Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Sumatriptan ABECE

Evolan

Filmdragerad tablett 50 mg (Persikofärgade, kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter.)

Medel mot migrän

Aktiv substans: Sumatriptan
ATC-kod: N02CC01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

exten är baserad på produktresumé: 2018-05-24.

Indikationer

Sumatriptan Abece tablett är avsedd för akut behandling av migränanfall med eller utan aura.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnittet Innehåll.

  • Sumatriptan ska inte ges till patienter som har haft myokardinfarkt eller ischemisk hjärtsjukdom, koronarkärlspasm (Prinzmetals angina), perifer kärlsjukdom eller patienter som har symtom eller tecken på ischemisk hjärtsjukdom.

  • Sumatriptan ska inte ges till patienter med anamnes på cerebrovaskulär sjukdom (CVS) eller övergående ischemisk attack (TIA).

  • Sumatriptan ska inte ges till patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.

  • Användning av sumatriptan till patienter med måttlig och svår hypertoni och lindrig okontrollerad hypertoni är kontraindicerad.

  • Samtidig administrering av ergotamin eller ergotaminderivat (inklusive metysergid) eller någon triptan/5‑hydroxitryptamin (5‑HT1)‑receptoragonist tillsammans med sumatriptan är kontraindicerad (se avsnittet Interaktioner).

  • Samtidig administrering av reversibla (t.ex. moklobemid) eller irreversibla (t.ex. selegilin) monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) och sumatriptan är kontraindicerad.

  • Sumatriptan får inte användas inom två veckor efter avslutad behandling med monoaminoxidashämmare.

Dosering

Dosering

Allmänna rekommendationer med avseende på användning och administrering

Sumatriptan Abece ska inte användas profylaktiskt.

De rekommenderade doserna av Sumatriptan Abece ska inte överskridas.

Sumatriptan rekommenderas som monoterapi för akut behandling av migränanfall och ska inte ges samtidigt som ergotamin eller derivat av ergotamin (inklusive metysergid) (se avsnittet Interaktioner).

Sumatriptan Abece bör ges så snart som möjligt efter att migränanfallet har börjat, men effekten är lika god även under andra stadier av anfallet.

Vuxna

Rekommenderad dos av Sumatriptan Abece är en 50 mg tablett. Vissa patienter kan behöva 100 mg.

Om patienten inte svarar på den första dosen av Sumatriptan Abece ska inte en andra dos tas för samma anfall. Sumatriptan Abece kan tas vid senare anfall.

Om patienten har svarat på den första dosen, men symtomen återkommer, kan en andra dos ges under de följande 24 timmarna, förutsatt att det är ett intervall på minst två timmar mellan de två doserna och inte mer än 300 mg tas under en 24‑timmarsperiod.

Pediatrisk population

Barn (under 12 års ålder)

Sumatriptan tabletter rekommenderas inte för barn under 12 års ålder, eftersom sumatriptan tabletter inte har studerats hos barn.

Ungdomar (i åldern 12 till 17 år)

Effekt av sumatriptan tabletter hos ungdomar kunde inte visas i de kliniska studier som genomförts i denna åldersgrupp. Därför rekommenderas inte användning av Sumatriptan Abece för ungdomar (se avsnittet Farmakodynamik).

Äldre (över 65 års ålder)

Erfarenheten av användning av Sumatriptan Abece hos patienter över 65 års ålder är begränsad. Farmakokinetiken skiljer sig inte signifikant från en yngre population, men innan ytterligare kliniska data finns tillgängliga rekommenderas inte användning av Sumatriptan Abece för patienter över 65 års ålder.

Nedsatt leverfunktion

Patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion: låga doser på 25‑50 mg bör övervägas för dessa patienter.

Nedsatt njurfunktion

Sumatriptan Abece ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt njurfunktion.

Administreringssätt

Oral användning

Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten.

Varningar och försiktighet

Sumatriptan ska endast användas om det finns en säker diagnos på migrän.

Sumatriptan är inte avsett att användas för behandling av basilarismigrän, hemiplegisk eller oftalmoplegisk migrän.

Liksom vid andra migränbehandlingar ska man vara noga med att utesluta andra potentiellt allvarliga neurologiska tillstånd innan man behandlar huvudvärk hos patienter som inte tidigare fått diagnosen migrän och hos migränpatienter som uppvisar atypiska symtom.

Det bör noteras att migränpatienter kan löpa risk att drabbas av vissa cerebrovaskulära händelser (t.ex. cerebrovaskulär sjukdom, övergående ischemisk attack).

