Folvidon

Abigo

Tablett 1 mg (Gula till gulorange, prickiga, runda tabletter med brytskåra, märkta med ”1”. Diameter 8 mm.)

Folsyra och derivat

Aktiv substans: Folsyra, vattenfri
ATC-kod: B03BB01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-10-10.

Indikationer

Folatbrist eller tillstånd med ökat folatbehov.

Makrocytär, megaloblastisk anemi med folsyrabrist.

Försämrat upptag av folat från tarmen vid malabsorption såsom celiaki (glutenintolerans), sprue av annan genes eller tarmresektioner.

Vid långtidsbehandling med läkemedel som hämmar folatupptaget eller folatmetabolismen exempelvis vissa antiepileptika, antibakteriella medel i den terapeutiska undergruppen sulfonamider eller läkemedel innehållande sulfasalazin.

Tillstånd där ett ökat folatbehov föreligger såsom vid alkoholism, hemolytiska anemier, behandling med vitamin B12, graviditet och amning eller genetisk polymorfism i det folatberoende enzymet metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR).

Profylaktiskt inför och under graviditet (t.o.m. vecka 12), särskilt vid förhöjd risk för

neuralrörsdefekter.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Dosering

Vid för lågt intag av folat via födan, försämrat folatupptag från tarmen eller ökat folatbehov: 1 tablett dagligen.

För remissionsbehandling vid konstaterad folatbrist med eller utan makrocytär anemi: 2 tabletter 2-3 gånger dagligen i ca 2 veckor. Underhållsbehandling: 1 tablett dagligen, eventuellt högre dos vid kvarstående folatbrist.

Profylaktiskt mot neuralrörsdefekt inför och under graviditet: 1 tablett dagligen minst 4 veckor före konception och minst 12 veckor därefter.

Profylaktiskt inför graviditet med förhöjd risk för neuralrörsdefekt: 2 tabletter 2 gånger dagligen minst 4 veckor före konception och minst 12 veckor därefter.

Underhållsbehandling under graviditet (efter vecka 12) och amning: ½ tablett dagligen.

Pediatrisk population: Vid folatbrist hos barn 10-18 år ges 1 tablett per dag.

Varningar och försiktighet

Vid folatbrist utvecklas makrocytär megaloblastisk anemi av samma utseende som vid vitamin B12-brist. Under långtidsbehandling med folsyra kan en samtidig utveckling av vitamin B12-brist döljas. Då kan trots hematologisk remission neurologiska skador på bas av B12-brist utvecklas, ett tillstånd som kan upptäckas genom analys av metylmalonsyra i plasma.

Vid kobalaminmalabsorption, kobalaminbristvärde eller metylmalonsyrastegring måste B12 ges i adekvat dos.

Då folat kan stimulera celldelning tillråds försiktighet vid behandling av patienter med folatberoende tumörsjukdom. Folsyratillskott kan öka tillväxt av redan etablerad malignitet.

Interaktioner

Folatomsättningen eller folatfunktionen kan påverkas av ett antal läkemedel. Mekanismen och klinisk relevans är i många fall oklara. Folatbrist eller folatantagonism finns rapporterat vid långtidsbehandling med antiepileptika, fentiaziner, tricykliskt antidepressiva, antikonceptionella medel, biguanider, kolestyramin, tuberkulostatika, levodopa och folsyraantagonister inklusive

trimetoprim och sulfonamider. Fallrapporter indikerar att samtidig behandling med folat och fenytoin kan medföra sänkt serumnivå av fenytoin. Mekanismen är oklar.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp II

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Folvidon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna presenteras nedan inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad (vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100), sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data)).

Organsystem

Biverkningar

Hud och subkutan vävnad

Sällsynt

Pruritus, erytem, urtikaria

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion

Överdosering

Den akuta toxiciteten är låg. Överdosering ger i allmänhet inga symtom och symtomatisk behandling av överdosering torde endast krävas i undantagsfall.

Farmakodynamik

Folat tas upp i cellerna och har en essentiell roll i den så kallade 1-kolsmetabolismen, till exempel vid syntesen av puriner och pyrimidiner samt vid remetylering av homocystein. Homocystein är en svavelaminosyra som normalt bildas när metionin metaboliseras. Homocystein metaboliseras via två vägar, remetylering och transsulfurering. Vid remetyleringen återbildas metionin i en reaktion som

katalyseras av metioninsyntas. N5-metyltetrahydrofolat fungerar som metyldonatorn i denna reaktion och N5, N10-metylentetrahydrofolatreduktas fungerar som katalysator vid remetyleringen. Vitamin B12 är också en essentiell co-faktor för enzymet metioninsyntas. Av detta följer att bestämning av homocystein vidgar och förbättrar möjligheterna till diagnostik vid utredning av vitamin B12- och

folatbrist.

Analys av folat i plasma kan därför, särskilt under pågående supplementering, behöva kompletteras med analys av homocystein i plasma, som är en känslig markör för folatbrist. Homocystein i plasma är förhöjt vid folatbrist och sjunker i regel till normal nivå vid adekvat folatbehandling.

Enzymet metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR) kan på grund av genetiska mutationer ha reducerad funktion vilket leder till rubbad homocystein-folsyrametabolism, som dock kan normaliseras med folsyrabehandling. Mutationerna är vanligare i familjer där neuralrörsmissbildningar uppträtt.

Studier har visat att folsyra i kombination med vitamin B12 normaliserar förhöjda homocysteinvärden. Höga homocysteinvärden har visats vara en riskmarkör för bl a hjärt-kärlsjukdomar.

Farmakokinetik

Absorption

Folater i kosten förkommer i största mängd som reducerade polyglutamater vars absorption kräver en aktiv transport över mukosacellerna. Folsyra däremot absorberas snabbt och effektivt vid peroral tillförsel. Folaterna i kosten hydrolyseras i den proximala tarmens borstbräm av det zinkhaltiga enzymet dihydrofolatreduktas till monoglutamat (monofolat), vilket tas upp i mucosacellerna i en specifik process. Enzymet dihydrofolatreduktas reducerar dihydrofolat till tetrahydrofolat och

metylering sker också i mucosacellerna. Levern tar emot 5-metyltetrahydrofolat från portablodet för lagring, vidare distribution eller utsöndring via gallan och återupptag i det enterohepatiska kretsloppet.

Distribution

Efter absorption transporteras methyltetrahydrofalat snabbt ut till vävnaderna. Upptaget i cellerna sker via en receptor-medierad endocytos där metyltetrahydrofolat agerar som en metyl donator för bildandet av metylkobolamin och förvaras sedan inom cellen som polyglutamater.

Metabolism

I levern reduceras och metyleras folat, dihydrofolat samt tetrahydrofolat aktivt till metyltetrafolat som transporteras till gallan, utsöndras för att sedan reabsorberas via tarmarna (så kallat enterohepatiskt kretslopp).

Eliminering

Folsyra utsöndras via urin och avföring. Folater bryts också ned via katabolism.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller 1 mg folsyra.

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Natriumstärkelseglykolat

Kalciumvätefosfatdihydrat

Magnesiumstearat

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Folsyra

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Tabletterna är godkända för maskinell dosdispensering. Den maximala hållbarheten utanför originalförpackningen är fyra månader.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Folvidon
Tablett 1 mg Gula till gulorange, prickiga, runda tabletter med brytskåra, märkta med ”1”. Diameter 8 mm.
100 tablett(er) burk, 102:49, F