Behandling

Sepsisförloppet är dynamiskt och det är sällan uppenbart för patienten vad symtomen innebär. Spridningen är stor vad gäller sökorsak, när i förloppet och till vilken vårdinstans patienter söker. Rutiner för kontroll och tolkning av vitalparametrar och inledande behandling med vätska och syrgas bör finnas på alla vårdenheter där sepsispatienter kan förekomma.

En allmänpåverkad patient med misstänkt sepsis ska snarast till sjukhus för fortsatt omhändertagande.

 • Patienter med respiratorisk och/eller cirkulatorisk påverkan bör transporteras i ambulans och under transporten behandlas med syrgas och intravenös vätska.
 • Om transporttiden förväntas överstiga 1 timme bör om möjligt även antibiotikabehandling inledas. För mer information se avsnitt Prehospitalt omhändertagande.

Omhänder­tagande och viktiga vital­parametrar

En patient som söker för eller uppvisar symtom/fynd beskrivna i Sepsis − symtom, kliniska fynd och laboratoriefynd - Faktaruta 3 på sidan Utredning eller på annat sätt inger misstanke om en pågående allvarlig infektion ska bedömas som en misstänkt sepsis.

Vid misstänkt sepsis

 • Kontrollera vitalparametrar enligt National Early Warning Score (NEWS2) eller annat inarbetat system.
 • Kontrollera C-reaktivt protein (CRP), leukocyter (LPK) och glukos om patientnära analyser är tillgängliga och det övriga omhändertagandet inte riskerar att försenas.
 • Använd vid behov riskvärdering och åtgärdsrekommendationer för patienter med risk för allvarlig infektion/sepsis inom öppenvården.

Vid respiratorisk och/eller cirkulatorisk påverkan eller andra oroande fynd

Vid respiratorisk och/eller cirkulatorisk påverkan eller andra fynd som inger stark oro för patienten:

 • Beställ ambulans prio 1, ange misstänkt sepsis.
 • Ge syrgas med målsaturation 92‍–‍95 %.
 • Sätt intravenös infart och påbörja vätskebehandling med Ringer‍-‍acetat.
 • Kontakta mottagande akutmottagning och rapportera patienten.
 • Om transporttiden överstiger en timme bör den prehospitala enheten ha möjlighet till blododling och inledande antibiotikabehandling.

För patient med respiratorisk och/eller cirkulatorisk påverkan:

Mät blodets syremättnad med pulsoximetri (SpO2)

 • Ge syrgas efter målsaturation:
  • SpO2 92–95 % för tidigare lungfriska
  • SpO2 88-92 % vid allvarlig kronisk lungsjukdom, till exempel svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • Undvik värden >96 %.
 • Behandling inleds med grimma eller öppen mask vid lindrig hypoxi.
 • Behandling inleds med öppen mask eller grimma via högflödes­syrgas­system (HFNO) vid uttalad hypoxi.

Sätt perifera infarter och påbörja infusion av vätskebolus

 • Till vuxen patient med något av följande tecken på hypotension/‌hypoperfusion:
  • systoliskt blodtryck <90 mmHg eller medelartärtryck <65 mmHg
  • laktat ≥4 mmol/L
  • kapillär återfyllnad >3 sek.
  • uttalad perifer kyla.

   Ge ≥30 ml/kg av Ringer‍‍-‍‍acetat under de första 3 timmarna. I fall där cirkulatorisk stabilitet uppnås tidigare kan vätsketillförseln reduceras och anpassas individuellt.

 • Till barn ges upp till 20 ml/kg Ringer‍‍-‍‍acetat på 10‍‍-‍20 minuter. Behandlingen upprepas vid otillräckligt svar, upp till 40‍-‍60 ml/kg inom den första timmen (3) (21) . Nytillkomna pulmonella rassel och hepatomegali indikerar övervätskning.

Sätt urinkateter och följ timdiures

Anslut om möjligt patienten till apparatur för kontinuerlig övervakning av vitalparametrar. Alternativt påbörjas täta kontroller av vitalparametrar enligt inarbetat övervakningssystem, till exempel NEWS2 (se Vitalparametrar som bör följas vid misstänkt sepsis – Faktaruta 8).

Cirkulation

 • Blodtryck
 • Hjärtfrekvens

Andning

 • Andningsfrekvens
 • Syrgassaturation

Centrala nervsystemet

 • Orientering
 • Medvetandegrad

Njurfunktion

 • Urinproduktion

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.