Fulvestrant Sandoz

Sandoz AS

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 250 mg

Tillhandahålls ej

Aktiv substans: Fulvestrant
ATC-kod: L02BA03
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-04-24.

Indikationer

Fulvestrant Sandoz är avsett

 • som monoterapi för behandling av östrogenreceptorpositiv, lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer hos postmenopausala kvinnor:

  - som inte tidigare fått endokrin behandling eller

  - med återfall under eller efter adjuvant antiöstrogenbehandling eller sjukdomsprogression vid antiöstrogenbehandling.

 • i kombination med palbociklib för behandling av hormonreceptor (HR)-positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer hos kvinnor som tidigare har fått endokrinbehandling (se avsnitt Farmakodynamik).

Hos pre- eller perimenopausala kvinnor bör kombinationsbehandlingen med palbociklib kombineras med en luteiniserande hormonfrisättande hormon (LHRH)-agonist.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot fulvestrant eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Graviditet och amning (se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning).

Svår leverfunktionsnedsättning (se avsnitten Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).

Dosering

Dosering

Vuxna kvinnor (inklusive äldre):

Rekommenderad dos är 500 mg en gång per månad, med en extra dos på 500 mg två veckor efter den initiala dosen.

Se även produktresumén för palbociklib när Fulvestrant Sandoz används i kombination med palbociklib.

Före och under hela behandlingen med kombinationen Fulvestrant Sandoz plus palbociklib bör pre/perimenopausala kvinnor behandlas med LHRH-agonister enligt lokal klinisk praxis.

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

Inga dosjusteringar rekommenderas hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥ 30 ml/min). Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) har säkerhet och effekt inte utvärderats varför försiktighet rekommenderas i dessa fall (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Nedsatt leverfunktion

Inga dosjusteringar rekommenderas hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Eftersom exponeringen av fulvestrant dock kan komma att öka bör Fulvestrant Sandoz användas med försiktighet hos dessa patienter. Det finns inga data för patienter med svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitten Kontraindikationer , Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).

Pediatrisk population

Säkerheten och effekten av Fulvestrant Sandoz för barn från nyfödd upp till 18 år har ännu inte fastställts. De data som för närvarande finns tillgängliga beskrivs i avsnitten Farmakodynamik och Farmakokinetik, men inga rekommendationer om dosering kan lämnas.

Administreringssätt

Fulvestrant Sandoz ska administreras som två efter varandra följande 5 ml injektioner genom långsam intramuskulär injektion (1-2 minuter/injektion), en i varje skinka (glutealområdet).

På grund av närheten till den underliggande ischiasnerven ska försiktighet iakttas om Fulvestrant Sandoz injiceras dorsoglutealt.

För detaljerade instruktioner för administrering se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

Försiktighet bör iakttas vid användning av Fulvestrant Sandoz till patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitten Dosering och administrationssätt, Kontraindikationer och Farmakokinetik).

Försiktighet bör iakttas vid användning av Fulvestrant Sandoz till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än 30 ml/min).

På grund av det intramuskulära administreringssättet bör försiktighet iakttas när Fulvestrant Sandoz administreras till patienter med känd blödningsrubbning eller trombocytopeni eller behandlas med antikoagulantia.

Tromboemboliska händelser är vanligt förekommande hos kvinnor med avancerad bröstcancer vilket har observerats i kliniska studier med Fulvestrant Sandoz (se avsnitt Biverkningar). Detta bör tas i beaktande när Fulvestrant Sandoz förskrivs till patienter med ökad risk för tromboembolism.

Biverkningar relaterade till injektionsområdet såsom ischias, neuralgi, neuropatisk smärta och perifer neuropati har rapporterats vid fulvestrant injektioner. På grund av närheten till den underliggande ischiasnerven måste försiktighet iakttas om fulvestrant administreras vid det dorsogluteala injektionsstället (se avsnitt Dosering och administrationssätt och Biverkningar).

Långtidseffektdata för fulvestrant på benvävnad saknas. På grund av fulvestrants verkningsmekanism finns det en potentiell risk för osteoporos.

Effekten och säkerheten för fulvestrant (antingen som monoterapi eller i kombination med palbociklib) har inte studerats hos patienter med kritisk visceral sjukdom.

Se även produktresumén för palbociklib när fulvestrant kombineras med palbociklib.

Interferens med östradiol-antikroppsanalyser

På grund av den strukturella likheten mellan fulvestrant och östradiol, kan fulvestrant störa antikroppsbaserade östradiolanalyser och leda till falskt förhöjda nivåer av östradiol.

Pediatrisk population

Fulvestrant Sandoz rekommenderas inte till barn och ungdomar eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts för denna patientgrupp (se avsnitt Farmakodynamik).

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 12 vol % etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1000 mg per dos, motsvarande 20 ml öl eller 8 ml vin per dos.

Skadligt för den som lider av alkoholism.

Att beakta för gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som patienter med leversjukdom eller problem med njurarna, eller epilepsi.

Detta läkemedel innehåller 100 mg bensylalkohol per ml. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner. 

Bensylalkohol har ett samband med risken för allvarliga biverkningar så som andningssvårigheter (”gasping syndrome”) hos små barn.

Stora volymer ska användas med försiktighet och endast om absolut nödvändigt, särskilt till patienter med nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion p.g.a. risken för ackumulering och toxicitet (metabolisk acidos).

Detta läkemedel innehåller 150 mg bensylbensoat per ml. Bensylbensoat kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).

Interaktioner

En klinisk interaktionsstudie med midazolam (substrat av CYP3A4) visade att fulvestrant inte hämmar CYP3A4. Kliniska interaktionsstudier med rifampicin (inducerare av CYP 3A4) och ketokonazol (hämmare av CYP 3A4) visade inte någon kliniskt relevant förändring i clearance av fulvestrant. Dosjustering är därför inte nödvändigt hos patienter som får fulvestrant samtidigt som CYP 3A4 hämmare eller inducerare..

Graviditet

Kategori none

Fertila kvinnor

Patienter som kan tänkas bli gravida ska ges rådet att använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen.

Graviditet

Fulvestrant Sandoz är kontraindicerat under graviditet (se avsnittKontraindikationer ). Efter enstaka intramuskulära doser i råtta och kanin har fulvestrant visats passera placentan. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter såsom ökad incidens av fostermissbildningar och dödsfall (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Om graviditet under behandling med Fulvestrant Sandoz inträffar ska patienten informeras om de potentiella riskerna för fostret och den potentiella risken för missfall.

Amning

Grupp none

Ammning måste avbrytas vid behandling med Fulvestrant Sandoz. Fulvestrant utsöndras i mjölk hos lakterande råtta. Det är inte känt om fulvestrant utsöndras i bröstmjölk hos människa. Med hänsyn till den potentiella risken för allvarliga biverkningar orsakade av fulvestrant hos spädbarn som ammas, är användning under amning kontraindicerat (se avsnitt Kontraindikationer).

Trafik

Fulvestrant Sandoz har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Eftersom kraftlöshet har rapporterats som en mycket vanlig biverkan vid användning av Fulvestrant Sandoz ska dock patienter som känner av denna biverkan iaktta försiktighet vid bilkörning och användning av maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Monoterapi

Detta avsnitt omfattar information baserad på alla biverkningar som rapporterats från kliniska studier, marknadsstudier och spontana rapporter. I den poolade datauppsättningen för fulvestrant monoterapi var de mest frekventa rapporterade biverkningarna reaktioner vid injektionsstället, kraftlöshet, illamående och förhöjda nivåer av leverenzymer (ALAT, ASAT, ALP).

I tabell 1 är följande frekvenskategorier för biverkningar beräknade på basis av en grupp behandlad med fulvestrant 500 mg i de polade säkerhetsanalyserna av  studier där fulvestrant 500 mg jämförs med fulvestrant 250 mg [CONFIRM (studie D6997C00002), FINDER 1 (studie D6997C00004), FINDER 2 (studie D6997C00006) och NEWEST (studie D6997C00003)], eller från FALCON (studie D699BC00001) ensam, där fulvestrant 500 mg jämförs med anastrozol 1 mg. När frekvenserna skiljer sig mellan de poolade säkerhetsanalyserna och FALCON visas den högsta frekvensen. Frekvenserna i tabell 1 baseras på alla rapporterade fall, oavsett prövarens utvärdering av orsakssambandet. Mediandurationen för behandling med fulvestrant 500 mg över den poolade datauppsättningen (inklusive de ovan nämnda studierna plus FALCON) var 6,5 månader.

Lista på biverkningar i tabellform

Biverkningarna listade nedan är klassificerade efter frekvens och organsystem. Frekvensgrupperna är definierade enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100). Inom varje frekvensgrupp rapporteras biverkningarna med avtagande allvarlighetsgrad.

Tabell 1 Biverkningar rapporterade hos patienter behandlade med fulvestrant som monoterapi

Biverkningar enligt klassificering av organsystem och frekvens

Infektioner och infestationer

Vanliga

Urinvägsinfektioner

Blodet ochlymfsystemet

Vanliga

Minskat antal blodplättar e

Immunsystemet

Mycket vanliga

Överkänslighetsreaktionere

Mindre vanliga

Anafylaktiska reaktioner

Metabolism och nutrition

Vanliga

Aptitlösheta

Centrala ochperifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Blodkärl

Mycket vanliga

Blodvallningare 

Vanliga

Venös tromboembolisma

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

Vanliga

Kräkning, diarré

Lever ochgallvägar

Mycket vanliga

Förhöjda nivåer av leverenzymer (ALAT, ASAT, ALP) a

Vanliga

Förhöjd nivå av bilirubina

Mindre vanliga

Leversviktc, f, hepatitf,förhöjd nivå av

gamma-GTf

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Hudutslag

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket vanliga

Ledsmärta och muskuloskeletal smärtad 

Vanliga

Ryggsmärtaa

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

Vaginal blödninge

Mindre vanliga

Vaginal moniliasisf, vaginal flytningf

Allmänna symtom ochsymtom

vid administreringsstället

Mycket vanliga

Kraftlöshet a, reaktioner vid injektionsställetb

Vanliga

Perifer neuropati e, ischiase

Mindre vanliga

Blödning vid injektionsställetf, blåmärken vid injektionsställetf , neuralgi c,f

aInkluderar biverkningar för vilka den exakta omfattningen av inverkan av fulvestrant inte kan fastställas på grund av den underliggande sjukdomen.

b Termen reaktioner vid injektionsstället inkluderar inte blödning vid injektionsstället, blåmärken vidinjektionsstället, ischias, neuralgi eller perifer neuropati.

c Biverkningen observerades inte i störrekliniska studier (CONFIRM, FINDER1, FINDER 2, NEWEST).

Frekvensen har beräknats med hjälp av övre gränsenav det 95 % konfidensintervallet för punktskattningen. Detta beräknas som 3/560 (där 560 är antalet patienter i de störrekliniska studierna), som motsvarar frekvenskategorin ”mindre vanliga”.

d Omfattar: artralgi och mindre frekvent muskuloskeletal smärta, myalgi och smärta i extremitet.

e Frekvenskategorin skiljer sig mellan poolad säkerhetsdatauppsättning och FALCON.

f Biverkningen observerades inte i FALCON.

Beskrivning av valda biverkningar

Beskrivningarna som inkluderas nedan baserar sig på säkerhetsanalyser från 228 patienter som fick minst en (1) dos fulvestrant och 232 patienter som fick minst en (1) dos anastrozol i FALCON fas 3-studien.

Ledsmärta och muskuloskeletal smärta

I FALCON-studien var antalet patienter som rapporterade biverkningarna ledsmärta och muskuloskeletal smärta 65 (31,2 %) och 48 (24,1 %) för fulvestrant- respektive anastrozolarmarna. Av de 65 patienterna i fulvestrantarmen rapporterade 40 % (26/65) av patienterna ledsmärta och muskuloskeletal smärta inom den första behandlingsmånaden, och 66,2 % (43/65) av patienterna inom de första 3 behandlingsmånaderna. Inga patienter rapporterade biverkningar som var CTCAE grad ≥ 3 eller som krävde dosreduktion, dosavbrott eller utsättning av behandlingen på grund av dessa biverkningar.

