Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Acetylsalicylsyra Teva

Teva

Tablett 75 mg (Oval, vit, bikonvex tablett, 9,0 x 5,0 mm)

Trombocytaggregationshämmande medel

Aktiv substans: Acetylsalicylsyra
ATC-kod: B01AC06
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-05-02.

Indikationer

 • Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt.

 • Profylax mot kardiovaskulär dödlighet hos patienter med stabil angina pectoris.

 • Anamnes på instabil angina pectoris, förutom under den akuta fasen.

 • Profylax mot graftocklusion efter CABG (Coronary Artery Bypass Grafting).

 • Vid angioplastik i hjärtats kärl, förutom under den akuta fasen.

 • Sekundärprofylax efter TIA (transitoriska ischemiska attacker) och ischemiska cerebrovaskulära händelser, givet att intracerebral blödning har uteslutits.

 • Akut hjärtinfarkt

 • Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot salicylsyrapreparat eller prostaglandinsynteshämmare (t.ex. vissa astmapatienter som kan drabbas av en astmatisk attack eller svimma) eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll;

 • Aktivt eller tidigare återkommande magsår och/eller blödning i magsäck eller tarm eller andra typer av blödningar såsom cerebrovaskulära blödningar;

 • Hemorragisk diates; koaguleringsrubbningar såsom hemofili och trombocytopeni;

 • Allvarligt nedsatt leverfunktion;

 • Allvarligt nedsatt njurfunktion;

 • Gikt;

 • Doser överstigande 100 mg/dag under graviditetens tredje trimester (se avsnitt Graviditet);

 • Metotrexatdoser överstigande 15 mg/vecka (se avsnitt Interaktioner).

 • Dosering

  Vuxna

  Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt:

  Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.

  Profylax mot kardiovaskulär dödlighet hos patienter med stabil angina pectoris:

  Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.

  Anamnes på instabil angina pectoris, förutom under den akuta fasen:

  Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.

  Profylax mot graftocklusion efter CABG (Coronary Artery Bypass Grafting):

  Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.

  Vid angioplastik i hjärtats kärl, förutom under den akuta fasen:

  Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.

  Sekundärprofylax efter TIA (transitoriska ischemiska attacker) och ischemiska cerebrovaskulära händelser, givet att intracerebral blödning har uteslutits:

  Den rekommenderade dosen är 75-325 mg en gång dagligen.

  Akut hjärtinfarkt

  Den rekommenderade laddningsdosen är 150-450 mg. Laddningsdosen administreras så snart som möjligt efter att symtomen uppträder.

  Äldre

  Generellt sett ska acetylsalicylsyra användas med försiktighet hos äldre patienter som är mer benägna till att utveckla biverkningar. Den normala dosen för vuxna rekommenderas i avsaknad av allvarlig njur- eller leversvikt (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet). Behandlingen bör regelbundet ses över.

  Pediatrisk population

  Acetylsalicylsyra bör inte ges till barn och ungdomar yngre än 16 år, förutom när nyttan med behandlingen överväger riskerna (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Administreringssätt

  För oral användning.

  Varningar och försiktighet

  Acetylsalicylsyra Teva är inte lämpligt för användning i antiinflammatoriskt, analgetiskt eller antipyretiskt syfte.

  Rekommenderas till vuxna och ungdomar över 16 års ålder. Detta läkemedel rekommenderas ej till barn och ungdomar under 16 års ålder om inte förväntad nytta med behandlingen överväger riskerna. Acetylsalicylsyra kan vara en bidragande faktor till utlösandet av Reyes syndrom hos vissa barn.

  Det finns en ökad blödningsrisk, särskilt under eller efter kirurgiska ingrepp (även vid mindre ingrepp, t.ex. tandutdragning). Används med försiktighet före kirurgi, inklusive tandutdragning. Tillfälligt upphörande av behandlingen kan vara nödvändigt.

  Acetylsalicylsyra Teva rekommenderas ej vid kraftiga menstruationsblödningar då det kan öka blödningsmängden.

