behandling kan behöva intensiv- eller intermediärvård. För alla sepsispatienter gäller att vitalparametrar övervakas regelbundet tills man har uppnått en bestående förbättring hos patienten.

Målet med den initiala behandlingen är att snabbt stabilisera vitala fysiologiska funktioner. Om en sådan stabilisering inte sker krävs vårdinsatser som vanligen endast kan ges på intensiv- eller intermediärvårdsavdelningar. Man ska därför aktivt följa patientens vitalparametrar tills patienten är varaktigt stabiliserad.

Den första kontrollen av vitalparametrar efter påbörjad behandling bör ske senast då initial vätskebolus gått in. Målet inom en timme efter inledd behandling är ett systoliskt blodtryck >90 eller ett medelartärtryck >65 mmHg och en syrgassaturation >92‍-‍95 %. Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) ska syrgassaturationen ligga på 88‍-‍92 %.

Vid uppfyllda mål kan fortsatta kontroller vanligen tas en gång per timme, annars behövs tätare kontroller för att övervaka utvecklingen och kunna ta ställning till behovet av intensivvårdskontakt. Se Vitalparametrar som bör följas vid misstänkt sepsis – Faktaruta 8.

Cirkulation

 • Blodtryck
 • Hjärtfrekvens

Andning

 • Andningsfrekvens
 • Syrgassaturation

Centrala nervsystemet

 • Orientering
 • Medvetandegrad

Njurfunktion

 • Urinproduktion

Efter 3‍–‍6 timmar bör man alltid göra en utvärdering och då kontrolleras åter laktat. Vid tidigare laktatstegring är målet en sjunkande nivå, samtidigt som en normalisering av urinproduktionen (>0,5 ml/kg/timme) bör ha uppnåtts. Om dessa mål inte nåtts eller om försämring inträtt bör fortsatt handläggning diskuteras med intensivvårdsläkare. I När ska intensivvårdskontakt övervägas? - Faktaruta 9 redovisas de patofysiologiska fynd som bör föranleda intensivvårdskontakt.

 • Vid systoliskt blodtryck <90 mmHg eller medelartärtryck <65 mmHg efter initial vätskebehandling.

 • Vid kvarstående hypoxi (perifer kapillär syremättnad (SpO2) <93 % och/eller andningsfrekvens >30/min vid 10 L O2 via mask).  För barn gäller åldersspecifika gränser för andningsfrekvens och här tas även hänsyn till andra tecken till påverkat andningsarbete, se Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag), Svensk Pediatric Early Warning Score, Swe‍-‍PEWS. 2020.

 • Oförändrat högt (>4 mmol/L) eller stigande laktat efter vätskebolus 30 ml/kg.

 • Kvarstående nedsatt vävnadsperfusion i form av fördröjd kapillär återfyllnad >3 sekunder, eller utbredd blåmarmorering efter initial vätskebehandling.

 • Anuri trots vätskebolus.

 • Grav koagulopati.

 • Sjunkande medvetandegrad.

 • Hypotermi (<36° C).

 • Annat tillstånd som inger stark oro för patienten.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.