Spridning av antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens respekterar inga gränser och förflyttar sig med bakterier, djur, människor och varor fritt över världen.

Ett ökat antibiotikatryck selekterar och driver på resistensutveckling, vare sig det rör sig om en enskild individ, en avdelning, ett sjukhus, en region, ett land eller en världsdel. Bristande vårdhygieniska rutiner bidrar i sin tur till spridningen av bakterier och resistensspridning mellan människor i vården.

Resistens sprids bland individer liksom mellan individer och miljön genom överföring av resistenta bakterier via ett flertal smittvägar. I miljöer där resistenta bakterier är vanligt förekommande blir människan lätt bärare av dessa bakterier, vilka etableras i vår normalflora. Individen blir alltså inte sjuk av de resistenta bakterierna utan byter bara ut en del av sin normalflora mot resistenta bakterier. Resistenta bakterier är exempelvis vanligt förekommande i sjukhusmiljö eller i länder med mycket hög andel resistenta bakterier i samhället.

One Health

Begreppet One Health har etablerats för att möjliggöra ett tätt samarbete mellan läkare, veterinärer och ekologer. Eftersom problemet med antibiotikaresistens inte är isolerat till en art, miljö eller ekologisk nisch, behövs ett systemperspektiv och en helhetssyn vilket manifesteras i konceptet One Health.

Betydelsen av resor

En analys av 26 studier av resenärer till tropiska och subtropiska länder visade att 20‍–‍70 % av resenärerna var bärare av ESBL‍-‍producerande Enterobacterales vid hemkomsten.

Faktorer av stor betydelse för att bli smittad är:

 • val av resmål
 • om man drabbas av turistdiarrée eller ej
 • om man behandlas med antibiotika under resan.

Resor till Indien, Asien och Mellanöstern faller i studier ut som högriskresemål. Särskilt hög risk för att bli ESBL‍-‍bärare under en utlandsresa är förknippad med sjukhusvård utomlands, i synnerhet intensivvård. Detta är skälet till att alla resenärer som haft kontakt med sjukvård utomlands under det senaste halvåret, screenas för förekomst av resistenta bakterier vid kontakt med inhemsk sjukvård.

För de flesta är bärarskapet övergående och majoriteten är inte längre bärare efter ett halvår. För en mindre andel resenärer kvarstår dock bakterien i normalfloran en längre tid och kan innebära en risk exempelvis vid kirurgiska ingrepp 

(5)

.

Effekter av högt antibiotika­tryck

I en individ som får upprepade behandlingar med antibiotika uppstår en fördel för de bakterier som har resistensmekanismer.

Under antibiotikabehandling är de resistenta bakterierna bättre anpassade till miljön vilket innebär en överlevnadsfördel och selektion, det vill säga att de resistenta bakterierna ökar i antal. Det medför risk för att patienten ska drabbas av framtida infektioner som orsakas av resistenta bakterier och även spridning av resistens till andra bakterier och personer i omgivningen. Liknande förhållanden råder även i miljön på exempelvis en vårdavdelning, liksom i hela samhället, under hårt antibiotikatryck.

Resistensförmågan kommer ofta med en kostnad för bakterien i form av exempelvis minskad tillväxt eller virulens, en så kallad fitness cost. Hos en individ som inte exponeras för antibiotika ger denna ökade kostnad i stället de icke-resistenta bakterierna en överlevnadsfördel. Ett lågt antibiotikatryck ökar chansen till att en resistent bakterie som har etablerats i normalfloran kan försvinna efter ett antal månader.

Den relativt låga användningen av antibiotika i Sverige är en av förklaringarna till att vi har en lägre andel resistenta bakterier i Sverige jämfört med många andra länder. Sverige har ett globalt sett lågt antibiotikatryck som år 2021 motsvarade den fjärde lägsta användningen i EU.

I figur 2 visas genomsnittlig antibiotikaförbrukning i öppenvård 2021 för olika länder inom EU, fördelat på olika antibiotikagrupper inom ATC‍-‍kod J01 

(6)

. Förbrukningen beskrivs som antal definierade dygnsdoser (DDD) per 1 000 invånare per dag. Figuren illustrerar väl den stora skillnaden i antibiotikatryck i Europa.

Antibiotikaförbrukning i samhället per land, fördelat på antibiotikagrupper – Figur 2. För beskrivning av figuren se nedan.

Källa: European Centre for Disease Prevention and Control

Figuren visar ett stapeldiagram med DDD per land olika ATC‍-‍grupper baserat på data som visas i tabellen nedan.

Förklaringar av ATC-koderna:

 • Penicillin (J01C)
 • Makrolider, linkosamider och streptograminer (J01F)
 • Tetracykliner (J01A)
 • Övriga antibakteriella betalaktamer (J01D)
 • Antibakteriella kinolonderivat (J01M)
 • Övriga antibakteriella medel (J01X)
 • Sulfonamider och trimetoprim (J01E)
 • Övriga grupper (J01B, J01G, J01R)
Land J01C J01F J01A J01D J01M J01X J01E J01B, J01G, J01R Summa
Österrike 3,456 1,392 0,339 1,036 0,516 0,215 0,230 0,015 7,199
Neder­länderna 2,411 1,313 1,420 0,031 0,643 1,343 0,454 0,019 7,634
Tyskland 2,836 1,154 1,306 1,438 0,435 0,466 0,489 0,010 8,134
Sverige 4,374 0,464 1,837 0,054 0,487 1,169 0,268 0,009 8,662
Estland 3,212 1,744 1,299 0,930 0,592 0,559 0,322 0,008 8,666
Slovenien 4,552 1,261 0,544 0,466 0,853 0,540 0,530 0,007 8,753
Finland 2,971 0,385 2,210 1,425 0,364 1,148 0,939 0,007 9,449
Lettland 3,544 1,654 2,583 0,402 0,707 0,836 0,424 0,016 10,166
Ungern 3,285 2,906 1,226 1,307 1,420 0,295 0,376 0,010 10,825
Tjeckien 3,785 2,540 1,512 1,436 0,477 1,076 0,661 0,010 11,497
Litauen 5,451 1,494 1,359 1,215 0,660 1,303 0,205 0,018 11,705
Danmark 8,230 1,172 1,645 0,027 0,316 0,693 0,518 0,011 12,612
Norge 4,868 0,577 2,504 0,048 0,216 3,922 0,703 0,012 12,850
Portugal 6,588 1,906 0,939 1,450 1,173 1,301 0,388 0,002 13,747
EU/EEA* 5,697 2,271 1,783 1,504 1,077 1,085 0,488 0,061 13,967
Malta 5,500 2,379 2,100 1,453 1,312 0,712 0,459 0,195 14,110
Slovakien 3,273 4,299 1,734 3,523 1,167 0,075 0,452 0,017 14,540
Luxem­burg 5,993 2,381 1,572 1,613 1,261 1,459 0,322 0,011 14,612
Island 7,497 1,129 4,407 0,547 0,451 1,166 0,530 0,010 15,737
Italien 7,121 3,303 0,655 1,631 1,616 0,797 0,828 0,046 15,997
Belgien 7,497 2,655 1,810 0,797 0,446 2,534 0,241 0,021 16,001
Kroatien 6,872 3,051 0,979 2,358 1,441 1,042 0,480 0,003 16,226
Irland 7,216 2,509 2,958 2,958 0,376 1,357 0,937 0,014 16,310
Spanien 9,939 2,076 1,671 1,975 1,725 0,519 0,457 0,158 18,520
Polen 5,221 3,662 1,710 2,258 1,268 4,458 0,244 0,019 18,840
Frankrike 11,032 2,367 3,091 0,891 0,991 0,431 0,506 0,550 19,859
Grekland 7,447 3,624 2,938 4,383 2,164 0,848 0,323 0,055 21,782
Bulgarien 4,813 5,502 2,560 4,543 3,918 0,013 0,653 0,366 22,368
Rumänien 10,555 4,696 1,007 3,931 3,173 0,111 0,722 0,089 24,284

Även inom Sverige är skillnaderna i antibiotikaanvändning stora. Figur 3 visar utvecklingen av den totala antibiotikaförbrukningen, alltså receptförskrivning och rekvisitioner, i Sveriges regioner från 2018 till 2022 

(4)

. Förbrukningen beskrivs som antal definierade dygnsdoser (DDD) per 1 000 invånare per dag. Statistiken inkluderar läkemedel inom systemet för anatomisk, terapeutisk och kemisk klassificering av läkemedel ATC-kod J01 utom metenamin. Det finns inga rationella orsaker till de regionala skillnader som ses utan de utgör snarast ett uttryck för skilda förväntningar hos patienter och varierande kultur bland förskrivare.

Total förbrukning av antibiotika i öppenvård per svensk region 2018‍–‍2022 – Figur 3. För beskrivning av figuren se nedan.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Figuren visar ett stapeldiagram över total försäljning per region 2018‍-‍2022 baserat på data som visas i tabellen nedan.

Region 2018 2019 2020 2021 2022
Gotland 13,06 12,54 10,58 10,86 11,35
Stockholm 12,26 11,76 10,11 9,77 10,72
Skåne 11,94 11,71 10,12 9,79 10,58
Kronoberg 11,67 11,63 10,00 9,88 10,58
Västmanland 11,55 11,58 10,14 10,06 10,57
Blekinge 11,09 11,26 9,36 9,51 10,57
Uppsala 11,83 11,66 10,37 9,81 10,53
Värmland 11,25 11,30 9,89 9,65 10,53
Örebro 11,40 11,10 9,94 9,64 10,41
Hela landet 11,34 11,11 9,68 9,43 10,20
Norrbotten 11,02 10,71 9,26 9,03 10,07
Östergötland 10,51 10,47 9,63 9,21 9,96
Kalmar 10,73 10,65 9,33 9,31 9,87
Halland 10,44 10,29 9,05 8,92 9,76
Gävleborg 10,34 10,38 9,03 8,90 9,72
Västra Götaland 10,94 10,59 9,16 8,98 9,71
Södermanland 10,82 10,58 9,10 8,99 9,62
Västernorrland 10,57 10,44 9,14 8,66 9,43
Dalarna 10,24 10,39 9,20 8,94 9,24
Västerbotten 9,97 9,86 8,78 8,37 9,24
Jämtland 9,39 9,58 8,62 8,60 9,22
Jönköping 10,04 9,83 8,48 8,51 8,99

Spridning av resistenta bakterier i vårdmiljö

Sjukvårdsmiljöer är särskilt känsliga för spridning av bakterier. Antibiotikaförbrukningen är hög på sjukhus och patienterna är mer mottagliga för infektioner och smitta. Täta kontakter mellan patienter, patientförflyttningar inom sjukhuset, trängsel och överbeläggningar är alla faktorer som medför en ökad risk för spridning av resistenta bakterier.

Idag finns vårdhygieniska enheter med expertkunskap inom området i alla regioner i Sverige och de utgör ett stöd till verksamheterna.

Vikten av basala hygienrutiner

De viktigaste verktygen för att minska spridning av resistenta bakterier på en vårdavdelning eller ett sjukhus är att arbeta i enlighet med basala hygienrutiner. I dessa ingår:

 • isolering av smittsamma patienter
 • noggrann handhygien
 • användning av kortärmad arbetsklädsel vid patientvård
 • handskar vid kontakt med kroppsvätskor
 • regler runt klockor, smycken och förband.

I hygienrutinerna ingår också städning av lokaler.

Det finns fler åtgärder som syftar till att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner, såsom:

 • minskad användning av katetrar och andra infarter
 • optimerad kirurgisk antibiotikaprofylax
 • arbete för att förhindra utlokalisering av patienter eller överbeläggningar.

Basala hygienrutiner är tillräckliga för att förhindra smittspridning, när de följs.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.