Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Vinorelbine Accord

Accord Healthcare AB

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml (klar, färglös till ljusgul lösning, fri från synliga partiklar)

Cytostatika, vinca-alkaloider

Aktiv substans: Vinorelbin
ATC-kod: L01CA04
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-07-07.

Indikationer

Vinorelbin är avsett för behandling av vuxna:

 • som monoterapi till patienter med metastaserad bröstcancer (stadium 4),
  hos vilka behandling med antracyklin- och taxaninnehållande kemoterapi har misslyckats eller inte är lämplig.

 • vid icke‑småcellig lungcancer (stadium 3 eller 4).

 • Kontraindikationer

 • Intratekal administrering är kontraindicerad.

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller andra vinkaalkaloider eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Antal neutrofila granulocyter <1 500/mm³ eller allvarlig återkommande eller nylig infektion (inom 2 veckor).

 • Trombocyttal under 100 000/mm³.

 • Amning (se avsnitt Amning).

 • Kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod (se avsnitt Varningar och försiktighet och Fertilitet) .

 • I kombination med vaccin mot gula febern (se avsnitt Interaktioner).

 • Dosering

  Vinorelbin måste administreras under övervakning av en läkare med erfarenhet av användning av kemoterapi.


  Icke‑småcellig lungcancer

  Vid monoterapi är den vanliga dosen 25‑30 mg/m² en gång i veckan.

  Vid kombinationskemoterapi bibehålls normalt den vanliga dosen (25‑30 mg/m²), medan administreringsfrekvensen är reducerad, t.ex. dag 1 och 5 var 3:e vecka eller dag 1 och 8 var 3:e vecka enligt behandlingsprotokoll.

  Metastaserad bröstcancer

  Den vanliga dosen är 25‑30 mg/m² en gång i veckan.

  Maximal tolererad dos per administrering: 35,4 mg/m² kroppsyta.

  Maximal total dos per administrering: 60 mg.

  Äldre

  Klinisk erfarenhet har inte visat några signifikanta skillnader i behandlingssvar hos äldre patienter, även om större känslighet hos vissa av dessa patienter inte kan uteslutas. Ålder förändrar inte vinorelbins farmakokinetik (se avsnitt Farmakokinetik).

  Dosjustering

  Vinorelbins metabolism och clearance sker i huvudsak via levern: bara 18,5 % utsöndras oförändrat i urinen. Inga prospektiva studier som påvisar ett samband mellan förändrad metabolism av den aktiva substansen och dess farmakodynamiska effekter finns tillgängliga för att fastställa riktlinjer för minskning av vinorelbindosen till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

  Patienter med nedsatt leverfunktion

  Vinorelbins farmakokinetik förändras inte hos patienter med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion. Som en säkerhetsåtgärd rekommenderas dock en nedsatt dos på 20 mg/m2 och noggrann kontroll av blodparametrar hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).

  Patienter med nedsatt njurfunktion

  Det finns ingen farmakokinetisk grund för att minska vinorelbindosen hos patienter med nedsatt njurfunktion.

  Pediatrisk population
  Säkerhet och effekt hos barn och ungdomar har inte fastställts och administrering rekommenderas således inte.

  Administreringssätt

  Endast för intravenöst bruk: Endast som intravenös injektion genom en infusionsslang, efter lämplig spädning. Intratekal användning är kontraindicerad.

  Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


  Vinorelbine Accord kan administreras som långsam bolus (6‑10 minuter) efter spädning i 20‑50 ml natriumkloridlösning för injektion eller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning eller som en kort infusion (20‑30 minuter) efter spädning i 125 ml natriumkloridlösning för injektion eller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning.

  Administrering ska alltid följas av en infusion med minst 250 ml natriumkloridlösning för injektion för att spola venen.

  Varningar och försiktighet

  Särskilda varningar

  Vinorelbin måste administreras under övervakning av en läkare med erfarenhet av användning av kemoterapi.

  Vinorelbin får bara administreras intravenöst.

  Eftersom hämning av det hematopoetiska systemet är den huvudsakliga risk som associeras med administrering av Vinorelbine Accord är noggrann kontroll av blodet nödvändig under behandling (fastställande av hemoglobinnivåer och trombocyt-, neutrofil- och leukocyttal, den första dagen av varje ny administrering).

