Lymelysal

2care4

Kapsel, hård 300 mg (Hård gelatinkapsel med scharlakansröd ovandel, gul underdel, längd 21 mm, innehållande ett gult pulver.)

Antibakteriellt medel för systemiskt bruk

Aktiv substans: Lymecyklin
ATC-kod: J01AA04
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-02-17.

Indikationer

Lymelysal är avsett för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn från 12 års ålder:

 • Måttlig till svår acne vulgaris.

 • Akut exacerbation av kronisk bronkit.

 • Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci eller Chlamydia pneumoniae.

 • Urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis.

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för korrekt användning av antibakteriella medel.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

 • Barn yngre än 12 år.

 • Graviditet och amning.

 • Samtidig behandling med orala retinoider och användning tillsammans med systemiska retinoider (se avsnitt Interaktioner och Biverkningar).

Dosering

Dosering

Vuxna

Normal dosering för långtidsbehandling av måttlig till svår acne vulgaris är 1 kapsel (300 mg) dagligen. Behandlingen ska pågå i minst 8 till 12 veckor men det är viktigt att begränsa användningen av antibiotika till kortast möjliga period och att avbryta användningen när ytterligare förbättring inte är sannolik. Behandlingen ska inte pågå längre än 6 månader.

För andra infektioner är normal dosering 1 kapsel (300 mg) två gånger dagligen. 

Äldre

Liksom för andra tetracykliner krävs ingen särskild dosjustering.

Nedsatt njurfunktion

Tetracyklin utsöndras långsammare vid nedsatt njurfunktion och normal dosering kan således medföra ackumulering. Vid nedsatt njurfunktion rekommenderas sänkt dos och eventuellt kontroll av serumnivåer. Lymecyklin är kontraindicerat hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Kontraindikationer).

Nedsatt leverfunktion 

Används med försiktighet; risk för ackumulering med ökad toxicitet (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Pediatrisk population

Lymecyklin är kontraindicerat hos barn under 12 år (se avsnitt Kontraindikationer). Barn och ungdomar över 12 år kan ges vuxendosen.

Administreringssätt:

För oral administrering. Kapslarna ska tas med minst ett halvt glas vatten i upprätt ställning. Av tolerabilitetsskäl rekommenderas att kapslarna tas med en lätt måltid.

Varningar och försiktighet

Långvarig användning av antibiotika kan leda till uppkomst av resistenta organismer och superinfektioner.

Korsresistens mellan tetracykliner kan utvecklas hos mikroorganismer och, på samma sätt, korssensibilisering hos patienter.

Clostridum difficile-associerad diarré och pseudomembranös kolit har rapporterats med lymecyklin. Det är viktigt att beakta dessa diagnoser hos patienter som får diarré efter administrering av lymecyklin. I sådana fall bör man överväga att sätta in understödjande åtgärder tillsammans med administrering av specifik behandling för Clostridum difficile.

Hos patienter med nedsatt njurfunktion finns det risk för levertoxicitet på grund av ackumulering i serum och vävnader.

Tetracykliner ska endast användas med försiktighet till patienter med leverdysfunktion i den händelse att ackumulering sker och leder till ökad toxicitet. Doseringen måste kontrolleras noga på basis av serumnivåerna. Höga doser av tetracykliner kan vara levertoxiska och stor försiktighet ska iakttas vid samtidig administrering av andra levertoxiska läkemedel.

Tetracykliner kan orsaka fotosensitivitetsreaktioner men mycket sällsynta fall har rapporterats med lymecyklin. Patienterna ska informeras om att denna reaktion kan uppstå och uppmanas att undvika direkt exponering för naturligt eller artificiellt solljus samt att avbryta behandlingen vid första tecken på hudrodnad eller hudbesvär.

Lymecyklin kan orsaka exacerbation av systemisk lupus erythematosus.

Lymecyklin kan orsaka svag neuromuskulär blockad och ska därför användas med försiktighet vid myasthenia gravis.

Tetracykliner absorberas i viss grad av växande skelett och tänder och kan orsaka missfärgning och emaljhypoplasi.

Detta läkemedel innehåller tartrazin: kan ge allergiska reaktioner.

Interaktioner

Följande kombination är kontraindicerad

Samtidig behandling med orala retinoider och användning tillsammans med systemiska retinoider: kan öka risken för godartad intrakraniell hypertoni.

Följande kombinationer ska undvikas

 • Antacida: antacida som innehåller två- och trevalenta katjoner bildar kelatkomplex med tetracykliner, vilket leder till minskad absorption. Natriumbikarbonat har rapporterats hämma absorptionen av tetracykliner på grund av förändrat pH.

 • Kinalapril: kinalapriltabletter innehåller magnesium som bildar kelatkomplex med tetracykliner, vilket leder till minskad absorption.

 • Didanosin: didanosin i tablettform innehåller trevalenta katjoner som bildar kelatkomplex med tetracykliner, vilket leder till minskad absorption. Det finns emellertid inga experimentella studier.

 • Diuretika.

Kombinationer för vilka dosjustering rekommenderas

Zink, kalcium, järn: Vid samtidig behandling minskar absorptionen av tetracykliner. Dessa produkter ska tas med minst 3 timmars mellanrum.

Effekterna av antikoagulantia kan öka vid samtidig administrering med tetracykliner.

Även om det inte har rapporterats för lymecyklinkapslar, har några få fall av graviditet eller genombrottsblödning tillskrivits samtidig användning av tetracyklin eller oxitetracyklin och p-piller.

Graviditet

Kategori D

Tetracyklin passerar snabbt placenta.

Tetracykliner absorberas selektivt av växande skelett och tänder och kan orsaka missfärgning på tänder och emaljhypoplasi. Administrering av lymecyklin till gravida kvinnor är därför kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer).

Amning

Grupp III

Tetracykliner utsöndras i mjölk. På grund av risken för emaljhypoplasi eller dental dyskromi hos spädbarnet, är lymecyklin kontraindicerat hos ammande kvinnor (se avsnitt Kontraindikationer).

Trafik

Inga studier har utförts. Lymecyklin kan emellertid orsaka yrsel och synstörningar (se avsnitt Biverkningar). Patienterna ska därför uppmanas att försäkra sig om att de inte känner av några sådana biverkningar innan de framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar

De oftast rapporterade biverkningarna av lymecyklin är rubbningar i magtarmkanalen i form av illamående, buksmärta och diarré samt påverkan på nervsystemet i form av i huvudvärk.

De allvarligaste biverkningar som har rapporterats med lymecyklin är Stevens-Johnsons syndrom, anafylaktisk reaktion, angioneurotiskt ödem och intrakraniell hypertoni.

Följande definitioner av frekvenser används:

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Organsystemklass (SOC)

Frekvens

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Neutropeni

Trombocytopeni

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion

Överkänslighet

Urtikaria

Angioneurotiskt ödem

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk*

Ingen känd frekvens

Yrsel

Intrakraniell hypertoni*

Ögon

Ingen känd frekvens

Synstörningar*

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående

Buksmärta

Diarré

Ingen känd frekvens

Epigastralgi

Glossit

Kräkningar

Enterokolit

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens

Gulsot

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Erytematöst utslag

Fotosensitivitet

Pruritus

Stevens-Johnsons syndrom

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ingen känd frekvens

Pyrexi

Undersökningar

Ingen känd frekvens

Förhöjda transaminaser

Förhöjd halt av alkaliskt fosfatas i blodet

Förhöjd halt av bilirubin i blodet

* Förekomst av kliniska symtom i form av synstörningar eller huvudvärk bör väcka misstanke om kraniell hypertoni. Behandlingen ska avbrytas om ökat intrakraniellt tryck misstänks under behandling med lymecyklin.

Generella biverkningar av tetracyklin:

Godartad intrakraniell hypertoni och buktande fontaneller hos spädbarn rapporterades med tetracykliner med möjliga symtom i form av huvudvärk och synstörningar inklusive dimsyn, skotom, diplopi eller permanent synnedsättning.

Följande biverkningar har rapporterats med teracykliner generellt och kan förekomma med lymecyklin:

 • Dysfagi, esofagit, esofageal ulceration, pankreatit, missfärgning av tänder, hepatit, leversvikt.

Dental dyskromi och/eller emaljhypoplasi kan förekomma om läkemedlet ges till barn yngre än åtta (8) år.

Liksom med alla antibiotika kan överväxt av icke-känsliga organismer orsaka candidos, pseudomembranös kolit (överväxt av Clostridum difficile), glossit, stomatit, vaginit eller stafylokockorskad enterokolit.

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling men magsköljning bör utföras snarast möjligt. Understödjande åtgärder ska sättas in efter behov och stort intag av vätska upprätthållas.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Tetracykliner utövar en bakteriostatisk effekt vid de tillgängliga koncentrationerna i plasma och vävnader och är verksamma mot intracelllulära och extracellullära organismer. Verkningsmekanismen medieras via hämning av ribosomal proteinsyntes. Tetracyklin blockerar bakteriellt aminoacyl-tRNA:s åtkomst till mRNA-ribosomkomplexet genom att binda till ribosomens 30S-subenhet och därigenom hindra tillägg av aminosyror till den växande peptidkedjan i proteinsyntesen. Vid administrering i terapeutiskt uppnåbara koncentrationer är deras toxiska effekter på bakteriecellerna begränsade.

