Pantoprazol SUN

SUN Pharmaceutical

Pulver till injektionsvätska, lösning 40 mg

Tillhandahålls ej

Aktiv substans: Pantoprazol
ATC-kod: A02BC02
Recept: Vissa förpackningar är receptbelagda
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-02-06.

Indikationer

 • Refluxesofagit

 • Ventrikel- och duodenalsår

 • Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd av patologiskt hög syrasekretion

 • Kontraindikationer

  Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet, substituerade benzimidazoler, eller mot något innehållsämne.

  Dosering

  Dosering

  Intravenös administrering av Pantoprazol SUN rekommenderas endast då peroral användning inte är möjlig. Dokumentation finns tillgänglig för intravenös användning i upp till 7 dagar. Så snart peroral behandling är möjlig, ska behandling med intravenöst Pantoprazol SUN utsättas och 40 mg pantoprazol ges peroralt istället.

  Rekommenderad dos

  Duodenalsår, ventrikelsår och refluxeosofagit

  Den rekommenderade intravenösa dosen är en injektionsflaska Pantoprazol SUN (40 mg pantoprazol) dagligen.

  Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd av patologiskt hög syrasekretion

  Vid långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd av patologiskt hög syrasekretion ska patienter börja sin behandling med 80 mg Pantoprazol SUN dagligen. Dosen kan därefter titreras upp eller ner genom att använda syrasekretionstester som riktlinje. Vid doser över 80 mg dagligen ska dosen delas upp och ges 2 gånger dagligen. En tillfällig ökning av dosen till över 160 mg pantoprazol är möjlig men ska inte användas längre tid än nödvändigt för en adekvat syrahämning.

  Om en snabb syrahämning krävs, är för majoriteten av patienterna en startdos på 2 x 80 mg Pantoprazol SUN 40 mg tillräcklig för att minska syrasekretionen till under målvärdet (<10mEq/h) inom en timme.

  Pediatrisk population

  Säkerhet och effekt för Pantoprazol SUN för barn under 18 år har inte fastställts. Pantoprazol SUN rekommenderas därför inte till barn under 18 år.

  Tillgänglig information finns i avsnitt Farmakokinetiska egenskaper men ingen dosrekommendation kan fastställas.

  Nedsatt leverfunktion

  En daglig dos på 20 mg pantoprazol (en halv injektionsflaska) bör inte överskridas för patienter som lider av gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Nedsatt njurfunktion

  Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.

  Äldre

  Ingen dosjustering krävs för äldre patienter.

  Administreringssätt

  Detta läkemedel ska administreras av hälso- och sjukvårdspersonal och under sedvanlig medicinsk övervakning.

  För att erhålla en färdigberedd lösning ska 10 ml natriumklorid 9 mg/ml injektionsvätska, lösning tillsättas. För instruktioner angående beredning av läkemedlet före administrering, se avsnitt Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering. Den beredda lösningen kan ges direkt eller efter tillsättande av 100 ml natriumklorid 9 mg/ml injektionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml injektionsvätska, lösning.

  Efter beredning ska lösningen användas inom 12 timmar.

  Läkemedlet bör ges intravenöst under en period av 2–15 minuter.

  Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering.

  Varningar och försiktighet

  Vid alarmerande symtom

  Vid alarmerande symtom (t.ex. påtaglig oavsiktlig viktminskning, återkommande kräkningar, dysfagi, hematemes, anemi eller melena) samt vid misstänkt eller påvisat magsår ska malignitet uteslutas eftersom behandling med pantoprazol kan dölja symtomen och fördröja diagnosen.

  Patienter som inte svarar på behandling ska utredas vidare.

  Nedsatt leverfunktion

  Hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion bör leverenzymer följas regelbundet under behandlingen med pantoprazol. Vid stegring av leverenzymvärden bör behandlingen sättas ut (se avsnitt Dosering och administreringsätt).

  Vid samtidig behandling med atazanavir

  Samtidig administrering av atazanavir och protonpumpshämmare rekommenderas ej (se avsnitt Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner). Om kombinationen av atazanavir och protonpumpshämmare anses oundviklig, rekommenderas noggrann klinisk övervakning (t.ex. virusmängd) samt att dosen av atazanavir ökas till 400 mg med 100 mg ritonavir. En daglig dos på 20 mg pantoprazol ska ej överskridas.

  Gastrointestinala infektioner orsakade av bakterier

  Pantoprazol kan, i likhet med alla protonpumpshämmare förväntas öka antalet bakterier som normalt finns närvarande i den övre gastrointestinala kanalen. Behandling med Pantoprazol SUN kan leda till något ökad risk för gastrointestinala infektioner orsakade av bakterier såsom Salmonella och Campylobacter eller C. difficile.

  Hypomagnesemi

  Allvarlig hypomagnesemi har rapporterats hos patienter som behandlats med protonpumpshämmare såsom pantoprazol. Patienterna hade behandlats under minst tre månader och i de flesta fall under ett år. Allvarliga tecken på hypomagnesemi såsom utmattning, tetani, delirium, kramper, yrsel och ventrikulär arrytmi kan förekomma, men symtomen kan komma smygande och kan därför förbises. De flesta patienter med hypomagnesemi, förbättrades efter substitutionsbehandling med magnesium och genom att avbryta behandlingen med protonpumpshämmare.

  När patienter förväntas behandlas med protonpumpshämmare under längre tid eller när patienter tar protonpumpshämmare i kombination med digoxin eller andra läkemedel som kan orsaka hypomagnesemi (t.ex. diuretika) bör magnesiumnivåerna mätas innan behandling med protonpumpshämmare påbörjas och följas under behandlingen.

  Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

  Protonpumpshämmare är förknippade med mycket sällsynta fall av SCLE. Om lesioner uppstår, särskilt på solexponerade hudområden, och om dessa åtföljs av artralgi, ska patienten söka vård snarast och läkaren ska överväga att sätta ut pantoprazol. SCLE efter föregående behandling med en protonpumpshämmare kan öka risken för SCLE med andra protonpumpshämmare.

  Skelettfrakturer

  Protonpumpshämmare, särskilt om de används i höga doser och under längre tid (över 1 år) kan leda till en något ökad risk för höft-, handleds- och kotfrakturer, framför allt hos äldre eller hos patienter med andra kända riskfaktorer. Observationella studier tyder på att protonpumpshämmare kan öka den totala risken för frakturer med 10–40 %. Denna ökning kan delvis bero på andra riskfaktorer. Patienter med risk för osteoporos ska behandlas enligt gällande kliniska riktlinjer och ett adekvat intag av vitamin D och kalcium ska tillgodoses.

  Interferens med laboratorietester

  Ökad kromogranin A (CgA)-nivå kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer. För att undvika denna störning ska behandling med pantoprazol avbrytas minst fem dagar före CgA-mätningar (se avsnitt Farmakodynamiska egenskaper). Om nivåerna av CgA och gastrin inte har återgått till referensintervallet efter den första mätningen ska mätningarna upprepas 14 dagar efter att behandlingen med protonpumpshämmare avbröts.

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per maximal daglig dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

  Interaktioner

  Läkemedel med pH-beroende absorptionskinetik

  Pantoprazol hämmar magsyrasekretionen, varför absorptionen av läkemedel vars biotillgänglighet är pH-beroende kan minskas, t.ex. vissa antifungorala medel (azoler) såsom ketokonazol, itrakonazol, posakonazol och andra läkemedel såsom erlotinib.

  HIV- proteasehämmare

  Samtidig administrering av atazanavir och andra HIV-läkemedel vars absorption är pH-beroende med protonpumpshämmare kan resultera i en påtagligt minskad biotillgänglighet av dessa HIV-läkemedel och kan därmed påverka deras effekt. Därför rekommenderas ej samtidig administrering av atazanavir och protonpumpshämmare (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Om kombinationen av HIV-proteashämmare och en protonpumpshämmare bedöms vara oundviklig rekommenderas noggrann klinisk övervakning (t.ex. virusmängd). Dosen av pantoprazol ska inte överskrida 20 mg per dag. Dosen HIV-proteashämmare kan behöva justeras.