  Acetylsalicylsyra Teva ska användas med försiktighet i fall av hypertension där patienten har en historik med magsäcks- eller duodenalsår eller blödningsepisoder eller står på behandling med antikoagulantia.

  Patienter bör rapportera onormala blödningar till sin läkare. Om gastrointenstinal blödning eller sårbildning uppstår ska behandlingen avslutas.

  Acetylsalicylsyra ska användas med försiktighet hos patienter med måttligt nedsatt njur- eller leverfunktion (kontraindicerat vid kraftig nedsättning), eller hos patienter som är uttorkade, eftersom användning av NSAID-preparat kan resultera i försämring av njurfunktionen. Leverfunktionstester ska utföras regelbundet hos patienter som uppvisar mild eller måttlig leverinsufficiens.

  Acetylsalicylsyra kan orsaka bronkospasm och astmaattacker eller andra överkänslighetsreaktioner. Riskfaktorer är astma, hösnuva, näspolyper eller kroniska respirationssjukdomar. Detsamma gäller för patienter som också uppvisar allergiska reaktioner mot andra ämnen (t.ex. med hudreaktioner, klåda eller nässelfeber).

  Allvarliga hudreaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom, har sällan rapporterats i samband med användning av acetylsalicylsyra (se avsnitt Biverkningar). Behandling med Acetylsalicylsyra Teva ska avbrytas vid första symtom på hudutslag, slemhinneförändringar eller andra tecken på överkänslighet.

  Äldre patienter är särskilt känsliga för biverkningar av NSAID-preparat, inklusive acetylsalicylsyra, särskilt gastrointestinal blödning och perforation som kan vara dödlig (se avsnitt Dosering). När förlängd behandling behövs bör patienten regelbundet kontrolleras.

  Samtidig behandling med Acetylsalicylsyra Teva och andra läkemedel som ändrar hemostasen (d.v.s. antikoagulantia som warfarin, trombolytiska och trombocytaggregationshämmande medel, antiinflammatoriska läkemedel och selektiva serotoninåterupptagshämmare) rekommenderas ej, om det inte är helt nödvändigt, eftersom de kan öka risken för blödningar (se avsnitt Interaktioner). Om kombinationen inte kan undvikas bör tecken på blödning noga observeras.

  Uppmärksamhet bör också ges till patienter som samtidigt får läkemedel som kan öka risken för magsår, såsom orala kortikosteroider, selektiva serotoninåterupptagshämmare och deferasirox (se avsnitt Interaktioner).

  Acetylsalicylsyra bör undvikas under sista delen av graviditeten och generellt under amning (se avsnitt Graviditet).

  Acetylsalicylsyra i låga doser minskar utsöndringen av urinsyra. På grund av detta kan patienter som tenderar att ha minskad urinsyrasekretion uppleva giktattacker (se avsnitt Interaktioner).

  Risken för hypoglykemi vid behandling med sulfonylurea och insulin kan potentieras vid överdosering av Acetylsalicylsyra Teva (se avsnitt Interaktioner).

  Interaktioner

  Kontraindicerade kombinationer

  Metotrexat (vid doser över 15 mg/vecka)

  Kombinationen acetylsalicylsyra och metotrexat ökar den hematologiska toxiciteten av metotrexat eftersom acetylsalicylsyra minskar renal utsöndring av metotrexat. Därför är samtidig behandling med metotrexat (vid doser över 15 mg/vecka) och Acetylsalicylsyra Teva kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer).

  Ej rekommenderade kombinationer

  Medel som ökar utsöndringen av urinsyra, t.ex. probenecid

  Salicylater motverkar effekten av probenecid. Kombinationen bör undvikas.

  Kombinationer som kräver försiktighet eller bör tas i beaktande

  Antikoagulantia, t.ex. kumarin, heparin, warfarin

  Ökad risk för blödning p.g.a. inhiberad trombocytfunktion, skada på duodenala mukosan och displacement av orala koagulantia från deras bindningsställen på plasmaproteiner. Blödningstid bör övervakas (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Anti-trombocytläkemedel (t.ex. klopidogrel och dipyridamol) och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI; som sertralin eller paroxetin)

  Ökad risk för gastrointestinal blödning (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Antidiabetika, t.ex. sulfonylurea

  Salicylater kan öka den hypoglykemiska effekten hos sulfonylurea.

  Digoxin och litium

  Acetylsalicylsyra försämrar den renala utsöndringen av digoxin och litium, vilket resulterar i ökade plasmakoncentrationer. Övervakning av plasmakoncentrationer av digoxin och litium rekommenderas vid inledande eller avslutande av behandling med acetylsalicylsyra. Dosjustering kan vara nödvändig.

  Diuretika och blodtryckssänkande medel

  NSAID-preparat kan minska den blodtryckssänkande effekten hos diuretika och andra blodtryckssänkande medel. Som för andra NSAID-preparat kan samtidig administrering med ACE-hämmare öka risken för akut njursvikt.

  Diuretika: Risk för akut njursvikt p.g.a. minskad glomerulär filtration via minskad prostaglandinsyntes. Uppvätskning av patienten och övervakning av njurfunktion rekommenderas vid behandlingsstart.

  Karbanhydrashämmare (acetazolamid)

  Kan resultera i svår acidos och ökad centralnervös systemtoxicitet.

  Systemiska kortikosteroider

  Risken för gastrointestinal ulceration och blödning kan öka när acetylsalicylsyra och kortikosteroider ges samtidigt (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Metotrexat (vid doser under 15 mg/vecka)

  Kombinationen av metotrexat och acetylsalicylsyra kan öka den hematologiska toxiciteten av metotrexat eftersom acetylsalicylsyra minskar renal utsöndring av metotrexat. Blodvärden bör analyseras varje vecka under de första veckorna med kombinationen. Ökad övervakning av blodvärden bör göras även vid något nedsatt njurfunktion, så även hos äldre.

  Andra NSAID-preparat

  Ökad risk för ulcerationer och gastrointestinal blödning p.g.a. synergistiska effekter.

  Ibuprofen

  Experimentella data tyder på att ibuprofen kan hämma effekten av lågdos acetylsalicylsyra på blodplättsaggregation när de används samtidigt. Dock är dessa data begränsade och osäkerheten kring extrapolering av ex vivo-data till den kliniska situationen ger att inga bestämda slutsatser kan dras gällande normal ibuprofenanvändning, samt att ingen kliniskt relevant effekt anses sannolik vid tillfällig ibuprofenanvändning (se avsnitt Farmakodynamik).

  Ciklosporin, tacrolimus

  Samtidig användning av NSAID-preparat och ciklosporin eller tacrolimus kan öka den nefrotoxiska effekten av ciklosporin och tacrolimus. Njurfunktionen ska övervakas om dessa läkemedel används samtidigt som acetylsalicylsyra.

  Antacida

  Utsöndringen av acetylsalicylsyra ökas vid basisk urin, vilket kan förekomma med vissa antacida.

  Alkohol

  Samtidig användning av alkohol och acetylsalicylsyra ökar risken för gastrointestinala blödningar.

  Graviditet

  Kategori C

  Låga doser (upp till 100 mg/dag)

  Kliniska studier indikerar att doser upp till 100 mg/dag verkar säkert vid begränsad obstetrisk användning under specialiserad övervakning.

  Doser 100-500 mg/dag

  Det finns otillräcklig klinisk erfarenhet gällande användning av doser över 100 mg/dag upp till 500 mg/dag. Därför gäller rekommendationerna nedan också för detta doseringsintervall.

  Doser 500 mg/dag eller högre

  Hämning av prostaglandinsyntesen kan negativt påverka graviditeten och/eller den embryonala utvecklingen/fosterutvecklingen. Data från epidemiologiska studier tyder på en ökad risk för missfall och hjärtmissbildningar och gastroschisis efter användning av prostaglandinsynteshämmare under tidig graviditet. Den absoluta risken för hjärt-kärlmissbildningar ökade från mindre än 1 % till ungefär 1,5 %. Risken antas öka med dos och duration av behandlingen. I djur ger administrering av prostaglandinsynteshämmare ökade pre- och postimplantationsförluster och embryo/fosterdödlighet. Dessutom har ökad incidens av olika missbildningar, inklusive hjärt-kärlmissbildningar, rapporterats i djur som fått en prostaglandinsynteshämmare under organogenesen. Under den första och andra trimestern bör inte acetylsalicylsyra ges om det inte är helt nödvändigt. Om acetylsalicylsyra tas av en kvinna som försöker bli gravid, eller under första eller andra trimestern, ska dosen hållas så låg som möjligt och behandlingstiden så kort som möjligt.

  Under den tredje trimestern kan samtliga prostaglandinsynteshämmare utsätta

  fostret för:

 • hjärt-lungtoxicitet (med för tidig slutning av ductus arteriosus och pulmonell hypertension).

 • renal dysfunktion, vilket kan leda till njursvikt med oligo-hydroamnios.

 • modern och den nyfödda, vid slutet av graviditeten, för:

 • möjlig förlängning av blödningstid, en anti-aggregationseffekt som kan inträffa även vid mycket låga doser.

 • hämning av livmodersammandragningar vilket kan leda till försenad eller förlängd förlossning.

 • Därav är acetylsalicylsyra vid doser över 100 mg/dag kontraindicerat under den tredje trimestern.

  Amning

  Grupp II

  Låga mängder av salicylater och deras metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Eftersom inga effekter på spädbarn har rapporterats hittills, behöver inte amning avbrytas vid de rekommenderade låga doserna vid korttidsanvändning. Vid långtidsbehandling och/eller högre doser bör amning avbrytas.

  Trafik

  Inga studier av effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts med Acetylsalicylsyra Teva.

  Grundat på de farmakodynamiska egenskaperna och biverkningarna med acetylsalicylsyra förväntas ingen påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar

  Biverkningarna har grupperats efter organsystem. Inom varje organsystem har biverkningsfrekvenserna definierats som: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1,000 till <1/100), sällsynta (≥1/10,000 till <1/1,000), mycket sällsynta (<1/10,000) och okänd frekvens (kan inte beräknas med tillgängliga data).

  Blodet och lymfsystemet

  Vanliga:

  Ökad blödningsbenägenhet

  Sällsynta:

  Trombocytopeni, granulocytos, aplastisk anemi

  Okänd frekvens:

  Fall av blödning med förlängd blödningstid såsom näsblödning, tandköttsblödning. Symtomen kan vara kvar under en period av 4-8 dagar efter att behandling med acetylsalicylsyra avslutats. Som en följd av detta kan en ökad risk för blödning under kirurgi föreligga.

  Befintlig (blodiga kräkningar eller avföringar) eller dold gastrointestinal blödning vilket kan leda till järnbristsanemi (vanligare vid högre doser).

  Immunsystemet

  Sällsynta:

  Överkänslighetsreaktioner, angioödem, allergiska ödem, anafylaktiska reaktioner inklusive chock

  Metabolism och matsmältningssystemet

  Okänd frekvens:

  Hyperuricemi

  Nervsystemet

  Sällsynta:

  Intrakraniell blödning

  Okänd frekvens:

  Huvudvärk, yrsel

  Öron och balansorgan

  Okänd frekvens:

  Nedsatt hörsel, tinnitus

  Blodkärl

  Sällsynt:

  Blödande kärlinflammation

  Andningsvägar, thorax och mediastinum

  Mindre vanliga:

  Rinit, dyspné

  Sällsynta:

  Bronkospasm, astmatiska attacker

  Reproduktionssytem och bröstkörtlar

  Sällsynta:

  Rikliga menstruationsblödningar

  Mag-tarmkanalen

  Vanliga:

  Dyspepsi

  Sällsynta:

  Svåra gastrointestinala blödningar, illamående, kräkningar

  Okänd frekvens:

  Sår i magslemhinna eller duodenum och perforation

  Lever och gallvägar

  Okänd frekvens:

  Leversvikt

  Hud och subkutan vävnad

  Mindre vanliga:

  Nässelfeber

  Sällsynta:

  Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, purpura, erythema nodosum, erythema multiforme

  Njurar och urinvägar

  Okänd frekvens:

  Nedsatt njurfunktion, salt- och vattenretention

  Överdosering

  Även om stora individuella skillnader föreligger kan den toxiska dosen hos vuxna anses vara ungefär 200 mg/kg och hos barn 100 mg/kg. Den dödliga dosen av acetylsalicylsyra är 25‑30 g. Plasmakoncentrationer av salicylat över 300 mg/l indikerar intoxikation. Plasmakoncentrationer över 500 mg/l hos vuxna och 300 mg/l hos barn orsakar vanligtvis allvarlig toxicitet. Överdosering kan vara skadlig för äldre patienter och särskilt för små barn (terapeutisk överdos eller flertalet oavsiktliga intoxikationer kan vara dödliga).

  Symtom på måttlig intoxikation

  Tinnutis, nedsatt hörsel, huvudvärk, yrsel, förvirring och gastrointestinala symtom (illamående, kräkningar och buksmärtor).

  Symtom på kraftig intoxikation

  Symtomen är kopplade till allvarlig störning i syra-basbalansen. Först inträffar hyperventilation, som leder till en respiratorisk alkalos. Följden blir en respiratorisk acidos p.g.a. hämning av andningscentrum. Dessutom inträffar en metabol acidos p.g.a den stora mängden intaget salicylat.

  Eftersom yngre barn ofta inte upptäcks innan de har nått en hög grad av intoxikation befinner de sig ofta i en acidos.

  Dessutom kan följande symtom uppvisas: hypertermi och svettning som leder till uttorkning, rastlöshet, kramper, hallucinationer och hypoglykemi. Hämning av nervsystemet kan leda till koma, kardiovaskulär kollaps eller andningsstillestånd.

  Behandling av överdos

  Om en toxisk dos har intagits ska personen tas till sjukhus. Om intoxikationen är måttlig kan man försöka få patienten att kräkas.

  Om detta misslyckas kan magpumpning provas under den första timmen efter intagande av en större mängd av läkemedlet. Ge aktivt kol (adsorbent) och natriumsulfat (laxerande) efteråt.

  Aktivt kol kan ges som singeldos (50 g till vuxen, 1 g/kg kroppsvikt till barn upp till 12 år).

  Alkalisering av urinen (250 mmol NaHCO3 under tre timmar) under tiden pH i urinen kontrolleras. Om intoxikationen är allvarlig kan hemodialys vara att föredra. Andra symtom behandlas symtomatiskt.

  Farmakodynamik

  Acetylsalicylsyra hämmar trombocytaktiveringen: genom att blockera trombocytens cyklooxygenas genom acetylering hämmar den syntesen av tromboxan-A2, en fysiologiskt aktiv substans som frisätts av trombocyterna och som skulle spelat en roll i komplikationerna av en aterosklerotisk skada.

  Hämning av TXA2-syntesen är irreversibel eftersom trombocyter, som inte har någon cellkärna, inte är kapabla till (p.g.a. avsaknad av förmåga till proteinsyntes) att syntetisera nytt cyklooxygenas som har blivit acetylerat av acetylsalicylsyra.

  Upprepade doser från 20 till 325 mg innebär en hämning av den enzymatiska aktiviteten från 30 % till 95 %. P.g.a. den irreversibla bindningen består effekten under trombocytens livstid (7‑10 dagar). Den hämmande effekten minskar inte under längre behandlingstider och enzymaktiviteten återkommer gradvis när trombocyterna förnyas 24-48 timmar efter behandlingsstopp.

  Acetylsalicylsyra förlänger blödningstiden med i genomsnitt 50 till 100 %, men individuella variationer föreligger.

  Experimentella data tyder på att ibuprofen kan hämma effekten av lågdos acetylsalicylsyra på trombocytaggregation när de ges samtidigt.

  I en studie där en singeldos 400 mg ibuprofen gavs inom 8 h före eller 30 min efter att en dos av snabbupplösande acetylsalicylsyra givits (81 mg) observerades en minskad effekt av acetylsalicylsyra på tromboxanbildning eller trombocytaggregation. Dock finns det begränsningar i dessa data och osäkerheter kring extrapolering av ex vivo-data till den kliniska situationen ger att inga bestämda slutsatser kan dras gällande normal ibuprofenanvändning, samt att ingen kliniskt relevant effekt anses sannolik vid tillfällig ibuprofenanvändning.

  Farmakokinetik

  Absorption

  Efter oral administrering absorberas acetylsalicylsyra snabbt från mag-tarmkanalen. Dock hydrolyseras en signifikant del av dosen till salicylsyra redan i tarmväggen under absorptionsprocessen.

  Distribution

  Acetylsalicylsyra såväl som huvudmetaboliten salicylsyra, binds till stor del till plasmaproteiner, främst albumin, och distribueras snabbt till alla delar av kroppen. Maximal plasmakoncentration uppnås efter 0,3-2 timmar (totalmängd salicylat). Distributionsvolymen för acetylsalicylsyra är ca 0,16 l/kg kroppsvikt.

  Metabolism

  Acetylsalicylsyra meaboliseras snabbt till salicylsyra med en halveringstid på 15-30 minuter. Salicylsyra omvandlas sedan huvudsakligen till glycin- och glukuronsyrakonjugat.

  Eliminationskinetiken för salicylsyra är dosberoende eftersom metabolismen begränsas av kapaciteten i leverenzymerna. Därav varierar halveringstiden och är 2-3 timmar efter låga doser (75-160 mg).

  Eliminering

  Salicylsyra och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen via njurarna.

  Prekliniska uppgifter

  Den prekliniska säkerhetsprofilen för acetylsalicylsyra är väldokumenterad.

  I experimentella djurstudier har salicylater inte visat någon annan organskada än njurskador. I råttstudier observerades fostertoxicitet och teratogena effekter av acetylsalicylsyra vid doser skadliga för modern. Den kliniska relevansen är oklar eftersom doserna som givits vid icke-kliniska studier är mycket högre (minst 7 gånger) än den högsta rekommenderade dosen i kardiovaskulära indikationer. Utbredd forskning har utförts kring mutagena och carcinogena effekter av acetylsalicylsyra. Resultaten visar inga relevanta tecken på några mutagena eller carcinogena effekter i mus- och råttstuder.

  Innehåll

  1 tablett innehåller: 75 mg, 150 mg eller 160 mg acetylsalicylsyra. Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, stearinsyra.

  Blandbarhet

  Ej relevant

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Hållbarhet

  18 månader

  Särskilda förvaringsanvisningar

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Särskilda anvisningar för destruktion

  Inga särskilda anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Acetylsalicylsyra Teva
  Tablett 75 mg Oval, vit, bikonvex tablett, 9,0 x 5,0 mm
  100 tablett(er) burk, 62:40, F
  105 tablett(er) burk, 60:37, F
  500 tablett(er) burk (fri prissättning), EF
  Tablett 160 mg Vit, bikonvex tablett med diameter 8,7 mm med en brytskåra på ena sidan
  100 tablett(er) burk, 62:40, F
  500 tablett(er) burk (fri prissättning), EF

  Liknande preparat inom:

  Acetylsalicylsyra