Den exakta verkningsmekanism varigenom tetracykliner reducerar lesioner vid acne vulgaris är inte helt klarlagd men effekten förefaller att delvis bero på läkemedlens antibakteriella aktivitet. Efter oral administrering hämmar läkemedlen växten av känsliga organismer (främst Propionibacterium acnes ) på hudytan och sänker koncentrationen av fria fettsyror i talg. Minskningen av fria fettsyror i talg kan vara en indirekt följd av störning av lipasproducerande organismer som omvandlar triglycerider till fria fettsyror eller en följd av störning i dessa organismers lipasproduktion. Fria fettsyror är komedogena och anses vara en möjlig orsak till inflammatoriska aknelesioner, dvs. papler, pustler, noduli, cystor. Emellertid verkar också andra mekanismer vara involverade eftersom klinisk förbättring av acne vulgaris med oral tetracyklinbehandling inte nödvändigtvis korresponderar med varken minskad bakterieflora på huden eller minskat innehåll av fria fettsyror i talg.

Resistensmekanism

Tetracyklinresistens hos Propionibacterium sp. är vanligen associerad med en enpunktsmutation i genen som kodar 16S rRNA. Kliniska isolat som var resistenta mot tetracyklin konstaterades ha cytosin istället för guanin vid en position som matchar Escherichia coli-basen 1058. Det finns ingen evidens för att ribosommutationer kan överföras mellan olika stammar eller arter av Propionibacterium eller mellan Propionibacterium sp. och andra hudbakterier som lever i kommensialism.

Resistens mot tetracykliner är associerad med mobila resistensdeterminanter hos både Corynebacterium sp. och Staphylococcus sp. Dessa determinanter är potentiellt överförbara mellan olika arter, och även olika släkten, av bakterier.

Korsresistens med antibiotikagruppen makrolider-linkosamider-streptograminer kan inte uteslutas hos någon av de tre bakteriesläktena.

Stammar av Propionibacterium sp. som är resistenta mot de hydrofila tetracyklinerna är korsresistenta mot doxycyklin och kan uppvisa minskad känslighet för minocyklin men behöver inte göra det.

Brytpunkter

Brytpunkter för kliniskt minsta hämmande koncentration (MIC) fastställda av EUCAST för lymecyklin (baserat på känslighet för tetracyklin) är:

Streptococcus pneumonia:

känslig ≤ 1, resistent > 2

Haemophilus influenzae

känslig ≤ 1, resistent > 2

Moraxella catarrhalis

känslig ≤ 1, resistent > 2

Känslighet

Prevalensen av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för valda arter, och lokal information om resistens är önskvärd, särskilt vid behandling av svåra infektioner. Expertråd bör inhämtas vid behov när den lokala prevalensen av resistens är sådan att nyttan av medlet är tveksam vid åtminstone några infektionstyper.

Känslighet för tetracykliner hos arter som är relevanta för den godkända indikationen:

Vanligen känsliga arter

Grampositiva anaerober

Propionibacterium acnes (kliniska isolat)*

Arter för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem (definierat som > 10 % resistens i något EU-land

Grampositiva anaerober

Propionibacterium acnes (isolat från akne)*+

Även om resistens mot kutana Propionibacterium sp. påvisas är detta inte automatiskt lika med behandlingssvikt eftersom tetracykliners antiinflammatoriska verkan inte påverkas av resistens hos målbakterierna.

Farmakokinetik

Under absorption hydrolyseras lymecyklin snabbt till aktivt tetracyklin och andra, inaktiva, beståndsdelar. Fritt tetracyklin, som absorberas snabbt, ger terapeutiska serumkoncentrationer (>1 mikrogram/ml) i minst 12 timmar. Terapeutiska serumkoncentrationer uppnås inom en timme och maximala serumkoncentrationer (2‑3 mikrogram/ml) uppnås inom 2‑3 timmar. Fördubbling av dosen ökar serumkoncentrationen med 80 %. Absorptionen påverkas inte signifikant av mjölk eller andra livsmedel. Proteinbindningsgraden är 45 % och halveringstiden 10‑12 timmar. Cirka 60 % av den orala dosen utsöndras i urin i aktiv form.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga icke-kliniska data av relevans för förskrivaren utöver vad som redan har inkluderats i andra avsnitt i denna produktresumé.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje kapsel innehåller 408 mg lymecyklin motsvarande 300 mg tetracyklin.

Hjälpämne med känd effekt: tartrazin 0,07 mg/kapsel

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

Kiseldioxid, kolloidal, hydrerad (E551)

Magnesiumstearat (E470b)

Kapselskal

Gelatin (E441)

Indigotin (E132)

Erytrosin (E127)

Titandioxid (E171)

Tartrazin (E102)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

2 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Lymelysal
Kapsel, hård 300 mg Hård gelatinkapsel med scharlakansröd ovandel, gul underdel, längd 21 mm, innehållande ett gult pulver.
20 kapsel/kapslar blister, 115:68, F
5 x 20 kapsel/kapslar blister, 282:17, F