Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Dropizol

Pharmanovia

Orala droppar, lösning 10 mg/ml (Mörk, rödaktigt, brun vätska)

A07DA02

Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.
Beroendeframkallande medel.
Aktiv substans: Opium, standardiserad tinktur
ATC-kod: A07DA02
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt - Särskild receptblankett krävs
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-10-31.

Indikationer

Dropizol är avsett för behandling av svår diarré såsom diarré orsakad av cytostatika, strålbehandling eller neuroendokrina tumörer när annan diarrébehandling inte haft önskad effekt.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne .

 • Opiatberoende

 • Glaukom

 • Svårt nedsatt lever- eller njurfunktion

 • Delirium tremens

 • Svår huvudskada

 • Risk för paralytisk ileus

Dosering

Dosering

Vuxna: 5–10 droppar 2–3 gånger dagligen.

En dos ska inte överskrida 1 ml och den totala dagliga dosen bör inte överstiga 6 ml.

Doseringen ska vara individuell och beakta patientens allmänna tillstånd, patientens ålder, vikt och sjukdomshistoria .

Pediatrisk population

Av säkerhetsskäl ska Dropizol inte användas till barn och ungdomar under 18 år.

Behandlingen ska initieras och övervakas av en specialist.

Särskild försiktighet ska iakttas vid förskrivning av läkemedlet eftersom det innehåller morfin. Behandlingstidens längd ska vara så kort som möjligt.

Äldre

Vid behandling av äldre patienter ska försiktighet iakttas och dosen till en början minskas.

Nedsatt leverfunktion

Vid nedsatt leverfunktion kan morfin påskynda utvecklingen av koma: undvik eller minska dosen.

Nedsatt njurfunktion

Elimineringen är minskad och fördröjd vid nedsatt njurfunktion - undvik eller minska dosen.

Administreringssätt

Oral användning.

Läkemedlet kan användas outspätt eller utblandat i ett glas vatten. Efter att det blandats med vatten ska det användas omedelbart. Om läkemedlet används outspätt kan den rätta dosen ges med en sked.

Varningar och försiktighet

Dropizol ska endast användas efter att sjukdomen som orsakar symtomen har utretts och när första linjens behandling inte haft önskad effekt.

Dropizol ska användas med försiktighet vid följande tillstånd / hos följande patienter:

 • äldre

 • andningsinsufficiens (t.ex. akut andningssvikt eller kronisk obstruktiv lungsjukdom eller astamaattack)

 • kronisk njur- och/eller leversjukdom

 • alkoholism

 • gallkolik, gallstenssjukdom, sjukdomar i gallgångarna

 • huvudskador eller förhöjt intrakraniellt tryck

 • nedsatt medvetandegrad

 • hjärtsvikt som följd av lungsjukdom

 • kardiorespiratorisk chock

 • samtidig användning av monoaminoxidashämmare (inklusive moklobemid) eller inom 2 veckor efter utsättning av dessa

 • nedsatt binjurebarkfunktion

 • hypotyreos

 • lågt blodtryck som beror på minskad blodvolym

 • bukspottkörtelinflammation

 • prostatahyperplasi och andra sjukdomar som orsakar risken för urinretention.

  Vid urineringssvårigheter ska sjukvårdspersonal kontaktas.

Dosjustering kan behövas hos äldre, patienter med sköldkörtelinsufficiens och patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion eller nedsatt leverfunktion .

Läkemedel mot diarré som hämmar tarmperistaltiken ska användas med försiktighet till patienter med infektion eller inflammatoriska tarmsjukdomar på grund av den ökade risken för att toxiska ämnen absorberas och för att toxisk megakolon och tarmperforation utvecklas. Dropizol rekommenderas inte före operation eller inom 24 timmar efter operation på grund av risken för paralytisk ileus. Om paralytisk ileus misstänks under användning av Dropizol ska behandlingen omedelbart sättas ut.

Upprepad administrering kan orsaka beroende och tolerans och användning av opium leda till missbruk av substansen. Särskild försiktighet ska iakttas hos individer som tidigare missbrukat narkotika och alkohol.

Administrera i lägre dos och med yttersta försiktighet till patienter som också behandlas med andra narkotika, sedativa medel och tricykliska antidepressiva medel och MAO-hämmare .

Ska endast användas med försiktighet till patienter i högriskgrupper såsom patienter med epilepsi och leversjukdom.

Interaktioner

Nedsatt medvetandegrad och andningsinsufficiens förstärks av etanol, hypnotika, narkosmedel (t.ex. barbiturater), MAO-hämmare och psykofarmaka med sedativ verkan (t.ex. fentiaziner), gabapentin, antiemetika, antihistaminer och andra opioider. Dropizol ska inte användas med andra morfinagonister/antagonister (buprenorfin, nalbufin, pentazocin) på grund av deras kompetitiva receptorbindande effekt som kan förvärra utsättningssymtom och minska den terapeutiska effekten.

Eftersom Dropizol innehåller etanol ska det inte användas samtidigt med disulfiram eller metronidazol. Båda dessa läkemedel kan orsaka disulfiram-liknande reaktioner (rodnad, snabb andning, takykardi).

Midazolam ökar den smärtstillande effekten av morfin och buprenorfin och morfins effekt på andningsinsufficiens. Det kan förväntas att midazolam har samma påverkan på andra opioider.

Rifampicin inducerar CYP3A4 i levern och ökar därmed metabolismen av morfin, kodein och metadon. Effekten av dessa opioider minskar eller motverkas därmed.

Cimetidin minskar morfins metabolism.

Morfin hämmar glukuronideringen av zidovudin in vitro .

Effektens varaktighet av morfin kan minska efter intag av fluoxetin.

Graviditet

Kategori C

Graviditet

Ska användas med försiktighet till gravida kvinnor. Ska inte användas under den tredje trimestern på grund av att morfin kan ge dåsighet och andningsinsufficiens eller utsättningssymtom hos den nyfödda.

Amning

Grupp III

Amning

Dropizol ska inte användas under amning eftersom morfin passerar över i bröstmjölk. Koncentrationsförhållandet mjölk till plasma är 1:4.

Trafik

Dropizol kan ha påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Hjärtsjukdomar

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Takykardi, bradykardi

Centrala och perifera nervsystemet  

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Sömnighet

Yrsel

Upprymdhet

Ögon

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mios

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Bronkospasm, minskad hosta

Andningsinsufficiens

Magtarmkanalen

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Förstoppning, muntorrhet

Illamående, kräkningar

Njurar och urinvägar

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Urinretention

Kramp i urinröret

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Klåda

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Ofrivilliga muskelsammandragningar

Blodkärl

Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Ortostatisk hypotension

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Kraftlöshet

Lever och gallvägar

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Förhöjda leverenzymer

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande.

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Morfintoxicitet. Dödliga doser är huvudsakligen beroende av morfininnehållet.

Symtom:

Sänkt medvetandegrad som kan avancera till koma. Andningsinsufficiens (apné).

Farmakodynamik

Den förstoppande effekten orsakas av inhibering av tarmens peristaltik.

Opiumalkaloider (opioider och isokinolinderivat) framkallar förstoppning och upprymdhet samt är smärtstillande och sederande vilket är dosberoende.

Farmakokinetik

Absorberas från mag-tarmkanalen och elimineras främst som metaboliter som utsöndras i urinen. Verkningstidens längd är 3–4 timmar.

Prekliniska uppgifter

Studier antyder ett samband mellan regelbunden användning av morfin och en ökad risk för adenokarcinom i magen och cancer i matstrupen, struphuvudet, urinblåsan och lungorna. Mekanismen för detta samband är inte helt känd.

Biverkningar som inte sågs i kliniska studier, men som sågs hos djur som utsattes för större mängder än de som människor vanligtvis utsätts för var följande: hämmad fostertillväxt och ökad frekvens av defekter i nervsystemet och skelettet.

Den kliniska relevansen är okänd.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml oral lösning innehåller 1 ml tinktur av Papaver somniferum L., succus siccum (råopium) motsvarande 10 mg morfin.

1 droppe innehåller 50 mg opiumtinktur motsvarande 0,5 mg (10 mg/ml) vattenfritt morfin.

1 ml = 19 droppar.

Extraktionsmedel: etanol 33 % (v/v)

Hjälpämne med känd effekt: 

Etanol 33 % (v/v)

Förteckning över hjälpämnen

Etanol 96 % (v/v)

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant

Miljöpåverkan

opium, standardiserad tinktur

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av opium, standardiserad tinktur kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att opium, standardiserad tinktur är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att opium, standardiserad tinktur kan bioackumuleras, då data saknas.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

30 månader

Öppnad flaska är hållbar i 4 veckor.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Dropizol
Orala droppar, lösning 10 mg/ml Mörk, rödaktigt, brun vätska
1 x 10 milliliter flaska, 500:15, F
3 x 10 milliliter flaska, 1331:45, F