Sveriges arbete mot antibiotikaresistens

Samarbete inom många olika områden på lokal, nationell och internationell nivå är viktigt för att motverka fortsatt utveckling av antibiotikaresistens.

Om man betraktar antibiotikaförbrukningen över längre tid framgår Sveriges framgångsrika arbete med att minska onödig antibiotikaanvändning tydligt. Förbrukningen har sjunkit med 55 % jämfört med nivån 1992, då svensk antibiotikaförsäljning nådde en toppnotering.

Den absoluta majoriteten, knappt 90 %, av all antibiotika till människor används inom öppenvården och främst till barn och gamla. Drygt hälften förskrivs av distriktsläkare och resten på sjukhusens öppenvårdsmottagningar. Detta är skälet till att Sverige genom Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) under många år fokuserat på öppenvård och just dessa patientgrupper.

Figur 4 visar utvecklingen av antibiotikaförsäljning inom öppenvård i Sverige per åldersgrupp under de senaste 36 åren. Statistiken inkluderar läkemedel inom ATC‍-‍kod J01 utom metenamin. Som framgår av bilden har den absolut största minskningen skett för barn mellan 0 och 4 års ålder. Ingen samtidig ökning av mer allvarliga infektioner har kunnat upptäckas i studier under denna tid 

(7)

.

 Antibiotikarecept i öppenvård per åldersgrupp 1987‍–‍2022 – Figur 4. För beskrivning av figuren se nedan.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Figuren visar ett linjediagram över försäljning av antibiotika per åldersgrupp 1987-2022 baserat på data som visas i tabellen nedan.

Årtal 0‍–‍4 5‍–‍14 15‍–‍64 65– Alla ålders­grupper
1987 946 378 391 376 419
1988 1 107 509 432 426 480
1989 1 016 456 422 429 464
1990 1 122 477 427 451 481
1991 1 129 489 441 490 501
1992 1 328 578 478 553 560
1993 1 269 549 474 578 556
1994 1 098 553 462 569 536
1995 938 518 428 535 492
1996 853 434 397 569 462
1997 824 430 382 573 449
1998 913 466 409 613 481
1999 842 416 397 674 472
2000 806 390 385 658 463
2001 787 412 392 661 469
2002 765 381 375 653 450
2003 716 339 367 658 437
2004 651 280 356 654 418
2005 650 286 365 660 426
2006 668 319 373 660 436
2007 697 338 379 656 444
2008 657 324 360 627 423
2009 547 285 332 592 392
2010 542 288 330 580 390
2011 482 295 331 572 385
2012 484 288 318 556 374
2013 392 242 292 534 343
2014 383 221 279 514 328
2015 349 214 273 513 323
2016 364 219 266 498 318
2017 338 206 260 496 309
2018 320 198 248 484 296
2019 301 177 240 474 285
2020 165 118 295 417 237
2021 184 99 196 415 230
2022 246 126 210 442 251

Nationell samverkans­funktion

Sveriges riksdag antog 2006 en strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar. En nationell samsyn kring arbetet har i Sverige etablerats bland annat genom samarbete inom det som benämns Nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens 

(8)

. Här finns 26 myndigheter och organisationer representerade och arbetet har ett tydligt One Health-fokus.

Läs mer om One Health på sidan Spridning av antibiotikaresistens.

Arbetet styrs av en tvärsektoriell handlingsplan. Organisationen arrangerar årligen ett nationellt möte, Antibiotikaforum, där dialog och utbyte av erfarenheter mellan experter och andra som arbetar med antibiotikaresistens stimuleras. Samverkansfunktionens arbete möjliggör även enhetliga, myndighetsgemensamma budskap till allmänheten vilka förmedlas via kommunikationsinsatsen Skydda antibiotikan 

(9)

. För mer information, se webbplatsen för Skydda antibiotikan.

Arbetet inom Strama

Strama, tidigare Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, grundades 1995. Stramas målsättning är att säkra patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens. Strama har en nationell grupp (NAG Strama) som ordnar möten, utbildningar och tillhandahåller behandlingsriktlinjer, utbildningsmaterial och andra verktyg för de mer än 20 regionala Stramagrupperna. Stramanätverket är ett fristående nätverk som verkar för ökad sammanhållning och informationsutbyte mellan de regionala grupperna. 2009 lanserade Strama en målsättning på maximalt 250 antibiotikarecept/‌1 000 invånare och år (250‍-‍målet). Målet uppnåddes nationellt 2020, till viss del beroende på minskad smittspridning av andra luftvägsinfektioner under covid-pandemin, men många regioner hade nått målet betydligt tidigare. Strama arbetar fortsatt för minskad överförskrivning av antibiotika och för att kvaliteten på antibiotikaanvändningen ska vara så bra som möjligt.

Några verktyg som Strama arbetar med är:

 • Utbildning och ökad kunskap hos förskrivare, allmänhet och beslutsfattare.

 • Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård.

 • Övervakning av antibiotikaresistens lokalt, regionalt och nationellt.

 • Återkoppling av förskrivardata på lokal, regional och nationell nivå.

 • Öppna jämförelser av antibiotikaanvändning, lokalt och regionalt.

 • Införande av antibiotikaronder på sjukhus.

 • Selektiva resistensbesked utifrån aktuell bakterie, patient och sjukdomstillstånd.

Vägen mot fortsatt tillgång till effektiva antibiotika i framtiden

Åtgärder inom många områden, med ett kontinuerligt One Health-fokus, är viktigt för att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens:

 • En målsättning borde vara att helt sluta behandla virusinfektioner med antibiotika, då behandling av en virusinfektion ”för säkerhets skull” enbart medför nackdelar. Förbättrad diagnostik är därför central.

 • Utvärdering av optimal dosering och behandlingstid vid infektioner är viktigt för att minska icke nödvändig förbrukning.

 • Forskning och utveckling av nya substanser behöver prioriteras, liksom att säkerställa tillgången till gamla antibiotika och generiska läkemedel.

 • Spridning av resistenta bakterier på sjukhus behöver motverkas och minimeras genom optimal följsamhet till basala vårdhygienrutiner.

 • Förbättrad övervakning av resistenta bakterier, liksom utveckling av system för att övervaka svåra infektionskomplikationer, är av vikt.

 • Information och utbildning för ökad kunskap bland sjukvård och allmänhet är betydelsefullt för sjukvårdens förtroende och för optimal följsamhet till rekommendationer.

 • Internationellt samarbete med utbyte av erfarenheter och best practices är centralt för att möta det globala, gemensamma hot som ABR utgör och här kan Sverige ta en ledande roll.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.