Efter administrering av sumatriptan kan övergående symtom förekomma såsom bröstsmärta och trånghetskänsla som kan vara intensiva och omfatta strupen (se avsnittet ). Vid misstanke om att sådana symtom tyder på ischemisk hjärtsjukdom, ska inga fler doser av sumatriptan ges och lämplig utvärdering ske.

Sumatriptan ska inte ges till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom, inklusive patienter med diabetes och patienter som är storrökare eller använder nikotinersättningsmedel, utan att en kardiovaskulär utvärdering först görs (se avsnittet Interaktioner).

Detta bör speciellt beaktas vid förskrivning till postmenopausala kvinnor och män över 40 år med dessa riskfaktorer. Dessa utvärderingar identifierar dock inte alla patienter med hjärtsjukdom, och i mycket sällsynta fall har allvarliga hjärthändelser inträffat hos patienter utan bakomliggande kardiovaskulär sjukdom.

Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter med kontrollerad hypertoni, eftersom övergående ökning av blodtryck och perifert kärlmotstånd har observerats hos en liten andel patienter (se avsnittet Interaktioner).

Det har förekommit sällsynta rapporter efter godkännandet som beskriver patienter med serotoninsyndrom (inklusive förändrad mental status, autonom instabilitet och neuromuskulära symtom) efter samtidig användning av en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och sumatriptan. Serotoninsyndrom har rapporterats efter samtidig behandling med triptaner och serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI).

Om samtidig behandling med sumatriptan och en SSRI/SNRI är kliniskt motiverad, rekommenderas lämplig observation av patienten (se avsnittet Interaktoner).

Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter med tillstånd som signifikant kan påverka läkemedlets absorption, metabolism eller utsöndring, såsom nedsatt lever- eller njurfunktion.

Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter med anamnes på krampanfall eller andra riskfaktorer som sänker kramptröskeln, eftersom krampanfall har rapporterats i samband med sumatriptan (se avsnittet Biverkningar).

Patienter med känd överkänslighet mot sulfonamider kan få en allergisk reaktion efter administrering av sumatriptan . Reaktionerna kan variera från kutan överkänslighet till anafylaxi. Bevisen för korskänslighet är begränsad. Försiktighet bör dock iakttas innan sumatriptan tabletter används hos dessa patienter.

Vid samtidig användning av triptaner och naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan biverkningar vara vanligare.

Långvarigt bruk av smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra den. Om denna situation upplevs eller misstänks ska patienten söka läkare och behandlingen avbrytas. Diagnosen huvudvärk orsakad av överanvändning av läkemedel bör misstänkas hos patienter som har frekvent eller daglig huvudvärk trots (eller på grund av) regelbunden användning av läkemedel mot huvudvärk.

I sällsynta fall har asteni, hyperreflexi och inkoordination beskrivits i rapporter efter godkännandet vid samtidig användning av en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och sumatriptan.

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos‑galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Det finns inga bevis på interaktioner med propranolol, flunarizin, pizotifen eller alkohol.

Det finns begränsade data på en interaktion med läkemedel som innehåller ergotamin eller annan triptan/5‑HT1‑receptoragonist. Den ökade risken för spasm i koronarkärlen är en teoretisk möjlighet och samtidig administrering är därför kontraindicerad (se avsnittet Interaktioner).

Den tid som bör förflyta mellan användning av sumatriptan och läkemedel som innehåller ergotamin eller annan triptan/5‑HT1‑receptoragonist är inte känd. Detta beror också på doserna och vilken typ av läkemedel som används. Effekten kan vara additiv. Patienten bör vänta minst 24 timmar efter användning av läkemedel som innehåller ergotamin eller annan triptan/5‑HT1‑receptoragonist före administrering av sumatriptan. Omvänt bör patienten vänta minst 6 timmar efter användning av sumatriptan före administrering av ett läkemedel som innehåller ergotamin och minst 24 timmar före administrering av annan triptan/5‑HT1‑receptoragonist (se avsnittet Interaktioner).

Interaktion kan uppstå mellan sumatriptan och MAO‑hämmare och därför är samtidig administrering kontraindicerad (se avsnittetInteraktioner).

Det har förekommit sällsynta rapporter efter godkännandet som beskriver patienter med serotoninsyndrom (inklusive förändrad mental status, autonom instabilitet och neuromuskulära symtom) efter samtidig användning av SSRI och sumatriptan. Serotoninsyndrom har också rapporterats efter samtidig behandling med triptaner och SNRI (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Det kan också finnas risk för serotoninsyndrom om sumatriptan används samtidigt som litium.