  Kumarinantikoagulantia (fenprokumon eller warfarin)

  Trots att inga interaktioner har iakttagits vid samtidig behandling med fenprokumon eller warfarin i kliniska farmakokinetikstudier har några enstaka fall med påverkan på INR (International Normalised Ratio) vid samtidig behandling rapporterats efter marknadsintroduktion av pantoprazol. För patienter som behandlas med antikoagulantia av kumarintyp (t.ex. fenprokumon eller warfarin) rekommenderas därför uppföljning av PT (protrombintid)/INR vid insättning, utsättning eller tillfällig användning av pantoprazol.

  Andra interaktionsstudier

  Pantoprazol metaboliseras till största delen i levern via cytokrom P450 enzymsystemet. Den huvudsakliga metaboliseringsvägen är demetylering av CYP2C19 och andra metaboliseringsvägar inkluderar oxidation av CYP3A4.

  Interaktionsstudier med läkemedel som också metaboliseras via dessa system, såsom karbamazepin, diazepam, glibenklamid, nifedipin och ett oralt antikonceptionsmedel innehållande levonorgestrel och etinylestradiol påvisade inga kliniskt signifikanta interaktioner.

  Det kan inte uteslutas att andra interaktioner kan förekomma mellan pantoprazol och andra läkemedel eller substanser som metaboliseras via samma enzymsystem.

  Resultat från flertalet interaktionsstudier visar att pantoprazol inte påverkar metabolismen av aktiva substanser som metaboliseras via CYP1A2 (t.ex. koffein, teofyllin), CYP2C9 (t.ex. piroxikam, diklofenak, naproxen), CYP2D6 (t.ex. metoprolol), CYP2E1 (t.ex. etanol) eller interagerar med p-glykoproteinrelaterad absorption av digoxin.

  Det har inte framkommit några interaktioner vid samtidig behandling med antacida.

  Interaktionsstudier med samtidig administrering av pantoprazol och respektive antikroppar (klaritromycin, metronidazol, amoxicillin)har utförts. Det framkom inga kliniskt relevanta interaktioner.

  Läkemedel som inhiberar eller inducerar CYP2C19:

  Hämmare av CYP2C19, t.ex. fluvoxamin, skulle kunna öka den systemiska exponeringen av pantoprazol. Dosreducering bör övervägas för patienter som står på långtidsbehandling med höga doser pantoprazol eller patienter med nedsatt leverfunktion.

  Enzyminducerare som påverkar CYP2C19 och CYP3A4, t.ex.rifampicin och johannesört (Hypericum perforatum) kan reducera plasmakoncentrationen av protonpumpshämmare som metaboliseras av dessa enzymsystem.

  Metotrexat

  Samtidig användning av hög dos metotrexat (t.ex. 300 mg) och protonpumpshämmare har rapporterats öka metotrexatnivåerna hos vissa patienter. Därför kan tillfälligt utsättande av pantoprazol behöva övervägas när höga metotrexatdoser används, exempelvis vid behandling av cancer och psoriasis.

  Graviditet

  Kategori none

  Graviditet

  En måttlig mängd data av gravida kvinnor (mellan 300-1000 graviditeter) tyder inte på någon missbildnings- eller foster/neonatal toxicitet av pantoprazol. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska säkerhetsuppgifter). Risken för människa är okänd. Pantoprazol SUN ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

  Amning

  Djurstudier har visat utsöndring av pantoprazol i bröstmjölk.Det finns inte tillräckligt med information om pantoprazol utsöndras i bröstmjölk, men det har rapporterats att pantoprazol går över i human bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska fortsätta med/avbryta amningen eller fortsätta med/avbryta behandling med Pantoprazol SUN efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

  Fertilitet

  Inga tecken på nedsatt fertilitet sågs efter administrering av pantoprazol i djurstudier (se avsnitt Preklinisika säkerhetsuppgifter).

  Amning

  Grupp none

  Djurstudier har visat utsöndring av pantoprazol i bröstmjölk. Att pantoprazol går över i human bröstmjölk har rapporterats. Ett beslut måste fattas om man ska fortsätta med/avbryta amningen eller fortsätta med/avbryta behandling med Pantoprazol SUN efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

  Trafik

  Pantoprazol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar som yrsel och synrubbningar kan förekomma (se avsnitt Biverkningar). Under sådana omständigheter ska patienten inte framföra fordon eller använda maskiner.

  Biverkningar

  Ungefär 5 % av patienterna kan förväntas uppleva biverkningar. Den vanligaste biverkningen är tromboflebit vid injektionsstället. Diarré och huvudvärk förekom hos cirka 1 % av patienterna.

  I tabellen nedan listas biverkningar som har rapporterats för pantoprazol, enligt följande frekvensindelning:

  Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ej frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data).

  De biverkningar som rapporterats efter marknadsintroduktion är det inte möjligt att beräkna biverkningsfrekvensen på och de är därför klassificerade som ”Ej känd frekvens”.

  Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

  Tabell 1. Biverkningar av pantoprazol i kliniska studier och erfarenheter efter marknadsintroduktion

  Frekvens

  Organ-

  system

  Vanliga

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Mycket sällsynta

  Ej känd frekvens

  Blodet och lymfsystemet

  Agranulocytos

  Trombo-cytopeni

  Leukopeni, pancytopeni

  Immunsystemet

  Överkänslighet (inklusive anafylaktiska reaktioner och anafylaktisk chock)

  Metabolism och nutrition

  Hyperlipidemi och lipidökning (triglycerider kolesterol), viktförändringar

  Hyponatremi

  Hypo-magnesemi (Se avsnitt Varningar och försiktighet)

  hypokalcemi (1),

  hypokalemi

  Psykiska störningar

  Sömnstörningar

  Depression (och alla försämringar)

  Desorientering (och alla försämringar)

  Hallucinationer, förvirring (särskilt hos pre-disponerade patienter, och som försämring hos patienter med befintliga symtom av denna typ)

  Centrala och perifera nervsystemet

  Huvudvärk

  Yrsel

  Smakförändringar

  Parestesier

  Ögon

  Synrubbing/dimsyn

  Mag-tarmkanalen

  Funduskörtel-polyper (godartade)

  Diarré

  Illamående/

  kräkningar; uppblåsthet och gasbildning; förstoppning; muntorrhet; buksmärta och obehag

  Lever och gallvägar

  Förhöjda leverenzymer (transaminaser, gamma-GT)

  Förhöjt bilirubin

  Hepato-cellulär skada; gulsot; Leversvikt

  Hud och subkutan vävnad

  Hudutslag/

  exantem/

  eruption, pruritus

  Urticaria; angioödem

  Stevens-Johnsons

  syndrom; Lyells syndrom;

  Erytema multiforme; ljuskänslig-het; Subakut kutan lupus erythematosus (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Muskulo-skeletala systemet och bindväv

  Höft-, handleds- eller kotfrakturer (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Artralgi, myalgi

  Muskelspasmer(2)

  Njurar och urinvägar

  Interstitiell nefrit (med möjlig utveckling till njursvikt)

  Reproduktions-organ och bröstkörtel

  Gynekomasti

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Tromboflebit vid injektions-stället

  Asteni, trötthet och sjukdomskänsla

  Förhöjd kropps-temperatur; perifera ödem

  1. Hyperkalcemi associerat med hypomagnesemi

  2. Muskelspasmer är en konsekvens av rubbningar i elektrolytbalansen

  Rapportering av misstänkta biverkningar

  Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  Överdosering

  Det finns inga kända symtom på överdosering hos människa.

  Doser på upp till 240 mg pantoprazol intravenöst har administrerats under 2 minuter och tolereras väl.

  Då pantoprazol till stor del är bundet till plasmaproteiner dialyseras det inte i någon större utsträckning.

  Vid fall av överdosering med kliniska tecken på förgiftning kan inga rekommendationer ges utöver symtomlindring och stödbehandling.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism

  Pantoprazol är en substituerad benzimidazol som hämmar sekretionen av saltsyra i magsäcken genom specifik verkan på protonpumpen i parietalcellerna.

