Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Oftaquix

Orifarm (Parallelimport DEU)

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 5 mg/ml

Medel vid ögonsjukdomar, antiinfektiva medel, fluorokinoloner.

Aktiv substans: Levofloxacin (vattenfri)
ATC-kod: S01AE05
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-09-22.

Indikationer

Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar är indicerade för lokal behandling av bakteriella externa ögoninfektioner orsakade av levofloxacinkänsliga mikroorganismer hos patienter från 1 års ålder (se även avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

Officiella riktlinjer för användning av antibakteriella medel bör observeras.

Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar är indicerat för behandling av vuxna, barn i åldern 1–12 år och ungdomar i åldern 12–18 år.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen levofloxacin, mot andra kinoloner eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

Applicera 1–2 droppar i det infekterade ögat/ögonen varannan vaken timme upp till 8 gånger per dag under de första 2 dagarna, och därefter 4 gånger om dagen under dag 3 till och med 5.

Vid samtidig användning av annat läkemedel i ögat måste man vänta minst 15 minuter innan man applicerar nästa läkemedel.

För att förhindra att droppflaskans spets och lösningen kontamineras, bör inte droppflaskans spets komma i kontakt med ögonlock eller omgivande områden.

Behandlingsperiodens längd beror på hur allvarlig sjukdomen är och infektionens kliniska och bakteriella förlopp. Den normala behandlingsperioden är 5 dagar.

Säkerhet och effekt vid behandling av kornealsår och ophthalmia neonatorum har inte fastställts.

Oftaquix rekommenderas inte till barn under 1 år eftersom data avseende säkerhet och effekt saknas.

Användning hos äldre personer

Ingen dosjustering behövs.

Pediatrisk population

Doseringen för barn från 1 års ålder är densamma som för vuxna.

Säkerhet och effekt för Oftaquix för barn från 1 års ålder har fastställts.

Säkerhet och effekt för Oftaquix för barn under 1 års ålder har ännu inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Okulär användning.

Endosbehållare: Endast för engångsbruk. Innehållet i en endosbehållare räcker till behandling av båda ögonen. Ögondroppslösningen bör användas omedelbart efter att endosbehållaren har öppnats. Behållaren bör kasseras efter användning.

Varningar och försiktighet

Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar får inte injiceras subkonjunktivalt. Lösningen får inte heller appliceras direkt i främre ögonkammaren.

Systemiska fluorokinoloner har förknippats med överkänslighetsreaktioner, även efter endast en dos. Avbryt behandlingen om överkänslighetsreaktion mot levofloxacin uppträder.

Långvarig behandling kan i likhet med andra medel mot infektioner leda till en överväxt av icke-känsliga organismer, inklusive svamp. Om infektionen förvärras, eller om ingen klinisk förbättring går att påvisa inom rimlig tid, bör behandlingen avbrytas och alternativ behandling eventuellt sättas in. Om en klinisk bedömning visar att patienten bör undersökas ska detta ske med förstoringshjälpmedel, såsom biomikroskopi med spaltlampa och vid behov fluoresceinfärgning.

Patienter med externa bakteriella okulära infektioner bör inte bära kontaktlinser.

Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar i droppflaska innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation i ögat.

Pediatrisk population

De särskilda varningar och försiktighetsmått som bör iakttas vid användning gäller för vuxna såväl som för barn från 1 års ålder.

Interaktioner

Inga specifika läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar. Eftersom maximala plasmakoncentrationer av levofloxacin efter okulär administrering är minst 1 000 gånger lägre än de som rapporterats efter normala orala doser, saknar de interaktioner som anges vid systemisk användning sannolikt klinisk relevans vid användning av Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar.

Pediatrisk population

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori B:1

Graviditet

Det finns inga adekvata data från behandling av gravida kvinnor med levofloxacin. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter). Den potentiella risken för människa är okänd. Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar ska bara användas under graviditet om de potentiella fördelarna överväger jämfört med den potentiella risken för fostret.

Amning

Levofloxacin utsöndras i bröstmjölk. Vid rekommenderad behandlingsdos av Oftaquix förväntas dock inga effekter på det ammade barnet. Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar ska bara användas under amning om de potentiella fördelarna överväger jämfört med den potentiella risken för det ammade barnet.

Fertilitet

Levofloxacin orsakade inte nedsatt fertilitet hos råttor som exponerades för betydligt högre doser än den maximala humana exponeringen efter okulär administrering (se Prekliniska uppgifter).

Amning

Grupp II

Levofloxacin går över i modersmjölk. Vid den rekommenderade behandlingsdosen för Oftaquix förväntas dock inga effekter på det ammade barnet. Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar i endosbehållare skall endast användas under amning om de potentiella fördelarna överväger jämfört med den potentiella risken för det ammade barnet.

Trafik

Oftaquix har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om läkemedlet ger tillfälliga synstörningar bör patienten rådas att vänta tills dessa försvinner innan han eller hon kör bil eller använder maskiner.

Biverkningar

Ungefär 10 % av patienterna kan förväntas få biverkningar. Dessa är vanligtvis lindriga till måttliga, övergående och i allmänhet begränsade till ögat.

Droppflaska: Eftersom produkten innehåller bensalkoniumklorid kan kontakteksem och/eller irritation antingen bero på den aktiva komponenten eller på detta konserveringsmedel.

Följande biverkningar som bedömts som definitivt, troligen eller möjligen relaterade till behandlingen har rapporterats vid kliniska studier och i rapporter efter godkännandet för försäljning för ögondroppar som innehåller levofloxacin (Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar och Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar i endosbehållare):

Immunsystemet

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000): extraokulära allergiska reaktioner, inklusive hudutslag.

Mycket sällsynta (<1/10 000): anafylaxi.

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100): huvudvärk.

Ögon

Vanliga (≥1/100, <1/10): sveda i ögonen, nedsatt syn och ögonsekretion.

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100): hopklibbade ögonlock, kemos, konjunktival papillär reaktion, ögonlocksödem, ögonbesvär, ögonklåda, ögonsmärta, konjunktival injektion, konjunktivala folliklar, torra ögon, ögonlocksrodnad och fotofobi.

Inga korneala precipitat observerades i kliniska studier.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100): rinit.

Mycket sällsynta (<1/10 000): larynxödem.

Pediatrisk population

Frekvens, typ och svårighetsgrad för biverkningar förväntas vara samma för barn som för vuxna.

Överdosering

Den totala mängden levofloxacin i en flaska eller i de förpackade endosbehållarna med ögondroppar är för liten för att orsaka toxiska effekter om dropparna av misstag intas oralt. Om det bedöms nödvändigt kan patienten observeras kliniskt och stödåtgärder vidtas. Efter lokal överdosering av Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar kan ögonen spolas med rumstempererat kranvatten.

Pediatrisk population

Vid överdosering hos barn från 1 års ålder vidtas samma åtgärder som för vuxna.

Farmakodynamik

Levofloxacin är L-isomeren i den racemiska läkemedelssubstansen ofloxacin. Ofloxacinets antibakteriella verkan härrör främst från L-isomeren.

Verkningsmekanism

I egenskap av antibakteriellt medel av fluorokinolonklass förhindrar eller hämmar levofloxacin bakteriell topoisomeras typ II (DNA-gyras) samt topoisomeras IV. Levofloxacin verkar främst mot DNA-gyras i gramnegativa bakterier och mot topoisomeras IV i grampositiva bakterier.

Resistensmekanismer

Bakteriell resistens mot levofloxacin utvecklas i första hand enligt två huvudmekanismer: en minskning av den intrabakteriella koncentrationen av ett läkemedel, respektive förändringar av målenzymerna för ett läkemedel. Ändrade målenzymer beror på mutationer i de kromosomgener som kodar DNA-gyrasen (gyrA och gyrB) samt topoisomeras IV (parC och parE; grlA och grlB i Staphylococcus aureus ). Resistens på grund av låg intrabakteriell läkemedelskoncentration kan bero på antingen förändrade ytmembranporiner (OmpF), vilket ger minskat inträde av fluorokinoloner i gramnegativa bakterier, eller på utflödespumpar. Utflödesrelaterad resistens har beskrivits hos pneumokocker (PmrA), stafylokocker (NorA), anaerober och gramnegativa bakterier. Slutligen har också plasmidrelaterad resistens mot kinoloner (vilket avgörs av qnr-genen) rapporterats hos Klebsiella pneumoniae och hos E. coli .

Korsresistens

Korsresistens mellan fluorokinoloner kan uppkomma. Enskilda mutationer behöver inte resultera i klinisk resistens, men multipla mutationer resulterar normalt i klinisk resistens mot alla läkemedel i fluorokinolongruppen. Förändringar i ytmembranporinerna och effluxsystemen kan ha en bred substratspecificitet, vilket kan påverka flera klasser av antibakteriella medel och leda till multiresistens.

Brytpunkter

De MIC-brytpunkter som skiljer känsliga från intermediärt känsliga organismer samt intermediärt känsliga organismer från resistenta organismer, enligt EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), är följande:

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus A,B,C,G:

Känslig ≤1 mg/l, resistent >2 mg/l

Streptococcus pneumoniae : Känslig ≤2 mg/l, resistent >2 mg/l

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis : Känslig ≤1 mg/l, resistent >1 mg/l

Alla övriga patogener: Känslig ≤1 mg/l, resistent >2 mg/l

Antibakteriellt spektrum

Prevalensen av förvärvad resistens kan hos vissa arter variera geografiskt och över tid, vilket gör det önskvärt med lokal information om resistens, särskilt vid behandling av svåra infektioner. Nedanstående information ger således endast ungefärliga indikationer för sannolikheten att olika mikroorganismer kommer att vara känsliga för levofloxacin eller inte. Expertråd ska vid behov inhämtas om den lokala prevalensen av resistens är sådan att nyttan av att använda medlet för åtminstone vissa typer av infektioner kan ifrågasättas.

Endast de bakteriestammar som vanligen orsakar yttre ögoninfektioner, som konjunktivit, presenteras i följande tabell.

Antibakteriellt spektrum – känslighetskategori och resistenskännetecken i enlighet med EUCAST

Kategori I: Vanligen känsliga

Aeroba, grampositiva mikroorganismer

Staphylococcus aureus (MSSA)*

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptokocker i viridansgruppen

Aeroba, gramnegativa mikroorganismer

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa

(Isolat från patienter utanför sjukhuset)

Övriga mikroorganismer

Chlamydia trachomatis

(Behandling av patienter med klamydiakonjunktivit kräver åtföljande systemisk antimikrobial behandling)

Kategori II: Arter för vilka förvärvad resistens kan utgöra problem

Aeroba, grampositiva mikroorganismer

Staphylococcus aureus (MRSA)**

Staphylococcus epidermidis

Aeroba, gramnegativa mikroorganismer

Pseudomonas aeruginosa

(Isolat från patienter på sjukhus)

* MSSA = meticillinkänsliga stammar av Staphylococcus aureus

** MRSA = meticillinresistenta stammar av Staphylococcus aureus

Resistensdata i ovanstående tabell bygger på resultaten av en (oftalmologisk) multicenterstudie om förekomst av resistens bland bakteriella isolat från patienter med ögoninfektioner i Tyskland under juni–november 2004.

Klassificeringen av organismer som är levofloxacinkänsliga är baserad på in vitro -känslighet och plasmakoncentrationer uppnådda efter systemisk terapi. Vid lokal terapi uppnås högre toppkoncentrationer än de som återfinns i plasma. Det är dock inte känt om eller hur läkemedlets kinetik efter lokal applicering i ögat kan förändra den antibakteriella aktiviteten hos levofloxacin.

Pediatrisk population

De farmakokinetiska egenskaper som gäller för vuxna gäller även för barn från 1 års ålder.

Farmakokinetik

Efter applicering i ögat bibehålls relevanta levofloxacinnivåer i tårfilmen.

I en studie på friska frivilliga försökspersoner uppmättes genomsnittliga levofloxacinkoncentrationer i tårfilmen på 17,0 mikrog/ml och 6,6 mikrog/ml 4 respektive 6 timmar efter lokal dosering (Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar i flerdosbehållare med bensalkoniumklorid som konserveringsmedel). Fem av sex försökspersoner hade koncentrationer på 2 mikrog/ml eller mer 4 timmar efter doseringen, och fyra av sex hade kvar denna koncentration ännu 6 timmar efter doseringen.

Penetrationen av lokalt applicerad Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar i flerdosbehållare och ofloxacin 3 mg/ml ögondroppar i ögonkammarvätskan studerades hos 35 patienter som genomgick kataraktkirurgi. En droppe av respektive läkemedel administrerades fyra gånger i det öga som skulle opereras (1 timme, 45 minuter, 30 minuter och 15 minuter före operationen). Den genomsnittliga levofloxacinkoncentrationen i kammar­vätskan var statistiskt signifikant högre för Oftaquix än för ofloxacin (p=0,0008). Den var ca två gånger högre för Oftaquix än för ofloxacin (1 139,9 ± 717,1 ng/ml jämfört med 621,7 ± 368,7 ng/ml).

