Ciloxan

Paranova (Parallelimport AUT)

Ögondroppar, lösning 3 mg/ml

Tillhandahålls ej

Kemoterapeutikum av kinolontyp

Aktiv substans: Ciprofloxacin
ATC-kod: S01AE03
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Oklart om läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Sök mer information på www.lakemedelsforsakringen.se

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-06-01

Indikationer

Bakteriella kornealsår och konjunktiviter hos vuxna, nyfödda (0-27 dagar), små barn (28.dagar-23 månader), barn (2-11 år) och ungdomar (12-16 år):

Hänsyn skall tas till officiella riktlinjer för användning av antibiotika.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, andra kinoloner eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

Vuxna, nyfödda (0–27 dagar), små barn (28 dagar–23 månader), barn (2–11 år) och ungdomar (12–16 år):

Kornealsår: Första dagen: 2 droppar i det angripna ögat var 15:e minut under de första 6 timmarna, därefter 2 droppar var 30:e minut under resten av dygnet. Andra dagen: 2 droppar varje timme i det angripna ögat. Tredje–fjortonde dagen: 2 droppar var 4:e timme. Om patienten fordrar behandling under mer än 14 dagar, bestämmes doseringen från fall till fall av behandlande läkare. Ovan angivna doseringsintervall måste iakttas även under natten.

Konjunktivit: Under de första 2 dagarna ges 1–2 droppar i det angripna ögat varannan timme under den vakna delen av dygnet, därefter 1–2 droppar var 4:e timme tills infektionen avklingat.

Nedsatt lever- och njurfunktion

Ciloxan har inte studerats i dessa patientpopulationer.

Administreringssätt

Används i ögonen.

Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats ska den tas bort innan produkten används.

För att förhindra att droppspetsen och lösningen kontamineras bör försiktighet iakttas för att säkerställa att droppspetsen inte vidrör ögonlocken, områden runt ögat eller något annat.

Att blunda försiktigt och nasolakrimal ocklusion under 2 minuter efter administrering rekommenderas. Det kan reducera det systemiska upptaget av läkemedel som administreras i ögonen och resultera i en minskning av de systemiska biverkningarna.

Om mer än en typ av topikala ögonläkemedel används måste dessa administreras med minst 5 minuters mellanrum. Ögonsalvor ska administreras sist.

Varningar och försiktighet

Allvarliga och i vissa fall dödliga överkänslighetsreaktioner (anafylaxi), ibland efter första dosen, har uppträtt hos patienter som behandlats med systemiskt administrerade kinoloner. Vissa reaktioner åtföljdes av kardiovaskulär kollaps, medvetandeförlust, stickningar, farynx- eller ansiktsödem, dyspné, urtikaria och klåda. Behandlingen med ciprofloxacin bör upphöra vid första tecknet på hudutslag eller andra tecken på överkänslighet.

Allvarliga akuta överkänslighetsreaktioner mot ciprofloxacin kan kräva omedelbar akut behandling. Syrgas ska administreras och öppna luftvägar upprätthållas där det är kliniskt indicerat.

Som med alla antibakteriella preparat kan långvarig behandling medföra överväxt av resistenta bakterier eller svampar. Om superinfektion uppstår bör lämplig behandling sättas in.

Seninflammation och senruptur kan uppkomma vid behandling med systemiska fluorokinoloner inklusive ciprofloxacin, särskilt hos äldre patienter och hos patienter som samtidigt behandlas med kortikosteroider. Därför bör behandling med Ciloxan avbrytas vid första tecken på seninflammation.

När Ciloxan ögondroppar används bör man beakta risken för rinofaryngeal passage, vilket kan bidra till uppkomsten och spridningen av bakterieresistens.

Hos patienter med kornealsår och frekvent administrering av Ciloxan, har vita topikala fällningar (läkemedelsrester) i ögat observerats, vilka försvann efter fortsatt applicering av Ciloxan. Fällningen förhindrar inte fortsatt applicering av Ciloxan, inte heller har den någon negativ påverkan på det kliniska förloppet för tillfrisknandet.

Kontaktlinsanvändning rekommenderas inte under behandling av en ögoninfektion. Därför ska patienter informeras om att inte använda kontaktlinser under behandling med Ciloxan. Ciloxan innehåller bensalkoniumklorid vilket kan irritera ögonen och har konstaterats missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Om patienter tillåts att använda kontaktlinser måste de instrueras att ta ut linserna före applicering av Ciloxan och vänta minst 15 minuter innan linserna sätts in igen.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för barn under ett års ålder har inte fastställts. Användning av Ciloxan till nyfödda med ophthalmia neonatorum på grund av gonokocker eller klamydia rekommenderas inte eftersom effekten av sådan behandling inte har utvärderats i denna patientpopulation. Nyfödda med ophthalmia neonatorum bör få lämplig behandling för sin infektion.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Ciloxan ögondroppar.

Med tanke på den låga systemiska koncentrationen av ciprofloxacin efter topikal okulär administrering av produkten är det osannolikt att några läkemedelsinteraktioner uppstår.

Graviditet

Kategori B:1

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av ciprofloxacin i gravida kvinnor. Djurstudier har inte visat på direkta eller indirekta toxiska effekter med avseende på fertilitet eller fosterutveckling. Till dess mer erfarenhet föreligger bör gravida kvinnor endast behandlas om fördelarna för modern överväger den eventuella risken för fostret.

Amning

Grupp II

Ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk efter oral administrering. Det är okänt om ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk efter topikal okulär administrering. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Försiktighet bör iakttagas vid behandling av ammande mödrar.

Trafik

Ciloxan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Som med andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn uppstå efter instillation av Ciloxan. Patienter bör därför instrueras att ej köra bil eller använda maskiner till dess synen helt klarnat.

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar var de vanligaste rapporterade läkemedelsbiverkningarna obehag i ögat, dysgeusi och läkemedelsfällningar på hornhinnan vilka förekom hos cirka 6 %, 3 % respektive 3 % av patienterna.

Biverkningslista i tabellform

Följande biverkningar har rapporterats under kliniska studier med Ciloxan och klassificeras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000). Biverkningar presenteras inom varje frekvensgruppering efter fallande allvarlighetsgrad.

Följande biverkningar rapporterades i samband med oftalmisk användning av Ciloxan:

Organsystem

MedDRA-rekommenderad term

Immunsystemet

Mindre vanliga: överkänslighet

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga: huvudvärk

Sällsynta: yrsel

Ögon

Vanliga: fällningar på hornhinnan, obehag i ögonen, okulär hyperemi, övergående sveda, fotofobi, precipitat i ögonlockskanterna*,

Mindre vanliga: keratopati, punktuell keratit, korneala infiltrat, nedsatt synskärpa, ögonlocksödem, dimsyn, ögonsmärta, torra ögon, svullna ögon, ögonklåda, ökad tårbildning, utsöndring från ögat, krustabildning i ögonlockskanterna, fjällande ögonlock, konjunktivalt ödem, erytem på ögonlocket

Sällsynta: okulär toxicitet, keratit, konjunktivit, korneal epiteldefekt, diplopi, hypoestesi i ögat, astenopi, vagel, ögonirritation, ögoninflammation, korneal sårbildning

Öron och balansorgan

Sällsynta: öronsmärta

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynta: hypersekretion från paranasala bihålor, rinit

Magtarmkanalen

Vanliga: dysgeusi

Mindre vanliga: illamående

Sällsynta: diarré, buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: dermatit

* Den vita fällningen har observerats vid frekvent administrering. Effekterna är inte kliniskt signifikanta och det är inte nödvändigt att avbryta behandlingen med preparatet.

Ytterligare biverkningar som identifierades vid övervakning efter godkännandet för försäljning inkluderar de nedanstående. Frekvenserna kan inte beräknas från tillgängliga data.

Organsystem

MedDRA-rekommenderad term

bindväv

senpåverkan

Beskrivning av utvalda biverkningar

Allvarliga och i vissa fall dödliga överkänslighetsreaktioner (anafylaxi), ibland efter första dosen, har uppträtt hos patienter som behandlats med kinoloner systemiskt. Vissa reaktioner åtföljdes av kardiovaskulär kollaps, medvetandeförlust, stickningar, farynx- eller ansiktsödem, dyspné, urtikaria och klåda.

Senrupturer, bland annat axel-, hand- och akillessena, som krävde kirurgisk reparation eller ledde till långvarig funktionsnedsättning har rapporterats hos patienter som fått systemiska fluorokinoloner. Studier och rapporter efter godkännandet för försäljning av systemiska fluorokinoloner indicerar att risken för dessa rupturer kan öka när det gäller patienter som får kortikosteroider, särskilt geriatriska patienter. Det gäller även för senor som belastas hårt, inklusive akillessenan.

Måttlig till svår fototoxicitet har observerats hos patienter som behandlats med systemiska kinoloner. Likväl är det mindre vanligt med fototoxiska reaktioner på ciprofloxacin.

Med lokalt applicerade fluorokinoloner har (generaliserat) utslag, toxisk epidermolys, exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom och urtikaria uppkommit i mycket sällsynta fall. I enstaka fall har dimsyn, nedsatt synskärpa och läkemedelsrester observerats med oftalmiskt ciprofloxacin.

Pediatriska patienter

Säkerhet och effekt av Ciloxan 3 mg/ml ögondroppar fastställdes hos 230 barn i åldrarna mellan 0 och 12 år. Inga allvarliga biverkningar rapporterades i denna patientgrupp.

Överdosering

En överdos av Ciloxan ögondroppar kan sköljas ur ögat med ljummet vatten.

På grund av detta preparats egenskaper förväntas inga toxiska effekter efter en okulär överdos av denna produkt, inte heller i händelse av oavsiktligt intag av innehållet i en flaska..

Farmakodynamik

Ciprofloxacin, den aktiva substansen i Ciloxan, är ett syntetiskt kinolonkarboxyl-syrederivat som utövar en baktericid effekt genom att blockera funktionen av det bakteriella enzymet DNA-gyras.

Antibakteriellt spektrum: Ciprofloxacin uppvisar in vitro ett mycket brett antibakteriellt spektrum omfattande de flesta kliniskt betydelsefulla patogenerna. Gramnegativa aeroba bakterier, däribland Pseudomonas aeruginosa, är vanligen synnerligen känsliga, medan grampositiva bakterier uppvisar en något lägre känslighet. Effekten mot Staphylococcus aureus och Streptococci är dock relativt god. Anaerober är vanligen mindre känsliga. Enstaka fall av resistensutveckling mot ciprofloxacin har observerats, men plasmid-medierad bakteriell resistens förefaller inte uppträda med antibiotika av fluorokinolontyp. Korsresistens med andra substanser ur kinolonpreparatgruppen har observerats. Korsresistens gentemot antimikrobiella medel med annan kemisk struktur, såsom betalaktam-antibiotika och aminoglykosider förekommer ej.

Farmakokinetik

Ciprofloxacin absorberas systemmässigt även vid lokal applikation. Plasmakoncentrationen är låg och varierande, mellan 0 och 4,7 ng/ml. Detta motsvarar c:a 1/450-del av koncentrationen efter en peroral engångsdos om 250 mg. Farmakokinetiska uppgifter avseende barn saknas.

Prekliniska uppgifter

Efter oral tillförsel av höga doser ciprofloxacin och andra kinoloner orsakar dessa skada på större viktbärande leder på växande djur. Omfattningen av broskskadan varierar beroende på ålder, djurslag och dos. Vid en ciprofloxacindos på 30 mg/kg var dock effekten på lederna minimal.

Inga ledeffekter sågs i en studie som varade i en månad där ciprofloxacin ögondroppar administrerades till växande hundar. Det finns inte heller några andra data som tyder på att användning av ciprofloxacin i ögondroppsberedningar ger ledskador.

I övrigt finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Visa innehåll

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Ciprofloxacin

Miljörisk: Användning av ciprofloxacin har bedömts medföra hög risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Ciprofloxacin är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Ciprofloxacin har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

2 år. Öppnad flaska hållbar i 4 veckor.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.