  Pantoprazol omvandlas till sin aktiva form i den sura miljön i parietalcellerna, där den hämmar H+, K+-ATPas-enzymet, d.v.s det sista ledet i produktionen av magsaftens saltsyra. Hämningen är dosberoende och påverkar såväl basal som stimulerad syrasekretion. Hos de flesta patienter uppnås symtomfrihet inom 2 veckor. I likhet med andra protonpumpshämmare och H2-receptorblockerare ger behandling med pantoprazol en minskad surhetsgrad i magsäcken vilket leder till en ökning av gastrinvärdet i proportion till aciditetsminskningen. Gastrinökningen är reversibel. Eftersom pantoprazol binder till enzymet distalt om cellreceptorn, kan substansen hämma saltsyrasekretionen oberoende av stimulans från andra substanser (acetylkolin, histamin, gastrin). Effekten är densamma oavsett om pantoprazol ges peroralt eller intravenöst.

  Farmakodynamiska effekter

  Fastevärden av gastrin ökar under pantoprazolbehandling. Vid korttidsbehandling överstiger de sällan övre normala gränsvärdet. Vid långtidsbehandling fördubblas värdena som regel, medan extrema ökningar i gastrinvärden är sällsynta. En lätt till måttlig ökning av antalet specifika endokrina (ECL) celler i magsäcken har observerats i sällsynta fall under långtidsbehandling (okomplicerad till adenomatoid hyperplasi). Inga fall med bildning av karcinoida prekursorer (atypisk hyperplasi) eller carcinoida celler har rapporterats i humana studier hittills, till skillnad från erfarenheten från djurstudier (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

  Vid behandling under längre tid än ett år kan påverkan på tyreoideafunktionen ej helt uteslutas, baserat på erfarenheten från djurstudier.

  Under behandling med sekretionshämmande läkemedel ökar gastrin i serum som svar på den minskade syrasekretionen. Dessutom ökar CgA på grund av en sänkt gastrisk surhetsgrad. Den ökade CgA-nivån kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer.

  Tillgängliga publicerade data tyder på att behandling med protonpumpshämmare ska avbrytas mellan 5 dagar och 2 veckor före CgA-mätningar. Detta gör det möjligt för CgA-nivåerna, som kan vara falskt förhöjda efter PPI-behandling, att återgå till referensintervallet.

  Farmakokinetik

  Generell farmakokinetik

  Farmakokinetiken skiljer sig inte efter en engångsdos jämfört med upprepad administrering. I dosområdet 10 till 80 mg är kinetiken linjär för pantoprazol efter både peroral och intravenös administrering.

  Distribution

  Plasmaproteinbindningen är ca 98 %. Distributionsvolymen är cirka 0,15 l/kg.

  Metabolism

  Substansen metaboliseras i huvudsak i levern. Den huvudsakliga metaboliseringsvägen är demetylering av CYP2C19 med påföljande sulfatkonjugering och andra metaboliseringsvägar inkluderar oxidation av CYP3A4.

  Eliminering

  Terminal halveringstid är cirka 1 timme och clearance är cirka 0,1 l/h/kg. Ett fåtal fall har påvisat en fördröjd eliminering. På grund av den specifika bindningen av pantoprazol till protonpumparna i parietalcellerna korrelerar inte halveringstiden i eliminationsfasen med den mycket längre verkningstiden (hämning av syrasekretionen).

  Pantoprazols metaboliter elimineras mestadels (ca 80 %) via urinen och resten via faeces. Huvudmetaboliten i både serum och urin är desmetyl-pantoprazol konjugerat med sulfat. Dess halveringstid (ca 1,5 timme) är inte mycket längre än för pantoprazol.

  Särskilda patientgrupper

  Långsamma metaboliserare

  Cirka 3 % av den europeiska befolkningen saknar ett fungerande CYP2C19-enzym och kallas långsamma metaboliserare. Hos dessa individer metaboliseras pantoprazol troligen främst via katalysering av CYP3A4. Efter en engångsdos av 40 mg pantoprazol var medelytan under plasmakoncentrationskurvan ca 6 gånger större hos långsamma metaboliserare än hos individer med fungerande CYP2C19-enzym (snabba metaboliserare). Medelvärdet av de maximala plasmakoncentrationerna ökade med ca 60 %. Dessa observationer påverkar inte doseringen av pantoprazol.

  Nedsatt njurfunktion

  Dosreduktion rekommenderas inte då pantoprazol ges till patienter med nedsatt njurfunktion (inklusive dialyspatienter). Liksom hos friska personer är halveringstiden kort. Endast en liten mängd pantoprazol dialyseras. Även om huvudmetaboliten har en måttligt fördröjd halveringstid (2–3 timmar), är utsöndringen trots allt snabb och någon ackumulering sker inte.

  Nedsatt leverfunktion

  Hos patienter med levercirrhos (klass A och B enligt Child) ökar halveringstiden till 7-9 timmar och AUC-värdena ökar 5–7 gånger. Trots detta ökar maximal serumkoncentration endast med faktor 1,5 jämfört med friska personer.

  Äldre

  En lätt ökning av AUC och Cmax ses hos äldre försökspersoner jämfört med yngre men detta saknar också klinisk relevens.

  Pediatrisk population

  Efter administration av intravenösa engångsdoser av pantoprazol på 0,8 eller 1,6 mg/kg till barn i åldern 2–16 år fanns inget signifikant samband mellan clearance för pantoprazol och ålder eller vikt. AUC och distributionsvolym överensstämde med data från vuxna.

  Prekliniska uppgifter

  Gängse prekliniska studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet och gentoxicitet visade inte några särskilda risker för människa.

  I tvååriga karcinogenicitetsstudier på råtta rapporterades neuroendokrina tumörer. Dessutom observerades skivepitelcellspapillom i övre magsäcken hos råtta. Mekanismen bakom bildandet av gastriska karcinoider på grund av substituerade benzimidazoler har noga undersökts och slutsatsen är att det är en sekundär reaktion till de massivt förhöjda gastrinnivåerna i serum som uppträder hos råtta vid långtidsbehandling med hög dos. I tvååriga studier på gnagare har ett ökat antal levertumörer observerats på råtta och mus (hondjur), vilket tolkats som ett resultat av pantoprazols höga metaboliska nivå i levern.

  En liten ökning av neoplastiska förändringar i tyreoidea observerades i den grupp råttor som erhöll den högsta dosen (200 mg/kg). Dessa neoplasmer orsakades av pantoprazolinducerade förändringar av nedbrytningen av tyroxin i lever hos råtta. Då den terapeutiska dosen till människa är låg, förväntas inga tyreoideabiverkningar uppkomma.

  Reproduktionstoxikologiska studier på djur visade tecken på viss fetotoxicitet vid doser över 5 mg/kg.

  Undersökningar har inte visat några negativa effekter på fertilitet eller teratogenicitet.

  Hos råtta sker en ökad passage över placentan vid framskriden dräktighet, vilket leder till ökade koncentrationer i fostret kort tid före partus.

  Innehåll

  Varje injektionsflaska innehåller 40 mg pantoprazol (som natriumseskvihydrat).

  Blandbarhet

  Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

  Miljöpåverkan

  Pantoprazol

  Miljörisk: Användning av pantoprazol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

  Nedbrytning: Pantoprazol är potentiellt persistent.

  Bioackumulering: Pantoprazol har låg potential att bioackumuleras.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Efter beredning, eller beredning och spädning, har kemisk och fysikalisk stabilitet visats för 12 timmar i 25 °C.

  Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska läkemedlet användas omedelbart, såvida inte metoden för öppnande/spädning utesluter risken för mikrobiell kontamination.

  Om det inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Särskilda anvisningar för destruktion

  För att erhålla en färdigberedd lösning ska 10 ml natriumklorid 9 mg/ml injektionsvätska, lösning tillsättas den frystorkade substansen i injektionsflaskan. Färdigberedd produkt är en klar färglös lösning utan partiklar. Lösningen kan ges direkt eller efter tillsättande av 100 ml natriumklorid 9 mg/ml injektionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml injektionsvätska, lösning. Behållare av glas eller plast ska användas för spädning.

  Pantoprazol SUN pulver till injektionsvätska, lösning ska inte beredas eller blandas med andra vätskor än de som rekommenderats.

  Läkemedlet ska administreras intravenöst under 2-15 minuter.

  Innehållet i injektionsflaskan är endast avsett för engångsbruk. Eventuell oanvänd lösning eller lösning med förändrat utseende (t.ex. grumlig eller fällning) ska kasseras i enlighet med lokala regler.

  Förpackningsinformation

  Pantoprazol SUN
  Pulver till injektionsvätska, lösning 40 mg

  Liknande preparat inom:

  Pantoprazol