Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Imovax Polio

Orifarm (Parallelimport FRA)

Injektionsvätska, suspension

Tillhandahålls ej

Vaccin mot poliomyelit, formaldehydinaktiverat virus

Aktiv substans: Poliovirus typ 1, stam Mahoney, inaktiverat / Poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat / Poliovirus typ 3, stam Saukett, inaktiverat
ATC-kod: J07BF03
Recept: Vissa förpackningar är receptbelagda
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-10-19.

Indikationer

Imovax polio är indicerat för aktiv immunisering mot polio av spädbarn, barn och vuxna, både för primär immunisering och påföljande boosterdoser.

Imovax polio är också indicerat:

 • för immunförsvagade patienter, deras närstående och individer för vilka oralt poliovaccin är kontraindicerat

 • som booster till individer som tidigare erhållit oralt poliovaccin

 • Kontraindikationer

 • Känd systemisk överkänslighet mot något innehållsämne i Imovax polio eller allvarlig reaktion efter tidigare administrering av vaccinet eller ett vaccin innehållande samma ämnen.

 • Vaccination skall uppskjutas i händelse av feber eller akut febersjukdom.

 • Dosering

  Grundimmunisering

  Grundimmunisering kan uppnås genom att ge 3 doser med ett intervall av 1-2 månader, med start vid 2-3 månaders ålder eller 2 doser med ett intervall av 2 månader, med start vid 3 månaders ålder och en tredje dos vid 12 månaders ålder.

  Till tidigare ovaccinerade vuxna ges 2 successiva injektioner á 0,5 ml med en eller två månaders intervall.

  Boostervaccination:

  Den första boosterimmunisering bör administreras tidigast 6 månader efter den tredje primära injektionen.

  Administrering av ytterligare boosterdoser, t.ex. vid resor till polioendemiskt område bör genomföras i enlighet med nationella rekommendationer för polioimmunisering.

  Vaccinet ges företrädesvis genom intramuskulär injektion men det kan också ges subkutant.

  Rekommenderade injektionsställen är anterolateralt i låret på spädbarn och småbarn samt i deltamuskeln på barn, tonåringar och vuxna.

  Varningar och försiktighet

 • Eftersom varje dos kan innehålla ej detekterbara spår av neomycin, streptomycin och polymyxin B, vilka används under vaccintillverkningen, ska försiktighet iakttagas vid administrering till patienter som är överkänsliga mot dessa antibiotika (och andra antibiotika av samma klasser).

 • Immunogeniciteten av Imovax polio kan bli nedsatt genom immunsuppressiv behandling eller immunbrist. I sådana fall rekommenderas att vaccinationen uppskjuts till dess att behandlingen eller sjukdomen är över. Likväl rekommenderas vaccination av patienter med kronisk immunbrist såsom HIV infektion, även om antikroppssvaret kan bli begränsat.

 • Skall ej ges som intravaskulär injektion: säkerställ att nålen ej penetrerar något blodkärl.

 • Liksom med alla injicerbara vaccin måste Imovax polio administreras med försiktighet till patienter med trombocytopeni eller någon koagulationsrubbning eftersom blödning kan förekomma efter intramuskulär administrering till dessa personer.

 • Före injektion av en biologisk substans måste den person som ansvarar för administreringen vidta alla kända försiktighetsåtgärder för att förhindra allergiska- eller andra reaktioner. Liksom för alla injicerbara vacciner ska lämplig medicinsk behandling vara omedelbart tillgänglig för användning i de sällsynta fall en anafylaktisk reaktion skulle uppstå efter administrering av vaccinet.

 • Den potentiella risken för apné och behovet av andningsövervakning under de första 48-72 timmarna efter administration av grundvaccinationsschemat till mycket prematura barn (födda i graviditetsvecka ≤ 28) bör beaktas, speciellt för barn som haft en respiratorisk omognad. Då nyttan av vaccination är stor inom denna grupp av barn skall man vare sig avhålla från eller uppskjuta vaccinationen.

 • Interaktioner

 • Imovax polio kan ges vid samma tillfälle som andra vanliga vacciner. Om fler än ett vaccin ges, ska separata injektionsställen väljas. Vaccinet får inte blandas med andra vacciner i samma spruta.

 • Med undantag av immunsuppressiv behandling (se avsnitt Varningar och försiktighet), har ingen kliniskt signifikant interaktion med andra behandlingar eller biologiska produkter dokumenterats.

 • Om vaccinet används till personer med bristfällig förmåga att bilda antikroppar, oavsett om detta tillstånd beror på en genetisk defekt, immunbristsjukdom eller immunsuppressiv behandling, kan det hända att förväntat immunsvar ej uppnås.

 • Graviditet

  Kategori NA

  Det finns inte tillräckligt med data från användning av detta vaccin till gravida kvinnor.

  Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekter på graviditet och embryonal-/fosterutveckling, förlossning och utveckling efter födseln. Den eventuella risken är okänd.

  Imovax polio får ges till gravida kvinnor endast då det är absolut nödvändigt.

  Amning

  Grupp IVa

  Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.

  Trafik

  Inga studier av effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Det finns inget som tyder på att vaccinet påverkar förmågan att köra bil.

  Biverkningar

  Data från kliniska studier

  Den lokala reaktogeniciteten hos Imovax polio utvärderades i två randomiserade kliniska multicenterprövningar som omfattade totalt 395 patienter och lokala reaktioner rapporterades som mindre vanliga till mycket vanliga:

 • rodnad vid injektionsstället: 0,7 % till 2,4 % av deltagarna i varje studie

 • smärta vid injektionsstället: 0,7 % till 34 %

 • svullnad vid injektionsstället: 0,4 %

 • I en randomiserad fas III multicenterstudie som involverade 205 barn, var feber > 38,1 °C vanligt till mycket vanligt förekommande (hos 10 % av barnen efter den första dosen, hos 18 % av barnen efter den andra dosen, hos 7 % av barnen efter den tredje dosen).

  I en annan randomiserad fas III multicenterstudie som involverade 324 barn, drogs slutsatsen att Imovax polio i kombination med eller i samband med DTP (Difteri-Tetanus-Pertussis) vaccin tolererades lika bra som DTP vaccin injicerat ensamt.

  Data efter lansering

  I enlighet med vaccinationsprogrammen för barn injiceras Imovax polio sällan ensamt.

  Frekvensen för de biverkningar som rapporterats efter lansering är okänd (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  De vanligaste rapporterade biverkningarna är lokala reaktioner och feber (omkring 20% respektive 10% av rapporterade biverkningar).

  Blodet och lymfsystemet

 • lymfadenopati

 • Centrala och perifera nervsystemet

 • kortvariga krampanfall, feberkramper, inom några dagar efter vaccinationen

 • huvudvärk

 • övergående och lindriga parestesier (huvudsakligen i extremiteter) inom två veckor efter vaccinationen

 • Hud och subkutan vävnad

 • utslag

 • urtikaria

 • Muskuloskeletala systemet och bindväv

 • lindrig och övergående artralgi och myalgi inom några dagar efter vaccinationen

 • Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället

 • reaktioner vid injektionsstället som ödem, smärta, utslag eller svullnad. Dessa inträffar inom 48 timmar efter vaccinationen och varar en eller två dagar

 • övergående låg feber (pyrexi) inom 24 till 48 timmar efter vaccinationen

 • Immunsystemet

 • överkänslighetsreaktion typ I mot någon av vaccinets ingående komponenter såsom allergisk reaktion, anafylaktisk reaktion och anafylaktisk chock

 • Psykiska störningar

  Uppträder inom de första timmarna eller dagarna efter vaccinationen och försvinner inom kort:

 • oro

 • somnolens

 • irritabilitet

 • Information om speciella patientgrupper

  Apné hos mycket prematura barn (födda i graviditetsvecka ≤ 28) (se Varningar och försiktighet)

  Farmakodynamik

  En månad efter 3 primärdoser uppnås seroprotektion till 100 % för poliovirus typ 1 och 3 och till 99 till 100 % för poliovirus typ 2.

  För småbarn medför en boosterdos en mycket stor ökning av GMT (Geometriska genomsnittstitern) med en seroprotektion på nära 100 %. Fyra till fem år efter boosterdosen har 94 till 99 % av barnen fortfarande skyddande GMT för de tre typerna av poliovirus. Vuxna, tidigare immuniserade individer, utvecklar ett kraftigt anamnesiskt svar efter en boosterdos. Immuniteten varar minst fem år efter den fjärde injektionen.

  Innehåll

  Visa innehåll

  Blandbarhet

  Då blandbarhetstudier saknas skall detta vaccin inte blandas med andra läkemedel.

  Miljöpåverkan

  Poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat

  Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

  Poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat

  Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

  Poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat

  Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaring

  Särskilda förvaringsanvisningar

  Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas. Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Hantering

  Särskilda anvisningar för destruktion

  Vaccinet ska vara klart och färglöst. Använd inte vaccinet om det är grumligt.

  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.