Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Terbinafin ABECE

Evolan

Kräm 10 mg/g (Vit kräm)

Antimykotikum med brett spektrum för dermatologiskt bruk

Aktiv substans: Terbinafin
ATC-kod: D01AE15
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-12-28.

Indikationer

Behandling av svampinfektioner i huden orsakade av dermatofyter som Trichophyton (t ex T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum ), Microsporum canis och Epidermophyton floccosum .

Behandling av jästinfektioner i huden, främst de orsakade av släktet Candida (t ex Candida albicans ).

Behandling av pityriasis (tinea) versicolor orsakad av Pityrosporum orbiculare (även känd som Malassezia furfur ).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena som anges i avsnittet Innehåll.

Dosering

Dosering

Vuxna och ungdomar från 12 år

Lämplig administreringsfrekvens och behandlingslängd:

Fotsvamp (Tinea pedis):

1 gång dagligen under 1 vecka

Ringorm, ljumsksvamp

(Tinea corporis, cruris):

1 gång dagligen under 1 vecka

Kutan kandidos:

1 gång dagligen under 1-2 veckor

Pityriasis versicolor:

1-2 gånger dagligen under 2 veckor

De kliniska symtomen lindras vanligtvis inom ett par dagar. Oregelbunden användning och behandling som avbryts i förtid medför risk för återfall. Om ingen förbättring ses efter två veckor bör diagnosen omprövas.

Äldre

Det finns inget som tyder på att äldre patienter erfordrar andra doser eller drabbas av andra biverkningar än vad som gäller för yngre patienter.

Pediatrisk population

Terbinafin Abece kräm rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom det endast finns begränsad erfarenhet från topikal användning av Terbinafin Abece hos barn.

Administreringssätt

För kutan användning.

Tvätta och torka det drabbade området noga innan det smörjs in med Terbinafin Abece. Stryk ett tunt lager kräm på och omkring det drabbade hudområdet och gnid in krämen försiktigt. Om infektionen sitter i ett hudveck (under brösten, mellan fingrar eller tår, mellan skinkorna, i ljumskarna) kan den insmorda huden täckas med gasväv, i synnerhet på natten.

Varningar och försiktighet

Terbinafin Abece kräm är endast avsedd för utvärtes bruk.

Krämen kan vara irriterande för ögonen. Undvik att få krämen i ögonen, på slemhinnor eller i sår. Skölj med rikliga mängder rinnande vatten om krämen ändå skulle komma i kontakt med något av dessa områden.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Det här läkemedlet innehåller stearylalkohol och cetylalkohol som kan orsaka lokala hudirritationer (t ex kontaktdermatit).

Interaktioner

Det finns inga kända interaktioner mellan topikala beredningar av terbinafin och andra läkemedel.

Graviditet

Kategori B:1

Klinisk erfarenhet från användning av terbinafin på gravida kvinnor saknas.

Djurstudier tyder inte på reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Farmakokinetik). Terbinafin Abece ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning

Grupp IVb

Terbinafin utsöndras i bröstmjölk. Terbinafin Abece ska därför inte användas vid amning. Dessutom får inte spädbarn komma i kontakt med behandlad hud, inklusive eventuell behandlad hud på brösten

Trafik

Användning av Terbinafin Abece på huden påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Lokala symtom såsom klåda, hudflagning, smärta, irritation, pigmentförändringar, brännande känsla i huden, erytem och sårskorpor kan uppträda på applikationsstället. Dessa symtom ska särskiljas från överkänslighetsreaktioner, inklusive utslag, som rapporterats i enstaka fall och som kräver utsättande av behandlingen. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen kan terbinafin vara irriterande för ögonen. I sällsynta fall kan en underliggande svampinfektion förvärras.

Biverkningarna listas nedan efter organklass och frekvens. Frekvenserna anges enligt följande indelning:

Mycket vanliga (≥1/10),Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Hypersensibilitet*

Ögon

Sällsynt

Ögonirritation

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hudflagning, klåda

Mindre vanliga

Hudlesioner, sårskorpor, hudförändringar, pigmentförändringar, erytem, brännande känsla i huden

Sällsynta

Torr hud, kontaktdermatit, eksem

Ingen känd frekvens

Utslag*

Allmänna symtom och/eller vid administrationsstället

Mindre vanliga

Smärta, smärta vid applikationsstället, irritation vid applikationsstället

Sällsynta

Förvärrad svampinfektion

* Baserat på erfarenhet efter att produkten introducerats på marknaden.

Överdosering

Den låga systemiska absorptionen av topikalt terbinafin gör att en överdosering är extremt osannolik.

Oavsiktligt intag av 30 gram Terbinafin Abece kräm, som innehåller 300 mg terbinafinhydroklorid, är jämförbar med intag av en tablett som innehåller 250 mg terbinafin (vuxen oral enkeldos).

Om en större mängd terbinafinkräm skulle förtäras av misstag kan biverkningar liknande dem som observeras vid en överdosering av terbinafintabletter förväntas. Dessa inkluderar huvudvärk, illamående, epigastrisk smärta och yrsel.

Vid oavsiktligt intag av terbinafinkräm rekommenderas att avlägsna den aktiva substansen, främst genom att tillföra aktivt kol, och att ge symtomatisk, stödjande behandling om det anses nödvändigt.

Farmakodynamik

Terbinafin är en allylamin med antimykotisk bredspektrumaktivitet. Det har antimykotisk effekt på svampinfektioner i huden orsakade av dermatofyter som Trichophyton (t.ex. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum ), Microsporum canis och Epidermophyton floccosum . Vid låga koncentrationer har terbinafin fungicid effekt mot dermatofyter och mögelsvampar. På jäst har det antingen fungicid effekt (på t ex Pityrosporum orbiculare eller Malassezia furfur ) eller fungistatisk effekt, beroende på arten.

Terbinafin verkar specifikt vid ett tidigt skede i svampens sterolbiosyntes. Detta leder till brist på ergosterol och till intracellulär ackumulering av skvalen, vilket leder till att svampcellen dör. Terbinafin verkar genom att hämma enzymet skvalenepoxidas i svampcellens membran. Detta enzym är inte besläktat med cytokrom p450-systemet. Såvitt man vet har terbinafin ingen effekt på andra läkemedels eller hormoners metabolism.

Farmakokinetik

Hos människor är absorptionen efter lokal applicering mindre än 5 % av dosen. Den systemiska exponeringen är således mycket begränsad.

Efter 7 dagars användning av Terbinafin Abece observeras terbinafinkoncentrationer som är högre än de som behövs för fungicid aktivitet i det drabbade hornlagret under minst 7 dagar efter avslutad behandling.

Prekliniska uppgifter

Effekter i icke-kliniska studier observerades endast vid exponeringar som ansågs ligga tillräckligt högt över den maximala exponeringen hos människor efter lokaladministrering, vilket tyder på låg relevans för klinisk användning.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 gram kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid.

Hjälpämnen med känd effekt: stearylalkohol 40 mg/g och cetylalkohol 40 mg/g.

Övriga hjälpämnen: Stearylalkohol, cetylalkohol, sorbitanstearat, cetylpalmitat, isopropylmyristat, bensylalkohol, polysorbat 60, natriumhydroxid, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Terbinafin

Miljörisk: Användning av terbinafin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Terbinafin bryts ned i miljön.

Bioackumulering: Terbinafin har hög potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

3 år.

Öppnad förpackning: 6 månader.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Vit kräm.

Förpackningsinformation

Terbinafin ABECE
Kräm 10 mg/g Vit kräm
15 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare