Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Levofloxacin Actavis

Teva

Ögondroppar, lösning 5 mg/ml (Klar, ljusgul till ljust gröngul lösning, fri från synliga partiklar.)

Tillhandahålls ej

Medel vid ögonsjukdomar, mikrobmedel, fluorokinoloner.

Aktiv substans: Levofloxacin (vattenfri)
ATC-kod: S01AE05
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-03-17.

Indikationer

Levofloxacin Actavis 5 mg/ml ögondroppar är indicerade för lokal behandling av bakteriella externa ögoninfektioner orsakade av levofloxacinkänsliga mikroorganismer hos patienter från 1 års ålder (se även avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

Officiella riktlinjer för användning av antibakteriella medel bör observeras.

Levofloxacin Actavis är indicerat för behandling av vuxna, barn i åldern 1–12 år och ungdomar i åldern 12–18 år.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra kinoloner eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll, t.ex. bensalkoniumklorid.

Dosering

Dosering

Applicera 1–2 droppar i det infekterade ögat/ögonen varannan vaken timme upp till 8 gånger per dag under de första 2 dagarna, och därefter 4 gånger om dagen under dag 3 till och med 5.

Vid samtidig användning av annat läkemedel i ögat måste man vänta minst 15 minuter innan man applicerar nästa läkemedel.

Behandlingsperiodens längd beror på hur allvarlig sjukdomen är och infektionens kliniska och bakteriella förlopp. Den normala behandlingsperioden är 5 dagar.

Säkerhet och effekt vid behandling av kornealsår och ophthalmia neonatorum har inte fastställts

Användning hos äldre personer

Ingen dosjustering behövs.

Pediatrisk population

Doseringen för barn från 1 års ålder är samma som för vuxna.

Säkerhet och effekt för Levofloxacin Actavis för barn från 1 års ålder har fastställts.

Levofloxacin Actavis rekommenderas inte till barn under 1 år eftersom data avseende säkerhet och effekt saknas.

Säkerhet och effekt för Levofloxacin Actavis för barn under 1 års ålder har ännu inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

För användning i ögonen.

För att förhindra att droppflaskans spets och lösningen kontamineras, bör inte droppflaskans spets komma i kontakt med ögonlock eller omgivande områden.

Varningar och försiktighet

Levofloxacin Actavis 5 mg/ml ögondroppar får inte injiceras subkonjunktivalt. Lösningen får inte heller appliceras direkt i främre ögonkammaren.

Systemiska fluorokinoloner har förknippats med överkänslighetsreaktioner, även efter endast en dos. Avbryt behandlingen om överkänslighetsreaktion mot levofloxacin uppträder.

Långvarig behandling kan i likhet med andra medel mot infektioner leda till en överväxt av icke-känsliga organismer, inklusive svamp. Om infektionen förvärras, eller om ingen klinisk förbättring går att påvisa inom rimlig tid, bör behandlingen avbrytas och alternativ behandling eventuellt sättas in. Om en klinisk bedömning visar att patienten bör undersökas ska detta ske med förstoringshjälpmedel, såsom biomikroskopi med spaltlampa och vid behov fluoresceinfärgning.

Patienter med externa bakteriella okulära infektioner bör inte bära kontaktlinser.

Levofloxacin Actavis 5 mg/ml ögondroppar innehåller bensalkoniumklorid, vilket kan absorberas av mjuka kontaktlinser. Dessutom kan bensalkoniumklorid orsaka irritation och missfärgning av mjuka kontaktlinser. Kontaktlinser skall avlägsnas före instillation och kan sättas tillbaka 15 minuter efter administreringen.

Pediatrisk population

De särskilda varningar och försiktighetsmått som bör iakttas vid användning gäller för vuxna såväl som för barn från 1 års ålder.

Interaktioner

Inga specifika läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med levofloxacin ögondroppar.

Eftersom maximala plasmakoncentrationer av levofloxacin efter okulär administrering är minst 1 000 gånger lägre än de som rapporterats efter normala orala doser, saknar de interaktioner som anges vid systemisk användning sannolikt klinisk relevans vid användning av Levofloxacin Actavis 5 mg/ml ögondroppar.

Pediatrisk population

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori B:1

Det finns inga adekvata data från behandling av gravida kvinnor med levofloxacin. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Den potentiella risken för människa är okänd. Levofloxacin Actavis 5 mg/ml ögondroppar ska bara användas under graviditet om de potentiella fördelarna överväger jämfört med den potentiella risken för fostret.

Amning

Grupp IVa

Levofloxacin utsöndras i bröstmjölk. Vid rekommenderad behandlingsdos av Levofloxacin Actavis förväntas dock inga effekter på det ammade barnet. Levofloxacin Actavis 5 mg/ml ögondroppar ska bara användas under amning om de potentiella fördelarna överväger jämfört med den potentiella risken för det ammade barnet.

Trafik

Levofloxacin Actavis har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Om läkemedlet ger tillfälliga synstörningar bör patienten rådas att vänta tills dessa försvinner innan han eller hon kör bil eller använder maskiner.

Biverkningar

Ungefär 10 % av patienterna kan förväntas få biverkningar. Dessa är vanligtvis lindriga till måttliga, övergående och i allmänhet begränsade till ögat.

Eftersom produkten innehåller bensalkoniumklorid kan kontakteksem och/eller irritation antingen bero på den aktiva komponenten eller på detta konserveringsmedel.

Följande biverkningar som bedömts som definitivt, troligen eller möjligen relaterade till behandlingen har rapporterats vid kliniska studier och i rapporter efter godkännandet för försäljning för levofloxacin ögondroppar:

Immunsystemet

Sällsynta (1/10 000, <1/1 000): extraokulära allergiska reaktioner, inklusive hudutslag

Mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): anafylaxi

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga (1/1 000, <1/100): huvudvärk

Ögon

Vanliga (1/100, <1/10): sveda i ögonen, nedsatt syn och ögonsekretion

Mindre vanliga (1/1 000, <1/100): hopklibbade ögonlock, kemos, konjunktival papillär reaktion, ögonlocksödem, ögonbesvär, ögonklåda, ögonsmärta, konjunktival injektion, konjunktivala folliklar, torra ögon, ögonlocksrodnad och fotofobi

Inga korneala precipitat observerades i kliniska studier.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga (1/1 000, <1/100): rinit

Mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): larynxödem

Pediatrisk population

Frekvens, typ och svårighetsgrad för biverkningar förväntas vara samma för barn som för vuxna.

Överdosering

Den totala mängden levofloxacin i en flaska med ögondroppar är för liten för att orsaka toxiska effekter om dropparna av misstag intas oralt. Om det bedöms nödvändigt kan patienten observeras kliniskt och stödåtgärder vidtas. Efter lokal överdosering av Levofloxacin Actavis 5 mg/ml ögondroppar kan ögonen spolas med rumstempererat kranvatten.

Pediatrisk population

Vid överdosering hos barn från 1 års ålder vidtas samma åtgärder som för vuxna.

Farmakodynamik

Levofloxacin är L-isomeren i den racemiska läkemedelssubstansen ofloxacin. Ofloxacinets antibakteriella verkan härrör främst från L-isomeren.

Verkningsmekanism

I egenskap av antibakteriellt medel av fluorokinolonklass hämmar levofloxacin bakteriell topoisomeras typ II (DNA-gyras) samt topoisomeras IV. Levofloxacin verkar främst mot DNA-gyras i gramnegativa bakterier och mot topoisomeras IV i grampositiva bakterier.

Resistensmekanismer

Bakteriell resistens mot levofloxacin utvecklas i första hand enligt två huvudmekanismer: en minskning av den intrabakteriella koncentrationen av ett läkemedel, respektive förändringar av målenzymerna för ett läkemedel. Ändrade målenzymer beror på mutationer i de kromosomgener som kodar DNA-gyrasen (gyrA och gyrB) samt topoisomeras IV (parC och parE; grlA och grlB i Staphylococcus aureus ). Resistens på grund av låg intrabakteriell läkemedelskoncentration kan bero på antingen förändrade ytmembranporiner (OmpF), vilket ger minskat inträde av fluorokinoloner i gramnegativa bakterier, eller på utflödespumpar. Utflödesrelaterad resistens har beskrivits hos pneumokocker (PmrA), stafylokocker (NorA), anaerober och gramnegativa bakterier. Slutligen har också plasmidrelaterad resistens mot kinoloner (vilket avgörs av qnr-genen) rapporterats hos Klebsiella pneumoniae och hos E. coli.

 

Korsresistens

Korsresistens mellan fluorokinoloner kan uppkomma. Enskilda mutationer behöver inte resultera i klinisk resistens, men multipla mutationer resulterar normalt i klinisk resistens mot alla läkemedel i fluorokinolongruppen. Förändringar i ytmembranporinerna och effluxsystemen kan ha en bred substratspecificitet, vilket kan påverka flera klasser av antibakteriella medel och leda till multiresistens.

Brytpunkter

De MIC-brytpunkter som skiljer känsliga från intermediärt känsliga organismer samt intermediärt känsliga organismer från resistenta organismer, enligt EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), är följande:

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus A,B,C,G: Känslig ≤ 1 mg/l, resistent > 2 mg/l

Streptococcus pneumoniae : Känslig ≤ 2 mg/l, resistent > 2 mg/l

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis : Känslig ≤ 1 mg/l, resistent > 1 mg/l

Alla övriga patogener: Känslig ≤ 1 mg/l, resistent > 2 mg/l

Antibakteriellt spektrum

Prevalensen av förvärvad resistens kan hos vissa species variera geografiskt och över tid, vilket gör det önskvärt med lokal information om resistens, särskilt vid behandling av svåra infektioner. Nedanstående information ger således endast ungefärliga riktlinjer för sannolikheten att olika mikroorganismer kommer att vara känsliga för levofloxacin eller inte. Expertråd ska vid behov inhämtas om den lokala prevalensen av resistens är sådan att nyttan av att använda medlet för åtminstone vissa typer av infektioner kan ifrågasättas.

Endast de bakteriestammar som vanligen orsakar yttre ögoninfektioner, som konjunktivit, presenteras i följande tabell.

Antibakteriellt spektrum – känslighetskategori och resistenskännetecken i enlighet med EUCAST

Kategori I: Vanligen känsliga

Aeroba, grampositiva mikroorganismer

Staphylococcus aureus (MSSA)*

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptokocker i viridansgruppen

Aeroba, gramnegativa mikroorganismer

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa

(Isolat från patienter utanför sjukhuset) 

Övriga mikroorganismer

Chlamydia trachomatis

(Behandling av patienter med klamydiakonjunktivit kräver åtföljande systemisk antimikrobial behandling)

Kategori II: Species för vilka förvärvad resistens kan utgöra problem

Aeroba, grampositiva mikroorganismer

Staphylococcus aureus (MRSA)**

Staphylococcus epidermidis

Aeroba, gramnegativa mikroorganismer

Pseudomonas aeruginosa

(Isolat från patienter på sjukhus)

* MSSA = meticillinkänsliga stammar av Staphylococcus aureus

** MRSA = meticillinresistenta stammar av Staphylococcus aureus

Resistensdata i ovanstående tabell bygger på resultaten av en (oftalmologisk) multicenterstudie om förekomst av resistens bland bakteriella isolat från patienter med ögoninfektioner i Tyskland under juni–november 2004.

Klassificeringen av organismer som är levofloxacinkänsliga är baserad på in vitro -känslighet och plasmakoncentrationer uppnådda efter systemisk terapi. Vid lokal terapi uppnås högre toppkoncentrationer än de som återfinns i plasma. Det är dock inte känt om eller hur läkemedlets kinetik efter lokal applicering i ögat kan förändra den antibakteriella aktiviteten hos levofloxacin.

Pediatrisk population

De farmakokinetiska egenskaper som gäller för vuxna gäller även för barn från 1 års ålder.

Farmakokinetik

Efter applicering i ögat bibehålls relevanta levofloxacinnivåer i tårfilmen.

I en studie på friska frivilliga försökspersoner uppmättes genomsnittliga levofloxacinkoncentrationer i tårfilmen på 17,0 µg/ml och 6,6 µg/ml 4 respektive 6 timmar efter lokal dosering. Fem av sex försökspersoner hade koncentrationer på 2 μg/ml eller mer 4 timmar efter doseringen, och fyra av sex hade kvar denna koncentration 6 timmar efter doseringen.

Levofloxacinkoncentrationen i plasma uppmättes hos 15 friska vuxna frivilliga försökspersoner vid olika tidpunkter under en 15-dagarsbehandling med levofloxacin 5 mg/ml ögondroppar. Den genomsnittliga levofloxacinkoncentrationen i plasma 1 timme efter doseringen varierade från 0,86 ng/ml dag 1 till 2,05 ng/ml dag 15. Den högsta maximala levofloxacinkoncentrationen, 2,25 ng/ml, uppmättes dag 4 efter 2 dagars dosering varannan timme med sammanlagt 8 doser per dag. De maximala levofloxacinkoncentrationerna ökade från 0,94 ng/ml dag 1 till 2,15 ng/ml dag 15, vilket är mer än 1 000 gånger lägre än de som redovisats efter vanliga orala doser av levofloxacin.

Plasmakoncentrationerna av levofloxacin efter applicering i infekterade ögon är ännu inte kända.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska effekter efter applicering av levofloxacin 5 mg/ml ögondroppar har enbart observerats vid exponering som är högre än maximal human exponering, vilket indikerar liten relevans vid klinisk användning.

Gyrashämmare har i djurstudier visat sig orsaka tillväxtrubbningar i viktbärande leder.

I likhet med andra fluorokinoloner uppvisade levofloxacin effekter på brosk (blåsor och kaviteter) hos råttor och hundar efter höga orala doser.

Kataraktframkallande egenskaper kan inte med säkerhet uteslutas då specifika studier saknas.

Synrubbningar hos djur kan inte med säkerhet uteslutas baserat på tillgänglig data.

Reproduktiv toxicitet:

Levofloxacin var inte teratogent hos råttor vid orala doser upp till 810 mg/kg/dag. Eftersom det har visats att levofloxacin absorberas fullständigt är dess kinetik linjär. Inga avvikelser observerades i de farmakokinetiska parametrarna mellan enstaka och multipla orala doser. Systemisk exponering hos råttor som givits doser på 810 mg/kg/dag var cirka 50 000 gånger högre än den som uppnås hos människor efter doser på 2 droppar levofloxacin 5 mg/ml ögondroppar i båda ögonen. Hos råttor orsakade den högsta dosen ökad fetal mortalitet och fördröjd fetal mognad som kan kopplas till maternell toxicitet. Ingen teratogen effekt observerades hos kaniner som fick upp till 50 mg/kg/dag oralt eller 25 mg/kg/dag intravenöst.

Levofloxacin orsakade inte nedsatt fertilitet hos råttor vid orala doser upp till 360 mg/kg/dag. Detta motsvarar cirka 16 000 gånger högre plasmakoncentrationer än vad som uppnås efter 8 okulära doser till människa.

Genotoxicitet:

Levofloxacin framkallade inga mutationer i bakterier eller däggdjursceller, men framkallade kromosomavvikelser i lungceller från kinesiska hamstrar (CHL) in vitro från 100 µg/ml i avsaknad av metabolisk aktivering. In vivo -tester visade inte någon genotoxisk potential.

Fototoxisk potential:

Studier på möss efter både oral och intravenös dosering visade att levofloxacin hade en fototoxisk effekt endast vid mycket höga doser. Ingen potential för kutan fotosensibilisering eller fototoxicitet i huden observerades efter applicering av en 3-procentig oftalmisk levofloxacinlösning på rakad marsvinshud. Levofloxacin uppvisade ingen genotoxisk potential i en fotomutagen analys, och minskade tumöruppkomsten i en fotokarcinogen test.

Karcinogen potential:

I en långtidsstudie av karcinogenicitet hos råttor uppvisade levofloxacin ingen karcinogen eller tumörframkallande potential efter en daglig administrering via födan av upp till 100 mg/kg/dag i 2 år.

Miljöriskbedömning (ERA)

Den beräknade förväntade miljökoncentrationen (PECytvatten) för levofloxacin 5 mg/ml ögondroppar ligger under verkningsgränsen 0,01 µg/l, och LogKow-värdet för levofloxacin ligger under verkningsgränsen 4,5. Det är mycket osannolikt att levofloxacin 5 mg/ml ögondroppar skulle utgöra någon miljörisk eftersom inga andra miljöhot konstaterats för denna produkt eller dess aktiva substans levofloxacin.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml ögondroppar, lösning, innehåller 5,12 mg levofloxacinhemihydrat motsvarande 5 mg levofloxacin.

Hjälpämne med känd effekt:

1 ml ögondroppar, lösning, innehåller 0,05 mg bensalkoniumklorid.

Förteckning över hjälpämnen

Bensalkoniumklorid (0,05 mg per ml ögondroppar, lösning)

Natriumklorid

Natriumhydroxid eller saltsyra (för pH justering)

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Levofloxacin (vattenfri)

Miljörisk: Användning av levofloxacin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att levofloxacin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Levofloxacin har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

Oöppnad flaska: 3 år.

Öppnad flaska: 4 veckor.

Särskilda förvaringsanvisningar

Oöppnad flaska: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Öppnad flaska: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Levofloxacin Actavis
Ögondroppar, lösning 5 mg/ml Klar, ljusgul till ljust gröngul lösning, fri från synliga partiklar.
5 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej