Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Fucidin

Orifarm (Parallelimport IRL)

Salva 2 %

Tillhandahålls ej

Stafylokockantibiotikum

Aktiv substans: Fusidinsyra (vattenfri)
ATC-kod: D06AX01
Recept: Vissa förpackningar är receptbelagda
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-01-25.

Indikationer

Hudinfektioner orsakade av i första hand Staph. aureus , t.ex. abscesser, furunkuloser, follikuliter, externa otiter och paronykier, där lokal antibiotikaanvändning är indicerad.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, som anges i avsnitt 6.1.

Dosering

Appliceras 2–3 gånger dagligen på det infekterade hudområdet i minst 7 dagar. Om ett skyddande förband anlägges, är en applicering dagligen tillräcklig.

Varningar och försiktighet

Bakteriell resistens bland Staphylococcus aureus har rapporterats förekomma vid topikal användning av Fucidin. Som med all antibiotika kan förlängd eller upprepad användning av fusidinsyra öka risken för utveckling av antibiotikaresistens.

Fucidin salva innehåller cetylalkohol och ullfett. Dessa excipienter kan orsaka lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Fucidin salva innehåller butylhydroxitoluen (E321) som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon eller slemhinnor.

När Fucidin salva används i ansikte; var noga med att undvika ögonregionen då excipienterna i salvan kan orsaka konjunktival irritation.

Fucidin salva bör ej användas på rena sår samt på hud med allvarliga sårskador, t.ex. brännskador.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Risken för interaktioner med systemiskt administrerade läkemedel anses minimal då den systemiska absorptionen av lokalt applicerad Fucidin är försumbar

Graviditet

Kategori A

Graviditet

Inga kända risker vid användningeffekter förväntas under graviditet eftersom systemexponering av natriumfusidat vid lokal applicering är försumbar. Fucidin kräm kan användas under graviditet.

Amning

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom systemexponering hos den ammande kvinnan av natriumfusidat är försumbar. Fucidin salva kan användas under amning, men det rekommenderas att applicering på bröstet undviks.

Fertilitet

Inga fertilitetsstudier med lokalt applicerat Fucidin har utförts. Inga effekter förväntas under graviditeten eftersom systemexponering av natriumfusidat vid lokal applicering är försumbar.

Amning

Grupp I

Trafik

Lokalt applicerat Fucidin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Frekvensen av biverkningar baseras på en analys av data från kliniska prövningar och från spontan rapportering.

Baserat på sammanslagna data från kliniska studier med 4724 patienter som fick Fucidin kräm eller Fucidin salva är frekvensen av biverkningar 2,3 %.

De vanligast rapporterade biverkningarna är olika slag av hudreaktioner som klåda och utslag, följt av reaktioner på appliceringsstället såsom smärta och irritation, vilket inträffade hos mindre än 1% av patienterna.

Överkänslighet och angioödem har rapporterats.

Biverkningar är listade enligt MedDRAs organsystem (SOC) och de enskilda listorna börjar med de vanligast rapporterade biverkningarna. Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.

Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100

Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta <1/10 000

Immunsystemet

Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000

Överkänslighet

Ögon

Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000

Konjunktivit

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100

Dermatit (inkl. kontaktdermatit, eksem)

Utslag*

Pruritus

Erytem

* olika typer av utslag såsom erytematösa, pustulösa vesikulära, makulopapulösa och papulösa har rapporterats. Utslag över hela kroppen har också förekommit.

Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000

Angioödem

Urtikaria

Blåsor

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Smärta vid administreringsstället (inkl. brännande känsla i huden)

Irritation vid administreringsstället

Pediatrisk population

Frekvens, typ och svårighetsgrad av biverkningar hos barn förväntas vara den samma som för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Överdosering är osannolik.

Farmakodynamik

Fusidinsyra är ett steoridantibiotikum, som verkar genom att hämma bakteriernas proteinsyntes. Detta görs genom att blockera EF-G (elongation factor G) och därigenom stoppa energiförsörjningen till den syntetiska processen. Fusidinsyra har huvudsakligen bakteriostatisk effekt och är verksamt mot grampositiva bakterier, främst stafylokocker.

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt samband är ej känt.

Resistensmekanismer: Resistens orsakas genom en mutation i genen fusA vilken kodar för målstrukturen (EF-G). Resistens kan också uppstå genom upptag av genen fusB som ofta är plasmidöverförd. Korsresitens med andra antibiotika vid klinisk användning har ej observerats, troligen p.g.a. den unika resistensmekanismen.

I vissa regioner har en hög förekomst av en resistent fusB positiv Staphylococcus aureus klon identifierats, framförallt hos impetigopatienter. Frekvensen av sådana stammar är inte känd i andra patientgrupper.

Brytpunkter: Inga EUCAST eller CLSI brytpunkter har ännu definierats för fusidinsyra. De svenska (SRGA) brytpunkterna för fusidinsyra är: S ≤0,5 mg/l och R >0,5 mg/l.

Prevalensen för förvärvad resistens hos enskilda bakterietyper kan variera geografiskt och över tid. Lokal information om resistens är önskvärd, speciellt vid behandling av allvarliga infektioner. Expertrådgivning bör om nödvändigt sökas när den lokala utbredningen av resistens är sådan att användbarheten av medlet för vissa typer av infektioner är tvivelaktig.

Vanligen känsliga arter:

Staphylococcus aureus

Corynebacterium spp.

Clostridium spp.

Propionibacterium spp.

Arter för vilka förvärvad resistens kan orsaka problem:

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Ärftligt resistenta organismer:

Streptococcus spp.

Gramnegativa bakterier

Farmakokinetik

Perkutan absorption har beskrivits.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Visa innehåll

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Fusidinsyra (vattenfri)

Miljörisk: Användning av fusidinsyra har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Fusidinsyra bryts ned långsamt i miljön.

Bioackumulering: Fusidinsyra har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

3 år

Hållbarhet i bruten förpackning: 3 månader

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.