Kombinationsbehandling med palbociklib

Den övergripande säkerhetsprofilen för fulvestrant vid användning i kombination med palbociklib baseras på data från 517 patienter med HR-positiv, HER2-negativ avancerad eller metastatisk bröstcancer i den randomiserade PALOMA3-studien (se avsnitt Farmakodynamik). De vanligaste (≥ 20 %) biverkningarna av någon grad som rapporterats hos patienter som fick fulvestrant i kombination med palbociklib var neutropeni, leukopeni, infektioner, trötthet, illamående, anemi, stomatit, diarré och trombocytopeni. De vanligaste (≥ 2 %) grad ≥ 3 biverkningarna var neutropeni, leukopeni, anemi, infektioner, ökad ASAT, trombocytopeni och trötthet.

I tabell 2 rapporteras biverkningarna från PALOMA3.

Medianexponeringsdurationen för fulvestrant var 11,2 månader i fulvestrant + palbociklib-armen och 4,9 månader i fulvestrant + placebo-armen. Medianexponeringsdurationen för palbociklib i fulvestrant + palbociklib-armen var 10,8 månader.

Tabell 2 Biverkningar baserat på PALOMA3-studien (n=517)

Frekvens per organsystem

Rekommenderade termer a

fulvestrant + palbociklib

(N=345)

fulvestrant + placebo

(N=172)

Alla grader

n (%)

Grad ≥ 3

n (%)

Alla grader

n (%)

Grad ≥ 3

n (%)

Infektioner och infestationer

Mycket vanliga

Infektionerb

163 (47.2)

11 (3.2)

54 (31.4)

5 (2.9)

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Neutropeni c

287 (83.2)

228 (6Innehåll)

7 (Indikationer)

1 (0.6)

Leukopeni d

183 (53.0)

105 (30.4)

9 (Farmakokinetik)

2 (1.2)

Anemi e

102 (29.6)

12 (3.5)

22 (12.8)

3 (1.7)

Trombocytopeni f

78 (22.6)

8 (2.3)

0 (0.0)

0

Mindre vanliga

Febril neutropeni

3 (0.9)

3 (0.9)

1 (0.6)

1 (0.6)

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Minskad aptit

55 (15.9)

3 (0.9)

14 (8.1)

1 (0.6)

Centrala ochperifera nervsystemet

Vanliga

Dysgeusi

23 (6.7)

0

5 (2.9)

0

Ögon

Vanliga

Ökat tårflöde

22 (6.4)

0

2 (1.2)

0

Dimsyn

20 (5.8)

0

3 (1.7)

0

Torra ögon

13 (3.8)

0

3 (1.7)

0

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Epistaxis

23 (6.7)

0

3 (1.7)

0

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

117 (33.9)

0

48 (27.9)

1 (0.6)

Stomatit g

97 (28.1)

2 (0.6)

22 (12.8)

0

Diarré

81 (23.5)

0

33 (19.2)

2 (1.2)

Kräkning

65 (18.8)

2 (0.6)

26 (1Farmakodynamik)

1 (0.6)

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Alopeci

62 (18.0)

0

11 (6.4)

0

Hudutslagh

58 (16.8)

2 (0.6)

11 (6.4)

0

Vanliga

Torr hud

21 (Innehåll)

0

2 (1.2)

0

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Trötthet

142 (41.2)

8 (2.3)

50 (29.1)

2 (1.2)

Pyrexi

44 (12.8)

1 (0.3)

9 (Farmakokinetik)

0

Vanliga

Asteni

26 (7.5)

0

9 (Farmakokinetik)

1 (0.6)

Unders ö kningar

Vanliga

Ökning av ASAT

26 (7.5)

10 (2.9)

9 (Farmakokinetik)

3 (1.7)

Ökning av ALAT

20 (5.8)

6 (1.7)

6 (3.5)

0

ALAT=alanin aminotransferas; ASAT=aspartat aminotransferas; N/n=antal patienter.

a Rekommenderade termer är listade enligt MedDRA 17.1.

b Infektioner inkluderar alla rekommenderade termer som är en del av klassificeringen av organsystemet

Infektioner och infestationer.

c Neutropeni inkluderar följande rekommenderade termer: Neutropeni, minskat neutrofilantal.

d Leukopeni inkluderar följande rekommenderade termer: Leukopeni, minskat antal vita blodkroppar.

e Anemi inkluderar följande rekommenderade termer: Anemi, minskat hemoglobin, minskad hematokrit.

f Trombocytopeni inkluderar rekommenderade termer: Trombocytopeni, minskat antal blodplättar.

g Stomatit inkluderar följande rekommenderade termer: Aftös stomatit, cheilit, glossit, glossodyni, orala

ulcerationer, mukosit, oral smärta, orofaryngealt obehag, orofaryngeal smärta, stomatit.

h Hudutslag inkluderar följande rekommenderade termer: Hudutslag, makulopapulära utslag, kliande utslag, erytematösa utslag, papulära utslag, dermatit, akneliknande dermatit, toxiska hudutslag.

Beskrivning av valda biverkningar

Neutropeni

Hos patienter som fick fulvestrant i kombination med palbociklib i PALOMA3-studien rapporterades neutropeni av någon grad hos 287 (83,2 %) patienter, där neutropeni av grad 3 rapporterades hos 191 (55,4 %) och neutropeni grad 4 rapporterades hos 37 (10,7 %) patienter. I fulvestrant + placebo-armen (n = 172) rapporterades neutropeni av någon grad hos 7 (4,1 %) patienter, neutropeni med grad 3 rapporterad hos 1 (0,6 %) patient. Det fanns inga rapporter om neutropeni av grad 4 i fulvestrant + placeboarmen.

Hos patienter som fick fulvestrant i kombination med palbociklib var mediantiden till första episoden av neutropeni av någon grad 15 dagar (intervall: 13–317) och medianvaraktigheten för neutropeni av grad ≥3 var 7 dagar. Febril neutropeni har rapporterats hos 0,9 % patienter som erhåller fulvestrant i

kombination med palbociklib.

Överdosering

Det finns enstaka rapporter om överdosering med Faslodex hos människa. Vid överdosering rekommenderas symtomatisk stödjande behandling. Djurstudier med höga doser av fulvestrant tyder inte på några andra effekter än de som kan relateras direkt eller indirekt till antiöstrogen aktivitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Farmakodynamik

Verkningsmekanism och farmakodynamiska effekter

Fulvestrant är en kompetitiv östrogenreceptorantagonist (ER) med en affinitet som är jämförbar med östradiol. Fulvestrant blockerar de trofiska effekterna av östrogen utan någon partiell agonist (östrogenlik) aktivitet. Verkningsmekanismen är associerad med nedreglering av nivån av östrogenreceptorprotein.

