Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Nystatin Orifarm

Orifarm Generics AB

Oral suspension 100 000 IE/ml (Ljusgul, opaliserande suspension med smak och lukt av pepparmint.)

Antibiotikum mot svampinfektioner

Aktiv substans: Nystatin
ATC-kod: A07AA02
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-06..

Indikationer

Oral och intestinal candidiasis. Som adjuvans vid behandling med övriga lokala nystatinpreparat för att förhindra reinfektion.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Oral candidiasis:


Dosering

Vuxna, barn (> 2 år), spädbarn (1 månad till 2 år) och nyfödda (från födsel till 1 månad): 1 ml (100 000 IE) 4 gånger dagligen. Dosen kan ökas om nödvändigt.


Behandlingstid

Vanlig behandlingstid för oral candidiasis är 1-2 veckor.

Behandlingen kan förlängas till 4 till 6 veckor under särskilda omständigheter, såsom hos patienter med nedsatt immunförsvar.


Administreringssätt

Suspensionen tas helst efter måltiderna och hålls kvar i munnen så länge som möjligt innan den sväljs. Till spädbarn kan suspensionen ges droppvis eller spädas med vatten och penslas på lesionerna.

Flaskan skakas väl före användning.


Intestinal candidiasis


Dosering

Vuxna: 5 ml (500 000 IE) 3 gånger dagligen. Dosen kan fördubblas om nödvändigt.

Barn (> 2 år) och spädbarn (1 månad till 2 år): 1 ml (100 000 IE) 4 gånger dagligen.


Behandlingstid

Behandlingen bör pågå i 2-3 dagar efter det att symtomen har upphört, i syfte att förhindra återfall.

Vid användning i kombination med antibiotika, bör nystatinbehandling ges minst lika länge som antibiotikan i fråga.


Administreringssätt

Suspensionen sväljes direkt.

Flaskan skakas väl före användning.

Varningar och försiktighet

Nystatin Orifarm skall inte användas för behandling av systemiska mykoser.

Om irritation eller överkänslighetsreaktioner uppträder, skall behandlingen avbrytas.


Nystatin Orifarm innehåller metylparahydroxibensoat. Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet

Kategori B:3

Det är inte känt om nystatin kan orsaka fosterskador när det ges till en gravid kvinna. Djurstudier har visat på reproduktionstoxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Nystatin ska endast förskrivas till en gravid kvinna om den potentiella nyttan för modern överväger den potentiella risken för fostret.

Amning

Grupp IVa

Det är okänt om nystatin utsöndras i bröstmjölk. Även om den gastrointestinala absorptionen är försumbar, bör försiktighet iakttas när nystatin förskrivas till en ammande kvinna.

Trafik

Nystatin antas inte påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna är listade enligt organklass och absolut frekvens. Frekvenserna definieras som Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), Sällsynta (≥1/10000 till <1/1000) eller Mycket sällsynta (<1/10,000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Immunsystemet

Mycket sällsynta, ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Överkänslighet och angioödem (inklusive ansiktssvullnad) har rapporterats.

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Illamående, kräkningar, dyspepsi och diarré*.

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Exantem och urtikaria.

Sällsynta

Stevens Johnsons syndrom.

*Illamående och diarré är dosrelaterade.

Överdosering

Doser 4-8 gånger högre per dag än rekommenderat har givit illamående och gastrointestinala besvär såsom kräkningar och diarré. Behandling: Tömning av magsäcken om nödvändigt, aktivt kol. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Nystatin erhålles från Streptomyces Noursei och utgöres av ett gult pulver, nästan olösligt i vatten. Nystatin har fungistatisk eller fungicid verkan beroende på den koncentration som uppnås och på svampens känslighet. Nystatin har effekt på ett flertal svamparter men ej på bakterier, protozoer eller virus och påverkar alltså inte kroppens normala bakterieflora. Mest känsliga är jästliknande svampar och verkan på Candida albicans är specifik.

Genom bindning till steroler i svampens cellvägg åstadkommes en ändrad membranpermeabilitet, som medför läckage av cellinnehåll. Det tolereras väl, även vid långtidsbehandling, och resistensutveckling genom nystatin har inte iakttagits. Nystatin förhindrar gastrointestinala superinfektioner av Candida vid antibiotikabehandling.

Farmakokinetik

Nystatin absorberas i ringa grad från magtarmkanalen och utsöndras till största delen i oförändrad form med feces.

Prekliniska uppgifter

Inga studier har gjorts av påverkan på mutagen eller karcinogen effekt av nystatin.

Fertilitet och utvecklingstoxicitetsstudier (segment I, II och III) genomfördes med nystatin på råttor och kaniner. Föräldradödlighet och toxicitet vid den högre dosen (3,0 mg/kg/dag) observerades i alla studier. Nystatin visade inte någon effekt på förekomsten av fostermissbildningar hos kanin. Trots de parenteralt toxiska doserna, visade nystatin ingen effekt på F0 manlig eller kvinnlig fertilitet eller på tidig embryonal utveckling av F1-avkomman hos råttor. Hos F1 råttor kunde utvecklingstoxicitet efter avvänjning observeras vid alla dosnivåer. På grund av dessa toxiska effekter på den postnatala utvecklingen i F1 råttor, bör försiktighet iakttas vid användning av nystatin hos kvinnor i fertil ålder.


Miljöriskbedömning

Nystatin är potentiellt ihållande i miljön och miljörisker kan inte uteslutas.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller 100 000 IE nystatin.


Hjälpämnen:
Metylparahydroxibensoat 1 mg

Natrium 1,2 mg/ml, motsvarande 0,053 mmol/ml


Förteckning över hjälpämnen

Xylitol

Karmellosnatrium

Metylparahydroxibensoat (E218)

Pepparmyntolja

Renat vatten

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

Oöppnad flaska: 2 år.

Öppnad flaska: 2 månader.

Särskilda förvaringsanvisningar

Oöppnad flaska: förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

Öppnad flaska: förvaras vid högst 25°C.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Nystatin Orifarm
Oral suspension 100 000 IE/ml Ljusgul, opaliserande suspension med smak och lukt av pepparmint.
100 milliliter flaska, 278:26, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare