Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Natriumklorid Evolan

Evolan

Kapsel, hård 500 mg (Genomskinlig kapsel, storlek 1 (19,0 x 6,6 mm).)

Övriga mineralämnen

Aktiv substans: Natriumklorid
ATC-kod: A12CA01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-10-24.

Indikationer

Symtomatisk kronisk euvolemisk hyponatremi vid otillräcklig effekt av vätskerestriktion och/eller diuretika behandling (t ex vid inadekvat ADH-sekretion, SIADH).

Hypovolemisk hyponatremi (t ex vid ileostomi/jejunostomi).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnittet Innehåll.

Svår njursvikt (med oliguri/anuri). Okompenserad hjärtsvikt. Generaliserat ödem. Dekompenserad levercirros. Havandeskapsförgiftning.

Dosering

Dosering

Vuxna:

Doseringen anpassas individuellt och justeras efter behandlingssvar, dock upp till maximalt 20 kapslar per dag uppdelat på flera doseringstillfällen. Svår hyponatremi ska behandlas med intravenösa vätskor.

Administreringssätt

Kapslarna ska sväljas hela med vatten.

Varningar och försiktighet

Orsaken till hyponatremi ska alltid fastställas innan behandling med natriumkloridkapslar påbörjas. Under behandlingen ska serumnatriumnivåer kontrolleras regelbundet för att undvika hypernatremi. Stor försiktighet bör iakttas vid hjärtsvikt, nedsatt njur- och/eller leverfunktion, hypertension eller vid tillstånd med natriumretention samt patienter som behandlas med kortison. Behandling av geriatriska och post-operativa patienter ska följas upp noggrant.

Interaktioner

Hos personer med kronisk njursvikt tenderar natriumklorid att försämra effekten av blodtryckssänkande läkemedel. Intag av stora mängder natrium kan förhindra upprättandet eller upprätthållandet av litiumnivåer.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid terapeutiska doser.

Amning

Grupp II

Inga kända risker vid terapeutiska doser.

Trafik

Natriumklorid Evolan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Illamående, kräkningar

Överdosering

Toxicitet

Överdosering av natriumklorid innebär en risk framförallt för barn men även vuxna kan drabbas av symtom. Intag av 0,5 – 1 g natriumklorid per kg kroppsvikt är toxiskt i de flesta fall.

Överdrivet intag av natriumklorid kan resultera i hypernatremi. Symtom på hypernatremi inkluderar törst, minskad salivproduktion, minskat tårflöde, feber, svullen tunga, takykardi, hypertension/hypotension, vätskeretention med perifert ödem, huvudvärk, yrsel, rastlöshet, irritabilitet, svaghet, magkramper, kräkningar och diarré. I svåra fall lung- och hjärnödem, kramper, koma och andningsstillestånd.

Behandling:

Ge vatten per oralt. I händelse av en betydande överdosering bör natriumnivåerna i serum utvärderas så snart som möjligt, speciellt hos barn. Behandling beror på grad av hypernatremi och symtom. Användning av natriumfria intravenösa vätskor och ett loop-diuretikum t ex furosemid under noggrann monitorering av elektrolyterna kan vara lämpligt i svåra fall av hypernatremi. Akut symtomatisk hypernatremi (< 24 h) bör korrigeras snabbt, medan kronisk hypernatremi bör korrigeras långsammare på grund av risk för hjärnödem.

Farmakodynamik

Natriumklorid verkar i huvudsak genom att upprätthålla det osmotiska trycket i blod och vävnader. Förändringar i det osmotiska trycket påverkar flödet av vätskor och diffusion av salter i cellvävnader.

Farmakokinetik

Natriumklorid absorberas med lätthet från mag-tarmkanalen och finns i alla kroppsvätskor, men framför allt i den extracellulära vätskan. Mängden natrium som utsöndras (via svettning) är normalt sett liten. Den osmotiska balansen upprätthålls genom utsöndring av överskottsnatrium via urinen.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktas i produktinformationen.

Innehåll

Varje kapsel innehåller natriumklorid 500 mg vilket motsvarar 8,6 mmol natrium respektive 8,6 mmol klorid.

Hjälpämnen,

Kapselns innehåll: Magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid Kapselskal: Gelatin

Blandbarhet

Ej relevant

Hantering, hållbarhet och förvaring

3 år

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Natriumklorid Evolan
Kapsel, hård 500 mg Genomskinlig kapsel, storlek 1 (19,0 x 6,6 mm).
100 kapsel/kapslar blister, 223:44, F
105 kapsel/kapslar blister, 244:53, F