Kliniska studier som genomförts på postmenopausala kvinnor med primär bröstcancer har visat att fulvestrant signifikant nedreglerar östrogenreceptorprotein i östrogenreceptorpositiva tumörer jämfört med placebo. Uttrycket av progesteronreceptorer minskade också, vilket väl överrenstämmer med avsaknad av egen östrogenlik agonistisk effekt. Det har även visats att fulvestrant 500 mg nedreglerar ER och proloferationsmarkören Ki67, i större utsträckning än fulvestrant 250 mg i brösttumörer vid postmenopausal neoadjuvant behandling.

Klinisk säkerhet och effekt vid avancerad bröstcancer

Monoterapi

En klinisk fas 3 studie genomfördes på 736 postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer som hade recidiv under pågående eller efter adjuvant endokrin terapi. Studien inkluderade 423 patienter som hade recidiv efter eller progredierade under antiöstrogenbehandling (AE subgrupp) och 313 patienter som hade recidiv efter eller progredierade under behandling med aromatashämmare (AI subgrupp). Denna studie jämförde effekten och säkerheten för fulvestrant 500 mg (n=362) med fulvestrant 250 mg (n=374). Progressionsfri överlevnad (PFS) var primärt effektmått. De viktigaste sekundära effektmåtten inkluderade den objektiva responsen (ORR), kliniska nyttan (CBR) och totalöverlevnad (OS). Effektresultat för CONFIRM studien är summerade i Tabell 3.

Tabell 3 Summering av resultaten för primärt effektmått (PFS) och viktigaste sekundära effektmått i CONFIRM studien

Variabel

Typ av

estimat;

behandlings-

jämförelse

Fulvestrant

500 mg

(N=362)

Fulvestrant

250 mg

(N=374)

Jämförelse mellan grupper

(Fulvestrant 500 mg/Fulvestrant 250 mg)

Hazard ratio

95% CI

p-värde

PFS

K-M median i

månader;

hazard ratio

Alla patienter

6,5

5,5

0,80

0,68, 0,94

0,006

-AE subgrupp (n=423)

8,6

5,8

0,76

0,62, 0,94

0,013

-AI subgrupp (n=313)a

5,4

4,1

0,85

0,67, 1,08

0,195

OSb

K-M median i

månader;

hazard ratio

Alla patienter

26,4

22,3

0,81

0,69, 0,96

0,016c

-AE subgrupp (n=423)

30,6

23,9

0,79

0,63, 0,99

0,038c

-AI subgrupp (n=313)a

24,1

20,08

0,86

0,67, 1,11

0,241c

Variabel

Typ av

estimat;

behandlings-jämförelse

Fulvestrant

500 mg

(N=362)

Fulvestrant

250 mg

(N=374)

Jämförelse mellan grupper

(Fulvestrant 500 mg/Fulvestrant 250 mg)

Absolut

differens i%

95% CI

ORRd

% patienter

med OR;

absolut

differens i %

Alla Patienter

13,8

14,6

-0,8

-5,8, 6,3

-AE subgrupp (n=296)

18,1

19,1

-1,0

-8,2, 9,3

-AI subgrupp (n=205)a

7,3

8,3

-1,0

-5,5, 9,8

CBRe

% patienter

med CB;

absolut

differens i %

Alla Patienter

45,6

39,6

6,0

-1,1, 13,3

-AE subgrupp (n=423)

52,4

45,1

7,3

-2,2, 16,6

-AI subgrupp (n=313)a

36,2

32,3

3,9

-6,1, 15,2

a Fulvestrant är indicerat för patienter vars sjukdom har recediverat eller progredierat vid anti-östrogenterapi. Resultaten i AI subgruppen är inte övertygande

b OS presenteras för de slutliga överlevnadsanalyserna vid 75 % mognad.

c Nominellt p-värde utan justeringar för multiplicitet mellan de initiala analyserna av total överlevnad vid 50 % mognad och de uppdaterade analyserna av överlevnad vid 75 % mognad

d ORR fastställdes för patienter som var möjliga att utvärdera med avseende på response vid baslinjen (d.v.s. de med mätbar sjukdom vid baslinjen: 240 patienter i Fulvestrant 500 mg gruppen och 261 patienter i 250 mg gruppen).

e Patienter med bästa objektiva respons av endera komplett respons, partiell respons eller stabil sjukdom ≥24 veckor.

PFS: Progressionsfri överlevnad; ORR: Objektiv response rate; OR: Objektive response; CBR: Klinisk nytta rate; CB: Klinisk nytta; OS: Totalöverlevnad; K-M: Kaplan-Meier; CI: Konfidensintervall. AI: Aromatase inhibitor, AE: Antiestrogen.


En fas 3, randomiserad, dubbelblind, dubbelplacebo, multicenterstudie av fulvestrant 500 mg jämfört med anastrozol 1 mg utfördes på postmenopausala kvinnor med ER-positiv och/eller PgR-positiv lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer som inte tidigare behandlats med någon hormonell behandling. Totalt randomiserades 462 patienter 1:1 i följd att få antingen fulvestrant 500 mg eller anastrozol 1 mg.

Randomiseringen stratifierades enligt sjukdomstillstånd (lokalt avancerat eller metastatiskt), tidigare kemoterapi för avancerad sjukdom och mätbar sjukdom.

Studiens primära effektmått var prövarens bedömning av progressionsfri överlevnad (PFS) beräknad enligt RECIST 1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours). Viktiga sekundära effektmått inkluderade total överlevnad (OS) och objektiv responsfrekvens (ORR).

Medianåldern för patienterna som skrivits in i studien var 63 år (intervall 36-90). Majoriteten av patienterna (87,0 %) hade metastatisk sjukdom vid baslinjen. Femtiofem procent (55,0 %) av patienterna hade viscerala mestastaser eller visceral metastasering vid baslinjen. Totalt erhöll 17,1 % av patienterna en tidigare kemoterapibehandling för avancerad sjukdom; 84,2 % av patienterna hade mätbar sjukdom.

Överensstämmande resultat observerades för majoriteten av de fördefinierade patientundergrupperna.

För patienter i den fördefinierade subgruppen icke-visceral metastasering. (n=208), var HR 0,592 (95 % CI: 0,419, 0,837) för fulvestrantarmen jämfört med anastrozol-armen. För patienter i subgruppen visceral metastasering (n=254), var HR 0,993 (95 % CI: 0,740, 1,331) för fulvestrantarmen jämfört med anastrozolarmen. Effektresultatet för FALCON-studien presenteras i tabell 4 och bild 1.

Tabell 4 Summering av resultaten för primärt effektmått (PFS) och de viktigaste sekundära effektmåtten (prövarens bedömning, intent-to-treat-populationen) - FALCON-studien

Fulvestrant

500 mg (N=230)

Anastrozol

1 mg (N=232)

Progressionsfri överlevnad

Antal PFS-händelser (%)

143 (62,2%)

166 (71,6%)

PFS Hazard ratio (95 % CI) och

p-värde

HR 0,797 (0,637 – 0,999)

p = 0,0486

PFS-median [månader (95 %

CI)]

16,6 (13, 8, 21,0)

13,8 (12,0, 16,6)

Antal OS-händelser*

67 (29,1%)

75 (32,3%)

OS Hazard ratio (95 % CI) och

p-värde

HR 0,875 (0,629 – 1,217)

p = 0,4277

ORR**

89 (46,1%)

88 (44,9%)

ORR odds ratio (95 % CI) och

p-värde

OR 1,074 (0,716 – 1,614)

p = 0,7290

Median DoR (månader)

20,0

13,2

CBR

180 (78,3%)

172 (74,1%)

CBR odds ratio (95 % CI) och

p-värde

OR 1,253 (0,815 – 1,932)

p = 0,3045

*(31% mognad)-inte slutgiltig OS-analys

**för patienter med mätbar sjukdom

Bild 1 Kaplan-Meier-kurva för progressionsfri överlevnad (prövarens bedömning, intent-to-treat-population) - FALCON-studie

.

Två kliniska studier i fas 3 genomfördes på totalt 851 postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer, vilka antingen fick återfall i sjukdomen under eller efter adjuvant hormonell behandling eller progredierade efter hormonell behandling vid avancerad sjukdom. 77 % av studiepopulationen hade östrogenreceptorpositiv bröstcancer. I dessa studier jämfördes säkerhet och effekt vid månadsvis administrering av fulvestrant 250 mg med en daglig administrering av 1 mg anastrozol (aromatashämmare). Sammantaget var fulvestrant, vid månadsvis dosering 250 mg, minst lika effektivt som anastrozol vad gällde progressionsfri överlevnad, objektiv respons och tid till död. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i några av dessa effektmått (endpoints) mellan de två behandlingsgrupperna. Progressionsfri överlevnad var primärt effektmått. En kombinerad analys av båda prövningarna visade att 83% av patienterna som fick fulvestrant progredierade i sin sjukdom, jämfört med 85% av patienterna som fick anastrozol. Kombinerad analys av båda prövningarna visade att riskratiot mellan fulvestrant 250 mg och anastrozol vad gäller progressionsfri överlevnad var 0,95 (95% CI 0,82 till 1,10). Den objektiva responsen var 19,2% för fulvestrant 250 mg jämfört med 16,5% för anastrozol. Mediantid till död var 27,4 månader för patienter som behandlats med fulvestrant och 27,6 månader för patienter som behandlats med anastrozol. Riskratiot mellan fulvestrant 250 mg och anastrozol vad gäller tid till död var 1,01 (95% CI 0,86 till 1,19).

Kombinationsbehandling med palbociklib

En fas 3, internationell, randomiserad, dubbelblind, parallellgrupp, multicenterstudie av fulvestrant 500 mg plus palbociklib 125 mg jämfört med fulvestrant 500 mg plus placebo utfördes på kvinnor med HR-positiv, HER2-negativ lokalt avancerad bröstcancer, inte mottaglig för resektion eller

strålbehandling med kurativ avsikt eller metastatisk bröstcancer, oberoende av deras menopausala status, vars sjukdom fortskred efter tidigare endokrin behandling i (neo) adjuvant eller metastatiskt tillstånd.

Totalt 521 pre/peri- och postmenopausala kvinnor som hade progredierat under eller inom 12 månader efter fullgjord adjuvant endokrin behandling under eller inom 1 månad från tidigare endokrin behandling för avancerad sjukdom, randomiserades 2:1 till Faslodex plus palbociklib eller fulvestrant plus placebo och stratifierades enligt dokumenterad känslighet för tidigare hormonell behandling, menopausal status vid studiens inledning (pre/peri- jämfört med postmenopausal) och förekomst av av

viscerala metastaser. Pre/perimenopausala kvinnor fick LHRH-agonisten goserelin. Patienter med avancerad/metastatisk, symtomatisk, visceral spridning, med risk för livshotande komplikationer på kort sikt (inklusive patienter med massiva okontrollerade effusioner [pleurala, perikardiella, peritoneala], pulmonell lymfangit och mer än 50 % involvering av levern), var inte lämpliga att inkluderas i studien.

Patienter fortsatte att få den tilldelade behandlingen till objektiv sjukdomsprogression, symtomatisk försämring, oacceptabel toxicitet, död eller tillbakadraget samtycke, beroende på vilket som inträffade först. Cross-over mellan behandlingsarmar var inte tillåtet.

Patienterna var väl matchade för demografiska och prognostiska baslinjekarakteristika mellan armen fulvestrant plus palbociklib och armen fulvestrant plus placebo. Medianåldern för patienterna som inkluderats i denna studie var 57 år (intervall 29, 88). I varje behandlingsarm var största delen av patienterna vita, hade dokumenterad känslighet för tidigare hormonell behandling och var postmenopausala. Cirka 20 % av patienterna var pre/perimenopausala. Alla patienter hade fått tidigare systemisk behandling och de flesta patienterna i varje behandlingsarm hade fått en tidigare kemoterapibehandling för sin primära diagnos. Mer än hälften (62 %) hade en ECOG PS på 0, 60 % hade viscerala metastaser och 60 % hade fått mer än 1 tidigare hormonell behandling för sin primära diagnos.

Studiens primära effektmått var prövarens bedömning av PFS beräknad enligt RECIST 1.1. Understödjande PFS-analyser baserade sig på oberoende central radiologigranskning. Sekundära effektmått inkluderade OR, CBR, OS, säkerhet och tid till försämring (TTD) för smärteffektmått.

Studien uppfyllde det primära effektmåttet genom att förlänga det prövarbedömda PFS vid interimsanalysen som utfördes på 82 % av de planerade PFS-händelserna; resultaten överskred de förbestämda Haybittle-Peto-effektgränserna (α=0,00135), vilket visade på en statistiskt signifikant förlängning av PFS och en kliniskt meningsfull behandlingseffekt. En noggrannare uppdatering av effektivitetsdata rapporteras i tabell 5.

Tabell 5 Resultat effektmått – PALOMA3-studien (prövarens bedömning, intent-to treatpopulation)

Uppdaterad analys

(brytpunkt 23 oktober 2015)

Fulvestrant plus palbociklib

(N=347)

Fulvestrant plus placebo

(N=174)

Progressionsfri överlevnad

Median [månader (95 % CI)]

11,2 (9,5, 12,9)

4,6 (3,5, 5,6)

Hazard ratio (95 % CI) och p-värde

0,497 (0,398, 0,620), p <0,000001

Sekundära effektmått*

OR [% (95 % CI)]

26,2 (21,7,31,2)

13,8 (9,0, 19,8)

OR (mätbar sjukdom) [% (95 % CI)]

33,7 (28,1,39,7)

17,4 (11,5,24,8)

DOR (mätbar sjukdom) [månader (95 % CI)]

9,2 (7,2, 10,4)

7,4 (3,9, NE)

CBR [% (95 % CI)]

68,0 (62,8, 72,9)

39,7 (32,3, 47,3)

*Responseffektmått baserade på bekräftade och obekräftade svar.

N=antal patienter; CI=konfidensintervall; NE=inte mätbart; OR=objektiv respons; CBR=kliniskt nyttig respons;

DOR=responsens varaktighet

Bild 2. Kaplan-Meier-kurva för progressionsfri överlevnad (prövarens bedömning, intent-to-treat-population) – PALOMA3-studie

.

FUL=fulvestrant; PAL=palbociklib; PCB=placebo.

En minskad risk för sjukdomsprogression eller död i armen Fulvestrant plus palbociklib observerades i alla individuella patientundergrupper definierat genom stratifieringsfaktorer och baslinjekarakteristika. Detta var tydligt hos pre/perimenopausala kvinnor (HR på 0,46 [95 % CI: 0,28, 0,75]) och postmenopausala kvinnor (HR på0,52 [95 % CI: 0,40, 0,66]) och patienter med visceral metastatisk sjukdom (HR på 0,50 [95 % CI: 0,38, 0,65]) och icke-visceral metastatisk sjukdom (HR

på 0,48 [95 % CI: 0,33, 0,71]). Nyttan kunde även observeras oberoende av tidigare behandlingslinjer i det metastatiska tillståndet, om 0 (HR på 0,59 [95 % CI: 0,37, 0,93]), 1 (HR på 0,46 [95 % CI: 0,32, 0,64]), 2 (HR på 0,48 [95 % CI: 0,30, 0,76]), eller ≥3 linjer (HR på 0,59 [95 % CI: 0,28, 1,22]). Ytterligare effektmått (OR och TTR) bedömda i patientundergrupperna med eller utan visceral sjukdom visas i tabell 6.

Tabell 6 Resultat effektmått vid visceral och icke-visceral sjukdom från PALOMA3- studien (Intent-to-Treat-population)

Visceral sjukdom

Icke-visceral sjukdom

Fulvestrant plus palbociklib

(N=206)

Fulvestrant plus placebo  
(N=105)

Fulvestrant plus palbociklib

(N=141)

Fulvestrant plus placebo 

(N=69)

OR [% (95 % CI)]

35,0

13,3

13,5

14,5

(28,5, 41,9)

(7,5, 21,4)

(8,3, 20,2)

(7,2, 25,0)

TTR*, Median

[månader (område)]

3,8

5,4

3,7

3,6

(3,5, 16,7)

(3,5, 16,7)

(1,9, 13,7)

(3,4, 3,7)

*Responsresultat baserat på bekräftade och obekräftade responser.

N=antal patienter; CI=konfidensintervall; OR= objektiv respons; TTR=tid till första tumörrespons.

Patientrapporterade symtom bedömdes med frågeformuläret från European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) för livskvalitet (QLQ)-C30 och dess bröstcancermodul (EORTC QLQ-BR23). Totalt 335 patienter i armen fulvestrant plus palbociklib och 166 patienter i armen fulvestrant plus placebo fyllde i frågeformuläret vid baslinjebesöket och vid minst 1 besök efter baslinjebesöket.

Tid till försämring förspecificerades som tiden mellan baslinjen och första förekomsten av ≥ 10 poängs ökning från baslinjen vad gäller smärtsymtompoäng. Tillägg av palbociklib till fulvestrant medförde en symtomfördel genom att signifikant fördröja tid till försämring av smärtsymtomen jämfört med fulvestrant plus placebo (median 8,0 månader jämfört med 2,8 månader; HR på 0,64 [95 % CI: 0,49, 0,85]; p < 0,001).

Effekter på postmenopausalt endometrium

Prekliniska data tyder inte på någon stimulerande effekt av fulvestrant på endometriet postmenopausalt (se avsnitt Prekliniska uppgifter). En 2 veckors studie med friska frivilliga postmenopausala kvinnor som behandlades med etinylestradiol 20 mikrogram/dag visade att förbehandling med fulvestrant 250 mg resulterade i en signifikant minskad stimulering av det postmenopausala endometriet, jämfört med förbehandling med placebo, enligt ultraljudsmätning av endometriets tjocklek.

Neoadjuvant behandling i upp till 16 veckor för bröstcancerpatienter behandlade med antingen fulvestrant 500 mg eller fulvestrant 250 mg resulterade inte i kliniskt signifikanta skillnader i endometriets tjocklek vilket indikerar frånvaro av agonist effekt. Det finns inget som tyder på biverkningar i endometriet hos de studerade bröstcancerpatienterna. Data gällande endometriets morfologi finns inte tillgängliga.

I två korttidsstudier (1 och 12 veckor) på premenopausala patienter med benign, gynekologisk sjukdom, observerades inte någon signifikant skillnad i endometriets tjocklek (mätt med ultraljud) när fulvestrant jämfördes med placebo.