  De dosbegränsande biverkningarna är i huvudsak neutropeni. Denna effekt är inte kumulativ och nadir infaller mellan 7 och 14 dagar efter administrering och är snabbt reversibel inom 5 till 7 dagar. Om neutrofiltalet är under 1 500/mm3 och/eller trombocyttalet är under 100 000/mm3, ska behandlingen skjutas upp tills värdena återgår till det normala. Om patienterna uppvisar tecken eller symtom som tyder på infektion bör en utredning omedelbart utföras.

  Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

  Särskild försiktighet är nödvändig när detta läkemedel ordineras till patienter med ischemisk hjärtsjukdom i anamnesen (se avsnitt Biverkningar). Vinorelbins farmakokinetik förändras inte hos patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion. Information om dosjustering hos den här specifika patientgruppen finns i avsnitt Dosering.

  Eftersom njurclearance är liten finns ingen farmakokinetisk grund för att minska dosen av Vinorelbine Accord hos patienter med nedsatt njurfunktion, se avsnitt Dosering. Vinorelbine Accord får inte administreras samtidigt med strålbehandling om behandlingsområdet inkluderar levern.

  Detta läkemedel är särskilt kontraindicerat när vaccin mot gula febern administreras. Samtidig användning av andra levande försvagade vacciner rekommenderas inte.

  Administrering av Vinorelbine Accord med potenta CYP3A4‑inducerare kräver försiktighet (se avsnitt Interaktioner – Interaktioner specifika för vinorelbin). Samtidig användning av fenytoin (och alla andra cytotoxiska medel) och itrakonazol (och alla andra vinkaalkaloider) rekommenderas inte.

  All kontakt med ögonen måste undvikas eftersom det finns en risk för allvarlig irritation och till och med sår på hornhinnan om läkemedlet tillförs under tryck.
  Ögat ska omedelbart tvättas med 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning vid eventuell kontakt och en ögonläkare kontaktas.

  För att minska risken för bronkospasm, speciellt vid samtidig användning med mitomycin C, bör lämpliga försiktighetsåtgärder övervägas. Icke-inneliggande patienter ska informeras att kontakta en läkare vid dyspné. Interstitiell lungsjukdom har oftare rapporterats hos den japanska populationen. Således krävs särskild uppmärksamhet hos denna specifika population.

  Interaktioner

  Vanliga interaktioner med cytotoxiska medel

  På grund den ökade risken för tromboser vid tumörer är antikoagulationsbehandling vanlig. Den höga intraindividuella variationen hos koagulationsförmågan vid sjukdom och risken för interaktion mellan perorala antikoagulantia och cytostatika kräver tätare kontroller av INR (International Normalised Ratio) om patienten måste behandlas med perorala antikoagulantia.

  Samtidig användning kontraindicerad

  Vaccin mot gula febern: risk för dödlig systemisk sjukdom (se avsnitt Kontraindikationer)

  Samtidig användning rekommenderas inte

  Levande försvagade vacciner (mot gula febern, se kontraindicerad samtidig användning): risk för eventuell dödlig systemisk sjukdom. Risken är förhöjd hos patienter som redan är immunsupprimerade på grund av den underliggande sjukdomen. Om möjligt rekommenderas användning av inaktiverade vacciner (poliomyelit). Se avsnitt Varningar och försiktighet.

  Fenytoin: risk för försämring av krampanfall som en följd av minskningen av den gastrointestinala absorptionen av fenytoin av det cytotoxiska medlet eller risk för ökad toxicitet eller nedsatt effekt av det cytotoxiska medlet på grund av ökad levermetabolism orsakad av fenytoin.

  Samtidig användning måste övervägas

  Ciklosporin, takrolimus: kraftig immunsuppression med risk för lymfoproliferation.

  Interaktioner specifika för vinkaalkaloider

  Samtidig användning rekommenderas inte

  Itrakonazol: ökad neurotoxicitet av vinkaalkaloider som en följd av en minskning av deras levermetabolism.

  Samtidig användning måste övervägas

  Mitomycin C: ökad risk för bronkospasm och dyspné. Det finns sällsynta rapporter om interstitiell lungsjukdom. Eftersom vinkaalkaloider är kända substrat för P‑glykoprotein och det inte finns några specifika studier krävs försiktighet när Vinorelbine Accord kombineras med starka modulatorer av denna membrantransportör. Samtidig användning med hämmare (t.ex. ritonavir, klaritromycin, ciklosporin, verapamil, kinidin) eller inducerare (se t.ex. lista med CYP3A4‑inducerare) av detta transportprotein kan påverka koncentrationen av vinorelbin.

  Interaktioner specifika för vinorelbin

  Kombinationen av Vinorelbine Accord och andra läkemedel med känd benmärgstoxicitet kan förvärra biverkningar av myelosuppressiva medel.

  Eftersom CYP 3A4 är särskilt inblandat i metabolismen av Vinorelbine Accord, kan kombinationen med starka hämmare av detta isoenzym (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, hiv‑proteashämmare, erytromycin, klaritromycin, telitromycin, nefazodon) öka serumkoncentrationerna av vinorelbin och kombinationen med potenta inducerare av detta isonenzym (t.ex. rifampicin, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, johannesört) kan minska serumkoncentrationerna av vinorelbin.

  Kombinationen av Vinorelbine Accord och cisplatin visar att det inte finns någon gemensam interaktion mellan de farmakokinetiska parametrarna under olika behandlingscykler. Incidensen av granulocytopeni som associeras med administreringen av Vinorelbine Accord i kombination med cisplatin är dock höge än den som associeras med användningen av Vinorelbine Accord som monoterapi.

  Kombination av intravenöst vinorelbin och lapatinib i en klinisk fas I‑studie tydde på en ökad incidens av neutropeni av grad 3/4. I den här studien var den rekommenderade dosen intravenöst vinorelbin i ett 3‑veckorsschema 22,5mg/m2 dag 1 och dag 8 vid kombination med 1 000 mg lapatinib dagligen. Denna typ av kombination ska administreras med försiktighet.

  Graviditet

  Kategori D

  Data om användningen av vinorelbin hos gravida kvinnor är ofullständiga. Djurstudier har visat embryotoxicitet och teratogenicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Baserat på resultaten av djurstudier och den farmakologiska effekten av läkemedlet, misstänks det orsaka allvarliga missbildningar vid administrering under graviditet. Vinorelbin är kontraindicerat vid graviditet (se avsnitt Kontraindikationer). Kvinnor ska inte bli gravida under behandling med vinorelbin. Vid en vital indikation ska en medicinsk konsultation avseende risken för skadliga effekter för barnet äga rum vid behandling av en gravid patient. Om kvinnan blir gravid under behandlingen ska man undersöka möjligheten till genetisk rådgivning.

  Fertila kvinnor

  Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod under behandling och tre månader efter avslutad behandling.

  Amning

  Grupp IVa

  Det är okänt om läkemedlet utsöndras i bröstmjölk. Utsöndringen av vinorelbin i mjölk har inte studerats på djur. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas och amning måste därför avbrytas innan behandling med vinorelbin påbörjas (se avsnitt Kontraindikationer).

  Trafik

  Effekter på förmåga att framföra fordon och använda maskiner har inte studerats, men baserat på den farmakokinetiska profilen påverkar inte vinorelbin förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Försiktighet ska dock iakttas hos patienter som behandlas med vinorelbin, med tanke på vissa av läkemedlets biverkningar.

  Biverkningar

  De biverkningar som rapporterats i fler än enstaka fall anges nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenser definieras som mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data), enligt MedDRA:s frekvenskonvention och klassificerade efter organsystem.

  De vanligaste rapporterade biverkningarna är: benmärgsdepression med neutropeni, anemi, neurologiska sjukdomar, gastrointestinal toxicitet med illamående, kräkningar, stomatit och förstoppning, övergående förhöjda leverfunktionsvärden, alopeci och lokal flebit.

  Andra biverkningar som framkommit i studier efter godkännande för försäljning har lagts till enligt MedDRA:s klassificering och med ”ingen känd frekvens”.

  Detaljerad information om biverkningar; biverkningarna är rapporterade enligt WHO:s klassificering (grad 1=G1; grad 2=G2; grad 3=G3; grad 4=G4; grad 1‑4= G1‑4; grad 1‑2=G1‑2; grad 3‑4=G3‑4).

  Infektioner och infestationer:

  Vanliga: bakterie-, virus- eller svampinfektioner på olika ställen (andningsvägar, urinvägar, magtarmkanal osv.); lätt till måttliga och vanligtvis reversibla med lämplig behandling.

  Mindre vanliga: svår sepsis med annan visceral svikt. Septikemi.

  Mycket sällsynta: Komplicerad septikemi, ibland dödlig.

  Ingen känd frekvens: neutropen septikemi.

  Blodet och lymfsystemet:

  Mycket vanliga: benmärgsdepression som i princip leder till neutropeni: (G3: 24,3 %; G4: 27,8 %) som är reversibel inom 5 till 7 dagar och inte kumulativ över tid;

  anemi (G3‑4: 7,4 %).

