Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Nitrofurantoin Alternova

Orifarm Generics AB

Tablett 50 mg (gula, runda, bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan, diameter 8 mm)

Antibakteriellt medel för systemiskt bruk

Aktiv substans: Nitrofurantoin
ATC-kod: J01XE01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-07-16.

Indikationer

Nedre okomplicerad urinvägsinfektion. Långtidsprofylax mot recidiverande urinvägsinfektioner.

Officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel bör beaktas.

Kontraindikationer

  • Nyfödda, barn under 1 månads ålder.

  • Vid amning av barn under 1 månads ålder.

  • Vid känd brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas.

  • Anuri.

  • Oliguri.

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

Dosering

Dosering

Vuxna

Normaldos 50 mg 3 gånger dagligen under 5 dagar. Om resistensbestämning eller odlingssvar motiverar en högre urinkoncentration kan 100 mg 3-4 gånger dagligen ges initialt. Vid nedsatt njurfunktion skall dosen sänkas för att undvika neurotoxiska biverkningar. Vid serumkreatinin 180-360 µmol ges 50 mg 2 gånger dagligen, och vid högre värden 25-50 mg per dag. Vid starkt nedsatt njurfunktion (GRF < 40 ml/min) är utsöndringen så låg att verksamma urinkoncentrationer endast i undantagsfall kan förekomma. I de fall dosering med mindre än 25 mg per dos är nödvändig rekommenderas en annan produkt på marknaden.

Vid långtidsbehandling (recidivprofylax) under månader och år bör lägsta möjliga dagsdos utprövas individuellt. Ofta är 50 mg morgon och kväll tillräckligt. Vid asymtomatisk bakteriuri hos gravida och vid recidiverande cystiter har enbart en kvällsdos på 50-100 mg rapporterats ge gott resultat.

Pediatrisk population

Eftersom Nitrofurantoin Alternova endast finns tillgänglig som en 50 mg tablett är denna formulering inte lämplig att användas till en pediatrisk population i och med att dosering till barn i alla åldrar och viktklasser inte är möjlig. Andra lämpliga styrkor och beredningsformer innehållande nitrofurantoin bör istället användas.

Administreringssätt

Nitrofurantoin Alternova skall intas tillsammans med mat. Dels ökar absorptionen och risken för illamående minskar, dels förlängs utsöndringsperioden för aktiv koncentration i urinen. Surgörning av urinen ökar resorptionen av Nitrofurantoin Alternova i distala tubuli och höjer den antibakteriella effekten.

Tabletterna kan krossas och blandas i lite vätska eller blandas i maten.

Varningar och försiktighet

Försiktighet vid starkt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering ), anemi, diabetes mellitus, elektrolytstörningar och B-vitaminbrist. Vid långtidsbehandling kan kontroll av lungstatus vara nödvändig (se avsnitt Biverkningar).

Nitrofurantoin kan inducera hemolytisk anemi hos patienter som lider av brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas och hos patienter vilkas röda blodkroppar saknar tillräckliga mängder reducerat glutation. Vid känd brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas är nitrofurantoin kontraindicerat (se avsnitt Kontraindikationer). Eftersom röda blodkroppar med otillräckliga mängder reducerat glutation kan förekomma hos nyfödda barn och barn upp till 1 månads ålder ska nitrofurantoin inte ges till nyfödda och barn yngre än 1 månad (se avsnitt Kontraindikationer).

Nitrofurantoin Alternova innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet

Kategori C

Nitrofurantoin Alternova har använts av ett stort antal gravida kvinnor utan att negativa effekter på fostret iakttagits. I mycket sällsynta fall har hemolytisk anemi dock rapporterats då modern behandlats med nitrofurantoin strax före förlossningen. I omedelbar anslutning till förlossningen ska Nitrofurantoin Alternova ges endast efter särskilt övervägande.

Djurstudier har inte visat några direkta eller indirekta skadliga effekter på embryonal- eller fosterutveckling vid doser upp till 6 gånger klinisk dos.

Amning

Grupp III

Nitrofurantoin passerar över i modersmjölk. Nitrofurantoin Alternova har använts av ett stort antal ammande kvinnor utan att negativa effekter på barnet iakttagits. På grund av risken för hemolytisk anemi hos barn vilkas röda blodkroppar saknar tillräckliga mängder reducerat glutation är Nitrofurantoin Alternova dock kontraindicerat vid amning av barn yngre än 1 månad (se avsnitt Kontraindikationer). Förskrivning till kvinnor som ammar barn äldre än 1 månad ska ske endast efter särskilt övervägande.

Trafik

Nitrofurantoin Alternova har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar förekommer hos ca 1 % av patienterna. Reversibla överkänslighetsreaktioner är de vanligaste, där akut uppträdande och ibland grava lungsymtom dominerar.

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

System organ klasse

Frekvens

Biverkning

Blodet och lymfsystemet 

Mindre vanliga

Leukocytos, eosinofili.

Sällsynta

Leukopeni, trombocytopeni. Hemolytisk anemi vid hereditär

(G-6-PD)-brist i erytrocyterna.

Immunsystemet

Sällsynta

Angioödem, SLE.

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk chock.

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Perifer neuropati, huvudvärk, yrsel.

Sällsynta

Benign intrakraniell tryckökning, nystagmus.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

Stråkiga förtätningar, infiltrat, pleuraexudat. Dyspné, fuktiga rassel, astmatiska symtom.

Sällsynta

Lungfibros.

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Illamående, kräkningar, diarré, muntorrhet.

Sällsynta

Parotit.

Ingen känd frekvens

Buksmärtor.

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Leverpåverkan som vid kronisk aktiv hepatit eller som cholestatisk ikterus. Transaminasstegring.

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Exantem, urtikaria, klåda.

Sällsynta

Övergående alopeci.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Muskelsmärta.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

Feber.

Akuta lungreaktioner karaktäriseras av dyspné, takypné, hosta, hög feber, bröstsmärtor, huvudvärk, kräkningar, eosinofili, lunginfiltrat och pleuralexudat och kan inträffa inom timmar till några få dagar efter att behandlingen startat. Besvären upphör oftast när behandlingen avbryts.

Kroniska lungreaktioner är 10-20 gånger mer sällsynta än akuta reaktioner och berör oftast äldre patienter. Symtomen inkluderar interstitiell pneumonit och lungfibros. Lungfibros har observerats vid långtidsbehandling med Nitrofurantoin Alternova, varvid medlet omedelbart utsättes och den fortsatta handläggningen lämpligen sker i samråd med lungmedicinsk expertis.

För den perifera neuropatin har följande riskfaktorer angetts: nedsatt njurfunktion, anemi, diabetes mellitus, elektrolytstörningar och B-vitamin brist.

Hereditär glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD)-brist i röda blodkropparna ökar risken för hemolytisk anemi.

Observera . Vid långtidsbehandling, speciellt av äldre patienter, skall lungstatus regelbundet kontrolleras (t.ex. med spirometri och/eller lungröntgen) så att eventuella lungbiverkningar upptäcks i tid.

Överdosering

Toxicitet  

100-120 mg till 2-åring gav ej några symtom. 300 mg till 8-åring gav måttlig intoxikation. Benign intrakraniell tryckstegring hos 10 månaders barn (75 mg dagligen under 1 vecka).

Symtom 

Illamående, kräkning, diarré. Huvudvärk, yrsel, ataxi, parestesier, tremor. Pulmonell överkänslighetsreaktion, exantem, urticaria. Hemolytisk anemi hos disponerade personer. Polyneuropati hos personer med nedsatt njurfunktion.

Behandling 

Om befogat ventrikeltömning, kol. Sörj för god diures. Alkalisk urin påskyndar utsöndringen. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Den exakta verkningsmekanismen hos nitrofurantoin är okänd. Substansen hämmar olika bakteriella enzym och kan också orsaka skador på bakteriellt DNA.

Antibakteriellt spektrum:

Känsliga

Staphylococcus saprophyticus

Enterokocker

E coli , Klebsiella och Enterobacter

Intermediära

Resistenta

Proteus

Pseudomonas

Resistens förekommer (1-10 %) hos enterokocker, E coli , Klebsiella och Enterobacter. Resistenssituationen varierar geografiskt, och information om de lokala resistensförhållandena bör inhämtas via lokalt mikrobiologiskt laboratorium.

Farmakokinetik

Nitrofurantoin absorberas snabbt och ger antibakteriell effekt i urinen inom 30 minuter. Utsöndringen sker till ca 20 % genom glomerulär filtration och ca 80 % genom sekretion i proximala tubuli. Mellan 30 och 50 % av dosen återfinns i urinen i aktiv form. Metaboliterna kan brunfärga urinen.

Vid intag tillsammans med mat ökas absorptionen.

Prekliniska uppgifter

Nitrofurantoin har visats ge punktmutationer i vissa stammar av Salmonella typhimurium och framåtmutationer i muslymfomtestet. Substansen var positiv i ett kromosomabberationstest med celler från kinesisk hamster men negativt i test med humana celler. Nitrofurantoin visade på carcinogen aktivitet i B6C3F honmöss och F344/N hanråttor. Ett antal andra cancerstudier i mus (Swiss, BDF1) och råtta (Sprague-Dawley) var negativa. Relevansen av de positiva mutagenicitets- och carcinogenicitetsfynden för den terapeutiska användningen av nitrofurantoin i människa är okänd.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 tablett innehåller: nitrofurantoin 50 mg.

Hjälpämne med känd effect: 94 mg Laktosmonohydrat.

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Povidon

Magnesiumstearat

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Nitrofurantoin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av nitrofurantoin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att nitrofurantoin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Nitrofurantoin har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

4 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Nitrofurantoin Alternova
Tablett 50 mg gula, runda, bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan, diameter 8 mm
15 tablett(er) blister, 66:90, F, Övriga förskrivare: tandläkare
100 tablett(er) blister, 127:-, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Liknande preparat inom:

Nitrofurantoin