Levofloxacinkoncentrationen i plasma uppmättes hos 15 friska vuxna frivilliga försökspersoner vid olika tidpunkter under en 15-dagarsbehandling med Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar. Den genomsnittliga levofloxacinkoncentrationen i plasma 1 timme efter doseringen varierade från 0,86 ng/ml dag 1 till 2,05 ng/ml dag 15. Den högsta maximala levofloxacinkoncentrationen, 2,25 ng/ml, uppmättes dag 4 efter 2 dagars dosering varannan timme med sammanlagt 8 doser per dag. De maximala levofloxacinkoncentrationerna ökade från 0,94 ng/ml dag 1 till 2,15 ng/ml dag 15, vilket är mer än 1 000 gånger lägre än de som redovisats efter vanliga orala doser av levofloxacin.

Plasmakoncentrationerna av levofloxacin efter applicering i infekterade ögon är ännu inte kända.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska effekter efter applicering av Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar har enbart observerats vid exponering som är högre än maximal human exponering, vilket indikerar liten relevans vid klinisk användning.

Gyrashämmare har i djurstudier visat sig orsaka tillväxtrubbningar i viktbärande leder.

I likhet med andra fluorokinoloner uppvisade levofloxacin effekter på brosk (blåsor och kaviteter) hos råttor och hundar efter höga orala doser.

Kataraktframkallande egenskaper kan inte med säkerhet uteslutas då specifika studier saknas. Synrubbningar hos djur kan inte med säkerhet uteslutas baserat på tillgänglig data.

Reproduktionstoxicitet

Levofloxacin var inte teratogent hos råttor vid orala doser upp till 810 mg/kg/dag. Eftersom det har visats att levofloxacin absorberas fullständigt är dess kinetik lineär. Inga avvikelser observerades i de farmakokinetiska parametrarna mellan enstaka och multipla orala doser. Systemisk exponering hos råttor som givits doser på 810 mg/kg/dag var cirka 50 000 gånger högre än den som uppnås hos människor efter doser på 2 droppar Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar i båda ögonen. Hos råttor orsakade den högsta dosen ökad fetal mortalitet och fördröjd fetal mognad som kan kopplas till maternell toxicitet. Ingen teratogen effekt observerades hos kaniner som fick upp till 50 mg/kg/dag oralt eller 25 mg/kg/dag intravenöst.

Levofloxacin orsakade inte nedsatt fertilitet hos råttor vid orala doser upp till 360 mg/kg/dag. Detta motsvarar cirka 16 000 gånger högre plasmakoncentrationer än vad som uppnås efter 8 okulära doser till människa.

Genotoxicitet

Levofloxacin framkallade inga mutationer i bakterier eller däggdjursceller, men framkallade kromosomavvikelser i lungceller från kinesiska hamstrar (CHL) in vitro från 100 mikrog/ml i avsaknad av metabolisk aktivering. In vivo -tester visade inte någon genotoxisk potential.

Fototoxisk potential

Studier på möss efter både oral och intravenös dosering visade att levofloxacin hade en fototoxisk effekt endast vid mycket höga doser. Ingen potential för kutan fotosensibilisering eller fototoxicitet i huden observerades efter applicering av en 3-procentig oftalmisk levofloxacinlösning på rakad marsvinshud. Levofloxacin uppvisade ingen genotoxisk potential i en fotomutagen analys, och minskade tumöruppkomsten i en fotokarcinogen test.

Karcinogen potential

I en långtidsstudie av karcinogenicitet hos råttor uppvisade levofloxacin ingen karcinogen eller tumörframkallande potential efter en daglig administrering via födan av upp till 100 mg/kg/dag i 2 år.

Miljöriskbedömning (ERA)

Den beräknade förväntade miljökoncentrationen (PECytvatten) för Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar ligger under verkningsgränsen 0,01 mikrog/l, och LogKow-värdet för levofloxacin ligger under verkningsgränsen 4,5. Det är mycket osannolikt att Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar skulle utgöra någon miljörisk eftersom inga andra miljöhot konstaterats för denna produkt eller dess aktiva substans levofloxacin.

Innehåll

Visa innehåll

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

Droppflaska: 3 år. Öppnad flaska ska användas inom 28 dagar.

Endosbehållare: 2 år. Efter att kuvertet öppnats: 3 månader. Kassera oanvända endosbehållare efter denna tid. Öppnad endosbehållare med eventuell kvarvarande lösning kasseras omedelbart efter användning.

Särskilda förvaringsanvisningar

Droppflaska: Förvara flaskan väl tillsluten.

Endosbehållare: Endosbehållarna förvaras i kuvertet. Ljuskänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.