  Vanliga: trombocytopeni (G3‑4: 2,5 %), sällan allvarlig.

  Ingen känd frekvens: febril neutropeni.

  Immunsystemet:

  Ingen känd frekvens: systemiska allergiska reaktioner, såsom anafylaxi, anafylaktisk chock eller anafylaktoida reaktioner.

  Endokrina systemet:

  Ingen känd frekvens: tillstånd med inadekvat insöndring av antidiuretiskt hormon (SIADH).

  Metabolism och nutrition:

  Sällsynta: svår hyponatremi.

  Ingen känd frekvens: anorexi.

  Magtarmkanalen:

  Mycket vanliga: stomatit (G1‑4: 15 % med Vinorelbine Accord som monoterapi); illamående och kräkningar (G3‑4: 2,2 %); antiemetisk behandling kan minska denna uppkomst; förstoppning är huvudsymtomet (G3‑4: 2,7 %), som i sällsynta fall utvecklas till paralytisk ileus med Vinorelbine Accord som monoterapi och med Vinorelbine Accord i kombination med annan kemoterapi (G3‑4: 4,1 %).

  Vanliga: diarré, vanligtvis lätt till måttlig.

  Sällsynta: paralytisk ileus – behandling kan återupptas när patienten återfått normal funktion i magtarmkanalen. Pankreatit har rapporterats.

  Centrala och perifera nervsystemet:

  Mycket vanliga: neurologiska förändringar (G3‑4: 2,7 %) inklusive bortfall av djupa senreflexer. Svaghet i de nedre extremiteterna har rapporterats efter långvarig kemoterapi.

  Mindre vanliga: svår parestesi med sensoriska och motoriska symtom.

  Dessa biverkningar är oftast reversibla.

  Hud och subkutan vävnad:

  Mycket vanliga: alopeci, vanligtvis lätt (G3‑4: 4,1 % då Vinorelbine Accord ges som enda kemoterapeutiskt medel).

  Sällsynta: generaliserade hudreaktioner har rapporterats med Vinorelbine Accord.

  Ingen känd frekvens: erytem på händer och fötter.

  Hjärtat:

  Sällsynta: ischemisk hjärtsjukdom (angina pectoris, myokardinfarkt).

  Mycket sällsynta: takykardi, palpitationer och förändrad hjärtrytm.

  Blodkärl:

  Mindre vanliga: hypotoni, hypertoni, rodnad och perifer kyla.

  Mycket sällsynta: hypotoni, kollaps.

  Lever och gallvägar:

  Mycket vanliga: övergående förhöjda leverfunktionsvärden (G1-2), utan tecken på kliniska symtom (ASAT 27,6 % och ALAT 29,3 %).

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

  Mindre vanliga: dyspné och bronkospasm kan uppkomma i samband med behandling med Vinorelbine Accord liksom med andra vinkaalkaloider.

  Sällsynta: fall av interstitiell lungsjukdom har rapporterats, särskilt hos patienter behandlade med Vinorelbine Accord i kombination med mitomycin.

  Muskuloskeletala systemet och bindväv:

  Vanliga: artralgi, inklusive smärta i käken, myalgi.

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

  Mycket vanliga: reaktioner vid injektionsstället inklusive erytem, sveda, venös missfärgning och lokal flebit (G3‑4: 3,7 % då Vinorelbine Accord ges som enda kemoterapeutiskt medel).

  Vanliga: asteni, trötthet, feber, smärta på olika ställen inklusive bröstsmärta vid tumören har rapporterats av patienter som behandlats med Vinorelbine Accord.

  Sällsynta: lokal nekros har rapporterats. Korrekt placering av den intravenösa nålen eller katetern och en bolusinjektion följt av spolning av venen kan begränsa dessa effekter.

  Överdosering

  Symtom

  En överdosering av Vinorelbine Accord kan orsaka benmärgshypoplasi som ibland åtföljs av infektion, feber och paralytisk ileus.

  Akutåtgärder

  Allmänna stödjande åtgärder ska vidtas i samband med en blodtransfusion och behandling med bredspektrumantibiotika, enligt läkarens kriterier.

  Antidot

  Det finns ingen känd antidot för överdosering med Vinorelbine Accord.

  Farmakodynamik

  Vinorelbin är en antineoplastisk aktiv substans i familjen vinkaalkaloider, men till skillnad från alla andra vinkaalkaloider har katarantindelen av vinorelbin genomgått en strukturell förändring. På molekylnivå påverkar det den dynamiska jämvikten av tubulin i cellens mikrotubulära system. Vinorelbin hämmar polymerisering av tubilin och binder företrädesvis till mitotiska mikrotubili och påverkar endast axonala mikrotubili vid höga koncentrationer. Induktion av spiralisering av tubulin är mindre än den för vinkristin. Vinorelbin blockerar mitosen i fas G2‑M och leder till celldöd vid interfas eller vid den följande mitosen.

  Säkerhet och effekt för vinorelbin för den pediatriska populationen har inte helt fastställts. Kliniska data från fas II‑studier med intravenöst vinorelbin till 33 och 46 pediatriska patienter med återkommande solida tumörer, inklusive
  rabdomyosarkom, andra mjukdelssarkom, Ewings sarkom, liposarkom, synovialsarkom, fibrosarkom, cancer i centrala nervsystemet, osteosakrom och neuroblastom, visade ingen signifikant klinisk effekt vid doser på 30 till 33,75 mg/m2 dag 1 och dag 8 var 3:e vecka eller en gång i veckan under 6 veckor var 8:e vecka. Toxicitetsprofilen liknade den som rapporterats för vuxna patienter (se avsnitt Dosering).

  Farmakokinetik

  De farmakokinetiska parametrarna för vinorelbin testades i blod.

  Distribution

  Distributionsvolymen vid steady state är stor, med ett medelvärde på 21,2 l/kg (intervall: 7,5‑39,7 l/kg), som indikerar omfattande distribution i vävnaderna.

  Bindningen till plasmaprotein är låg (13,5%), men stark till blodkroppar, 78 % av totalt blodbundet vinorelbin var associerat med trombocyter och 4,8 % av totalt blodbundet vinorelbin var associerat med lymfocyter. Utvärdering med hjälp av kirurgiska biopsier i lungorna visade signifikant retention av vinorelbin i lungorna, med en koncentration 300 gånger högre än i plasma. Vinorelbin detekterades inte i centrala nervsystemet.

  Metabolism

  Alla vinorelbinmetaboliterna kommer från CYP3A4‑isoformen av cytokrom P450, förutom 4‑O‑diacetylvinorelbin, som sannolikt erhållits från verkningsmekanismen av karboxylesteraser. 4‑O‑diacetylvinorelbin är den enda aktiva metaboliten och den som huvudsakligen observeras i blod.

  Inga sulfatkonjugater och glukuronid sågs.

  Eliminering

  Den genomsnittliga halveringstiden för vinorelbin är cirka 40 timmar. Clearance i blod var hög och närmade sig leverblodflödet. Detta medelvärde är 0,72 l/tim/kg (intervall: 0,32‑1,26 l/tim/kg). Njurutsöndringen är låg (< 20 % av den administrerade intravenösa dosen) och består i huvudsak av modersubstanser. Elimineringen sker i huvudsak via gallvägarna, både för metaboliter och för oförändrat vinorelbin, som är den huvudsubstans som återfinns.

  Särskilda patientgrupper

  Nedsatt njur- eller leverfunktion

  Effekterna av njursvikt på vinorelbins tillgänglighet har inte utvärderats.

  Men på grund av den låga graden av njurclearance är en dosreduktion inte nödvändig vid njursvikt. En första studie har visat effekterna av leversvikt på vinorelbins farmakokinetik. Studien utfördes på patienter med levermetastaser från bröstcancer och visade att förändringar av genomsnittlig clearance av vinorelbin bara detekterades när över 75 % av levern var inblandad.

  En farmakokinetisk dosjusteringsstudie i fas I utfördes på cancerpatienter med leversvikt: Hos 6 patienter med måttlig svikt (bilirubin < 2 x ULN och transaminaser < 5 x ULN) som behandlades med doser på upp till 25 mg/m2 och 8 patienter med grav svikt (bilirubin > 2 x ULN och/eller transaminaser > 5 x ULN) som behandlades med doser på upp till 20 mg/m2 var genomsnittlig total clearance hos dessa två patientgrupper likadan som den hos patienter med normal leverfunktion. Vinorelbins farmakokinetik förändras således inte hos patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion.

  Som en säkerhetsåtgärd rekommenderas dock en nedsatt dos på 20 mg/m2 och noggrann kontroll av blodparametrar hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet.

  Äldre patienter: En studie av Vinorelbine Accord på äldre patienter (≥ 70 år) med icke‑småcellig lungcancer (NSCLC) visade att vinorelbins farmakokinetik inte påverkas av ålder. Men med tanke på att äldre patienter är svaga, krävs försiktighet vid ökning av dosen av Vinorelbine Accord (se avsnitt Dosering).

  Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

  Ett starkt samband har påvisats mellan blodexponering och minskning av PMN eller leukocyter.

  Prekliniska uppgifter

  Den begränsande toxiciteten hos djur är benmärgsdepression. I djurstudier inducerade vinorelbin aneuploidi och polyploidi. Det kan antas att vinorelbin även orsakar gentoxiska effekter hos människa (induktion av aneuploidi och polyploidi).

  Resultaten av studier av karcinogen potential hos mus och råtta var negativa men endast låga doser har testats. I reproduktionsstudier på djur observerades effekter vid subterapeutiska doser. Embryo- och fetotoxicitet sågs, såsom intrauterin tillväxthämning och fördröjd benbildning. Teratogenicitet (fusion av ryggkotor, avsaknad av revben) observerades vid maternella toxiska doser. Dessutom var spermatogenes och utsöndring från prostata och sädesblåsor nedsatt, men fertiliteten hos råttor var inte nedsatt.

  Innehåll

  1 ml lösning innehåller 10 mg vinorelbin (som vinorelbintartrat)

  En injektionsflaska à 1 ml innehåller 10 mg vinorelbin (som tartrat)

  En injektionsflaska à 5 ml innehåller 50 mg vinorelbin (som tartrat)

  Hjälpämnen

  Vatten för injektionsvätskor

  Blandbarhet

  Vionorelbine Accord ska inte spädas med alkaliska lösningar (risk för fällning).

  Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnittet Hållbarhet, förvaring och hantering.

  Miljöpåverkan

  Vinorelbin

  Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av vinorelbin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

  Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att vinorelbin är persistent, då data saknas.

  Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att vinorelbin kan bioackumuleras, då data saknas.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Hållbarhet efter spädning

  Kemisk och fysikalisk stabilitet för bruksfärdig lösning har påvisats för 24 timmar vid 25 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör, om inte metoden för öppning/spädning utesluter risken för mikrobiell kontaminering, produkten användas omedelbart efter spädning. Om den inte används omedelbart, ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden. Får ej frysas.

  Särskilda förvaringsanvisningar

  Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C). Får ej frysas.

  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  Särskilda anvisningar för destruktion
  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  Övrig hantering

  Endast utbildad personal ska preparera och administrera Vinorelbine Accord. Försiktighet ska iakttas för att förhindra att gravid personal exponeras.

  Lämplig säkerhetsutrustning, skyddsglasögon, engångshandskar, ansiktsmask och engångsförkläde ska användas. Sprutor och infusionsset ska monteras noggrant för att förhindra läckage (Luer‑Lock‑anslutningar rekommenderas). Exkret och kräkningar ska hanteras med försiktighet. Spill och läckage måste torkas upp.
  All kontakt med ögonen måste undvikas. Vid kontakt med ögonen ska dessa omedelbart tvättas med fysiologisk koksaltlösning. Efter avslutad användning ska exponerade ytor rengöras noggrant och händer och ansikte tvättas. Det finns ingen inkompatibilitet mellan Vinorelbine Accord och klara injektionsflaskor av glas,
  PVC- eller vinylacetatpåsar eller infusionsset med PVC‑slang. Vinorelbine Accord kan administreras som långsam bolus (6‑10 minuter) efter spädning i 20‑50 ml natriumkloridlösning för injektioneller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning eller som en kort infusion (20‑30 minuter) efter spädning i 125 ml natriumkloridlösning för injektion eller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning. Administrering ska alltid följas av en infusion med minst 250 ml natriumkloridlösning för injektion för att spola venen.

  Vinorelbine Accord ska bara administreras intravenöst. Det är mycket viktigt att kontrollera att kanylen är korrekt placerad i venen innan injektionen påbörjas.
  Om Vinorelbine Accord infiltrerar den omgivande vävnaden under intravenös administrering kan en omfattande irritation uppkomma. I detta fall ska injektionen avbrytas, venen spolas med natriumkloridlösning för injektion och resten av dosen ska administreras i en annan ven. I händelse av extravasering kan glukokortikoider ges intravenöst för att minska risken för flebit.

  Förpackningsinformation

  Vinorelbine Accord
  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml klar, färglös till ljusgul lösning, fri från synliga partiklar
  1 x 5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

  Liknande preparat inom:

  Vinorelbin