Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Vigantol

Cross Pharma (Parallelimport DEU)

Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml

Tillhandahålls ej

Vitamin D

Aktiv substans: Kolekalciferol (vitamin D3)
ATC-kod: A11CC05
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Oklart om läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Sök mer information på www.lakemedelsforsakringen.se

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-30

Indikationer

Behandling av:

 • vitamin D-brist eller vitamin D-insufficiens

 • sekundär hyperparatyreoidism

 • Profylax och behandling av vitamin D-brist vid malabsorption. 

  Som komplement till specifik osteoporosbehandling i kombination med kalcium. 

  Kontraindikationer

  Detremin ska inte användas vid:

 • överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

 • hyperkalcemi

 • hypervitaminos D

 • Detremin ska inte användas i kombination med kalcium till patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

  Dosering

  Dosering

  Vanligtvis justeras dosen beroende på målvärdet av serum-25-hydroxikolekalciferol, sjukdomens svårighetsgrad och patientens respons på behandlingen. Mätning av 25-hydroxikolekalciferol och kalcium rekommenderas 1 månad efter behandlingsstart. Fortsatta dosen, behandlingstiden och behovet av ytterligare kontroller ska anpassas efter den enskilde patienten, beroende på diagnos, sjukdomens svårighetsgrad och patientens respons på behandlingen.

  Dosen hos vuxna och ungdomar (11-17 år) ska inte överstiga 4000 IE (5 droppar) per dag, barn (1-10 år) 2000 IE/dag och spädbarn (ålder 0-1 år) 1000 IE/dag. För vuxna patienter med malabsorption ska den dagliga dosen inte överstiga 9600 IE.

  En vanlig daglig dos på 800 IE (en droppe) ökar serum 25-hydroxikolekalciferol i genomsnitt med cirka 20 nmol/l inom 4-5 månader hos vuxna.

  Dosen kan ges som dagliga doser eller en gång i veckan.

  Vitamin D brist eller insufficiens:

  Vitamin D-status

  25(OH)D

  nmol/l*

  Daglig dos

  Veckodos

  Brist

  <25

  3-5 droppar

  2 400-4 000 IE

  21-35 droppar

  16 800-2 8000 IE

  Insufficiens

  25-50

  1-2 droppar 
  800-1 600 IE

  7-14 droppar
  5 600-11 200 IE

  *Serum-25-hydroxikolekalciferol

  Sekundär hyperparatyroidism:

  1-4 droppar dagligen eller 7-28 droppar en gång i veckan.

  Utöver mätningar av serum-25-hydroxikolekalciferol och kalciumnivåer rekommenderas mätning av PTH-nivåer.

  Profylax och behandling av vitamin D-brist vid malabsorption:

  Profylax: 1-3 droppar dagligen eller 7-21 droppar en gång i veckan.

  Behandling: 3-12 droppar dagligen eller 21-84 droppar en gång i veckan.

  Osteoporos i kombination med kalcium:

  Understödande behandling tillsammans med specifik behandling vid osteoporos: 1 droppe dagligen eller 7 droppar en gång i veckan.

  Särskilda patientgrupper

  Nedsatt njurfunktion

  Detremin ska inte användas i kombination med kalcium till patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

  Överviktiga patienter

  Patienter med högre BMI kan behöva högre doser för att höja 25-hydroxikolekalciferol i serum till den önskade nivån.

  Äldre personer

  Ingen dosjustering krävs för äldre som får doser lägre än 4000 IE/dag.

  Pediatrisk population

  D-vitaminbrist och insufficiens :

  Ålder <1 år: 1 droppe dagligen eller 7 droppar en gång i veckan.

  Ålder 1-10 år: 1-2 droppar dagligen eller 7-14 droppar en gång i veckan.

  Ålder> 10 år: 1-5 droppar dagligen eller 7-35 droppar en gång i veckan.

  Sekundär hyperparatyroidism:
  Ålder <1 år: 1 droppe dagligen eller 7 droppar en gång i veckan.

  Ålder 1-10 år: 1-2 droppar dagligen eller 7-14 droppar en gång i veckan.

  Ålder> 10 år: 1-5 droppar dagligen eller 7-35 droppar en gång i veckan.


  Profylax och behandling av vitamin D-brist vid malabsorption:

  Vid behandling av vitamin D-brist på grund av malabsorption bör dosen anpassas till graden av malabsorption och vitamin D-brist.

  Ålder <1 år: 1 droppe dagligen eller 7 droppar en gång i veckan.

  Ålder 1-10 år: 1-2 droppar dagligen eller 7-14 droppar en gång i veckan.

  Ålder> 10 år: 1-5 droppar dagligen eller 7-35 droppar en gång i veckan.  Underhållsdos: 1 droppe dagligen eller 7 droppar en gång i veckan.


  Kalciumtillskott rekommenders under de första veckornas behandling hos det växande barnet.  Dosen hos ungdomar (11-17 år) får inte överstiga 4000 IE (5 droppar) per dag, barn (1-10 år) 2000 IE/dag och spädbarn (ålder 0-1 år) 1000 IE/dag.

  Administreringssätt

  För oral användning. Detremin  kan tas oberoende av måltider (se avsnitt Farmakonkinetik). 

  Flaskan ska hållas stilla, rakt upp och ned. Det kan ta några sekunder till första droppen kommer. De efterföljande dropparna kommer något snabbare. Dropparna tas företrädesvis med hjälp av en sked. Var noga med att hela dosen intas.

  Varningar och försiktighet

  Om Detremin ges tillsammans med andra vitamin D-innehållande produkter bör den totala dosen vitamin D beaktas. Vitamin D är fettlösligt och kan ackumuleras i kroppen. Detta kan orsaka toxiska effekter i fall av överdosering och långtidsbehandling med för höga doser. Rekommenderad dos ska därför inte överskridas.

  Vid höga doser av vitamin D3 bör kalciumnivåerna i serum övervakas och särskild försiktighet rekommenderas för patienter som har eller har haft njursten.

  Vitamin D3 bör användas med försiktighet till patienter med nedsatt njurfunktion och effekten på kalcium- och fosfatnivåerna ska övervakas. Risken för förkalkning av mjukvävnad ska beaktas. Hos patienter med svår njurinsufficiens metaboliseras inte vitamin D i form av kolekalciferol normalt och en annan form av vitamin D kan därför behövas.

  Den aktiva metaboliten av vitamin D3 (1,25-dihydroxikolekaciferol) kan påverka fosfatbalansen. För patienter med förhöjda fosfatnivåer kan därför behandling med en fosfatbindare övervägas.

  Vitamin D3 ska förskrivas med försiktighet till patienter som lider av sarkoidos eller andra granulomatösa sjukdomar, på grund av risken för ökad metabolism av vitamin D till dess aktiva form. Dessa patienter ska övervakas med avseende på kalciumnivåerna i serum och urin.

  Interaktioner

 • Fenytoin och barbiturater kan reducera effekten av vitamin D3 på grund av hepatisk enzyminduktion.

 • Rifampicin kan också reducera effekten av vitamin D3 på grund av hepatisk enzyminduktion.

 • Isoniazid kan reducera effekten av vitamin D3 på grund av hämning av den metabola aktiveringen av vitamin D.

 • Patienter som behandlas med hjärtglykosider kan vara känsliga för höga kalciumnivåer. EKG-parametrar och kalciumnivåer bör därför övervakas hos dessa patienter.

 • Samtidig administrering av bensotiadiazinderivat (tiaziddiuretika) ökar risken för hyperkalcemi eftersom de minskar kalciumutsöndringen via urinen.

 • Vitamin D3 kan öka absorptionen av aluminium i tarmen.

 • Om vitamin D3 kombineras med metaboliter eller vitamin D-analoger rekommenderas noggrann övervakning av kalciumnivåerna i serum.

 • Läkemedel som ger upphov till fettmalabsorption, t.ex. orlistat och kolestyramin, kan försämra absorptionen av vitamin D.

 • Graviditet

  Kategori A

  Graviditet

  Detremin kan användas under graviditet vid D-vitaminbrist.

  Djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter av höga doser vitamin D (se avsnitt Preklinik). Det finns inga indikationer att vitamin D i terapeutiska doser är teratogen hos människa.

  Amning

  Vitamin D kan användas under amning. Vitamin D och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Detta bör beaktas om ytterligare D-vitamin ges till barnet.

  Fertilitet

  Det finns inga data från användning av Detremin på fertilitet. Normala endogena nivåer av vitamin D förväntas emellertid inte ge upphov till några negativa effekter på fertilitet.

  Amning

  Grupp II

  Vitamin D kan användas under amning. Vitamin D och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Detta bör beaktas om ytterligare D-vitamin ges till barnet.

  Man har inte sett några fall där amning har lett till överdosering hos spädbarn.

  Trafik

  Effekten på förmågan att köra bil eller använda maskiner har inte undersökts. Detremin har inga kända biverkningar som förmodas påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Biverkningar

  Frekvenser av biverkningar är inte kända. Följande reaktioner har rapporterats:

  Metabolism och nutrition
  Ingen känd frekvens: hyperkalcemi, hyperkalciuri

  Magtarmkanalen
  Ingen känd frekvens: förstoppning, gasbildning, illamående, buksmärta, diarré

  Hud och subkutan vävnad
  Ingen känd frekvens: överkänslighetsreaktioner såsom klåda, utslag, urtikaria

  Överdosering

  Symtom

  Akut eller kronisk överdosering med vitamin D kan orsaka hyperkalcemi. Symtom på hyperkalcemi är trötthet, psykiska symtom (t.ex. eufori, förvirring, påverkad medvetandegrad), illamående, kräkningar, aptitlöshet, viktförlust, törst, polyuri, bildning av njurstenar, nefrokalcinos, förkalkning av mjukvävnad och njursvikt, EKG-förändringar, arytmier och pankreatit. I enskilda fall har utgången av dessa beskrivits som dödliga.

  Behandling

  Om massiva doser har intagits kan ventrikeltömning övervägas, tillsammans med administrering av medicinskt kol. Solljus och ytterligare administrering av vitamin D eller kalcium ska undvikas. Vätskeersättning och behandling med diuretika, t.ex. furosemid, för att säkerställa adekvat diures. Vid hyperkalcemi kan bifosfonater eller kalcitonin och kortikosteroider administreras. Behandlingen är symtomatisk.

  Farmakodynamik

  I dess biologiskt aktiva form stimulerar vitamin D3 kalciumabsorption i tarmen, integrering av kalcium i osteoiden och frisättning av kalcium från benvävnad. I tunntarmen främjar det snabbt och fördröjt kalciumupptag. Även den passiva och aktiva transporten av fosfat stimuleras. I njuren hämmar det utsöndring av kalcium och fosfat genom att främja tubulär resorption. Produktionen av bisköldkörtelhormon (PTH) i bisköldkörtlarna hämmas direkt av den biologiskt aktiva formen av vitamin D3. Utsöndring av PTH hämmas dessutom av det ökade kalciumupptaget i tunntarmen till följd av inverkan av biologiskt aktivt vitamin D3.

  Farmakokinetik

  Vitamin D3 som administreras oralt absorberas nästan fullständigt. Vitamin D3 kräver fett för att absorberas i tarmen. Detremin innehåller olja vilket underlättar intestinal absorption och därför kan Detremin tas oberoende av måltider. Vitamin D3 lagras i fettvävnad och dess biologiska halveringstid är ungefär 50 dagar. Efter en enskild dos av vitamin D3 nås maximala serumkoncentrationer av den aktiva metaboliten 25-hydroxikolekalciferol efter omkring en vecka. 25-hydroxikolekalciferol elimineras sedan långsamt med en synbar halveringstid i serum på omkring 50 dagar på grund av den långsamma eliminationen av ursprungsföreningen. 25-hydroxikolekalciferol metaboliseras till den aktiva metaboliten 1,25-dihydroxikolekalciferol. Efter höga vitamin D3-doser kan serumkoncentrationerna av 25-hydroxikolekalciferol vara förhöjda under en månad eller två. Hyperkalcemi till följd av en överdos kan kvarstå under flera veckor.

  Prekliniska uppgifter

  Vid doser avsevärt högre än det terapeutiska dosintervallet till människa har teratogena effekter iakttagits i djurstudier. Det finns ingen ytterligare information av betydelse för säkerhetsvärderingen utöver vad som redan beaktats i övriga delar av produktresumén.

  Innehåll

  Visa innehåll

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Hållbarhet i bruten förpackning: 6 månader

  Liknande preparat inom:

  Kolekalciferol