Folix

Erol

Orala droppar, lösning 10 mg/ml

Aktiv substans: Folsyra, vattenfri
ATC-kod: B03BB01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-10-20.

Indikationer

Behandling av megaloblastiska anemier med folatbrist orsakade av undernäring , malabsorption ( såsom celiaki eller sprue) alkoholism,och tillstånd där folatutnyttjaqndet ökar, till exempel vid graviditet och kroniska hemolytiska tillstånd.

Profylaktisk behandling av läkemedelsinducerad folatbrist, orsakad av antiepileptika (t.ex. fenytoin,fenbarbital, karbamazepin, primodon), antifolater( t.ex metotrexat, pemetrexed), eller sulfasalazin.

Profylaktisk behandling inför och under graviditet särskild vid förhöjd risk för neuralrörsdekter hos fostret.

Barn och ungdomar

Behandling av folatbrist orsakade av tillstånd med ökat folatbehov, undernäring eller malabsorption (såsom celiaki eller sprue), megaloblastiska och hemolytiska anemier.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

Ej diagnostiserad megaloblastisk anemi, såsom hos spädbarn, vid perniciös anemi eller makrocytär anemi av okänt ursprung, om folsyra inte administreras med tillräckliga mängder hydroxokobalamin.

Dosering

Dosering

Vuxna (inklusive äldre)

Remissionsbehandling vid konstaterad folatbrist med eller utan megaloblastisk anemi:

1-5 mg (2-10 droppar) dagligen i 4 månader. Upp till 15 mg (30 droppar) dagligen kan behövas vid malabsorptionstillstånd.

Underhållsbehandling:

1 mg (2 droppar) dagligen, eventuellt högre dos vid kvarstående folatbrist.

Profylaktisk behandling inför en graviditet hos kvinnor som har en förhöjd risk för neuralrörsdefekter hos fostret:

2-5 mg (4-10 droppar) dagligen i minst 3 månader före konception och därefter under hela den första trimestern.

Profylaktiskt mot neuralrörsdefekt inför och under graviditet:

1 mg (2 droppar) dagligen under minst 4 veckor före konception och minst 12 veckor efter konception.

Graviditet:

Fastställd folatbrist:

1-5 mg (2-10 droppar) dagligen fram till förlossningen.

Pediatrisk population

Folatbrist hos barn:

4-10 år: 0,5 mg (1 droppe) dagligen.

10-18 år: 1 mg (2 droppar) dagligen.

Vid megaloblastisk anemi med folatbrist:

Barn och ungdomar 1-18 år: 5 mg (10 droppar) dagligen i 4 månader. Underhållsbehandling: 5 mg (10 droppar) varje till var 7:e dag.

Hemolytisk anemi:

Barn 1-12 år: 2,5 -5 mg (5 -10 droppar) en gång dagligen

Barn och ungdomar 12-18 år: 5-10 mg (10 – 20 droppar) en gång dagligen.

Administreringssätt

Dropparna ska sväljas.

Varningar och försiktighet

Folsyrabehandling kan maskera vitamin B12-brist vilket kan leda till subakuta irreversibla neurologiska skador. Patienter med vitamin B12-brist ska därför inte behandlas med folsyra om den inte administreras med tillräckliga mängder hydroxokobalamin. Vitamin B12-brist kan bero på ej diagnostiserad megaloblastisk anemi, såsom hos spädbarn, vid perniciös anemi eller makrocytär anemi av okänt ursprung, eller andra orsaker till kobalaminbrist, inklusive livslång vegetarisk kost.

Folsyra ska inte användas vid maligna tumörsjukdomar såvida inte megaloblastisk anemi på grund av folatbrist är en betydande komplikation.

Försiktighet ska iakttas vid administrering av folsyra till patienter som kan ha en folatberoende tumör.

Folix innehåller glycerol som kan ge huvudvärk, magbesvär och diarré vid doser över 10 g/dos och propylenglykol som kan ge liknande symptom som alkohol vid doser på 400 mg/kg för vuxna och 200 mg/kg för barn.

Interaktioner

  • Antiepileptika – om folsyratillskott ges för att behandla folatbrist, som kan orsakas av användning av antiepileptika (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, primidon), kan serumnivåerna av det antiepileptiska läkemedlet sjunka och hos vissa patienter leda till minskad anfallskontroll.

  • Antibakteriella medel – kloramfenikol och kotrimoxazol kan störa folatmetabolismen.

  • Sulfasalazin – kan minska absorptionen av folsyra.

  • Antifolater (metotrexat, pemetrexed). Folsyra kan störa de toxiska och terapevtiska effekterna av dessa läkemedel.

Graviditet

Kategori A

Graviditet

Det finns inga kända hälsorisker vid användning av folsyra i samband med graviditet. Tillskott av folsyra är ofta gynnsamt.

Icke-läkemedelsinducerad folsyrabrist, eller onormal folatmetabolism, är förknippad med medfödda missbildningar och vissa neuralrörsdefekter. Om folsyrametabolismen störs eller folatbrist uppstår på grund av användning av antiepileptika eller vissa cancerläkemedel under graviditetens tidiga skeden kan det leda till medfödda missbildningar. Brist på detta vitamin eller dess metaboliter kan i vissa fall också leda till missfall eller hämmad fostertillväxt.

Fertilitet

Inga kända risker.

Amning

Grupp II

Amning

Folsyra utsöndras aktivt i bröstmjölk. Ackumulering i bröstmjölk sker oberoende av moderns behov av folat. Folsyranivåerna i kolostrum är relativt låga men stiger med fortsatt amning. Inga biverkningar har observerats hos barn som ammats av mödrar som fått folsyra.

Trafik

Folix har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningsfrekvenserna definieras enligt följande konvention:

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100)

Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Immunsystemet

Sällsynta: allergiska reaktioner t.ex. pruritus, urtikaria och erytem. Anafylaktiska reaktioner (inklusive chock).

Magtarmkanalen

Sällsynta: aptitlöshet, illamående, utspänd buk och gasbildning

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Överdosering

Det krävs sannolikt ingen särskild behandling eller antidot.

Farmakodynamik

Folsyra utgör en del av de koenzymer som är involverade i vissa transmetyleringsprocesser, t.ex. syntes av deoxiribonukleinsyra och ribonukleinsyra. Folsyra är en komponent i vitamin B-gruppen och är nödvändig för normal produktion och mognad av röda blodkroppar. Folsyrabrist är en av orsakerna till megaloblastisk anemi.

Farmakokinetik

Absorption

Folsyra absorberas snabbt från mag-tarmkanalen, huvudsakligen från den proximala delen av

tunntarmen. Folat i kosten rapporteras ha omkring hälften så hög biotillgänglighet som kristallin

folsyra. De naturligt förekommande folat-polyglutamaterna dekonjugeras och reduceras till stor del av

dihydrofolatreduktas i tarmen och bildar då 5-metyltetrahydrofolat (5MTHF). Folsyra som ges

 terapeutiskt tas upp i portasystemet i till största delen oförändrad form eftersom det är ett dåligt

 dihydrofolatreduktassubstrat för reduktion.

Distribution

Distributionen sker via portasystemet. 5MTHF från naturligt förekommande folat är i stor utsträckning bundet till plasmaproteiner. Den huvudsakliga lagringen av folat sker i levern. Även i cerebrospinalvätska sker aktiv ansamling av folat. Folat passerar över i bröstmjölk.

Metabolism

Folsyra som ges terapeutiskt omvandlas till den aktiva metaboliten 5MTHF i plasma och lever. Folat genomgår återcirkulation i det enterohepatiska kretsloppet.

Eliminering

Folatmetaboliter elimineras i urinen och överskott av folat utsöndras i oförändrad form i urinen. Folysyra kan avlägsnas genom hemodialys.

Prekliniska uppgifter

I toxikologiska studier sågs effekter endast vid höga exponeringar/vid exponeringar avsevärt högre än klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

en ml (20 droppar) lösning innehåller 10 mg folsyra

Hjälpmedel med känd effekt :

En ml (20 droppar) lösning innehåller 200 mg glycerol och 600 mg propylenglykol

Förteckning över hjälpämnen

Glycerol

Propylenglykol

Natriumhydroxid (för pH justering)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

20 månader i oöppnad förpackning.

Hållbarheten i bruten förpackning är 6 månader.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Folix
Orala droppar, lösning 10 mg/ml
15 milliliter flaska, 87:-, F