Effekter på benvävnad

Långtidseffektdata för fulvestrant på benvävnad saknas. Neoadjuvant behandling av bröstcancer- patienter i upp till 16 veckor med antingen fulvestrant 500 mg eller fulvestrant 250 mg resulterade inte i kliniskt signifikanta skillnader i benomsättningsmarkörer i serum.

Pediatrisk population

Fulvestrant är ej indicerat till barn. Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för fulvestrant för alla grupper av den pediatriska populationen för bröstcancer (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering och administrationssätt).

En öppen fas II-studie undersökte säkerhet, effekt och farmakokinetik för fulvestrant på 30 flickor i åldern 1–8 år med för tidig pubertet kopplad till McCune Albrights syndrom (MAS). De pediatriska patienterna fick en dos av fulvestrant på 4 mg/kg per månad intramuskulärt. Denna 12-månadersstudie undersökte en rad olika MAS-relaterade effektmått och visade en sänkt frekvens av vaginala blödningar och en sänkt utvecklingstakt för skelettåldern. Dalkoncentrationerna av fulvestrant vid steady state hos barnen i denna studie var konsistenta med dem hos vuxna (se avsnitt Farmakokinetik). Det framkom inga nya säkerhetsproblem från denna lilla studie, men några 5-årsdata är ännu ej tillgängliga.

Farmakokinetik

Absorption

Efter administrering av fulvestrant långverkande intramuskulär injektion, absorberas fulvestrant långsamt och maximala plasmakoncentrationer (Cmax) uppnås efter ca 5 dagar. Administrering av fulvestrant 500 mg regim ger exponeringsnivåer vid eller nära steady state inom den första månadenav doseringen (i medeltal [CV]: AUC 475 [33,4%] ng.dagar/ml, Cmax 25,1 [35,3%] ng/ml, Cmin 16,3 [25,9%] ng/ml).Vid steady-state håller sig plasmakoncentrationerna av fulvestrant inom ett ganska snävt intervall upp till en ca 3-faldig skillnad mellan max- och minkoncentrationer. Efter

intramuskulär administrering är exponeringen i stort sett dosproportionell i dosområdet 50 till 500 mg.

Distribution

Fulvestrant distribueras omfattande och snabbt efter administrering. Den stora distributionsvolymen vid steady -state (Vdss)(ca 3 till 5 l/kg), tyder på att distributionen är mestadels extravaskulär.

Fulvestrant har en hög plasmaproteinbindning (99%). Fraktioner av VLDL (very low densitiy lipoprotein), LDL (low density lipoprotein) och HDL (high density lipoprotein) lipoprotein utgör huvuddelen av dessa plasmaproteiner. Inga studier avseende proteinbindningsinteraktioner har utförts. Könshormonbindande globulinets (SHGB) roll har inte utvärderats.

Metabolism

Fulvestrants metabolism har inte utvärderats fullständigt, men innefattar kombinationer av ett antal möjliga biotransformeringsvägar som ingår i metabolismen av endogena steroider. Identifierade metaboliter (inklusive 17-keton, sulfan, 3-sulfat, 3-och 17-glukuronidmetaboliter) är antingen mindre aktiva eller uppvisar en liknande aktivitetsprofil som fulvestrant i antiöstrogena modeller. Studier med humana leverpreparationer och humana rekombinanta enzymer indikerar att CYP 3A4 är det enda av P-450 isoenzymen som är involverat i oxidationen av fulvestrant. In vivo förefaller dock andra metaboliseringsvägar än P450 vara vanligast förekommande. In vitro data tyder på att fulvestrant inte hämmar CYP450 isoenzym.

Eliminering

Fulvestrant elimineras huvudsakligen i metaboliserad form. Den främsta utsöndringsvägen är via faeces och mindre än 1% utsöndras med urinen. Fulvestrant har ett högt clearance, 11± 1,7 ml/min/kg, vilket tyder på hög extraktionsgrad i levern. Den terminala halveringstiden (t1/2) efter intramuskulär administrering styrs av absorptionshastigheten och har uppskattats till 50 dagar.

Särskilda patientgrupper

I en populationsfarmakokinetisk analys av data från fas III-studier sågs ingen skillnad i den farmakokinetiska profilen av fulvestrant beroende på ålder (mellan 33 och 89 år), vikt (40-127 kg) eller ras.

Nedsatt njurfunktion

Lätt till måttligt nedsatt njurfunktion påverkade inte fulvestrants farmakokinetik i någon kliniskt relevant omfattning.

Nedsatt leverfunktion

Fulvestrants farmakokinetik har utvärderats i en singeldosstudie genomförd på kvinnor med lätt till måttlig leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh klass A och B). En hög dos av en formulering för intramuskulär injektion med kortare duration användes. Hos försökspersoner med nedsatt leverfunktion sågs en upp till 2,5-faldig ökning av AUC jämfört med friska kvinnor. Hos patienter som administreras fulvestrant förväntas en ökad exponering i denna omfattning vara väl tolererad. Kvinnor med svår leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh klass C) utvärderades inte.

Pediatrisk population

Farmakokinetiken för fulvestrant utvärderades i en klinisk studie på 30 flickor med för tidig pubertet kopplad till McCune Albrights syndrom (MAS) (se avsnitt Farmakodynamik). De pediatriska patienterna var i åldern 1–8 år och fick en dos av fulvestrant på 4 mg/kg per månad intramuskulärt. Det geometriska

medelvärdet (standardavvikelsen) för dalkoncentrationen (Cmin,ss) och för AUCss var 4,2 (0,9) ng/ml respektive 3680 (1020) ng*h/ml. Även om insamlade data var begränsade förefaller dalkoncentrationerna av fulvestrant vid steady state hos barn vara konsistenta med dem hos vuxna.

Prekliniska uppgifter

Fulvestrant har låg akut toxicitet.

Fulvestrant och andra beredningsformer av fulvestrant tolererades väl i alla djurarter som testades i flerdosstudier. Lokala reaktioner, såsom myosit och granulom vid injektionsstället ansågs bero på vehikeln, men allvarlighetsgraden av myosit hos kaniner ökade med fulvestrantmängden, jämfört med kontroll (saltlösning). I multipla intramuskulära dostoxicitetsstudier på råtta och hund, kunde de flesta av effekterna hänföras till fulvestrants antiöstrogena aktivitet. Detta kunde särskilt ses i reproduktionssystemet hos honor men också i andra organ känsliga för hormoner i båda könen. Arterit som omfattade ett flertal olika vävnader sågs hos några hundar efter kronisk (12 månader) behandling.

I hundstudier efter oral och intravenös administrering, sågs effekter på kardiovaskulära systemet (mindre höjningar av S-T segment av EKG [oral], i en hund sågs sinushämning [intravenöst]). Detta inträffade vid exponeringsnivåer som var högre än för patienter (Cmax>15 gånger), och är därför sannolikt av begränsad betydelse för människans säkerhet vid kliniska doser.

Fulvestrant visade ingen gentoxicitet.

Fulvestrant visade reproduktionseffekter och effekter på embryo/fosterutveckling i överrenstämmelse med dess antiöstrogena aktivitet, vid doser jämförbara den kliniska dosen. En reversibel minskad fertilitet och överlevnad av embryo, dystoci och en ökad incidens av missbildningar inklusive böjd fotled observerades hos råtta. Kaniner som fick fulvestrant kunde inte fullfölja graviditet och en ökning av placentavikten samt post-implantationsförlust av foster sågs. En ökad incidens av fostervariationer hos kaniner (omvänd placering av bäckengördeln samt 27 pre-sakralkotor) noterades.

En två års onkogenicitetsstudie på råtta (intramuskulär administrering med fulvestrant) visade på en ökad incidens av benigna ovariala granulosa celltumörer hos honråttor vid hög dos (10 mg/råtta/15 dagar) och en ökad incidens av Leydig celltumörer hos hanråttor. I en tvåårig onkogenicitetsstudie på mus (daglig oral administrering) fanns en ökad incidens av könssträngstumörer i äggstockarna (både benigna och maligna) i doser på 150 och 500 mg/kg/dag. Vid nivån utan effekt på dessa fynd var systemiska exponeringen (AUC), hos råttor aproximativt 1,5

gånger den förväntade humana exponeringen hos honor och 0,8 gånger hos hanar och hos möss, aproximativt 0,8 gånger den förväntade humana exponeringen hos både hanor och honor. Induktionen av sådana tumörer överensstämmer med farmakologiska endokrina förändringar i gonadotropinnivåer orsakade av antiöstrogener hos cykliska djur. Därför anses dessa fynd inte vara relevanta för användandet av fulvestrant hos postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer.

Miljöriskbedömning (ERA)

Miljöriskbedömningsstudier har visat att fulvestrant kan ha potential att orsaka skadliga effekter på vattenmiljön (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En förfylld spruta innehåller 250 mg fulvestrant per 5 ml lösning.

Hjälpämnen med känd effekt

 • Etanol (100 mg/ml)

 • Bensylalkohol (100 mg/ml)

 • Bensylbensoat (150 mg/ml)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.

Förteckning över hjälpämnen

Etanol (96 procent)

Bensylalkohol

Bensylbensoat

Ricinolja

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Fulvestrant

Miljörisk: Användning av fulvestrant har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Fulvestrant bryts ned i miljön.

Bioackumulering: Fulvestrant har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

2 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Förvara den förfyllda sprutan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion

Anvisningar för administrering

Administrera injektionen enligt lokala riktlinjer för utförande av intramuskulära injektioner med stor volym.

OBS! På grund av närheten till den underliggande ischiasnerven måste försiktighet iakttas om Fulvestrant Sandoz administreras vid det dorsogluteala injektionsstället (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Varning – Autoklavera inte den skyddade nålen före användning. Händerna måste hela tiden hållas bakom nålen vid all användning och vid destruktion.

Sprutor tillhandahålls med den skyddade nålen BD SafetyGlide eller Terumo SurGuard.

Anvisningar för den skyddade nålen BD SafetyGlide

För var och en av de båda sprutorna:

 • Ta försiktigt ut nålen och sprutan ur förpackningen.

 • Ta bort skyddskorken från ändan av sprutcylindern.

 • Ta bort den yttre förpackningen kring den skyddade nålen (BD Safety Glide). Sätt fast den skyddade nålen på luerlock-fattningen.

 • Vrid om för att låsa fast nålen i luerfattningen. Vrid tills den sitter fast.

 • Dra skyddshylsan rakt av nålen för att undvika att skada nålspetsen.

.

 • Ta bort nålskyddet.

 • Håll sprutan så att nålen pekar uppåt, tryck försiktigt in kolven tills sprutan är fylld med läkemedel. Det ska inte finnas någon luft i cylindern.

 • Administrera intramuskulärt långsamt (1‑2 minuter/injektion) i skinkan. För att underlätta användning sluttar nålen uppåt mot hävarmen.

.

 • Efter injektion, tryck omedelbart med ett finger mot den aktiverade hävarmen för att aktivera skyddsmekanismen.

.

OBS: Rikta nålen bort från dig själv och andra när du aktiverar skyddsmekanismen.. Lyssna efter ett klick och kontrollera visuellt att nålspetsen är fullständigt täckt.

Anvisningar för den skyddade nålen Terumo SurGuard

För var och en av de båda sprutorna:

 • Ta försiktigt ut nålen och sprutan ur förpackningen.

 • Ta bort skyddskorken från ändan av sprutcylindern.

 • Spänn fast nålen på sprutan med aseptisk teknik. Grip tag om nålstommen, inte nålskyddet, och vrid sprutan medurs.

.

 • Dra säkerhetsskyddet bakåt mot sprutcylindern i vinkeln som visas på bilden. Ta bort nålskyddet.

.

 • Håll sprutan så att nålen pekar uppåt, tryck försiktigt in kolven tills sprutan är fylld med läkemedel. Det ska inte finnas någon luft i cylindern.

 • Administrera intramuskulärt långsamt (1–2 minuter/injektion) i skinkan.

 • Efter injektionen, dra ut nålen ur huden och aktivera säkerhetsmekanismen med en hand med någon av följande tre metoder:

 • Aktivering med pekfingret

.

 • Aktivering med tummen

 • Aktivering mot yta

Säkerhetsskyddet är aktiverat när du hör och/eller känner ett klick. Du kan också kontrollera aktiveringen visuellt.

Om du är osäker om säkerhetsskyddet är ordentligt aktiverat, upprepa detta steg.

Destruktion:

De förfyllda sprutorna är endast avsedda för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Fulvestrant Sandoz
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 250 mg
2 x 5 milliliter förfylld spruta, tillhandahålls för närvarande ej