Graviditet

Kategori B:3

Det finns data efter godkännandet från användningen av sumatriptan hos 1 000 kvinnor under graviditetens första trimester tillgängliga. Även om dessa data innehåller otillräcklig information för att kunna dra definitiva slutsatser, pekar de inte på någon ökad risk för kongenitala defekter. Erfarenhet av användning av sumatriptan under graviditetens andra och tredje trimester är begränsad.

Utvärdering av studier på försöksdjur tyder inte på direkta teratogena effekter eller skadliga effekter på peri- och postnatal utveckling. Den embryofetala livsdugligheten hos kanin kan dock påverkas (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Administrering av sumatriptan ska endast övervägas om den förväntade fördelen för modern är större än den eventuella risken för fostret.

Amning

Grupp IVb

Det har visats att sumatriptan utsöndras i bröstmjölk efter subkutan administrering. Spädbarnets exponering kan minimeras genom att undvika amning i 12 timmar efter behandling och eventuell bröstmjölk som pumpats ut under denna tid ska kasseras.

Trafik

Sumatriptan har måttlig effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Dåsighet kan förekomma till följd av migrän eller dess behandling med sumatriptan tabletter. Detta kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10000, <1/1000) och mycket sällsynta (<1/10000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data). En del av symptomen som rapporterats som biverkningar kan vara associerade med migränsymtomen.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner som varierar från kutan överkänslighet (såsom urtikaria) till sällsynta fall av anafylaxi.

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

Ångest

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Yrsel, dåsighet, sensoriska störningar såsom parestesi, hypestesi

Ingen känd frekvens

Krampanfall, även om det vissa fall har förekommit hos patienter som antingen har anamnes på krampanfall eller samtidiga tillstånd som predisponerar för krampanfall finns det också rapporter om patienter utan några uppenbara predisponerande faktorer. Tremor, dystoni, nystagmus, skotom.

Ögon

Ingen känd frekvens

Flimmer, dubbelseende, nedsatt syn. Synbortfall inklusive rapporter om permanenta defekter. Själva migränanfallet kan dock ge upphov till synstörningar.

Hjärtat

Ingen känd frekvens

Bradykardi, takykardi, palpitationer, hjärtarytmier, övergående ischemiska EKG‑förändringar, spasm i hjärtats koronarkärl, hjärtinfarkt (se avsnitten Interaktioner och Varningar och försiktighet).

Blodkärl

Vanliga

Övergående blodtrycksförhöjning strax efter behandling, rodnad

Ingen känd frekvens

Hypotoni, Raynauds fenomen

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Dyspné

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående och kräkningar har förekommit hos en del patienter, men det är oklart om detta är relaterat till sumatriptan eller det bakomliggande tillståndet.

Ingen känd frekvens

Ischemisk kolit, diarré

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Hyperhidros

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Tyngdkänsla (vanligtvis övergående, kan vara intensiv och påverka olika delar av kroppen inklusive bröstkorg och strupe). Myalgi

Ingen känd frekvens

Nackstelhet, artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Smärta, känsla av värme, tryck eller åtstramning (dessa biverkningar vanligtvis övergående, kan vara intensiva och påverka olika delar av kroppen inklusive bröstkorg och strupe).

Känsla av svaghet, trötthet (båda biverkningarna är oftast lindriga till måttliga i sin intensitet och övergående).

Undersökningar

Mycket sällsynta

Mindre förändringar av levervärden har emellanåt observerats.

Överdosering

Symtom och tecken

Doser överstigande 400 mg oralt och 16 mg subkutant var inte förknippade med andra biverkningar än dem som nämnts. Patienter har fått engångsinjektioner på upp till 12 mg subkutant utan signifikanta biverkningar.

Behandling

Om överdosering inträffar, ska patienten övervakas i minst tio timmar och vanlig stödjande behandling ges vid behov.

Det är inte känt vilken effekt hemodialys eller peritoneal dialys har på plasmakoncentrationerna av sumatriptan.

Farmakodynamik

Sumatriptan är en specifik och selektiv 5‑hydroxitryptamin‑1 (5‑HT1D)‑receptoragonist utan effekt på andra subtyper av 5‑HT‑receptorer (5‑HT2–5‑HT7).

Den vaskulära 5‑HT1D‑receptorn förekommer främst i kraniella blodkärl och medierar vasokonstriktion. Hos djur ger sumatriptan selektiv konstriktion av arteria carotis. Cirkulationen i arteria carotis levererar blod till de extrakraniella och intrakraniella vävnaderna, såsom meningerna, och dilatation av och/eller ödembildning hos dessa kärl anses vara den bakomliggande mekanismen för migrän hos människa.

Dessutom hämmar sumatriptan trigeminusnervens aktivitet. Båda dessa effekter (kraniell vasokonstriktion och hämning av trigeminusnervens aktivitet) kan bidra till sumatriptans effekt på migrän hos människa.

Sumatriptan har effekt även vid behandling av menstruationsrelaterad migrän, dvs. migrän utan aura som uppstår mellan 3 dagar före och upp till 5 dagar efter menstruationens början. Sumatriptan ska tas så snart som möjligt vid ett migränanfall.

Det kliniska svaret börjar omkring 30 minuter efter en 100 mg oral dos.

Ett antal placebokontrollerade kliniska studier utvärderade säkerhet och effekt med oralt sumatriptan hos 600 ungdomar med migrän i åldern 12‑17 år. Dessa studier kunde inte visa relevanta skillnader mellan placebo och någon sumatriptandos när det gällde lindring av huvudvärken vid 2 timmar. Biverkningsprofilen för oralt sumatriptan hos ungdomar i åldern 12‑17 år var likartad med den som rapporterats från studier i den vuxna populationen.

Farmakokinetik

Efter peroral administrering absorberas sumatriptan snabbt och maximal plasmakoncentration uppnås efter 2 (0,5‑5) timmar. Den absoluta biotillgängligheten efter peroral administrering är i genomsnitt 14 %. Detta beror delvis på presystemisk metabolism och delvis på ofullständig absorption. Hos patienter med nedsatt leverfunktion är presystemisk clearance efter peroral administrering reducerad, vilket medför en förhöjning av plasmanivåerna av sumatriptan.

Elimineringshalveringstiden är ungefär 2 timmar. Plasmaproteinbindningen är låg (14‑21 %) och den genomsnittliga distributionsvolymen är 170 liter. Genomsnittlig total plasmaclearance är ungefär 1160 ml/min och genomsnittlig renal plasmaclearance är ungefär 260 ml/min. Icke‑renal clearance utgör omkring 80 % av total clearance, vilket tyder på att sumatriptan huvudsakligen elimineras genom oxidativ metabolism som medieras av monoaminoxidas A. Huvudmetaboliten, en indolättiksyraanalog av sumatriptan, utsöndras huvudsakligen i urinen som fri syra och glukuronidkonjugat. Metaboliten har ingen känd 5‑HT1- eller 5‑HT2‑aktivitet. Mindre metaboliter har inte identifierats. Farmakokinetiken för oralt sumatriptan förefaller inte påverkas signifikant av migränanfall.

Farmakokinetik i särskilda grupper:

Äldre

Kinetiken hos äldre försökspersoner har inte studerats tillräckligt för att tillåta ett uttalande om eventuella skillnader i kinetik mellan äldre och yngre frivilliga försökspersoner.

Prekliniska uppgifter

Sumatriptan hade ingen gentoxisk eller karcinogen effekt i in vitro ‑system och djurstudier.

I en fertilitetsstudie på råtta observerades ett reducerat antal lyckade inseminationer vid exponering för koncentrationer som var högre än den maximala exponeringen hos människa. Hos kanin sågs embryonal letalitet utan påtagliga teratogena effekter.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje filmdragerad tablett innehåller sumatriptansuccinat motsvarande 50 mg sumatriptan.

Hjälpämne med känd effekt: laktosmonohydrat 22,5 mg

Övriga hjälpämnen:

Tablettkärna: Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat (E470b)

Filmdragering: Hypromellos (E464), titandioxid (E171), talk (E553b), röd järnoxid (E172) , gul järnoxid (E172) , makrogol

Blandbarhet

Ej relevant

Miljöpåverkan

Sumatriptan

Miljörisk: Användning av sumatriptan har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Sumatriptan är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Sumatriptan har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

3 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Persikofärgad, kapselformad, bikonvex, filmdragerad tablett, 10,6 x 4.4 mm.

Förpackningsinformation

Sumatriptan ABECE
Filmdragerad tablett 50 mg Persikofärgade, kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter.
1 x 2 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF

Liknande preparat inom:

Sumatriptan