Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Cardura

Medartuum (Parallelimport ESP)

Depottablett 8 mg

Blodtryckssänkande medel

Aktiv substans: Doxazosin
ATC-kod: C02CA04
Förmån: Förmån med begränsning
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-08-17.

Förmånsbegränsningar

Subventioneras vid behandling av högt blodtryck endast för patienter som först provat andra läkemedelsklasser.

Indikationer

Alfadil depottabletter är indicerat för behandling av essentiell hypertoni.

Kontraindikationer

Alfadil är kontraindicerat för

(1) Patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

(2) Patienter med anamnes på gastrointestinal obstruktion, esofagusobstruktion eller någon grad av minskad lumendiameter i gastrointestinalkanalen

(3) Patienter med benign prostatahyperplasi och samtidigt avflödeshinder i övre urinvägarna, kronisk urinvägsinfektion eller blåsstenar

(4) Patienter med tidigare ortostatisk hypotension

Dosering

Dosering

Hos de flesta patienter, som behandlas med Alfadil depottabletter uppnås blodtryckskontroll med 4 mg en gång dagligen. Optimal effekt av Alfadil depottabletter kan ta upp till 4 veckor att uppnå. Om nödvändigt kan dosen därefter ökas till 8 mg doxazosin en gång dagligen beroende på behandlingssvaret.

Den maximala rekommenderade dosen är 8 mg doxazosin en gång dagligen.

Alfadil depottabletter kan tas med eller utan föda.

Tabletterna skall sväljas hela med rikligt med vätska. Patienten ska inte tugga, dela eller krossa tabletterna (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Alfadil depottabletter kan användas som monoterapi för att kontrollera blodtrycket. Hos patienter som inte kontrolleras adekvat med monoterapi kan Alfadil depottabletter användas i kombination med något annat medel såsom ett tiaziddiuretikum, en betareceptorblockerare, en kalciumantagonist eller en ACE-hämmare.

Äldre

Normal dos för vuxna rekommenderas.

Nedsatt njurfunktion

Eftersom farmakokinetiken hos doxazosin är oförändrad hos patienter med njurinsufficiens och det inte finns några tecken på att doxazosin förvärrar existerande renal dysfunktion, kan de vanliga doseringarna användas för dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Se avsnitt Varningar och försiktighet

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Alfadil hos barn och ungdomar har inte fastställts.

Varningar och försiktighet

Information att ge till patienten

Patienterna skall informeras om att Alfadil depottabletter skall sväljas hela. Patienterna skall inte tugga, dela eller krossa tabletterna.

I Alfadil depottabletter är den aktiva substansen omsluten av ett inert, icke-absorberbart hölje som har utformats för att reglera frisättandet av läkemedlet över en längre period. Efter passage genom mag-tarmkanalen utsöndras det tomma tablettskalet. Patienterna skall upplysas om att de inte behöver oroa sig om de ibland observerar någonting som liknar en tablett i avföringen.

Onormalt kort transporttid genom mag-tarmkanalen (t ex efter kirurgisk resektion) skulle kunna medföra ofullständig absorption. Med tanke på doxazosins långa halveringstid är den kliniska signifikansen av detta oklar.

Inledning av behandling

Relaterat till de alfablockerande egenskaperna kan patienter uppleva postural hypotension med yrsel och svaghet, eller i sällsynta fall svimning (synkope) särskilt i början av behandlingen.Därför rekommenderas monitorering av patientens blodtryck vid insättandet av behandlingen, för att minimera den potentiella risken för posturala effekter. Patienten bör uppmanas att vara försiktig för att undvika skador ifall yrsel eller svaghet skulle uppträda i början av behandlingen med doxazosin.

Användning hos patienter med akuta hjärtsjukdomar

Liksom för andra vasodilaterade och antihypertensiva medel rekommenderas, enligt medicinsk praxis, försiktighet vid följande akuta tillstånd i hjärtat:

- lungödem orsakat av aorta- eller mitralisstenos

- hjärtsvikt med hyperkinetisk cirkulation

- högersidig hjärtsvikt orsakad av lungemboli eller perikardiell utgjutning

- vänsterkammarsvikt med lågt fyllnadstryck

Användning hos patienter med nedsatt leverfunktion

Liksom andra läkemedel som metaboliseras av levern, skall doxazosin administreras med särskild försiktighet till patienter som har tecken på nedsatt leverfunktion. Användning till patienter med svårt nedsatt leverfunktion rekommenderas inte eftersom det inte finns någon klinisk erfarenhet från denna patientgrupp.

PDE-5-inhibitorer

Samtidig användning av doxazosin och fosfodiesteras-5 (PDE-5)-inhibitorer (t ex sildenafil, tadalafil och vardenafil) ska ske med försiktighet då läkemedlen har vasodilaterande effekt och kan leda till symtomatisk hypotension hos vissa patienter. För att minska risken för ortostatisk hypotension rekommenderas att behandlingen med PDE-5-inhibitorer påbörjas endast om patienten har en hemodynamiskt stabil alfablockad-terapi. Det är vidare rekommenderat att starta behandlingen med PDE-5 inhibitorer med lägsta möjliga dos samt att respektera ett intervall på 6 timmar från intaget av Alfadil. Inga studier har utförts med depotberedningar av doxazosin.

Användning hos patienter som genomgår kataraktkirurgi

”Intraoperative Floppy Iris Syndrome” (IFIS, en variant av liten pupill-syndrom) har observerats i samband med kataraktkirurgi hos vissa patienter som behandlas eller tidigare har behandlats med tamsulosin. Enstaka rapporter har noterats även för andra alfa-1-blockerare och därför kan en klasseffekt inte uteslutas. IFIS kan försvåra kataraktoperationen och därför ska ögonkirurgen före operationen informeras om pågående eller tidigare behandling med alfa-1-blockerare.

Priapism

Förlängda erektioner och priapism har rapporterats vid användning av alfa-1-blockerare, inklusive doxazosin, efter marknadsintroduktionen. Om priapism inte behandlas omedelbart kan det leda till skador på penisvävnaderna och permanent impotens. Patienten ska därför söka vård omedelbart.

Interaktioner

Samtidig användning med doxazosin och PDE-5-inhibitorer kan leda till symtomatisk hypotension hos vissa patienter (se avsnitt Varningar och försiktighet). Inga studier har utförts med depotberedningar av doxazosin.

Huvuddelen (98%) av doxazosin i plasma är proteinbundet. In vitro data från human plasma tyder på att doxazosin inte har någon effekt på proteinbindningen hos digoxin, warfarin, fenytoin eller indometacin.

In vitro -studier tyder på att doxazosin är ett substrat av cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av doxazosin och starka CYP 3A4-inhibitorer såsom klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin eller vorikonazol (se avsnitt Farmakokinetik).

Konventionella tabletter av Alfadil har givits tillsammans med tiaziddiuretika, furosemid, beta-receptorblockerare, icke-steroida antiinflammatoriska medel, antibiotika, perorala hypoglykemiska medel, medel som ökar utsöndringen av urinsyra samt antikoagulantia utan någon klinisk erfarenhet av ogynnsam läkemedelsinteraktion. Det finns dock inga data från formella interaktionsstudier.

Doxazosin förstärker blodtryckssänkningen av andra alfa-receptorantagonister och andra antihypertensiva.

I en öppen, randomiserad, placebokontrollerad studie med 22 friska frivilliga män resulterade administrering av 1 mg singeldos doxazosin på dag 1 av en 4-dagarsregim med oralt cimetidin (400 mg två gånger dagligen) i en ökning av doxazosins medelvärde av AUC med 10%. Det var inga statistiskt signifikanta skillnader i medelvärdet för Cmax och medelvärdet för halveringstid för doxazosin. Den 10%-iga ökningen av medel-AUC för doxazosin tillsammans med cimetidin är inom interindividuella variationen (27%) av medel-AUC för doxazosin tillsammans med placebo.

Graviditet

Kategori B:3

Eftersom det inte finns några adekvata och välkontrollerade studier med gravida kvinnor, har säkerheten för Alfadil depottabletter under graviditet inte fastställts. Därför ska Alfadil depottabletter användas under graviditet bara när den potentiella nyttan uppväger risken. Även om inga teratogena effekter har setts i djurförsök observerades en reducering av fosteröverlevnad hos djur vid extremt höga doser (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Amning

Grupp IVa

Utsöndringen av doxazosin i bröstmjölk har visat sig vara mycket låg (med en relativ dos för spädbarn på mindre än 1 %), dock är humandata mycket begränsad. En risk för det nyfödda barnet eller  spädbarnet kan inte uteslutas och därför ska doxazosin användas endast när läkaren anser att den potentiella nyttan överväger den potentiella risken.

Trafik

Förmågan att ta del i aktiviteter såsom att handha maskiner eller köra motorfordon kan försämras, speciellt när behandlingen med Alfadil inleds.

