Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Respreeza

CSL Behring

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 4000 mg (Vitt till benvitt pulver.)

Tillhandahålls ej

Hemostatika, proteinashämmare

Aktiv substans: Alfa-1-proteinashämmare
ATC-kod: B02AB02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 08/2018.

Indikationer

Respreeza är indicerat som underhållsbehandling för att bromsa utvecklingen av emfysem hos vuxna med allvarlig alfa-1-proteinashämmarbrist (t.ex..genotyperna PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Patienterna ska stå på optimal farmakologisk och icke-farmakologisk behandling och visa tecken på progressiv lungsjukdom (t.ex. lägre FEV 1 än förväntat, nedsatt gångförmåga eller ökat antal exacerbationer) som utvärderats av sjukvårdspersonal med erfarenhet av behandling av alfa-1-proteinashämmarbrist.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

  • Patienter med IgA-brist med kända antikroppar mot IgA, på grund av allvarlig överkänslighet och anafylaktiska reaktioner.

Dosering

De första infusionerna ska administreras under övervakning av sjukvårdspersonal med erfarenhet av behandling av alfa-1-proteinashämmarbrist. Efterföljande infusioner kan administreras av en vårdgivare eller av patienten själv (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Dosering

Den rekommenderade dosen Respreeza är 60 mg/kg kroppsvikt administrerat en gång per vecka.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Respreeza för pediatrisk population (under 18 år) har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Äldre population

Säkerhet och effekt för Respreeza hos äldre patienter (65 år eller äldre) har inte fastställts i specifika kliniska studier.

Patienter med nedsatt njur- eller leversjukdom

Inga särskilda undersökningar har utförts. Ingen alternativ dosregim kan rekommenderas för dessa patienter.

Administreringssätt

Respreeza ska endast administreras intravenöst genom infusion efter beredning.

Pulvret ska beredas med vatten för injektionsvätskor (se anvisningarna om beredning i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering) och administreras med ett intravenöst administreringsset (tillhandahålls inte).

Den färdigberedda lösningen bör infunderas intravenöst via en separat dedikerad infusionsslang med en infusionshastighet av cirka 0,08 ml/kg kroppsvikt/minut. Denna infusionshastighet kan justeras baserat på patientens tolerabilitet. Den rekommenderade dosen om 60 mg/kg kroppsvikt tar cirka 15 minuter att infundera.

En injektionsflaska med Respreeza är avsedd endast för engångsbruk.

Ytterligare information om administrering av färdigberedd lösning finns i produktresumén.

Varningar och försiktighet

Den rekommenderade infusionshastigheten som anges i avsnitt Dosering ska följas. Under den första infusionen bör patientens kliniska tillstånd, inklusive vitalsymptom, övervakas noggrant under hela infusionsförloppet. Om någon reaktion inträffar som kan vara relaterad till administreringen av Respreeza ska infusionshastigheten sänkas eller administreringen avbrytas beroende på patientens kliniska tillstånd. Om symtomen avtar efter att administreringen avbrutits kan infusionen återupptas med en lägre hastighet som är bekväm för patienten.

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner kan inträffa, även hos patienter som har tolererat tidigare behandling med human alfa-1-proteinashämmare.

Respreeza kan innehålla spårmängder av IgA. Patienter med selektiv eller svår IgA-brist kan utveckla antikroppar mot IgA och därmed finns en större risk att de potentiellt kan utveckla svåra överkänslighets- och anafylaktiska reaktioner.

Misstänkta allergiska eller anafylaktiska reaktioner kan kräva omedelbar utsättning av infusionen, beroende på reaktionens typ och svårighetsgrad. Vid chock ska akutvård ges.

Behandling i hemmet/självadministrering

Det finns begränsade data om användning av detta läkemedel för hembehandling/självadministrering.

Möjliga risker i samband med hembehandling/självadministrering har att göra med hantering och administrering av läkemedlet samt hantering av biverkningar, särskilt överkänslighet. Patienterna bör informeras om tecken på överkänslighetsreaktioner.

Beslut om huruvida en patient lämpar sig för hembehandling/självadministrering ska fattas av den behandlande läkaren, som ska försäkra att lämplig träning ges (t.ex. avseende beredning, användning av Mix2Vial-setet, montering av intravenösa slangar, infusionstekniker, förandet av en behandlingsdagbok, identifiering av biverkningar och åtgärder som ska vidtas om sådana reaktioner uppstår) och att användning ses över med jämna mellanrum.

Överförbara agens

Standaråtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel tillverkade ur humant blod eller plasma, inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agenser inte helt uteslutas när läkemedel framställs ur humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.

De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus som t.ex. humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV) samt mot icke-höljeförsedda virus såsom hepatit A (HAV) och parvovirus B19.

Adekvat vaccinering (hepatit A och B) rekommenderas för patienter som regelbundet/upprepat behandlas med humana plasmaderiverade proteinashämmare.

Det rekommenderas starkt att varje gång Respreeza ges till en patient ska produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.

Rökning

Tobaksrökning är en viktig riskfaktor för utvecklingen och progressionen av emfysem. Därför rekommenderas starkt rökstopp och undvikandet av passiv rökning.

Natriuminnehåll

Respreeza innehåller cirka 1,9 mg (<1 mmol) natrium per ml färdigberedd lösning. Detta bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori B:2

Inga reproduktionsstudier på djur har utförts med Respreeza och dess säkerhet vid användning under graviditet hos människa har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar. Eftersom alfa-1-proteinashämmare är ett endogent humant protein anses det osannolikt att Respreeza skulle orsaka fosterskador när det ges i rekommenderade doser. Respreeza bör emellertid ges med försiktighet till gravida kvinnor.

Amning

Grupp IVa

Det är okänt om Respreeza eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Utsöndringen av human alfa-1-proteinashämmare i mjölk har inte studerats hos djur. Ett beslut måste fattas om man ska fortsätta/avbryta amningen eller fortsätta/avbryta behandlingen med Respreeza efter att man har tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen av behandlingen med alfa-1-proteinashämmare för kvinnan.

Trafik

Yrsel kan förekomma efter administrering av Respreeza (se avsnitt Biverkningar). Därför kan Respreeza ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Överkänslighet eller allergiska reaktioner har observerats under behandling. I de allvarligaste fallen kan allergiska reaktioner utvecklas till allvarliga anafylaktiska reaktioner även om patienten inte har visat överkänslighet vid tidigare administrering (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Tabell över biverkningar

I tabellen nedan presenteras de biverkningar som rapporterats in från sex kliniska studier på 221 patienter och efter marknadsintroduktion enligt MedDRA-systemets klassificering av organ (SOC och Preferred Term (PT) Level). Frekvensen per patient (baserat på sex månaders exponering under kliniska prövningar) har utvärderats enligt följande konvention: vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000). Frekvensen av biverkningar som endast rapporterats efter marknadsintroduktion betraktas som ”ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)”.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Frekvensen av biverkningar i kliniska studier och efter marknadsintroduktion för Respreeza

Klassificering av organsystem

(SOC)

Frekvensen av biverkningar

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1000, <1/100)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd frekvens

Blodet och lymfsystemet

Lymfkörtelsmärta

Immunsystemet

Överkänslighets-reaktioner (inklusive takykardi, hypotension, förvirring, synkopé, minskad syreförbrukning och svalgödem)

Anafylaktiska reaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel, huvudvärk

Parestesi

Hypoestesi

Ögon

Ögonsvullnad

Blodkärl

Rodnad

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Dyspné

Magtarmkanalen

Illamående

Läppsvullnad

Hud och subkutan vävnad

Urtikaria, utslag (inklusive exfoliativt och generaliserat)

Hyperhidros, klåda

Ansiktssvullnad

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Asteni, reaktioner vid infusionsstället (inklusive hematom vid infusionsstället)

Bröstsmärta, frossa, feber

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt har inte fastställts för den pediatriska populationen. Inga data finns tillgängliga.

Geriatrisk population

Säkerhet och effekt av Respreeza för äldre patienter (65 år och äldre) har inte fastställts i kliniska studier.

Överdosering

Konsekvenserna av överdosering är inte kända.

I händelse av överdosering ska patienten övervakas noga med avseende på förekomsten av biverkningar och stödjande åtgärder ska göras tillgängliga vid behov.

Farmakodynamik

Human alfa-1-proteinashämmare är en normal beståndsdel i blodet hos människa. Human alfa-1-proteinashämmare har en molekylvikt på 51 kDa och tillhör familjen serinproteinashämmare.

Verkningsmekanism

Human alfa-1-proteinashämmare anses vara det primära antiproteaset i de nedre luftvägarna, där det hämmar neutrofilelastas (NE). Normala friska individer producerar tillräckligt med alfa-1-proteinashämmare för att kontrollera det neutrofilelastas som produceras av aktiverade neutrofiler och kan därmed förhindra olämplig proteolys av lungvävnaden av neutrofilelastas. Förhållanden som ökar neutrofilackumulering och aktivering i lungan, såsom luftvägsinfektion och rökning, kommer i sin tur öka nivåerna av neutrofilelastas. Men individer som har brist på endogen alfa-1-proteinashämmare är oförmögna att upprätthålla ett adekvat försvar mot antiproteas och erfar en snabbare proteolys av alveolväggarna som börjar före utvecklingen av kliniskt signifikant kronisk obstruktiv lungsjukdom i tredje eller fjärde årtiondet.

Farmakodynamisk effekt

Administreringen av Respreeza ökar och bibehåller serumnivåer och nivåer i lungepitelvätska av alfa-1-proteinashämmare vilket leder till en avmattning av utvecklingen av emfysem.

Klinisk effekt och säkerhet

RAPID-studier: Säkerheten och effekten av Respreeza utvärderades i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie (RAPID) följd av en 2-årig, öppen, uppföljningsstudie (RAPID extension-studien). Totalt 180 patienter med alfa-1-proteinashämmarbrist (kännetecknad av en serumnivå av alfa-1-proteinashämmare <11 µM (dvs.< 50 mg/dl enligt bestämning med nefelometri) och kliniska tecken på emfysem randomiserades till att få veckovis intravenös dos av Respreeza om 60 mg/kg kroppsvikt (93 patienter) eller placebo (87 patienter) i upp till 24 månader. Patienternas ålder varierade mellan 31 och 67 år (medianålder 54 år) med genomsnittliga utgångsvärden av alfa-1-proteinashämmare på cirka 6,15 µM och genomsnittlig volymjusterad lungdensitet, mätt med datortomografi, på 47 g/l för Respreeza-patienter respektive 50 g/l för placebopatienter.

140 patienter (76 patienter behandlade med Respreeza och 64 patienter behandlade med placebo i RAPID-studien) fortsatte i RAPID extension-studien och behandlades med Respreeza 60 mg/kg kroppsvikt intravenös dos per vecka i upp till 24 månader.

I studierna undersöktes effekten av Respreeza på progressionen av emfysem, vilket bedömdes genom reduktion av lungdensitet som mättes med datortomografi (CT).

Patienter behandlade med Respreeza visade ett konsekvent mönster av långsammare reduktion av lungdensitet än de som fick placebo (se figur 1). Den årliga reduktionen av lungdensitet, uppmätt med datortomografi vid total lungkapacitet i mer än 2 år, var lägre med Respreeza (-1,45 g/l) jämfört med placebo (-2,19 g/l), vilket var en reduktion med 34 % (p = 0,017, 1-sidig).

RAPID extension-studien visade att den långsammare reduktionen av lungdensitet bibehölls för patienter som kontinuerligt behandlades med Respreeza under 4 år (se figur 1).

Figur 1: Förändringar i lungdensitet (total lungkapacitet) från baslinje i RAPID- och RAPID EXTENSION-studierna

Figur 1

Enkeldoser på 120 mg/kg kroppsvikt har administrerats till 137 patienter som behandlades med Respreeza.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för Respreeza för alla grupper av den pediatriska populationen för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) på grund av alfa-1-proteinashämmarbrist (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Fyra kliniska studier genomfördes med Respreeza på 89 patienter (59 män och 30 kvinnor) för att utvärdera effekten av Respreeza på serumnivåerna av alfa-1-proteinashämmare. Patienternas ålder varierade mellan 29 och 68 år (medianålder 49 år). Vid screening var nivåerna av alfa1-proteinashämmare mellan 3,2 och 10,1 μM (medianvärde 5,6 μM).

En dubbelblind, randomiserad, aktivkontrollerad, farmakokinetisk crossover-studie genomfördes på 13 män och 5 kvinnor med alfa-1-proteinashämmarbrist, i åldrarna 36–66 år. I studien fick 9 patienter en enda dos 60 mg/kg kroppsvikt Respreeza följt av ett jämförelseläkemedel och 9 patienter fick ett jämförelseläkemedel följt av en enda dos 60 mg/kg kroppsvikt Respreeza, med ett behandlingsuppehåll på 35 dagar mellan doserna. Totalt 13 serumprover togs efter infusion vid olika tidpunkter till och med dag 21. Tabell 1 visar medelresultat för de farmakokinetiska parametrarna för Respreeza.

Tabell 1: Farmakokinetiska parametrar för alfa-1-proteinashämmare efter en enda dos 60 mg/kg kroppsvikt Respreeza

Farmakokinetisk parameter

Medelvärde (standardavvikelse)*

Area under kurvan (AUC 0-∞)

144 (±27) µM x dag

Maximal koncentration (Cmax)

44,1 (±10,8) µM

Terminal halveringstid (t1/2ß)

5,1 (±2,4) dagar

Total clearance

603 (±129) ml/dag

Distributionsvolymen vid steady state

3,8 (±1,3) l

* n=18 patienter.

