Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Lyngonia

Florealis

Filmdragerad tablett (rödbruna, långsmala, filmdragerade tabletter)

Urologiskt medel

Aktiv substans: Arctostaphylos uva-ursi (mjölon) torkat blad; torrt extrakt (2,5-y:4,5); vatten
ATC-kod: G04BX
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas ej av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-08-25.

Indikationer

Lyngonia är indicerat för vuxna och äldre kvinnor.

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid återkommande, lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom miktionssveda och/eller ökad miktionsfrekvens. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Njursjukdomar.

Dosering

Vuxna och äldre kvinnor: 2 tabletter 2-4 gånger dagligen.

Pediatrisk population

Lyngonia rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Män

Lyngonia rekommenderas inte till män (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Administreringssätt

För oralt bruk. Tabletterna ska sväljas med ett glas vatten.

Behandlingstid

Bör inte användas längre än en vecka. Om symtomen kvarstår efter mer än fyra dagar eller förvärras under användningen av Lyngonia, ska läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Varningar och försiktighet

Patienten ska uppmanas att kontakta sjukvården om besvär eller symtom som feber, dysuri, kramper i urinvägarna eller blod i urinen förekommer under användning av läkemedlet.

Lyngonia innehåller laktos. Patienter med sällsynta, ärftliga tillstånd som galaktosintolerans, Lapp-laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte använda detta läkemedel.

Mjölonblad kan orsaka en grön/brun-färgning av urinen.

Pediatrisk population

Lyngonia rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år, eftersom urinvägssymtom i denna patientgrupp kräver medicinsk rådgivning.

Män

Lyngonia rekommenderas inte till män, eftersom urinvägssymtom i denna patientgrupp kräver medicinsk rådgivning.

Interaktioner

Inga rapporterade.

Graviditet

Kategori B:2

Det saknas studier om användning av mjölonbladsextrakt hos gravida kvinnor. Djurstudier är otillräckliga med avseende på reproduktiv toxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Lyngonia rekommenderas inte under graviditet.

Amning

Grupp IVa

Det är okänt om innehållsämnen i mjölonbladsextrakt utsöndras i bröstmjölk. Den potentiella risken för barnet är okänd. Lyngonia rekommenderas inte till ammande kvinnor.

Trafik

Lyngonia har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Gastrointestinala symtom som illamående, kräkningar och magont har rapporterats. Frekvensen är inte känd.

Om andra biverkningar uppstår ska läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter har observerats för detta vattenextrakt av mjölonblad i Ames test. Reproduktionstoxicitet har inte studerats. Tillgängliga karcinogenicitetsstudier har varit negativa.

Arbutin, som är den huvudsakliga komponenten i mjölonblad, uppvisar viss maternell och fetal toxicitet hos råtta efter subkutan administrering av 400 mg/kg/dag. Ingen effekt på reproduktion har observerats vid doser på 100 mg/kg/dag.

Toxicitetstester med hydrokinon, en hydrolysprodukt av arbutin, ger vissa belägg för genotoxicitet och karcinogenitet. Riskerna med hydrokinonexponering vid kortvarig användning av mjölonbladsberedningar anses minimala.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje filmdragerad tablett innehåller 361–509 mg extrakt (som torrt extrakt) från Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, folium (mjölonblad) motsvarande 105 mg hydrokinonderivat, beräknat som vattenfri arbutin.

Vid tillverkning av en tablett åtgår 903-2291 mg torkat mjölonblad.

Hjälpämnen


Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat (motsvarande 107–143 mg vattenfri laktos per tablett), talk, natriumstärkelseglykolat typ A, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, makrogoler, titandioxid (E171), poly(vinylalkohol), röd järnoxid (E 172), gul järnoxid (E 172), svart järnoxid (E 172), maltodextrin.

Extraktionsmedel

Vatten

Hantering, hållbarhet och förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Förpackningsinformation

Lyngonia
Filmdragerad tablett rödbruna, långsmala, filmdragerade tabletter
60 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF
30 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej