Neotigason

2care4 (Parallelimport GRC)

Kapsel, hård 25 mg

Behandling av svår psoriasis och utbredda keratiniseringsrubbningar

Aktiv substans: Acitretin
ATC-kod: D05BB02
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Oklart om läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Sök mer information på www.lakemedelsforsakringen.se

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-09-20.

Indikationer

Utbredd psoriasis av företrädesvis pustulös och erytrodermisk typ.

Invalidiserande pustulos och psoriasis på händer och fötter, erosiv oral lichen ruber, pityriasis rubra pilaris, kongenital iktyos och Mb Darier.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, andra retinoider eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Acitretin är mycket fosterskadande och får inte användas av kvinnor som är gravida. Detsamma gäller för fertila kvinnor om inte säker antikonception används 4 veckor före, under och i 3 år efter behandling (se avsnitt Graviditet).

Amning, kraftigt nedsatt leverfunktion, gravt nedsatt njurfunktion och kroniskt onormalt förhöjda plasmalipidvärden.

Eftersom både acitretin och tetracykliner kan ge ökat intrakraniellt tryck, är kombinerad användning av dessa kontraindicerat (se avsnitt Interaktioner). En ökad risk för hepatit har rapporterats som ett resultat av kombinerad användning av metotrexat och acitretin vilket gör att kombinationen är kontraindicerad (se avsnitt Interaktioner).

Samtidig administrering av acitretin och A-vitamin eller andra retinoider är kontraindicerat på grund av risken för hypervitaminos A (se avsnitt Interaktioner).

Dosering

Neotigason ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av systemiska retinoider och som är bekanta med risken för teratogenicitet i samband med användande av acitretin. Se avsnitt Graviditet.

Neotigason administreras en gång per dag. Doseringen av Neotigason måste anpassas individuellt genom upptitrering från en startdos om 10mg dagligen.

Neotigason bör tas i samband med måltid eller tillsammans med lite mjölk (se avsnitt Farmakokinetik)

Följande riktlinjer kan ges:

Starta behandlingen med 10 mg dagligen. Därefter ökas dosen med 5-10 mg varannan vecka. Om patienten upplever icke-tolererbara biverkningar minskas dosen till föregående dosnivå. Då rätt dosnivå är funnen ska behandlingsresultatet utvärderas efter 3 månader. Maximal dygnsdos är 75mg.

Behandlingen kan avslutas då eftersträvad effekt uppnåtts och eventuella återfall behandlas enligt ovan. Vid längre tids behandling, bör lägsta möjliga dos användas. Den kan vara lägre än 20 mg per dag och bör ej överstiga 50 mg per dag.

Barn: Behandling av barn bör övervägas noggrant och ske endast då annan behandling varit ineffektiv eller olämplig. Daglig dos är ca 0,5 mg/kg kroppsvikt. Högre dos, upp till 1 mg/kg kroppsvikt, kan i vissa fall vara nödvändigt under en begränsad period. Maxdosen 35 mg per dag bör aldrig överskridas. Underhållsdosen bör hållas så låg som möjligt.

Under tiden patienten står på Neotigason kan topikal behandling användas. Lokalt applicerade steroiders penetration genom huden kan öka under behandlingen med acitretin, varvid dosen kan reduceras. När Neotigason används i kombination med annan behandling mot aktuell sjukdom så kan dosreducering bli aktuell. Neotigason kan användas i kombination med PUVA och UVB.

Kombinationsbehandling med acitretin och biologiska läkemedel (till exempel etanercept) kan övervägas, men den kliniska erfarenheten av kombinationsbehandling är begränsad.

Neotigason bör endast ordineras av eller i samråd med hudspecialist.

Behandlingskontroll: Innan behandling med Neotigason påbörjas måste läkare kontrollera eventuell graviditet hos kvinnliga patienter i fertil ålder och informera dessa patienter klart och i detalj om försiktighetsåtgärder, de risker som finns och eventuella konsekvenser om graviditet skulle inträffa under behandlingens gång och inom tre år efter avslutad behandling.

Leverfunktionen ska kontrolleras innan behandling sätts in, regelbundet var till varannan vecka under de första två behandlingsmånaderna och därefter var tredje månad under fortsatt behandling. Om patologiska levervärden uppträder måste dessa kontrolleras varje vecka. Om de ej normaliseras, eller fortsätter att försämras, måste behandlingen avslutas. Fortsatt kontroll av leverfunktionen under minst 3 månader rekommenderas i sådana fall.

Hos diabetiker kan retinoider påverka glukostoleransen. Blodglukos ska därför kontrolleras oftare än vanligt i början av behandlingen med Neotigason. Inget orsakssamband har fastställts men förhöjda blodsockernivåer har rapporterats och nya fall av diabetes har diagnostiserats under behandling med Neotigason. Kolesterol och triglycerider i serum (fastevärden) måste kontrolleras, speciellt hos högriskpatienter (diabetes, obesitas, alkoholism, störd lipidmetabolism) och vid långtidsbehandling.

Hos vuxna som långtidsbehandlas bör regelbundna kontroller göras avseende eventuell störd benbildning. Hos barn måste tillväxtparametrar och benutveckling noggrant kontrolleras.

Varningar och försiktighet

Teratogena risker

Fullständig patientinformation om teratogena risker och strikta graviditetsförebyggande åtgärder bör ges av läkare till alla patienter, både manliga och kvinnliga.

Kvinnor i fertil ålder ska inte konsumera alkohol (i drycker, livsmedel eller läkemedel) under behandling med acitretin och under 2 månader efter avslutad acitretinbehandling då kliniska data har visat att etretinat kan bildas efter samtidigt intag av acitretin och alkohol. Etretinat är mycket teratogent och har en längre halveringstid (cirka 120 dagar) än acitretin (ca 50 timmar). Preventivmedel och graviditetstest måste också tas i 3 år efter avslutad behandling med acitretin (se avsnitt Graviditet och Farmakokinetik).

Kvinnor i fertil ålder får inte ta emot blod från patienter som behandlas med acitretin. Därför är blodgivning från en patient som behandlas med acitretin förbjuden under och tre år efter avslutad behandling med acitretin.

På grund av risken för fostermissbildningar, får inte läkemedlet lämnas vidare till andra människor. Oanvända eller utgångna läkemedel ska återlämnas till apotek för omhändertagande.

Diagnostiska tester

Lever

Leverfunktion bör kontrolleras innan behandling med acitretin, var eller varannan vecka under de första 2 månaderna efter insättning och därefter var tredje månad under behandlingen. Om onormala resultat erhålls bör kontroller varje vecka inledas. Om leverfunktionen inte återvänder till det normala eller förvärras ytterligare, måste acitretin sättas ut. I sådana fall är det lämpligt att fortsätta att övervaka leverfunktionen under minst 3 månader (se avsnitt Biverkningar).

Triglycerider/kolesterol

Vid behandling med höga doser av acitretin har reversibel förhöjning av serum-triglycerider och kolesterolhalten setts, särskilt i högriskpatienter och vid långtidsbehandling. En risk för aterogenes relaterad till det kan inte uteslutas om dessa nivåer kvarstår. Serumnivåer av kolesterol och triglycerider (fastevärden) måste därför kontrolleras innan behandlingen påbörjas, en månad efter påbörjad behandling och därefter var tredje månad under behandlingen.

Syn

Då försämrat mörkerseende har rapporterats vid acitretinbehandling ska patienter informeras om denna möjliga biverkan och uppmanas att vara försiktiga vid bilkörning eller användning av fordon nattetid. Synrubbning bör följas upp noggrant (se avsnitt Biverkningar).

Det har förekommit sällsynta rapporter om benign intrakraniell hypertension. Patienter med svår huvudvärk, illamående, kräkningar och synrubbningar ska avbryta behandlingen med acitretin omedelbart och hänvisas för neurologisk utvärdering och vård (se avsnitt Biverkningar).

Ossifikation

Hos vuxna, särskilt äldre, som får långvarig behandling med acitretin, bör lämpliga undersökningar regelbundet utföras med tanke på eventuella benbildningsmissbildningar (se avsnitt Biverkningar). Om sådana störningar uppstår, bör fortsatt behandling diskuteras med patienten på basis av en noggrann risk/nyttoanalys.

Det har förekommit enstaka rapporter av benförändringar hos barn, inklusive prematur epifysslutning, skelettal hyperostos och benförkalkning efter långvarig behandling med etretinat, liknande effekter kan förväntas med acitretin. Därför måste tillväxtparametrar och benutveckling hos barn övervakas noga.

Det bör betonas att för närvarande är inte alla konsekvenser av livslång tillförsel av acitretin kända.

Effekterna av UV-ljus förstärks av retinoidterapi, varför patienter bör undvika överdriven exponering för solljus och oövervakad användning av solarium. Vid behov bör en solskyddsprodukt med hög skyddsfaktor på minst SPF 15 användas.

Behandling med höga doser retinoider kan orsaka humörsvängningar såsom irritabilitet, aggressivitet och depression.

Högriskpatienter:

Hos patienter med diabetes, alkoholism, fetma, kardiovaskulära riskfaktorer eller störd lipidmetabolism och som genomgår behandling med acitretin, är det nödvändigt med tätare kontroller av serumvärden för lipider, glykemi och andra indikatorer för kardiovaskulär sjukdom, t ex blodtryck.

Hos diabetiker kan retinoider antingen förbättra eller försämra glukostoleransen. Blodsockerhalten måste kontrolleras oftare än vanligt i början av behandlingen.

För alla högriskpatienter där kardiovaskulära riskindikatorer inte återvänder till det normala eller förvärras ytterligare, bör minskning eller utsättande av acitretin övervägas.

Glukosinnehåll

Neotigason innehåller glukos. Patienter med glukos-galaktosmalabsorption, ett sällsynt tillstånd, bör inte ta detta läkemedel.

Väldigt sällsynta fall av kapillärläckagesyndrom/retinoinsyrasyndrom har rapporterats efter marknadsföring runt om i världen.

Väldigt sällsynta fall av exfolativ dermatit har rapporterats efter marknadsföring runt om i världen.

Interaktioner

Samtidig administrering av metotrexat, tetracykliner eller vitamin A och andra retinoider med acitretin är kontraindicerat, se avsnitt Kontraindikationer. Produkter som endast innehåller en låg dos progesteron (minipiller) kan vara ett otillräckligt preventivmedel under acitretinbehandling, se avsnitt Graviditet. Interaktioner med kombinerade östrogen-/gestagenpiller har inte iakttagits. I en studie med friska frivilliga, ledde ett samtidigt intag av en engångsdos acitretin tillsammans med alkohol till bildandet av etretinat som är mycket teratogent. Mekanismen för denna metaboliska process har inte klarlagts, det är därför inte klart om det finns andra möjliga interagerande ämnen. Kvinnor i fertil ålder ska därför inte konsumera alkohol (i drycker, livsmedel eller läkemedel) under behandling med acitretin, och under två månader efter avslutad behandling med acitretin (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).

Om acitretin ges samtidigt med fenytoin, är det viktigt att komma ihåg att acitretin delvis minskar fenytoins proteinbindning. Den kliniska betydelsen av detta är ännu okänd. Ytterligare interaktioner mellan acitretin och andra ämnen (t ex digoxin, cimetidin) har hittills inte observerats. Utredningar kring acitretins effekt på proteinbindningen av antikoagulantia av kumarintyp (warfarin) visade ingen interaktion.

Graviditet

Kategori D

Acitretin är mycket teratogent och dess användning är kontraindicerad hos kvinnor som kan bli gravida under eller inom 3 år efter avslutad behandling. Risken att föda ett missbildat barn är exceptionellt hög om acitretin tas före eller under graviditeten, oavsett hur länge eller med vilken dos.

Acitretin är kontraindicerad för varje kvinna i fertil ålder om inte vart och ett av följande villkor är uppfyllt:

  • Patienten lider av en allvarlig störning i keratiniseringen som är resistent mot standardbehandling.

  • Kvinnan visar på en förståelse för och i följandet av läkarens anvisningar.

  • Kvinnan är kapabel att ta föreskrivna preventivmedel tillförlitligt och felfritt.

  • Det är nödvändigt att varje kvinna i fertil ålder som ska genomgå behandling med acitretin använder effektiva preventivmedel (helst två kompletterande metoder) utan avbrott i fyra veckor före, under och i 3 år efter avslutad behandling med acitretin. Patienten ska instrueras att omedelbart kontakta läkare i fall av misstänkt graviditet.

  • Behandling ska inte påbörjas förrän andra eller tredje dagen i nästa normala menstruation.

  • I början av behandlingen, ska ett negativt graviditetstest (lägsta känslighet på 25 mIU/ml) erhållas i upp till tre dagar före den första dosen ges. Under behandlingen, bör graviditetstest tas med 28 dagars mellanrum. Ett negativt graviditetstest, ej äldre än 3 dagar, är obligatorisk före förskrivning. Efter avslutad behandling, bör graviditetstest tas med 1-3 månaders intervall under en period av 3 år efter att den sista dosen givits.

  • Innan behandling med acitretin inleds måste läkaren ge patienter i fertil ålder detaljerad information om försiktighetsåtgärder som bör vidtas, att det föreligger risk för mycket allvarliga missbildningar hos fostret, och möjliga konsekvenser om graviditet inträffar under behandling med acitretin eller inom 3 år efter avslutad behandling.

  • Samma effektiva och oavbrutna preventivmedelsåtgärder måste vidtas varje gång behandlingen upprepas, oavsett hur lång den mellanliggande perioden kan ha varit, och måste pågå i tre år efteråt.

  • Om graviditet skulle uppstå, trots dessa försiktighetsåtgärder, finns det en hög risk för allvarlig missbildning av fostret (t ex kraniofaciala defekter, hjärt- kärlsjukdomar eller CNS-missbildningar, skelett och tymusfel) och förekomsten av spontanabort ökar. Denna risk gäller särskilt vid behandling med acitretin och 2 månader efter behandling. Upp till 3 år efter avbruten acitretinbehandling är risken lägre (särskilt hos kvinnor som inte har druckit alkohol) men risken kan inte helt uteslutas på grund av eventuellt bildande av etretinat.

  • Kvinnor i fertil ålder ska inte konsumera alkohol (i drycker, livsmedel eller läkemedel) under behandling med acitretin och under två månader efter avslutad behandling med acitretin (se avsnitt Varningar och försiktighet, Interaktioner och Farmakokinetik).

Förstahandspreventivmedel kan vara ett kombinerat hormonellt preventivmedel eller en spiral och det rekommenderas att kondom eller pessar också används. Låg dos av produkter som endast innehåller progesteron (minipiller) rekommenderas inte på grund av indikationer på möjlig påverkan av den preventiva effekten.

Tillgängliga uppgifter för manliga patienter som behandlats med acitretin, baserat på graden av kvinnors exponering från sperma och sädesvätska, visar en minimal, om någon, risk för teratogena effekter.

Amning

Grupp III

Acitretin får inte ges till ammande kvinnor (se avsnitt Kontraindikationer).

Trafik

Minskat mörkerseende har rapporterats vid acitretinbehandling (se avsnitt Biverkningar). Patienter ska informeras om denna möjliga bieffekt och uppmanas att vara försiktiga vid bilkörning eller användning av fordon nattetid.

Biverkningar

Oönskade effekter ses hos de flesta patienter som får acitretin. Men oftast försvinner de när dosen minskas eller när läkemedlet sätts ut. En försämring av psoriasissymtomen ses ibland i början av behandlingsperioden. De vanligaste oönskade effekterna som observerats är symptom på hypervitaminos A, t ex torrhet i läppar, vilket kan lindras genom användande av en fet salva. Biverkningar som rapporterats för acitretin i kliniska prövningar eller efter marknadsföring listas nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som:

Mycket vanliga ≥ 1 / 10)

Vanliga ≥ 1 / 100 till <1 / 10)

Mindre vanliga ≥ 1 / 1, 000 till <1 / 100)

Sällsynta ≥ 1 / 10, 000 till <1 / 1, 000)

Mycket sällsynta (<1 / 10, 000)

Frekvens okänd (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer

Frekvens okänd

Vulvovaginit på grund av Candida albicans

Immunsystemet

Frekvens okänd

Överkänslighetsreaktion typ I

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Huvudvärk

Yrsel

Perifer neuropati

Godartad intrakraniell hypertension (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Ögonsjukdomar

Mycket vanliga

Mindre vanliga

Mycket sällsynta

Torrhet och inflammation i slemhinnorna (t ex konjunktivit, xeroftalmi), vilket kan leda till intolerans av kontaktlinser

Dimsyn

Nattblindhet (se avsnitt Varningar och försiktighet), ulcerös keratit

Öron och balansorgan

Frekvens okänd

Nedsatt hörsel, tinnitus

Blodkärl

Frekvens okänd

Rodnad, kapillärläckage syndrom/retinoidsyrasyndrom

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket vanliga

Ingen känd frekvens

Torrhet och inflammation i slemhinnorna (t ex epistaxis och rinit)

Dysfoni

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Frekvens okänd

Muntorrhet, törst

Stomatit, mag-tarmbesvär (t ex buksmärta, diarré, illamående, kräkningar)

Gingivit

Dysgeusi, rektal blödning

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Mycket sällsynta

Hepatit

Gulsot

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Frekvens okänd

Keilit, klåda, håravfall, hudexfoliation (över hela kroppen, särskilt på handflator och fotsulor)

Skör hud, klibbig hud, dermatit, försämrad hårkvalitet, sköra naglar, paronyki, erytem

Ragader, bullös dermatit, ljuskänslighetsreaktion

Pyogeniskt granulom, madaros, angioödem, urtikaria, förtunnad hud, exfolativ dermatit

Muskler, skelett och bindväv

Vanliga

Mycket sällsynta

Artralgi, myalgi

Skelettsmärta, exostosis (underhållsbehandling kan resultera i progression av befintlig spinal hyperostos, i uppkomsten av nya hyperostotiska lesioner och i extraskeletal förkalkning, vilket har observerats vid långvarig systemisk behandling med retinoider) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Allmänna symtom

Vanliga

Perifera ödem

Undersökningar

Mycket vanliga

Onormalt leverfunktionstest (övergående, vanligtvis reversibel förhöjning av transaminaser och alkaliska fosfataser) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Onormala lipidnivåer (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Pediatrisk population

Det har förekommit enstaka rapporter av benförändringar hos barn, inklusive prematur epifysslutning, skeletthyperostos och benförkalkning efter långvarig behandling med etretinat. Effekter som dessa kan förväntas med acitretin. Hos barn måste tillväxtparametrar och benutveckling följas noggrant.

Diabetiker

Retinoider kan antingen förbättra eller försämra glukostoleransen (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Överdosering

I händelse av akut överdosering måste acitretin sättas ut omgående. Symtom på överdosering är identiska med akut hypervitaminos A, dvs huvudvärk, yrsel, illamående eller kräkningar, dåsighet, irritabilitet och klåda. Särskild behandling är onödig på grund av låg akut giftighet av preparatet.

Farmakodynamik

Acitretin är en aromatisk analog till tretinoin och tillhör därmed gruppen retinoider. Acitretin är huvudmetabolit till etretinat. Acitretin har en normaliserande inverkan på keratiniseringsprocess, celldifferentiering och cellproliferation i huden. Den exakta verkningsmekanismen är ej känd. Effekten observeras vanligen först efter några veckors behandling. Långtidsdata är ej kända.

Farmakokinetik

Absorption

Maximal plasmakoncentration av acitretin uppnås 1 till 4 timmar efter administrering. När acitretin administreras med mat eller mjölk dubbleras acitretins maximala plasmakoncentration (Cmax) och exponering (AUC) jämfört med vid fasta, medan tiden till maximal plasmakoncentration (tmax) är den samma (se avsnitt Dosering). Efter oral administrering i samband med måltid är den absoluta biotillgängligheten 60% med en stor interindividuell variabilitet (range 36-95%).

Distribution

Bindningen till plasmaprotein är 99%. Distributionsvolymen uppskattas till 9 l/kg.

Metabolism

Acitretin metaboliseras via isomerisation till huvudmetaboliten 13-cis-isomeren av acitretin, betaoxidation av sidokedjorna och glukuronidation.

Bildning av etretinat

Kliniska data har visat att vid samtidigt intag av acitretin och alkohol bildas etretinat. Eftersom etretinat är mycket teratogent och har en längre halveringstid (cirka 120 dagar) än acitretin ska preventivmedel användas 3 år efter avslutad behandling med acitretin (se avsnitt Varningar och försiktighet, Interaktioner och Graviditet).

Elimination

Clearance är omkring 140 ml/min och halveringstiden är ca 50 (33-96) timmar efter upprepad administrering. Acitretin elimineras i urin (53%) och feces (40%). Dessutom utsöndras acitretin till viss del i galla.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Visa innehåll

Miljöpåverkan

Acitretin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av acitretin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att acitretin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att acitretin kan bioackumuleras, då data saknas.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

3 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 oC.

Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt).

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Liknande preparat inom:

Acitretin