Biverkningar

Använda frekvenser är följande: Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynat (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

MedDRA

Klassificering av organsystem

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Vanliga

Luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Trombocytopeni, leukopeni

Immunsystemet

Mindre vanliga

Allergiska reaktioner

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Anorexi, gikt, ökad aptit

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Ångest, depression, sömnlöshet

Mycket sällsynta

Agitation, nervositet

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Yrsel, huvudvärk, sömnighet

Mindre vanliga

Cerebrovaskulära incidenter, hypoestesi, synkope, tremor

Mycket sällsynta

Postural yrsel, parestesi

Ögon

Mycket sällsynta

Dimsyn

Ingen känd frekvens

IFIS (Intraoperative floppy iris syndrome, se avsnitt Varningar och försiktighet)

Öron och balansorgan

Vanliga

Vertigo

Mindre vanliga

Tinnitus

Hjärtat

Vanliga

Palpitation, takykardi

Mindre vanliga

Angina pectoris, myokardinfarkt

Mycket sällsynta

Bradykardi, kardiella arytmier

Blodkärl

Vanliga

Hypotension, postural hypotension

Mycket sällsynta

Flush

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Bronkit, hosta, dyspné, rinit

Mindre vanliga

Epistaxis

Mycket sällsynta

Bronkospasm

Magtarmkanalen

Vanliga

Magsmärtor, dyspepsi, muntorrhet, illamående

Mindre vanliga

Förstoppning, diarré, flatulens, kräkningar, gastroenterit

Sällsynta

Gastrointestinal obstruktion

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Onormala levervärden

Mycket sällsynta

Gallstas, hepatit, gulsot

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Klåda

Mindre vanliga

Hudutslag

Mycket sällsynta

Alopeci, purpura, urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Ryggvärk, myalgi

Mindre vanliga

Ledvärk

Mycket sällsynta

Muskelkramper, muskelsvaghet

Njurar och urinvägar

Vanliga

Cystit, urininkontinens

Mindre vanliga

Dysuri, hematuri, frekvent urinering

Mycket sällsynta

Miktionssvårigheter, nokturi, polyuri, ökad diures

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

Impotens

Mycket sällsynta

Gynekomasti, priapism

Ingen känd frekvens

Retrograd ejakulation

Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället

Vanliga

Asteni, bröstsmärta, influensaliknande symptom, perifert ödem

Mindre vanliga

Smärta, ansiktsödem

Mycket sällsynta

Trötthet, sjukdomskänsla

Undersökningar

Mindre vanliga

Viktökning

Överdosering

Skulle överdosering leda till hypotension, ska patienten omedelbart placeras i ryggläge med huvudet lågt. Andra stödjande åtgärder vidtas vid behov. Eftersom doxazosin är höggradigt proteinbundet, är dialys inte indicerat.

Farmakodynamik

Alfadil depottabletter utövar sin vasodilaterande effekt via selektiv och kompetitiv blockad av postsynaptiska alfa-1-adrenoreceptorer.

Administrering av Alfadil depottabletter till hypertona patienter leder till en klinisk signifikant minskning av blodtrycket som resultat av en minskning av systemisk vaskulär resistens. Denna effekt antas uppkomma som följd av en selektiv blockad av alfa-1-adrenoreceptorer lokaliserade i kärlen. Med dosering en gång dagligen föreligger kliniskt signifikant minskning av blodtrycket under hela dagen och 24 timmar efter doseringen. Majoriteten av patienterna kontrolleras med den initiala dosen. Hos patienter med hypertoni är blodtrycket under behandling med Alfadil depottabletter likartat både i ryggläge och stående ställning. Konventionella tabletter av Alfadil som ges med den rekommenderade doseringen har liten eller ingen effekt på blodtrycket hos normotensiva patienter. Till skillnad från icke-selektiva alfa-adrenoreceptorblockerare, har tolerans inte observerats under långtidsterapi med Alfadil depottabletter. Ökningar av plasmareninaktivitet och takykardi har i sällsynta fall setts vid underhållsbehandling.

Doxazosin ger upphov till gynnsamma effekter på blodlipider, med en måttlig ökning av HDL/total kolesterolkvot (ca 4-13% av ursprungsvärdet). Den kliniska signifikansen av dessa fynd återstår att visa.

Behandling med konventionella tabletter av Alfadil har visats leda till regress av vänsterkammarhypertrofi. Inga placebo-kontrollerade studier har undersökt effekten på mortalitet och morbiditet vid behandling med Alfadil konventionell tablett eller depottablett. Preliminära data från studien Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack (ALLHAT) visade ingen skillnad i fatal koronar hjärtsjukdom/icke fatal hjärtinfarkt eller död (primär sammansatt end-point) då doxazosin jämfördes med klortalidon, ett medel som visat reduktion av kardiovaskulär mortalitet och morbiditet i placebo-kontrollerade studier. Doxazosinarmen i studien stoppades då man avseende primära endpoint ej kunnat visa bättre effekt för doxazosin och då en statistiskt signifikant 25% högre risk för kardiovaskulära händelser påvisats hos patienter som tog doxazosin konventionella tabletter jämfört med de patienter som tog det urindrivande medlet klortalidon. Dessa resultat berodde huvudsakligen på en två gånger högre risk för symtomatisk hjärtsvikt hos patienter som tog doxazosin jämfört med patienter som tog diuretika. Ett orsakssamband mellan användning av doxazosin och hjärtsvikt har ej påvisats.

Dessutom förbättrar doxazosin insulinkänsligheten hos patienter som har nedsatt känslighet.

Konventionella tabletter av Alfadil har visats vara fria från negativa effekter på lipid- och glukosmetabolism och är lämplig för användning hos patienter med diabetes eller benign prostatahyperplasi.

Data från två studier där effekten studerades (med totalt 630 doxazosinbehandlade patienter) visar att patienter som behandlas med konventionella tabletter i doserna 1 mg, 2 mg eller 4 mg är lika välkontrollerade på 4 mg Alfadil depottabletter.

Farmakokinetik

Absorption

Efter peroral administrering av terapeutiska doser, absorberas doxazosin från Alfadil depottabletter väl med maximal nivå i blodet som gradvis uppnås 8 till 9 timmar efter doseringen. Maximal plasmanivå är ungefär en tredjedel av den som uppnås vid samma dos av en konventionell tablett av Alfadil. Dalvärdena vid 24 timmar är dock jämförbara för båda formuleringarna.

De farmakokinetiska egenskaperna hos Alfadil depottabletter kommer att leda till en jämnare plasmaprofil.

Kvoten mellan topp/dalvärden för Alfadil depottabletter är mindre än hälften av den för konventionella Alfadil-tabletter.

Vid steady state var den relativa biotillgängligheten för depottabletter 54 % vid dosen 4 mg och 59 % vid 8 mg, jämfört med konventionella tabletter.

Farmakokinetiska studier med Alfadil depottabletter hos äldre patienter har inte påvisat några signifikanta skillnader jämfört med yngre patienter.

Metabolism/Eliminering

Plasmaelimineringen är bifasisk med en terminal halveringstid på 22 timmar, vilket således utgör grund för dosering en gång dagligen. Doxazosin metaboliseras i stor utsträckning, med <5 % utsöndrat i oförändrad form.

Farmakokinetiska studier med konventionella tabletter av Alfadil hos patienter med njurfunktionsnedsättning visade inte några signifikanta förändringar jämfört med patienter med normal njurfunktion.

Det finns bara begränsade data från patienter med nedsatt leverfunktion och beträffande effekterna av läkemedel som är kända för att påverka levermetabolismen (t ex cimetidin). I en klinisk studie med tolv patienter med måttligt nedsatt leverfunktion resulterade en engångsdos av doxazosin i en ökning av AUC med 43 % och en minskning i oralt clearance med 40 %.

Cirka 98 % av doxazosin är proteinbundet i plasma.

Doxazosin metaboliseras huvudsakligen genom O-demetylering och hydroxylering. Doxazosin metaboliseras till stor del i levern. In vitro -studier tyder på att den primära vägen för eliminering sker via CYP 3A4. Dock är även CYP 2D6 och CYP 2C9 involverade vid eliminering men i mindre utsträckning.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data tyder inte på några speciella risker för människa baserat på konventionella djurstudier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering, genotoxicitet, carcinogenicitetsstudier och gastrointestinal tolerans.

Inga teratogena effekter sågs vid djurförsök, dock observerades minskad fetal överlevnad hos djur vid doser som var cirka 300 gånger högre än den rekommenderade humandosen.

Studier på digivande råttor, som fick en enstaka oral dos på 1 mg/kg av (2-C14)-doxazosin tyder på att doxazosin ackumuleras i bröstmjölk hos råttor med en maximal koncentration cirka 20 gånger större än plasmakoncentrationen hos honorna.

För ytterligare information, (se avsnitt Graviditet och Amning).

Innehåll

Visa innehåll

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30 ºC.

Liknande preparat inom:

Doxazosin