En populationsfarmakokinetisk analys utfördes med hjälp av data från 90 patienter behandlade med Respreeza från RAPID-prövningen. Den beräknade genomsnittliga halveringstiden för populationen var 6,8 dagar. Modellen förutspådde att den genomsnittliga koncentrationen vid steady-state var 21,8 µM efter en 60 mg /kg kroppsvikt/veckodos. Den populationsfarmakokinetiska analysen indikerade inte att det fanns några signifikanta effekter av ålder, kön, vikt eller utgångsvärden för koncentrationer av serum alfa-1-proteinashämmare antigen på clearance av Respreeza.

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

I en dubbelblind, kontrollerad klinisk studie för att utvärdera säkerhet och biokemisk effekt av Respreeza randomiserades 44 patienter att få 60 mg/kg kroppsvikt intravenös dos av Respreeza en gång i veckan under 24 veckor. De genomsnittligt lägsta nivåerna av serum alfa-1-proteinashämmare vid steady-state (vecka 7–11) bibehölls över 11 μM. Medelvärdet(SD) av dalkoncentrationenalfa-1-proteinashämmare vid steady-state för patienter behandlade med Respreeza var 17,7 μM (2,5).

I en undergrupp av patienter som ingick i denna studie (10 patienter behandlade med Respreeza) utfördes bronkoalveolärt lavage. Mätningarna av nivåerna alfa-1-proteinashämmare i lungepitelvätskavisade en konsekvent ökning efter behandling. Nivåerna antigen alfa-1-proteinashämmare och alfa-1-proteinashämmare i lungepitelvätska: NE-komplex ökade från baslinjen. Fri elastas var omätbart lågt i alla prover.

Efter avslutad RAPID-studie utfördes en analys av uppnådda mediannivåer alfa-1-proteinashämmare och minskad lungdensitet. Denna analys visade ett omvänt linjärt samband mellan de lägsta nivåerna serum alfa-1-proteinashämmare och den årliga reduktionen av lungdensitet mätt med volymjusterad datortomografi för patienter som fick 60 mg/kg kroppsvikt intravenös dos Respreeza.

Prekliniska uppgifter

Respreezas säkerhet har utvärderats i flera prekliniska studier. Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi och kortsiktig toxicitet visade inte några särskilda risker för människa. Toxicitetsstudier med upprepade doser i mer än 5 dagar, reproduktionstoxikologiska studier och karcinogenicitetsstudier har inte utförts. Sådana studier anses sakna betydelse på grund av produktionen av antikroppar mot heterologt humant protein hos djur. Eftersom human alfa-1-proteinashämmare är ett protein och en fysiologisk beståndsdel i humant blod förväntas det inte uppvisa cancerogena, genotoxiska eller teratogena effekter.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Respreeza 1 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller cirka 1 000 mg human alfa-1-proteinashämmare*, vilket bestämts av dess förmåga att neutralisera humant neutrofilt elastas (NE).

Efter beredning med 20 ml vätska innehåller lösningen cirka 50 mg/ml human alfa‑1‑proteinashämmare.

Den totala proteinhalten är cirka 1 100 mg per injektionsflaska.

Respreeza 4 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller cirka 4 000 mg human alfa-1-proteinashämmare*, vilket bestämts av dess förmåga att neutralisera humant neutrofilt elastas (NE).

Efter beredning med 76 ml vätska innehåller lösningen cirka 50 mg/ml human alfa‑1‑proteinashämmare.

Den totala proteinhalten är cirka 4 400 mg per injektionsflaska.

Respreeza 5 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller cirka 5 000 mg human alfa-1-proteinashämmare*, vilket bestämts av dess förmåga att neutralisera humant neutrofilt elastas (NE).

Efter beredning med 95 ml vätska innehåller lösningen cirka 50 mg/ml human alfa‑1‑proteinashämmare.

Den totala proteinhalten är cirka 5 500 mg per injektionsflaska.

Respreeza innehåller cirka 1,9 mg natrium per ml färdigberedd lösning (81 mmol/l).

Pulver : Natriumklorid, natriumdivätefosfatmonohydrat, mannitol

Vätska: Vatten för injektionsvätskor

*Producerad av human plasma från donatorer.

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Miljöpåverkan

Alfa-1-proteinashämmare

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart efter beredning. Kemisk och fysikalisk stabilitet har dock visats vid användning under 3 timmar i rumstemperatur (upp till 25 °C). Beredd lösning får ej frysas.

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

Produkten måste beredas, administreras och hanteras med försiktighet och med aseptisk teknik för att bibehålla produktens sterilitet.

För instruktioner om administrering av färdigberedd lösning, se produktresumén.

Förpackningsinformation

Respreeza
Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 mg Vitt till benvitt pulver.
inj.-fl. (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 4000 mg Vitt till benvitt pulver.
inj.-fl. (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 5000 mg Vitt till benvitt pulver.
inj.-fl. (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej